Deze nieuwsbrief is gemaakt in mei 2022 en bevat mogelijk verouderde informatie. Kijk voor de actuele stand van zaken op de projectpagina Waterpark Veerse Meer.

Beste lezer,

Mei 2022, tijd voor de zevende nieuwsbrief over het project Waterpark Veerse Meer. Hoewel het voor u misschien lijkt als een rustige periode in het project, wordt er achter de schermen doorgewerkt. We geven een inkijkje in wat er de eerste maanden van dit jaar gedaan is.

We vertellen waar we nu staan met betrekking tot de procedure bij de Raad van State over het bestemmingsplan.

Veel aandacht voor verkeer deze keer. Er ligt een concept planning voor de korte termijn maatregelen in de kern van Arnemuiden.

Ook wordt er al nagedacht over de routes voor het bouwverkeer dat op termijn naar en van het Waterpark gaat rijden.

De bewonersgroep Arnemuiden heeft in januari een gesprek gehad met inmiddels oud-wethouder Chris Simons over hun rol als samenwerkingspartner voor het project Waterpark Veerse Meer. Het resultaat van dit gesprek is te lezen in deze nieuwsbrief.

Zolang er nog geen nieuw college van B&W is, neemt wethouder Johan Aalberts de honneurs waar voor het project Waterpark Veerse Meer.

Ook praten we u bij over de stand van zaken rond het vliegveld, met name wat betreft de gewenste rotatie van de start-/landingsbaan.

Verder de gebruikelijke informatie over de stand van zaken, de planning en de uitdagingen.

Heeft u na het lezen vragen, neem dan contact met ons op via wvm@middelburg.nl of telefonisch 0118 67 52 02 of 0118 67 54 46.

met vriendelijke groet,

Namens de projectgroep, omgevingsmanagement

Ad van den Kieboom & Klara Venema

Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat er 11 beroepschriften waren ingediend bij de Raad van State tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Inmiddels zijn dat er nog 10. In de PZC van 13 november 2021  heeft u kunnen lezen dat het gaat om de Stichting Vrije Recreatie, Vliegveld Midden-Zeeland en 8 bewoners uit de streek.

Op dit moment worden de 10 beroepschriften inhoudelijk bestudeerd en wordt het verweerschrift voorbereid. De voortgang van de procedure is afhankelijk van de planning van de Raad van State.

Om het bestemmingsplan te bekijken, klik op Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer 2020

Verkeer

Veel aandacht voor verkeer deze keer. Vooral voor de lezers uit Arnemuiden inzicht in de concept planning voor de korte termijn maatregelen in het dorp. Daarnaast geven we ook inzicht in de concept planning voor het bouwverkeer.

Deze keer geen nieuws over de gebiedsontsluitingsvisie Veerse meer. Er wordt door de wegbeheerders gewerkt aan een planning om te komen tot een robuuste oplossing. In de volgende nieuwsbrief vertellen we hier meer over.

Korte termijn maatregelen

Voor de korte termijn maatregelen is het uitgangspunt dat deze in onderling overleg tussen de wegbeheerders worden genomen en dat elke gemeente zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering in de eigen gemeente. Deze keer aandacht voor de maatregelen in Arnemuiden. In een volgende nieuwsbrief besteden we na overleg met de gemeenten Borsele en Goes ook aandacht aan de maatregelen in de kernen Lewedorp en Wolphaartsdijk.

Stappenplan Arnemuiden

De Arnemuidenaren weten het al langer en uit de verkeersonderzoeken van 2020 is het ook gebleken. In de huidige situatie, dus zonder het Waterpark, is het al erg druk  op een aantal centrale punten in Arnemuiden. Daar gaat wat aan gebeuren!

Korte termijn maatregelen Arnemuiden

Projectonderdelen:

Korte termijn:

 • Nieuwlandseweg en Schuttershof verkeersveiligheidsmaatregelen
 • Herinrichting winkelplein
 • Aanpassen en verbeteren verkeersveiligheid spoorwegovergang Van Cittersweg.
 • Veerseweg maatregelen tegen sluipverkeer
 • Doortrekken fietspad van Cittersweg tot Derringmoerweg
 • Fietsoversteekplaats Steigerweg – Muidenweg verkeersveiligheidsmaatregelen

Middellange termijn:

