Deze nieuwsbrief is gemaakt in september 2021 en bevat mogelijk verouderde informatie. Kijk voor de actuele stand van zaken op de projectpagina Waterpark Veerse Meer.

Beste lezer,

De zomer ligt alweer achter ons en dus is het tijd voor de vijfde nieuwsbrief over het project Waterpark Veerse Meer.

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie heeft de raad een positief besluit genomen over het bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer. Wat dat betekent voor het vervolg van het proces leest u in deze nieuwsbrief.

Voor het laatst een interview met de projectleider van de gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid: Koos Louwerse. Zijn opdracht zit er (bijna) op. Graag horen we van hem hoe het laatste deel van zijn traject is verlopen.

Ook maken we een klein uitstapje naar werk van Jet Manhro. Jet heeft in opdracht van Driestar een aantal interviews gehouden met mensen waar wij ook contact mee hebben. Danny Walraven van het bureau Goudappel deze keer aan het woord. Voor ons een mooie aanvulling op het verhaal van Koos Louwerse.

De Stichting Aqua Familia heeft een onafhankelijk onderzoek uit laten voeren naar de toegevoegde waarde van het nieuwe Waterpark Veerse Meer. We spraken met twee bestuursleden van Aqua Familia, Frank Damen en Henk Algra over deze stichting en het onderzoek.

Verder de gebruikelijke informatie over de stand van zaken, de planning en de uitdagingen. Daarnaast krijgt u ook de laatste informatie over zaken die weliswaar niet rechtstreeks maar wel zijdelings met het Waterpark te maken hebben zoals de hierboven genoemde gebiedsvisie Veerse Meer, de gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer-zuid en de voorgenomen baanrotatie van het vliegveld Midden Zeeland.

Heeft u na het lezen vragen, neem dan contact met ons op: wvm@middelburg.nl of telefonisch 0118 67 52 02 of 0118 67 54 46.

met vriendelijke groet,

Namens de projectgroep, omgevingsmanagement

Ad van den Kieboom & Klara Venema

Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

De gemeenteraad heeft op 7 juli 2021 het bestemmingsplan (gewijzigd) vastgesteld. Daarna is het voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden konden dan tot 1 september 2021 beroep instellen bij de Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak).

De Raad van State heeft laten weten dat er 11 beroepschriften zijn ingediend.

De meeste beroepen zijn pro forma ingediend. De Raad van State heeft die indieners een termijn van vier weken gesteld tot motivering. Zodra alle motiveringen zijn ingediend ontvangt de gemeente(raad) een kopie van de beroepen. Dit zal naar verwachting rond eind september, begin oktober zijn. Mogelijk dat we naar aanleiding hiervan nog contact op zullen nemen met indieners, een en ander afhankelijk van de aard en motivering van het beroep.

De Afdeling moet binnen een jaar uitspraak doen.

Gebiedsvisie Veerse Meer

De Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 wordt deze periode aan de initiatief nemende overheden (provincie Zeeland, Gemeente Veere, Noord-Beveland, Middelburg, Goes, Rijkwaterstaat en Waterschap Scheldestromen) ter besluitvorming aangeboden.

Na anderhalf jaar is het kernteam blij dat er een product ligt waar een strik omheen kan (liever niet letterlijk, laten we hem open houden, zegt één van de leden van het kernteam).

De gebiedsvisie zal naar verwachting begin oktober worden ondertekend door 21 maatschappelijke partners. Naast de 7 overheden zijn dat: ZMf, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, ZAJK, ZLTO, Koninklijke Horeca Nederland, Gebruikersraad Veers Meer, TOZ, HISWA/Recron, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Vereniging van Beroepsvissers, Schuttevaer, NOB, Nederlandse Oestervereniging. ZAJK en ZLTO ondertekenen niet maar blijven wel in het vervolgtraject betrokken.

Het is een lijvig stuk geworden. De Gebiedsvisie Veerse Meer biedt een kader voor ontwikkelingen in de komende 10 jaar. Daartoe:

 • Zijn de aandachtsgebieden en beschermingsgebieden begrensd;
 • Is overgangsbeleid vastgesteld;
 • Zijn richtinggevende principes uit Fase 1 verdiept tot kaderstellende uitgangspunten, door middel van toepassing in verschillende gebiedstypologieën;
 • Is een uitvoeringsprogramma opgesteld die bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van het gebied.
 • Is een governance structuur uitgewerkt voor de opvolging en bewaking van de gebiedsvisie.

Ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen is wellicht het belangrijkste:

In navolging van de Kustvisie – een tweeledige strategie voor ontwikkelingen uitgewerkt:

 • Beschermen, versterken en beleven van bestaande kwaliteiten
 • Ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten: de aandachtsgebieden

Hiermee wordt de komende 10 jaar de nadruk gelegd op kwaliteitsbewaking van het gebied (bescherming, herstel, onderhoud, beleving). Er worden geen nieuwe permanente recreatieve ontwikkelingen meer toegestaan, tenzij deze in de context van een aandachtsgebied bijdragen aan daar geldende knelpunten of opgaven. De begrenzing van de aandachtsgebieden en beschermingsgebieden is vastgelegd. De beschrijving van deze gebieden is beperkt tot het benoemen van knelpunten en opgaven die de betreffende locaties tot aandachtsgebieden of beschermingsgebied maakten; uitwerking van streefbeelden en uitvoering daarvan wordt van toepassing op het moment dat een initiatief zich aanbiedt.

Het beschermingsgebied De Piet is nog een bespreekpunt. Het gaat hier om het natuurdeel van het waterpark. Hoe dit precies wordt ingericht moet nog worden bepaald. Omdat het een beschermingsgebied is, zal dit in overleg met de partners van de gebiedsvisie gebeuren.

Het kernteam is nog niet helemaal klaar. Vanuit verschillende partijen is aangedrongen op een integraal toekomstbeeld (deelgebiedsvisie) voor de hele zone van de Kruitmolen tot aan De Piet, inclusief het vliegveld en de nieuw te maken ontsluiting op de A58. Het voorstel om die in 2022 te maken is één van de beslispunten in het najaar.

De stukken zijn terug te vinden op de website van de provincie(externe link).

Interview verkeer: gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid

Klara Venema spreek Koos Louwerse over de gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid

Klara: Voor de derde keer een interview voor onze nieuwsbrief. Laatste keer denk ik he?

Koos: Ja, die kans is groot Klara. Mijn opdracht zit er bijna op.

Klara: Voor de mensen die de vorige nieuwsbrieven niet hebben gezien, en dus niet weten wat je opdracht is, noemen we het nog een keer.

“het opstellen van een gebiedsontsluitingsvisie en een uitwerkingsplan voor het gebied Veerse Meer Zuid”

De uitkomst hiervan moet leiden tot een robuuste ontsluiting voor het Veerse meer Zuid gebied. Robuust wil zeggen de huidige en toekomstige functies en bestemmingen in het gebied vlot en veilig bereikbaar zijn en de huidige en toekomstige verkeersproblemen in de belangrijkste kernen en op probleemwegen in het buitengebied opgelost worden.

Vertel eens Koos, wat is er tussen juni en half september gebeurd?

Koos: Op 9 juni was er weer een bestuurlijk overleg, waar we de laatste stand van zaken hebben gepresenteerd en hebben teruggekoppeld wat we hebben opgehaald bij de klankbordgroepen.

Vervolgens was er op 8 juli weer een informatiebijeenkomst voor de drie kernen Lewedorp, Wolphaartsdijk en Arnemuiden samen. Daar zijn de eindvoorstellen gepresenteerd en de resterende vragen beantwoord. Daarna heeft iedereen de gelegenheid gehad om ook nog per mail te reageren.
Op basis van al deze informatie hebben we ons eindrapport gemaakt, dat wil zeggen ons verkeerskundig advies voor een robuuste oplossing met bijbehorende maatregelen op korte en langere termijn.

Klara: Koos, behalve met de klankbordgroepen is er ook gesproken met een aantal perceeleigenaren in Lewedorp en Arnemuiden. Hoe verliep dat?

Koos: In juni hebben we verschillende gesprekken gevoerd en het is natuurlijk niet vreemd dat diverse perceeleigenaren niet blij zijn met nieuwe wegen over hun percelen. We hebben gezamenlijk gekeken naar mogelijke varianten. Maar het is nog best lastig omdat de belangen verschillen.

