Deze nieuwsbrief is gemaakt in juni 2021 en bevat mogelijk verouderde informatie. Kijk voor de actuele stand van zaken op de projectpagina Waterpark Veerse Meer.

Beste lezer,

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief over het project Waterpark Veerse Meer. Voordat we van de zomer gaan genieten en wellicht op vakantie gaan, krijgt u van ons het laatste nieuws.

De vaste onderwerpen, zoals het bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage mogen natuurlijk niet ontbreken in de nieuwsbrief.

Ook deze keer weer een interview met de projectleider van de gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid: Koos Louwerse. We blikken terug op de bijeenkomsten van de klankbordgroepen en we geven ook een doorkijkje in wat er nog komen gaat.

De bewonersgroep Arnemuiden is vanaf het begin nauw betrokken bij het project Waterpark Veerse Meer. Hun aandacht gaat vooral uit naar de verkeerssituatie en de leefbaarheid in Arnemuiden. We nemen u mee in hoe zij het proces tot nu toe ervaren.

Verder de gebruikelijke informatie over de stand van zaken, de planning en de uitdagingen. Daarnaast krijgt u ook de laatste informatie over zaken die weliswaar niet rechtstreeks maar wel zijdelings met het Waterpark te maken hebben zoals de hierboven genoemde gebiedsvisie Veerse Meer, de gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer-zuid en de voorgenomen baanrotatie van het vliegveld Midden Zeeland.

Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief vragen, neem dan contact met ons op: wvm@middelburg.nl of telefonisch 0118 67 52 02 of 0118 67 54 46.

met vriendelijke groet,

Namens de projectgroep, omgevingsmanagement

Ad van den Kieboom & Klara Venema

Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in december 2020/januari 2021 ter inzage gelegen. Op dit ontwerp zijn 33 zienswijzen ingediend. Het is aan de gemeenteraad om hierop een besluit te nemen. De gemeenteraad moet eveneens een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Op 8 juni jl. heeft het college op beide punten een positief besluit genomen en het gecombineerde raadsvoorstel is intussen toegestuurd aan de gemeenteraad. Hierin stelt het college, op basis van de ingediende zienswijzen, een aantal wijzigingen voor in het bestemmingsplan. Op 22 juni om 19:30 uur is er nog een extra digitale informatie bijeenkomst voor raadsleden. Deze bijeenkomst is voor belangstellenden te volgen via het raadsinformatiesysteem (middelburg.nl – Bestuur en organisatie- Gemeenteraad – Vergaderingen gemeenteraad – Ga naar raadsinformatiesysteem – Kies in de agenda 22 juni). Het is de bedoeling dat het raadsvoorstel wordt besproken in de vergadering van de Commissie Ruimte van 28 juni a.s. Vervolgens zal de gemeenteraad op 7 juli 2021 een besluit nemen over de zienswijzen en over de vaststelling van het bestemmingsplan. Ervan uitgaande dat de gemeenteraad het bestemmingsplan (gewijzigd) vaststelt, wordt dit daarna voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan beroep instellen bij de Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak).In de vorige nieuwsbrief hebben we de stappen en data voor de vaststelling van het bestemmingsplan ook al op een rijtje gezet. Voor het gemak doen we het hier nog een keer.

 • Behandeling in college dinsdag 8 juni jl.
 • Informatiebijeenkomst voor Raadsleden maandag 22 juni
 • Commissie Ruimte maandag 28 juni
 • Gemeenteraad donderdag 7 juli
 • Publicatie vaststelling bestemmingsplan woensdag 21 juli
 • Termijn voor beroep bij de Raad van State vanaf donderdag 22 juli tot en met woensdag 1 september 2021.

Milieueffect rapportage (MER)

Een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan is het milieueffectrapport, kortweg MER. Dit is verplicht voor het nieuwe bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer 2020. Het MER is vanaf 2019 voorbereid. Een eerste versie hiervan is eind 2020 aan de Commissie voor de milieueffectrapportage aangeboden voor advies. Ook dit is verplicht. De Commissie constateerde in februari 2021 nog een aantal tekortkomingen. De gemeente Middelburg heeft het MER daarom laten aanvullen. Het aangevulde MER is opnieuw aangeboden aan de Commissie. Hierbij had de Commissie nog een drietal opmerkingen die zij eind mei 2021 aan de gemeente heeft doorgegeven. De gemeente heeft daarom aanvullende onderzoeken laten uitvoeren. De resultaten daarvan zijn verwerkt in een zogeheten oplegnotitie die is toegevoegd aan het MER. Naar de mening van het college wordt hiermee tegemoet gekomen aan de opmerkingen van de Commissie en kan het bestemmingsplan, inclusief het MER, door de gemeenteraad worden vastgesteld. Het advies van de Commissie is overigens formeel op 7 juni 2021 uitgebracht aan de gemeente.

