Nieuwsbrief over het project Waterpark Veerse Meer.

Beste lezer,

November 2022, tijd voor de achtste nieuwsbrief over het project Waterpark Veerse Meer. Na de nieuwsbrief van mei dit jaar is het een poosje stil geweest op het gebied van communicatie. We wachten nog steeds op de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan. Pas daarna kan er verder gewerkt worden aan de plannen voor het Waterpark.

Over de gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid is op dit moment weinig nieuws te melden. Behalve dat de betrokken wegbeheerders elkaar geregeld spreken en allen constructief meewerken aan goede en duurzame oplossingen.

Ook wordt door de wegbeheerders en Driestar gesproken over de routes voor het bouwverkeer dat op termijn naar en van het Waterpark gaat rijden. Én er is een voorzichtig begin gemaakt met plannen voor de korte termijn maatregelen in de kern van Arnemuiden.

De bewonersgroep Arnemuiden heeft samen met de verkeerswerkgroep van Arnemuiden begin november kennis gemaakt met de wethouder van Verkeer van Middelburg: Eduard Smit. Ook zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking. Straks meer informatie hierover.

Ook praten we u bij over de stand van zaken rond het vliegveld, met name wat betreft de gewenste rotatie van de start-/landingsbaan.

Verder de gebruikelijke informatie over de stand van zaken; de planning en de uitdagingen.

Heeft u na het lezen vragen? Neem dan contact met ons op.

E-mail: wvm@middelburg.nl
Telefonisch 0118 67 52 02 of 0118 67 54 46

met vriendelijke groet,

Namens de projectgroep, omgevingsmanagement
Ad van den Kieboom en Klara Venema

Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

Op 7 juli 2021 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Waterpark Veerse Meer 2020' vast. Tegen dit vaststellingsbesluit zijn tien beroepen ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Eén daarvan is intussen ingetrokken. Twee indieners vroegen de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak om de inwerkingtreding van het bestemmingsplan te schorsen. De voorzitter wees dat verzoek toe op 15 december 2021. Dit betekende dat de initiatiefnemer nog niet kan beginnen en dat we de uitspraak in de zogeheten bodemprocedure moeten afwachten. In die procedure worden de ingediende beroepen inhoudelijk behandeld. Er is op dit moment nog geen datum bekend voor de (openbare) zitting in de bodemprocedure.

Begin 2022 gaf de Afdeling bestuursrechtspraak opdracht aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak om advies uit te brengen over de ingediende beroepen. Dat is bij complexe beroepszaken niet ongebruikelijk. De Stichting, die bestaat uit onafhankelijke deskundigen, had in haar advies op een aantal punten kritiek op het vastgestelde bestemmingsplan. Dit advies is voor het gemeentebestuur aanleiding om het bestemmingsplan op sommige onderdelen te wijzigen, voordat de beroepen in de bodemprocedure worden behandeld. Ook had de gemeente bij nader inzien zelf een paar kleinere fouten ontdekt. Die worden bij de wijziging meteen meegenomen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de wijzigingen vaststelt in zijn vergadering van donderdag 15 december 2022.

Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid

Begin 2022 is zoals u wellicht nog weet, het eindrapport aan de gemeenteraden van Goes, Borsele en Middelburg gepresenteerd. Daarna zijn er zowel bestuurlijk als ambtelijk verschillende overleggen geweest om te kijken hoe er gezamenlijk afspraken gemaakt kunnen worden om een robuuste ontsluiting te realiseren.

De overleggen verlopen prima maar de materie is ingewikkeld. De eerder genoemde varianten zijn inhoudelijk complex en kosten veel tijd en geld.

De betrokken bestuurders hebben daarom besloten om te kijken in hoeverre het opwaarderen van de huidige infrastructuur oplossing biedt. Deze nieuwe variant wordt verder uitgewerkt en doorgerekend aan de hand van het verkeersmodel. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

Stappenplan maatregelen bouwverkeer Waterpark Veerse Meer

Naast de ontsluitingsvisie wordt er door de wegbeheerders al geruime tijd samen met Driestar nagedacht over de maatregelen die nodig zijn om straks het bouwverkeer in goede banen te leiden.