De uitwerking van de tracés zal op een later moment plaatsvinden in overleg met de perceelhouders. Dit leggen we ook zo vast in het eindrapport.

Klara: Wat zijn nu de vervolgstappen?

Koos:

 • In september wordt het definitieve eindrapport aangeboden aan het bestuurlijk overleg en daarna gepubliceerd.
 • Later in het najaar volgt de integratie van de ontsluitingsvisie in de Gebiedsvisie Veerse Meer.
 • En ook in het najaar zou er besluitvorming over de lange termijn oplossing bij Arnemuiden/Lewedorp moeten plaatsvinden.
 • Daarna start een volgende fase met een nadere uitwerking van de tracés.

Alle stukken zijn terug te vinden op de pagina Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid.

Klara: Koos, jij bent klaar met de opdracht, nu zijn de wegbeheerders aan zet.

Koos: Ja inderdaad, nu is het aan de politiek - de besturen van de betrokken gemeenten, het waterschap en de provincie - om hierover besluiten te gaan voorbereiden, via de gebruikelijke procedures.

Klara: Heel erg bedankt voor het begeleiden van dit project en ook zeker voor de medewerking aan deze nieuwsbrief. Wij hebben het gewaardeerd en de lezers ook!

Interview: verrekijker Danny Walraven

In deze nieuwsbrief is slechts een deel van het interview met Danny opgenomen. Wil je het helemaal lezen, ga dan naar de website van Driestar(externe link).

Samen met een deskundige kijkt Jet Manrho door de verrekijker naar het gebied rondom Waterpark Veerse Meer. Danny Walraven heeft als adviseur mobiliteit & ruimte bij Goudappel meegewerkt aan het in kaart brengen van de verwachte verkeersdrukte naar het vakantiepark in 2030. Als verkeerskundige is hij gewend om naar de toekomst te kijken. "Dat is moeilijker dan je denkt. Verkeer is als water: als je het tegenhoudt, gaat het ergens anders stromen."

"Verkeer is complex en laat zich moeilijk voorspellen", zegt Danny Walraven. "Je hebt te maken met wetten en regels. En het advies van een verkeerskundige moet onafhankelijk zijn. Daar kun je niet omheen.

Voor Waterpark Veerse Meer hebben we de opdracht gekregen om in kaart te brengen hoeveel verkeer het vakantiepark gaat aantrekken en wat de effecten hiervan zijn voor de omgeving. Op basis van deze gegevens hebben we in kaart gebracht waar eventuele knelpunten liggen en wat de mogelijke oplossingen zijn."

Unieke situatie

"Zeeland trekt vooral zomers veel toeristen. De infrastructuur van en naar Walcheren is goed aangelegd. De A58 biedt veel capaciteit en functioneert goed. De rijksweg is relatief rustig tussen Bergen op Zoom en Vlissingen, zeker als je dit vergelijkt met andere delen van de A58.
Zodra je in Zeeland bent, ben je de bekende fileknooppunten voorbij. Behalve in het hoogseizoen, dan neemt de verkeersdrukte richting Walcheren aanzienlijk toe en wordt het Zeeuwse deel van de A58 filegevoelig. Hierdoor ontstaat een unieke situatie."

Recreatieverkeer in 2030

"Bij de berekening van de verkeersdrukte naar Waterpark Veerse Meer in 2030 hebben we gekeken naar drie verschillende situaties. Te beginnen met de situatie waarbij het vakantiepark is zoals op de dag van vandaag, vervolgens de situatie conform het huidige bestemmingsplan 2012 met 1.335 overnachtingsmogelijkheden, en tot slot de situatie zoals omschreven in het bestemmingsplan 2020; dit is het voorgenomen plan van Driestar met 887 recreatiewoningen. Deze drie mogelijke situaties hebben we berekend en in beeld gebracht."