Gebiedsvisie Veerse Meer

Een kort stukje deze keer over de gebiedsvisie. We hopen dat na de zomervakantie de Gebiedsvisie Veerse Meer wordt vastgesteld. Op dit moment ligt er een zogenaamde 70%-versie. Dit concept is op 20 mei jl. gepresenteerd in een publiekswebinar en op 1 juni jl. aan de bestuurders van de provincie, gemeenten en waterschap en de directie van Rijkswaterstaat. Momenteel worden de reacties op het concept verwerkt. Het volledige verslag is terug te vinden op de website van provincie Zeeland(externe link).

Verkeer: gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid

“Een robuuste ontsluiting voor het Veerse meer zuid gebied”

Dag Koos, Fijn dat je weer tijd hebt genomen om ons weer bij te praten. Dank daarvoor!

Het lijkt me goed om eerst samen even kort terug te blikken.

In de nieuwsbrief van maart 2021 heb je uitgelegd wat je opdracht is: “het opstellen van een gebiedsontsluitingsvisie en een uitwerkingsplan voor het gebied Veerse Meer Zuid”.

De uitkomst hiervan moet leiden tot een robuuste ontsluiting voor het Veerse meer Zuid gebied. Robuust wil zeggen dat de huidige en toekomstige functies en bestemmingen in het gebied vlot en veilig bereikbaar zijn en dat de huidige en toekomstige verkeersproblemen in de belangrijkste kernen en op probleemwegen in het buitengebied opgelost worden.

Afgelopen voorjaar zijn een aantal voorkeursvarianten gepresenteerd en daarna zijn deze mede op basis van de inbreng van deelnemers aan de informatiesessies verder uitgewerkt.

De verkeerskundige-, landschappelijke-en financiële consequenties zijn in beeld gebracht.

Over welke varianten hebben we het ook alweer?

Drie varianten die moeten zorgen voor een verbeterde ontsluiting voor de kernen van Arnemuiden en Lewedorp en de recreatievoorzieningen aan het Veerse Meer ten noorden van deze kernen.

En de voorkeursoplossing voor het gebied rond Wolphaartsdijk.

Mensen die niet bij de bijeenkomsten zijn geweest maar wel meer over de varianten willen weten, kunnen het beste naar de website van de gemeente Middelburg gaan. Daar vind je de rapporten met daarin ook het kaartmateriaal zoals je hieronder ook kunt zien.

Koos, wil je ons meenemen in hoe de klankbordgroepen zijn verlopen en wat het je heeft gebracht?

Op 17 mei kwam de klankbordgroep voor Wolphaartsdijk bijeen, op 18 mei die voor Lewedorp / ’s-Heer Arendskerke en op 20 mei 2021 de klankbordgroep voor Arnemuiden. Daar is per variant eerst uitleg gegeven over de maatregelen die bestaande en verwachte problemen op lange termijn zo goed mogelijk moeten oplossen. Vervolgens is uitleg gegeven over de maatregelen die op korte termijn nodig zijn om al enig soelaas te bieden, voordat de beoogde lange termijn oplossing is gerealiseerd. Ook zijn diverse vragen beantwoord. En tenslotte zijn de belangrijkste aandachtspunten, opmerkingen en suggesties genoteerd die de deelnemers hebben aangedragen.

Kun je iets vertellen over wat de deelnemers hebben ingebracht? Welke onderwerpen zijn voor hen nu het meest van belang?

In algemene zin kan ik zeggen dat voor iedereen de verkeersveiligheid op één staat. Daarnaast zijn er ook zorgen over verkeersdrukte, geluidsoverlast, trillingen, e.d. Ik zal een paar voorbeelden noemen van punten die ingebracht zijn.

 • Besteed zorgvuldige aandacht aan de school-en sportzone bij de Van Cittersweg.
 • Pas op voor schijnveiligheid bij de inrichting van een 30km weg op de Nieuwlandseweg.
 • Pas op voor het combineren van voetgangers en fietsers op een vrijliggend fietspad langs de Oranjepolderseweg; er rijden daar namelijk veel wielrenners.
 • Wees duidelijk over welke varianten voor Arnemuiden het beste scoren.
 • Pas het kruispunt Postweg -Nieuwe Kraaijertsedijk aan. Maak van de afslag een bocht met voorrang, met in de bocht een afslag naar de Postweg.
 • Combineer onderaan de Burgemeester Vermetstraat het voet- en fietspad op een slimme manier.
 • Besteed bijzondere aandacht aan hinder door geluid en trillingen op de Nieuwe Kraaijertsedijk ten zuiden en ten noorden van het spoor, en tref zo nodig aanvullende maatregelen om deze hinder te beperken. Bekijk in ieder geval of de snelheid op het hele traject kan worden beteugeld en liefst verlaagd.
 • Zorg ervoor dat de spoorwegovergang op de Nieuwe Kraaijertsedijk wordt aangepast en dat daarbij de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op de spoorwegovergang is gewaarborgd.
 • Besteed bijzondere aandacht aan de sluiproute vanuit de Westerscheldetunnel via de Stoofweg en Korenweg.
 • Zorg voor een goede inpassing van de route voor het bouwverkeer, rekening houdend met de perceelindeling en belangen van de perceeleigenaren.