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er 2 mogelijke varianten waren.

1. Nieuwe Kraaijertsedijk- Pietweg -Calandweg

2. Noord Kraaijertsedijk- Muidenweg.

Uit nader onderzoek is gebleken dat route 2 als bouwroute niet realistisch is. De vele nieuwe wegen die voor deze variant aangelegd moeten worden, de grondverwerving die hiervoor nodig is en de noodzakelijke complexe aanpassingen aan de spoorwegovergangen Noord Kraaijertsedijk en Nieuwe Kraaijertsedijk hebben een lange doorlooptijd. Daardoor past deze variant niet bij de planning van de bouw van het Waterpark. Uit het onderzoek kwam een andere variant.

3. Doeleweg Derringmoerweg Oranjepolderseweg.

Op dit moment is nog niet te zeggen welke variant het gaat worden. Ook hier verwachten we in de volgende nieuwsbrief meer over te kunnen vertellen.

Stappenplan Korte termijnmaatregelen

De mogelijke oplossingen voor de kern van Arnemuiden zijn al een tijdje in beeld en heeft u in de vorige nieuwsbrief ook al kunnen zien. We noemen ze nog een keertje.

Korte termijn

 • Nieuwlandseweg en Schuttershof profielwijzigingen van het wegdek
 • Herinrichting winkelplein inclusief Schuttershof 1
 • Aanpassen en verbeteren verkeersveiligheid spoorwegovergang Van Cittersweg.
 • Veerseweg maatregelen tegen sluipverkeer
 • Doortrekken fietspad van Cittersweg tot Derringmoerweg
 • Fietsoversteek Steigerweg – Muidenweg

Middellange termijn

 • Fietspad Oranjepolderseweg

Voor alle verkeersmaatregelen; of het nu gaat om de ontsluitingsvisie, bouwverkeer of korte termijn maatregelen, geldt dat het van belang is om dit in goed overleg te doen met alle betrokken partijen. Dit kan in de praktijk betekenen dat het soms in de voorbereiding wat meer tijd kost. Het zal op de langere termijn echter winst opleveren omdat de afspraken gezamenlijk tot stand zijn gekomen en daarmee ook toekomstbestendig zijn.

Bewonersgroep Arnemuiden

Begin november heeft het bestuur van de Bewonersgroep Arnemuiden, samen met een afvaardiging van de verkeerswerkgroep Arnemuiden, een kennismakingsgesprek gehad met Eduard Smit, wethouder verkeer van gemeente Middelburg.

De communicatie met deze groepen heeft de afgelopen periode stil gelegen. De focus van de gemeente lag vooral op de voorbereiding en het opstellen van het verweerschrift voor de behandeling van de Raad van State (waar verkeer een groot aandeel in had), de gesprekken met de andere wegbeheerders over de ontsluitingsvisie en de routes voor het bouwverkeer. Er was hierdoor geen tijd en capaciteit om, zoals was toegezegd, samen met inwoners te werken aan de korte termijn maatregelen om de verkeerssituatie in de kern van Arnemuiden te verbeteren. Terecht is dan ook de teleurstelling bij hen hierover en zijn excuses van de gemeente op zijn plaats.

Eduard Smit heeft toegezegd dat er dit jaar nog een eerste werksessie wordt georganiseerd waar vertegenwoordigers van de bewoners- en verkeersgroep voor zijn uitgenodigd. Op 8 december aanstaande gaan we samen inhoudelijk aan de slag.

Ook gaan we dan met hen kijken naar de invulling van het bredere participatieproces dat daarna volgt. Inwoners die eerder met ons mee hebben gewerkt of andere geïnteresseerden krijgen in 2023 zeker ook nog de gelegenheid om mee te doen.

In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over deze participatiebijeenkomsten.

