Deze nieuwsbrief is gemaakt in december 2021 en bevat mogelijk verouderde informatie. Kijk voor de actuele stand van zaken op de projectpagina Waterpark Veerse Meer.

Beste lezer,

Het einde van het jaar 2021 nadert. In de zesde nieuwsbrief over het project Waterpark Veerse Meer blikken we terug op de afgelopen periode. En natuurlijk kijken we naar wat 2022 ons gaat brengen.

Er zijn 10 beroepschriften bij de Raad van State ingediend tegen het bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer. Wat dat betekent voor het vervolg van het proces leest u in deze nieuwsbrief.

De gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid is klaar. Wethouder Chris Simons vertelt hoe het traject in 2022 verder gaat. En de bewonersgroep Arnemuiden deelt haar ervaringen als samenwerkingspartner voor het project Waterpark Veerse Meer met ons.

Verder de gebruikelijke informatie over de stand van zaken, de planning en de uitdagingen.

Heeft u na het lezen vragen, neem dan contact met ons op via wvm@middelburg.nl of telefonisch 0118 67 52 02 of 0118 67 54 46.

met vriendelijke groet,

Namens de projectgroep, omgevingsmanagement

Ad van den Kieboom & Klara Venema

Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

De gemeenteraad van Middelburg stelde op 7 juli 2021 het bestemmingsplan vast voor het Waterpark Veerse Meer. In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat er tegen het vaststellingsbesluit 11 beroepschriften waren ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Inmiddels zijn dat er nog 10. In de PZC van 13 november 2021 heeft u kunnen lezen dat het gaat om de Stichting Vrije recreatie, Vliegveld Midden Zeeland en 8 bewoners uit de streek.

Op dit moment worden de 10 beroepschriften inhoudelijk bestudeerd door de gemeente en wordt het verweerschrift voorbereid. De voortgang van de procedure is afhankelijk van de planning van de Raad van State. Ook dienden twee partijen een verzoek in bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak om een voorlopige voorziening te treffen. Ze vroegen de inwerkingtreding van het bestemmingsplan te schorsen totdat in de bodemprocedure op hun beroepen is beslist. Op 15 december 2021 besloot de voorzieningenrechter de verzoeken te honoreren: ze schorste de inwerkingtreding van het bestemmingsplan en ze motiveert dit als volgt: “In de bodemprocedure moet nader worden beoordeeld of met de door de gemeenteraad gegeven motivering is uitgesloten dat de natuurlijke kernmerken van de omliggende Natura 2000-gebieden niet zullen worden aangetast.” De gemeente bestudeert de uitspraak en wacht de zitting in de bodemprocedure af.

Verkeer: gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid

In oktober is het eindrapport aangeboden aan de wegbeheerders. Dit adviesrapport is een verkeerskundig advies voor een toekomstbestendige oplossing voor de bereikbaarheid van het gebied ten zuiden van het Veerse Meer. Waar staan we nu en wat zijn de vervolgstappen?

Ad van den Kieboom & Klara Venema praten met wethouder Chris Simons. Chris heeft zowel het project Waterpark Veerse Meer als het project Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid in zijn portefeuille.

Klara en Ad: Chris, dat we nu met jou in gesprek gaan over de gebiedsontsluitingsvisie geeft aan dat we in een andere fase van het project zijn gekomen. Klopt dat?

Chris: Klopt! Het eindrapport ligt er, dus nu is het aan de vijf verantwoordelijke wegbeheerders om samen te kijken hoe we verder gaan. De wegbeheerders zijn de gemeenten Borsele, Goes & Middelburg, Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen. Daarnaast zijn er ook gesprekken met Rijkswaterstaat en ProRail.

Klara en Ad: Waar wordt nu met name over gesproken?

Chris: In het eindrapport zijn voorstellen gedaan voor oplossingen voor de verkeersproblematiek op korte- en lange termijn. Het gaat dan om een aansluiting op de A58 en maatregelen in de kernen Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk.

