Camping De Witte Raaf en het huidige Waterpark Veerse Meer worden doorontwikkeld tot een nieuw recreatiepark van hoge kwaliteit voor families met kinderen. De nadruk ligt op zeer uitgebreide centrumvoorzieningen en veel activiteiten op het park.

Om de benodigde kwaliteit te kunnen realiseren wordt de oppervlakte van het recreatiegebied vergroot. De eigenaar-exploitant van De Witte Raaf en Waterpark Veerse Meer heeft met de gemeente een overeenkomst gesloten om deze ontwikkeling te realiseren. De ontwikkeling van Waterpark Veerse Meer biedt veel kansen op het gebied van toerisme en werkgelegenheid. Meer informatie over de bedoelingen en ambities leest u op de website van de eigenaar-exploitant.

Informatieavond

Op 20 januari 2021 vindt een digitale informatieavond plaats. Dit gebeurt met een livestream.

Het programma van de informatieavond is als volgt:

  • 19:30 Welkom door Chris Simons (wethouder gemeente Middelburg)
  • 19:35 Animatie Ontwerp bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer (Driestar)
  • 19:40 Update Gemeente Middelburg door Chris Simons
  • 19:45 Procedure bestemmingsplan door Arnold Schiettekatte (juridisch adviseur Middelburg)
  • 19:50 Verkeer door Danny Walraven (verkeerskundige Goudappel Coffeng)
  • 20:00 Locatiefilmpje Waterpark Veerse Meer (Driestar)
  • 20:05 Toelichting op het plan door Gerro Vonk (directeur Driestar)
  • 20:15 Vragen
  • 20:45 Afsluiting

De hierboven genoemde tijden zijn bij benadering/ongeveer.

Door middel van de chat-functie kunt u tijdens de bijeenkomst vragen stellen en die vragen worden dan zoveel mogelijk tijdens die bijeenkomst beantwoord. Voor zover dat niet lukt kan de beantwoording na de avond plaatsvinden per e-mail.

Het is niet per sé nodig om u vooraf aan te melden. De livestream is openbaar en voor eenieder toegankelijk. Ook bestaat de mogelijkheid om deze op een later tijdstip terug te kijken. De chat-functie is dan niet beschikbaar zodat u eventuele vragen naar aanleiding van de informatieavond alleen per e-mail kunt stellen aan wvm@middelburg.nl.

Indien u nu al vragen heeft waarvoor u aandacht wil op de informatieavond is het handig dat u deze al aan ons doorgeeft. Dat kan naar het hiervoor genoemde mail-adres. Dan kunnen wij een antwoord voorbereiden.

Nieuwsbrieven

Om de ontwikkelingen te kunnen volgen is begonnen met het uitbrengen van nieuwsbrieven. De eerste was in september 2020 en in december 2020 is de tweede nieuwsbrief verschenen. De nieuwsbrieven kunt u hier vinden. In deze nieuwsbrieven worden tevens ingegaan op projecten die niet onder Waterpark Veerse Meer vallen maar daar wel raakvlakken mee hebben zoals de ontsluitingsvisie voor het gebied Veerse Meer Zuid, de gebiedsvisie Veerse Meer en de rotatie van de start/landingsbaan van het vliegveld Midden Zeeland.

Ontwerp Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

Om het gewenste park te kunnen maken moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Om tot dit bestemmingsplan te kunnen komen worden een aantal fases doorlopen. Deze fasen worden beschreven op de pagina bestemmingsplanprocedure Waterpark Veerse Meer.

Het ontwerp bestemmingsplan wordt in de periode van 17 december 2020 tot 28 januari 2021 ter inzage gelegd voor zienswijzen. Op 20 januari 2021 vindt een digitale informatieavond plaats.

Participatie

Waterpark Veerse Meer is een groot project, met een groot effect op de omgeving. De gemeente wil daarom hierover graag met bewoners, bedrijven en belanghebbenden in gesprek. Vanaf juni 2019 heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden wat zich heeft toegespitst op de twee zaken waarover de meeste zorgen bestonden. Enerzijds was dit verkeer en anderzijds de landschappelijke inpassing en natuur.

Kaders

Voor het project Waterpark Veerse Meer zijn verschillende kaders van toepassing welke zijn vastgelegd in een aantal documenten. Zo is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de ondernemer. Tevens heeft de gemeenteraad een aantal besluiten genomen over Waterpark Veerse Meer, bijvoorbeeld over het participatietraject.