Verkeersprognose

"De verwachte verkeersdrukte in 2030 van en naar Waterpark Veerse Meer is gebaseerd op berekeningen met het verkeersmodel. Indien de plannen van Driestar uitgevoerd worden, is de verwachting dat het recreatieverkeer van en naar het Waterpark met circa 2.500 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm) zal toenemen. De verwachte verkeersdrukte voor zowel het huidige als het nieuwe bestemmingsplan ontlopen elkaar nauwelijks."

Conclusie

"De belangrijkste conclusie aan het eind van ons traject was voor iedereen overduidelijk: je hebt een ingrijpende oplossing nodig om de huidige en toekomstige verkeersproblematiek op te lossen."

Vliegveld

Zoals bekend wordt een verdraaiing van de start-/landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland voorbereid. Provinciale Staten dient daarvoor het Luchthavenbesluit te wijzigen. Tevens zal de provincie een provinciaal inpassingsplan vaststellen om de draaiing bestemmingsplanmatig te regelen (inclusief veiligheidscontouren) in zes gemeenten. Momenteel wordt hieraan gewerkt. Bedoeling is om nog dit jaar een voorontwerp van het inpassingsplan ter inzage te leggen. In de volgende nieuwsbrief willen wij hieraan meer aandacht besteden.

Onderzoek meerwaarde Waterpark Veerse Meer

De Stichting Aqua Familia is opgericht door de drie verenigingen van eigenaren van de woningen op Waterpark ten tijde van het faillissement en behartigt de belangen van deze eigenaren. Klara en Ad spraken met Frank Damen en Henk Algra, bestuursleden van deze stichting.

Klara en Ad: Frank en Henk, kunnen jullie iets over jezelf vertellen en hoe jullie op Waterpark en bij Aqua Familia terecht zijn gekomen?

Frank: Ik heb een aantal adviesbureaus op het gebied van personeelselectie, training en loopbaanbegeleiding. Ik ben 20 jaar geleden vanuit Tilburg naar Zeeland verhuisd, dat had ik eigenlijk veel eerder moeten doen want Zeeland is prachtig. Wij wonen dicht bij de kust. Toen er in 2009/2010 huizen in de verkoop kwamen op Camping De Witte Raaf leek het ons leuk om ook daar een huis te hebben. Mijn kinderen hebben hier een geweldige tijd beleefd.

Henk: Ik heb leidinggevende functies gehad in de IT branche en later in de olie & gas wereld. Bij verschillende bedrijven toezichthouder geweest. Ik heb een zwak voor Zeeland en met name Dishoek, waar ik heel jong op vakantie ging. Toen er een mooi, groot huis te koop kwam op de Camping De Witte Raaf, vonden we dat het een mooi familiehuis voor ons kon zijn.

Klara en Ad: Wat doet de stichting Aqua Familia?

Frank en Henk: Toen het faillissement eraan kwam wilden we als eigenaren hierbij betrokken zijn en hebben de stichting opgericht. In de praktijk doet die alles voor de drie verenigingen van eigenaren. We hebben gewerkt aan een goede relatie met de gemeente, de curator en later met de huidige eigenaar Driestar. Normaal wordt bij een faillissement een hek rond het park gezet en kunnen eigenaren niet meer bij hun woning of caravan. Dit hebben we gelukkig kunnen voorkomen. Op verzoek van de curator hebben we in 2017 en 2018 de tijdelijke exploitatie en het beheer van de camping georganiseerd en na de overname eind 2018 ook voor Driestar. We hebben ook prima samengewerkt met de jaarplaatshouders en daardoor is de ontruiming van de camping ook heel goed verlopen. We doen nu ook het beheer en onderhoud van het hele terrein.

Klara en Ad: Dat terrein ligt er trouwens, gelet op de situatie, prima bij.

Klara en Ad: Hoe staan jullie ten opzichte van de nieuwe eigenaar, Driestar?

Frank en Henk: Wij zijn heel erg blij dat Driestar de nieuwe eigenaar is geworden. Het grote voordeel van Driestar is dat dit geen projectontwikkelaar is die huisjes wil bouwen om ze daarna zo snel & duur mogelijk weer te verkopen. Het zijn “echte mensen” die een uniek recreatieconcept willen realiseren. Dat kunnen ze ook echt. Kijk maar eens naar het park Hof van Saksen in Drenthe. Woningen op het park blijven te allen tijde in eigendom van Driestar. Door deze manier van werken blijft de kwaliteit gegarandeerd hoog en dat is zeker een belangrijk kenmerk van Driestar.