 • Fietspad Oranjepolderseweg

Stappen

 • Stap 1: Start project en Inventarisatie en schetsontwerpen. Start april 2022, duur 6 maanden
 • Stap 2: Voorlopig ontwerp. Duur 6 maanden
  • Opstellen ruimtelijk en verkeerstechnisch Programma van Eisen
  • Uitwerken ontwerpen deelprojecten (in participatie)
  • Vaststellen definitief ontwerp en kosten
  • Inspraakprocedure, informatiebijeenkomst en ter inzagelegging ontwerpen
  • Besluit college B&W en DB Waterschap
  • Besluit gemeenteraad investerings- en beheerskosten
 • Stap 3: Definitief ontwerp. Duur 6 maanden
  • Opstellen definitief projectplan en technisch programma van eisen
  • Verwerken inspraakreacties in ontwerpen,
  • Grondverwerving (indien van toepassing)
  • Omgevingsvergunning (indien van toepassing)
 • Stap 4: .Technische voorbereidingsfase Duur 6 maanden
 • Stap 5: Realisatie, uitvoering deelprojecten en oplevering. Duur 12 maanden
 • Totale doorlooptijd 36 maanden

Stappenplan maatregelen bouwverkeer Waterpark Veerse Meer

Naast de ontsluitingsvisie wordt er ook al samen met Driestar nagedacht over de maatregelen die nodig zijn om straks het bouwverkeer in goede banen te leiden. Hier ter informatie alvast een aantal denkrichtingen.

Tracékeuze en ontwerp: kwartaal 1/2022 – kwartaal 3/2022

 • Tracéverkenning en vaststellen voorkeurstracé bouwverkeer
 • Opstellen planning afgestemd op bouwactiviteiten en verkeersbewegingen WVM.
 • Overleg grondeigenaren over tracé en inpassing bouwwegen.
 • Overleg en afstemming met stakeholders/belanghebbenden
 • Afstemming tussen wegbeheerders en ProRail v.w.b. overwegveiligheid
 • Ontwerp tracé en dwarsprofielen en aansluitingen/kruispunten en ramingen
 • Besluit B&W definitieve bouwroute en bijbehorende maatregelen

Uitwerking voorkeursvariant: kwartaal 4/2022 – kwartaal 2/2023

 • Overleg/onderhandelingen met grondeigenaren over grondgebruik/grondverwerving
 • Opstellen bestek en tekeningen
 • Aanbesteding

Realisatie maatregelen ten behoeve van bouwverkeer: kwartaal 3-4/2023

 • Uitvoering/aanleg bouwwegen c.q. maatregelen
 • Beheer

Bewonersgroep Arnemuiden

In januari hebben we als bestuur van de Bewonersgroep Arnemuiden een constructief overleg gehad met inmiddels oud-wethouder Simons, in aanwezigheid van onze “wijkwethouder” burgemeester Bergmann.

Wij hebben opnieuw bepleit om tijdig betrokken te worden bij het opstellen van plannen. Onder “tijdig” verstaan wij dat plannen voorgelegd worden in een fase dat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht.

Hoofdpunten van onze zorgen zijn:

 1. De huidige verkeersdrukte in de kern Arnemuiden. Nog zonder toename van het verkeer met betrekking tot het Waterpark moeten er op korte termijn maatregelen getroffen worden om de veiligheid te verbeteren. Bij deze plannen moet rekening gehouden worden met toename van het verkeer als het Waterpark gerealiseerd zal zijn, los van de omvang van de definitieve plannen. Hierbij zal ook aandacht besteed moeten worden aan de grootte van vrachtwagens en landbouwvoertuigen.
 2. De toename van verkeer tijdens de werkzaamheden op het Waterpark. Verbetering van de infrastructuur, zowel binnen als buiten de bebouwde kom zal gerealiseerd moeten zijn voordat de werkzaamheden beginnen. Naar ons idee is het een utopie om te denken dat een nieuwe afslag van de A58 gerealiseerd zal zijn voordat de werkzaamheden beginnen.
 3. Een nieuwe afslag van de A58. Deze zal de verkeersdruk in en rond Arnemuiden moeten ontlasten, de veiligheid moeten verbeteren en de ontsluiting voor de bewoners niet mogen verminderen. Mensen komen en blijven in Arnemuiden wonen onder meer vanwege de goede ontsluiting, zowel met openbaar vervoer als met eigen vervoer. De door het college van burgemeester en wethouders gekozen variant A2 is niet gunstig voor Arnemuiden. Deze keuze is overigens niet vooraf met ons overlegd.