Bij de start van het project is er bewust voor gekozen om eerst te praten over de inhoud en daarna pas samen te kijken naar de kostenverdeling. Dit hebben we gedaan omdat we niet wilden dat ons denken over de mogelijkheden op voorhand op slot kwam te zitten. Het doel was om met een open blik ervoor te zorgen dat de best mogelijke varianten op tafel kwamen. Dat is onder leiding van Koos Louwerse gelukt dus nu kunnen we het over de keuzes en de bijbehorende financiën gaan hebben.

Klara en Ad: Keuzes, jullie zijn er uit?

Chris: Min of meer, mijn voorkeur voor de lange termijn oplossing gaat uit naar de variant A2. Dat betekent dat bij de aansluiting op de A58 aan de zuidkant van Arnemuiden de op- en afritten vanuit en naar Goes worden afgesloten. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe halve aansluiting nabij Lewedorp.

Let wel, dit is wat ik graag zou zien, maar uiteindelijk is het aan de gemeenteraden om hier een definitief besluit over te nemen.

Het onderzoek is ook nog niet helemaal afgerond trouwens. Een aantal zaken moet nog nader worden onderzocht zoals de omgevingseffecten, landschappelijke inpassingen en de leefbaarheid. Met al deze aspecten maken we uiteindelijk een totaal overzicht om zo een goede afweging te kunnen maken.

Klara en Ad: Waarom A2?

Chris: Het doel van dit onderzoek was om te komen tot een robuuste oplossing. Robuust wil zeggen dat de oplossing soelaas moet bieden voor alle drie de kernen. Als we alle varianten naast elkaar leggen met alle plussen en minnen dan is variant A2 het meest kansrijk. Het is daarnaast ook de minst dure variant.

De bewonersgroep Arnemuiden (BGA) en de Dorpsraad van Lewedorp hebben onlangs in de PZC hun zorgen geuit over de tijdelijke maatregelen. “Zoethoudertje” en “voor je het weet zit je met die tijdelijke maatregelen opgescheept” zijn de opmerkingen in de krant.

Klara en Ad: Chris, wat zou je tegen deze vertegenwoordigers van Arnemuiden en Lewedorp willen zeggen?

Chris: Ten eerste dat het zeker geen zoethoudertjes zijn. De tijdelijke maatregelen dragen echt bij aan een structurele vermindering van de verkeersoverlast. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar waar precies de zorg zit. Zijn deze gebaseerd op ervaringen uit het verleden of anders?

Donderdag 6 januari a.s. sluit ik aan bij het maandelijkse overleg van de BGA om persoonlijk nog vragen te beantwoorden of toelichting te geven.

De Dorpsraad van Lewedorp zou ik adviseren om op een zelfde soort manier in gesprek te gaan met hun wethouder Arno Witkam. Voor het Goese deel is wethouder Cees Pille verantwoordelijk. Ik zal mijn collega bestuurders aanraden het gesprek zeker aan te gaan.

Klara en Ad: Tot slot; besluitvorming door de huidige raad of door de nieuwe raad?

Chris: De nieuwe raad zal besluiten over de definitieve keus voor de oplossingsrichting en de kostenverdeling. In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen dus in de maanden april of mei zal de raad een besluit nemen.

Ter voorbereiding op de besluitvorming gaat Koos Louwerse van Tridee begin 2022 nog een keer aan de gemeenteraden de presentatie geven die eerder ook aan participanten is getoond.

Klara en Ad: Chris, bedankt voor het gesprek en we benaderen je graag volgend jaar nog eens om verder te praten.

Bekijk het eindrapport samen met de eerdere stukken over de gebiedsontsluitingsvisie.

Bewonersgroep Arnemuiden

De bewonersgroep Arnemuiden over hun ervaringen als samenwerkingspartner.

In 2018 heeft de raad de BGA benoemd als samenwerkingspartner in het project Waterpark Veerse Meer. Dat betekent onder meer dat zij deel genomen hebben aan de participatiebijeenkomsten en het onderwerp Waterpark Veerse Meer is een vast agendapunt bij de maandelijkse vergaderingen. Projectleider Ad en Omgevingsmanager Klara praten de BGA dan bij over de ontwikkelingen.

Daarna zijn enkele leden van de BGA ook nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid.