Klara en Ad: Jullie hebben door Markteffect B.V. in samenwerking met de Breda University of Applied Science een onderzoek meerwaarde Waterpark Veerse Meer Nieuw uit laten voeren. Waarom hebben jullie dat gedaan?

Frank en Henk: We hebben gezien dat in de krant en de media mensen met een tegengeluid geregeld aandacht kregen. Mensen en organisaties die positief kijken naar de komst van het nieuwe Waterpark hoorden we veel minder. In onze optiek was er te weinig aandacht voor de meerwaarde die dit plan voor Arnemuiden, Middelburg en Zeeland op allerlei terrein kan hebben. Om daar meer balans in te brengen hebben wij een onafhankelijk onderzoek hierover uit laten voeren en de resultaten hiervan naar de gemeenteraad van Middelburg gezonden.

Klara en Ad: Wat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport?

Frank en Henk: Het mooie van dit ambitieuze plan is dat het als project in haar geheel aansluit bij de visie van het Veerse Meer. De juiste balans tussen water(-kwaliteit), natuur en milieu, omgeving, oevers en (dag-)recreatie voor de verschillende gebruikers en functies van deze specifieke locatie maakt dit plan uniek. Het plan heeft heel positieve gevolgen op het gebied van toerisme, milieu (duurzaam), (lokale) economie en werkgelegenheid.

Klara en Ad: Zijn er nog dingen die jullie de gemeente en/of Driestar mee willen geven?

Frank en Henk: Communicatie is en blijft erg belangrijk. Driestar zou nog meer kunnen communiceren over wat het project voor de omgeving allemaal op gaat leveren. Misschien leuk om een keer met een uitgebreide delegatie van politiek en bevolking het park in Drenthe te bezoeken. Om daar ook de ervaringen van de plaatselijke bevolking en ondernemers te horen. Aan de gemeente het dringende verzoek om op het gebied van verkeer ook echt maatregelen te nemen om de verkeerssituatie te verbeteren.

Omgevingsmanagement

In afwachting van de uitspraak van de Raad van State kijken wij in het kader van omgevingsmanagement alvast vooruit. Een nieuwe fase in het project betekent ook dat wij gaan kijken welke stappen we de komende periode kunnen zetten qua informatie, communicatie en participatie.

Hiervoor kunnen we jullie hulp goed gebruiken! Laat ons weten welke ideeën, gedachten of vragen er zijn. We gaan graag weer met jullie in gesprek.

Kalender

Wat staat er de komende tijd, naar verwachting, te gebeuren?

Wij zullen u via de webpagina en met deze nieuwsbrief op de hoogte houden wanneer er veranderingen zijn in het tijdsschema.

 • September/oktober 2021: Vaststelling Gebiedsvisie Veerse Meer (inclusief gebiedsontsluitingsvisie) in gemeenteraden, provinciale staten en ondertekening convenanten
 • 3e kwartaal 2021 – 3e kwartaal 2022: Behandeling beroepschriften bij Raad van State
 • 4e kwartaal 2021: Vaststelling gebiedsontsluitingsvisie zuidelijk Veerse Meer gebied
 • 4e kwartaal 2021: Inpassingsplan baanrotatie en voorgenomen luchthavenbesluit ter inzage voor inspraak
 • Vanaf 2022: Uitwerking verkeersmaatregelen op basis van gebiedsontsluitingsvisie zuidelijk Veerse Meer gebied zowel langere termijn als korte termijn
 • 2e kwartaal 2022: Inpassingsplan baanrotatie en voorgenomen luchthavenbesluit ter inzage voor zienswijzen
 • 3e of 4e kwartaal 2022: Vaststelling inpassingsplan en luchthavenbesluit door Provinciale Staten
 • Eind 2022 (verwachting): Behandeling beroepschriften bij Raad van State afgerond
 • 2023 en later: Start werkzaamheden realisatie Waterpark Veerse Meer (in fases)
 • 2025 of later: 1e fase Waterpark Veerse Meer geopend voor toeristisch verblijf