Tijdens het overleg heeft de wethouder ons toegezegd dat we bij alle plannen tijdig betrokken worden. Het is daarbij wel van groot belang dat alle aspecten transparant verwoord worden, met een duidelijk overzicht van de consequenties voor de inwoners van Arnemuiden. Aan de hand hiervan kunnen wij de belangen van de inwoners van Arnemuiden het best behartigen.

Op woensdag 11 mei om 20.00 uur a.s organiseert de BGA weer een bewonersavond in de Arne. Medewerkers van de gemeente gaan iets vertellen over het project Waterpark Veerse Meer en natuurlijk is gelegenheid om vragen te stellen.

Website Bewonersgroep Arnemuiden(externe link)

Vliegveld

Zoals bekend wordt een verdraaiing van de start-/landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland voorbereid. Hiervoor zijn twee besluiten van Provinciale Staten nodig: een wijziging van het Luchthavenbesluit en de vaststelling van een inpassingsplan.

Luchthavenbesluit

Op 10 juli 2020 stelden Provinciale Staten een wijziging vast van het Luchthavenbesluit, voor toename van het aantal helikoptervluchten vanaf en naar het vliegveld. Dit waren er maximaal 800 en werden er maximaal 4.000. Dat besluit trad op 25 november 2021 in werking. Hiertegen zijn enkele beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met de indieners van deze beroepen is de afgelopen maanden door het vliegveld gesproken waarbij een aantal afspraken zijn gemaakt. Uitkomst hiervan is dat de beroepen zullen worden ingetrokken waardoor het vliegveld in staat wordt gesteld om op korte termijn een nieuw luchthavenbesluit voor de baanrotatie aan  te vragen. De seinen staan hiervoor derhalve op groen.

Inpassingsplan

De start-/landingsbaan is vastgelegd in bestemmingsplannen. Niet alleen de baan zelf, maar ook de contouren voor geluid, veiligheid en hoogtebeperkingen. Deze contouren strekken zich uit over het grondgebied van de gemeenten Borsele, Goes, Middelburg-, Noord-Beveland, Veere en Vlissingen. Om te voorkomen dat alle zes gemeenten een bestemmingsplanprocedure moeten doorlopen, vroegen de gemeentebesturen aan de provincie om in plaats daarvan een provinciaal inpassingsplan vast te stellen. De juridische werking van dit inpassingsplan is gelijk aan de wijziging van de betreffende bestemmingsplannen.

Het voorontwerp van het inpassingsplan is op het moment van schrijven vrijwel gereed. Het is de bedoeling is om dit voorontwerp nog voor de zomervakantie van 2022  ter inzage te leggen, later dit jaar gevolgd door het ontwerp-inpassingsplan. Vaststelling van het inpassingsplan door Provinciale Staten kan dan, tegelijkertijd met het luchthavenbesluit, begin 2023 plaatsvinden.

Omgevingsmanagement

In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over het vastgestelde bestemmingsplan kijken wij in het kader van omgevingsmanagement alvast vooruit. Een nieuwe fase in het project betekent ook dat wij gaan kijken welke stappen we de komende periode kunnen zetten qua informatie, communicatie en participatie.

Hiervoor kunnen we jullie hulp goed gebruiken! Laat ons weten welke ideeën, gedachten of vragen er zijn. We gaan graag weer met jullie in gesprek.

Kalender

Wat staat er de komende tijd, naar verwachting, te gebeuren?

Wij zullen u via de webpagina en met deze nieuwsbrief op de hoogte houden wanneer er veranderingen zijn in het tijdsschema.

 • 3e kwartaal 2021 – 3e/4e kwartaal 2022: Behandeling beroepschriften vaststelling bestemmingsplan bij Raad van State
 • 2e kwartaal 2022: Voorontwerp-inpassingsplan baanrotatie ter inzage voor inspraak en wettelijk vooroverleg
 • Vanaf 2022: Uitwerking verkeersmaatregelen op basis van gebiedsontsluitingsvisie zuidelijk Veerse Meer gebied zowel langere termijn als korte termijn
 • 3e kwartaal 2022: Ontwerp-inpassingsplan baanrotatie ter en ontwerp-luchthavenbesluit ter inzage voor zienswijzen
 • 1e of 2e kwartaal 2023: Vaststelling inpassingsplan en luchthavenbesluit door Provinciale Staten
 • Eind 2022 (verwachting): Behandeling beroepschriften bij Raad van State afgerond
 • 2023 en later: Start werkzaamheden realisatie Waterpark Veerse Meer (in fases)
 • 2025 of later: 1e fase Waterpark Veerse Meer geopend voor toeristisch verblijf