Vliegveld

Zoals we eerder meldden werken de gemeente, de provincie en het vliegveld Midden-Zeeland al enige tijd aan verdraaiing van de start-/landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland. Met die verdraaiing verbetert de vliegveiligheid en treedt er per saldo ook minder geluidsoverlast op. Hiervoor zijn twee besluiten van Provinciale Staten nodig: wijziging van het Luchthavenbesluit en vaststelling van een inpassingsplan.

Luchthavenbesluit

Op dit moment geldt voor het vliegveld het Luchthavenbesluit van 10 juli 2020. Om de start-/ landingsbaan te kunnen verdraaien moet dit besluit worden gewijzigd. Provinciale Staten zijn hiervoor het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten bereiden het besluit voor. De directie van het vliegveld diende een aantal maanden geleden de aanvraag in voor wijziging van het luchthavenbesluit. Die aanvraag was volgens de provincie niet helemaal compleet. Op dit moment werkt de vliegvelddirectie er hard aan om de aanvraag te completeren en op zo kort mogelijke termijn opnieuw in te dienen. De wijzigingsprocedure start met vaststelling en terinzagelegging van het ontwerpluchthavenbesluit door Gedeputeerde Staten. De huidige planning is dat dit in het eerste kwartaal van 2023 gebeurt.

Inpassingsplan

De start-/landingsbaan van het vliegveld kent vastgestelde eisen voor geluid, externe veiligheid en bouwhoogte. Deze strekken zich uit over het grondgebied van de gemeenten Borsele, Goes, Middelburg, Noord-Beveland, Veere en Vlissingen en liggen vast in bestemmingsplannen. Verdraaiing van de start-/landingsbaan betekent wijziging van die eisen en dat betekent dus wijziging van de bestemmingsplannen in de zes gemeenten. In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat de provincie, op verzoek van de gemeenten, een provinciaal inpassingsplan voorbereidt. Dit heeft hetzelfde effect als wijziging van de bestemmingsplannen maar er is sprake van maar één procedure in plaats van zes. Het voorontwerp van het inpassingsplan lag van 7 juli tot en met 17 augustus 2022 ter inzage. In die periode konden inspraakreacties worden ingediend bij Gedeputeerde Staten. Deze worden nu verwerkt. De volgende stap is vaststelling van het ontwerp-inpassingsplan. Ook hier is de planning dat Gedeputeerde Staten het ontwerp-inpassingsplan in het eerste kwartaal van 2023 vaststellen en daarna ter inzage leggen.

Omgevingsmanagement

Na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de bodemprocedure komen we in een nieuwe fase van het project. Wij gaan dan kijken welke stappen we de kunnen zetten qua informatie, communicatie en participatie. Wanneer dit is, weten we nu dus nog niet. Dit hangt af van wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak de ingediende beroepen in een (openbare) zitting behandelt en wanneer de zij vervolgens uitspraak doet.
Voor die volgende stappen kunnen we uw hulp goed gebruiken! Laat ons weten welke ideeën, gedachten of vragen er zijn. We gaan graag weer met u in gesprek.

Kalender

Wat staat er de komende tijd, naar verwachting, te gebeuren? Wij zullen u via de webpagina en met deze nieuwsbrief op de hoogte houden wanneer er veranderingen zijn in het tijdsschema.

 • 2023: Behandeling beroepschriften bij Raad van State (bodemprocedure)
 • 1e kwartaal 2023: Ontwerp-inpassingsplan baanrotatie ter inzage voor zienswijzen
 • 1e kwartaal 2023: Ontwerp-luchthavenbesluit ter inzage voor zienswijzen
 • 2e of 3e kwartaal 2023: Vaststelling inpassingsplan door Provinciale Staten
 • 2e of 3e kwartaal 2023: Vaststelling luchthavenbesluit door Provinciale Staten
 • Vanaf 2022: Uitwerking verkeersmaatregelen op basis van gebiedsontsluitingsvisie zuidelijk Veerse Meer gebied zowel langere termijn als korte termijn
 • 2023 en later: Start werkzaamheden realisatie Waterpark Veerse Meer (in fases)
 • 2025 of later: 1e fase Waterpark Veerse Meer geopend voor toeristisch verblijf