Goed geïnformeerd zijn is wat anders dan meedenken en meedoen zegt voorzitter Leo Slager.

Helemaal eens! Zegt Jozias Joosse, lid van de bewonersgroep en trouwe deelnemer aan vrijwel alle sessies die er de afgelopen periode geweest zijn voor het project Waterpark Veerse meer én het project Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid.

Op 6 januari a.s. gaat de BGA in gesprek met wethouder Chris Simons onder meer over hoe de samenwerking er in 2022 uit gaat zien. Wat zijn de wederzijdse verwachtingen en hoe gaan we daar concreet invulling aan geven zijn de belangrijkste bespreekpunten.

De uitkomsten van dit gesprek nemen we op in de volgende nieuwsbrief in 2022 en ook kunt u ze in de loop van januari terugvinden op de website van de Bewonersgroep Arnemuiden(externe link).

Vliegveld

Zoals bekend wordt een verdraaiing van de start-/landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland voorbereid. Hiervoor moeten twee belangrijke besluiten worden genomen. Het eerste is een wijziging van het Luchthavenbesluit. Provinciale Staten stelden het nu geldende Luchthavenbesluit op 10 juli 2020 vast. Publicatie daarvan vond echter pas plaats op 24 november 2021. Daarom kan ook nu pas een aanvraag tot wijziging van dit besluit worden ingediend. Het tweede besluit gaat over planologie. Voor vliegveld Midden-Zeeland gelden contouren voor geluid en voor externe veiligheid. Die zijn vastgelegd in bestemmingsplannen. Door de reikwijdte van deze contouren gaat het om zes gemeenten: Borsele, Goes, Middelburg, Noord-Beveland, Veere en Vlissingen. Om te voorkomen dat die zes gemeenten allemaal een procedure moeten voeren tot wijziging van de bestemmingsplannen, hebben de gemeentebesturen aan de provincie gevraagd om in plaats daarvan een zogeheten provinciaal inpassingsplan vast te stellen. Dit inpassingsplan komt in de plaats van de relevante delen van de bestemmingsplannen en heeft juridisch bezien dezelfde werking. Momenteel wordt hieraan gewerkt. Bedoeling is om het voorontwerp van het inpassingsplan vroeg in 2022 ter inzage te leggen. In de volgende nieuwsbrief willen wij hieraan meer aandacht besteden.

Omgevingsmanagement

In afwachting van de uitspraak van de Raad van State kijken wij in het kader van omgevingsmanagement alvast vooruit. Een nieuwe fase in het project betekent ook dat wij gaan kijken welke stappen we de komende periode kunnen zetten qua informatie, communicatie en participatie.

Hiervoor kunnen we jullie hulp goed gebruiken! Laat ons weten welke ideeën, gedachten of vragen er zijn. We gaan graag weer met jullie in gesprek.

Kalender

Wat staat er de komende tijd, naar verwachting, te gebeuren?

Wij zullen u via de webpagina en met deze nieuwsbrief op de hoogte houden wanneer er veranderingen zijn in het tijdsschema.

  • 1e kwartaal 2022 – 4e kwartaal 2022: Behandeling beroepschriften bij Raad van State
  • 1e kwartaal 2022: Vaststelling gebiedsontsluitingsvisie zuidelijk Veerse Meer gebied
  • 1e kwartaal 2022: Inpassingsplan baanrotatie en voorgenomen luchthavenbesluit ter inzage voor inspraak
  • Vanaf 2022: Uitwerking verkeersmaatregelen op basis van gebiedsontsluitingsvisie zuidelijk Veerse Meer gebied zowel langere termijn als korte termijn
  • 2e kwartaal 2022: Inpassingsplan baanrotatie en voorgenomen luchthavenbesluit ter inzage voor zienswijzen
  • 3e of 4e kwartaal 2022: Vaststelling inpassingsplan en luchthavenbesluit door Provinciale Staten
  • Eind 2022 (verwachting): Behandeling beroepschriften bij Raad van State afgerond
  • 2023 en later: Start werkzaamheden realisatie Waterpark Veerse Meer (in fases)
  • 2025 of later: 1e fase Waterpark Veerse Meer geopend voor toeristisch verblijf