Ik was zelf ook aanwezig bij 2 van de 3 klankbordgroepen. Wat mij opviel is dat de deelnemers echt goede suggesties deden. Daar kunnen jullie als projectgroep volgens mij ook echt wat mee volgens mij.

Ja, dat klopt, hoewel we sommige suggesties nog wel wat beter moeten bekijken en er ook suggesties zijn gedaan die pas opgepakt zullen worden wanneer er concrete ontwerptekeningen gemaakt moeten gaan worden. Zo ver is het nu nog niet.

Koos, hoe ziet het vervolgtraject er nu uit?

Op 9 juni is er weer een bestuurlijk overleg, waar we de stand van zaken presenteren en terugkoppelen wat we hebben opgehaald. Dat werken we daarna verder uit.

Het idee is om in de week van 8 juli weer een informatiebijeenkomst te organiseren en dan voor de drie kernen samen. Daar presenteren we dan onze eindvoorstellen en beantwoorden we zoveel mogelijk resterende vragen. En natuurlijk wordt uitgelegd hoe het vervolgtraject eruit gaat zien. Daarna heeft iedereen de gelegenheid om ook nog per mail te reageren.

Op basis daarvan schrijven we ons eindrapport, d.w.z. ons verkeerskundig advies voor een robuuste oplossing met bijbehorende maatregelen op korte en langere termijn. Daarna is het aan de politiek -de besturen van de betrokken gemeenten, het waterschap en de provincie -om hierover besluiten te gaan voorbereiden, via de gebruikelijke procedures en gremia.

Ik ben heel erg benieuwd Koos! Kunnen we afspreken dat we na de zomer weer contact hebben? Ik heb van een aantal mensen gehoord dat ze het erg fijn vinden om ook via deze nieuwsbrief op de hoogte te blijven.

Dat lijkt me helemaal prima!

Vliegveld

Zoals bekend wordt een verdraaiing van de start-/landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland voorbereid. Provinciale Staten dient daarvoor het Luchthavenbesluit te wijzigen. De veiligheidscontouren die voor het vliegveld gelden, zijn vastgelegd in bestemmingsplannen van de gemeenten Borsele, Goes, Middelburg, Noord-Beveland, Veere en Vlissingen. Verdraaiing van de start-/landingsbaan betekent ook een wijziging van deze veiligheidscontouren. Dat houdt in dat ook bestemmingsplannen van die gemeenten moeten worden gewijzigd. Om te voorkomen dat iedere gemeente zijn eigen procedures moet voeren, hebben de gemeentebesturen aan de provincie gevraagd een zogeheten inpassingsplan vast te stellen. Dit werkt automatisch door in de gemeentelijke bestemmingsplannen. De procedure voor een inpassingsplan is onlangs gestart. Naar verwachting wordt nog dit jaar een voorontwerp van het inpassingsplan ter inzage gelegd.

Samenwerking met de Bewonersgroep Arnemuiden

Eind 2018 is er in de Raad een motie aangenomen om de bewonerswerkgroep als partner te betrekken bij de uitwerking van de plannen voor het Waterpark. Hierin stond ook dat er nadrukkelijk aandacht moet zijn voor de huidige verkeershinder. De bewonersgroep moet een podium krijgen om hun zorgen en aandachtspunten met hun achterban te delen. En als laatste actief mee kunnen werken aan het aandragen van structurele oplossingen.

Klara Venema in gesprek met Leo Slager, voorzitter van de bewonersgroep Arnemuiden (BGA)

In de praktijk hebben we daar samen op een goede manier invulling aangegeven zegt Klara Venema, omgevingsmanager Waterpark Veerse Meer en wijkmanager Arnemuiden.

Hoe kijk jij hier tegenaan Leo?

We zijn inderdaad actief betrokken bij het project. Elke maand tijdens het reguliere overleg van de BGA zijn we bijgepraat door verschillende medewerkers van de gemeente. En tijdens de door de BGA georganiseerde bewonersavonden is het onderwerp Waterpark een vast item. We nodigen dan wethouder Chris Simons en betrokken medewerkers van de gemeente uit om ons de stand van zaken te vertellen. En er is dan gelegenheid voor inwoners om vragen te stellen.

Vooral het onderwerp verkeer heeft onze grote belangstelling. Het is nu al erg druk in Arnemuiden en onze zorg is dat het door de komst van het Waterpark nog drukker wordt.

De BGA stelt zich positief kritisch op maar is echt van mening dat de infrastructuur moet zijn verbeterd voordat de verkeersdrukte toeneemt. De veiligheid van ons allen staat voorop.

Leo, een afvaardiging van de bewonersgroep heeft actief deelgenomen aan het participatietraject in de 1e fase. En kortgeleden zijn de klankbordsessies geweest voor de gebiedsontsluitingsvisie. Hier was ook een lid van de BGA bij betrokken, Jozias Joosse, en die heeft het volgende laten weten:

Ik vond de bijeenkomst en de daarvoor toegestuurde stukken heel duidelijk en helder. Informatief goed geregeld. Ben eerlijk gezegd best wel een beetje onder de indruk hoe serieus de gezamenlijke wegbeheerders tot nu toe hier mee om en verder gaan. Er is door hun en jullie mijns inziens al heel wat werk verzet. De problematiek op een rijtje gezet, serieuze oplossingen in beeld gebracht, en ook al een rits korte termijn oplossingen uitgedacht.
Fijn ook om te zien dat alle punten bij de korte termijn oplossingen eigenlijk ook al regelmatig als knelpunten bij de BGA vergaderingen ter tafel zijn gekomen in de achterliggende jaren. Hopelijk kan er nu ook echt op korte termijn wat aan gedaan gaan worden.

Een pluim ook voor het geduld van Koos Louwerse met sommige deelnemers.

Nou, dit vinden wij natuurlijk heel erg fijn om te horen Leo. Na de zomervakantie pakken we samen de draad weer op om te werken aan de volgende fase van het project.

Ja, dat is prima Klara. Wat nog wel aardig is om te vermelden, is dat de bewonersgroep tegenwoordig een nieuwe website heeft https://www.bewonersgroeparnemuiden.nl.

Hier kunnen inwoners en andere betrokkenen onder meer lezen hoe wij als BGA invulling geven aan onze rol als samenwerkingspartner in dit project.

Omgevingsmanagement Waterpark Veerse Meer

In de vorige nieuwsbrief hebben we u ook gevraagd of er nog aandachtspunten zijn waar wij vanuit omgevingsmanagement rekening mee moeten houden of actie op moeten ondernemen. Tot nu toe hebben wij geen reacties gekregen. Mogen we in dit geval de conclusie trekken; geen bericht, goed bericht?
Wat wel aardig is om te noemen, is dat het aantal aanvragen om de nieuwsbrief te mogen ontvangen blijft toenemen.

We komen na de zomer, als het bestemmingsplan is vastgesteld, in een andere fase van het project. We gaan dan opnieuw kijken welke informatiebehoefte er is en hoe we daar het beste op in kunnen spelen. De uitnodiging om ons te informeren of te bevragen blijft uiteraard staan.
wvm@middelburg.nl of telefonisch 0118 67 52 02 of 0118 67 54 46.

Kalender

Wat staat er de komende periode, naar verwachting, te gebeuren?

Wij zullen u via de webpagina en met deze nieuwsbrief op de hoogte houden wanneer er veranderingen zijn in het tijdsschema.

 • 22 juni 2021 Informatiebijeenkomst voor Raadsleden (deze digitale bijeenkomst is ook te volgen voor andere belangstellenden)
 • 28 juni 2021 Commissie Ruimte bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer
 • Juli 2021 stakeholders en burgers over gebiedsontsluitingsvisie fase 2
 • Juli 2021 Vaststelling bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer door de gemeenteraad van Middelburg
 • Juni 2021 Terugkoppeling resultaten gebiedsontsluitingsvisie naar besturen, stakeholders en burgers
 • Juli – september 2021 Vaststelling Gebiedsvisie Veerse Meer (inclusief gebiedsontsluitingsvisie) in gemeenteraden, provinciale staten en ondertekening convenanten
 • 3e kwartaal 2021 Na vaststelling bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer, mogelijkheid voor beroep bij de Raad van State
 • 2022 en/of later (afhankelijk van onherroepelijk worden bestemmingsplan) Start werkzaamheden realisatie Waterpark Veerse Meer (in fases)
 • 2024 of later (zie boven) 1e fase Waterpark Veerse Meer geopend voor toeristisch verblijf