Deze nieuwsbrief is gemaakt in maart 2021 en bevat mogelijk verouderde informatie. Kijk voor de actuele stand van zaken op de projectpagina Waterpark Veerse Meer.

Beste lezer,

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van het project Waterpark Veerse Meer.

Naast de vaste onderwerpen, zoals het bestemmingsplan, deze keer ook aandacht voor berichten die u de afgelopen periode in de pers hebt kunnen lezen.

Ook is er een interview gehouden met de projectleider van de gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid: Koos Louwerse. Hij neemt ons mee in het proces.

Verder de gebruikelijke informatie over de stand van zaken; de planning en de uitdagingen. Daarnaast informeren wij u over zaken die niet rechtstreeks met Waterpark te maken hebben, maar daar wel mee te maken hebben zoals de hierboven genoemde gebiedsvisie Veerse Meer; de gebiedsontsluitingsvisie van het zuidelijk Veerse Meer gebied en de voorgenomen baanrotatie van het vliegveld Midden Zeeland.

Heeft u na het lezen vragen, neem dan contact met ons op via wvm@middelburg.nl of telefonisch 0118 67 52 02 of 0118 67 54 46.

met vriendelijke groet,

Namens de projectgroep, omgevingsmanagement

Ad van den Kieboom & Klara Venema

Persberichten nader toegelicht

De ontwikkeling van het Waterpark Veerse Meer is qua bestemmingsplanprocedure, en alles wat daarmee samenhangt, een Middelburgse aangelegenheid. Voor zaken zoals de gebiedsvisie Veerse Meer en voor verkeer de gebiedsontsluitingsvisie werkt de gemeente nauw samen met andere overheden en organisaties.

Een complex project als de ontwikkeling van het Waterpark krijgt vanzelfsprekend veel aandacht van de pers. Geregeld zoeken wij deze publiciteit zelf op omdat we aan een breed publiek willen laten weten waar we mee bezig zijn. Maar de pers pikt natuurlijk ook zelf signalen op. De kleine verzameling hierboven laat zien dat het over van alles en nog wat kan gaan.

Verschillende betrokkenen lieten weten dat zij best iets meer van ons wilden horen over wat er zich achter de schermen afspeelt op bestuurlijk en ambtelijk niveau. De achterliggende gedachte is dat mensen op deze manier een beter beeld krijgen van het proces en de bestuurlijke besluiten daardoor beter begrijpen. Natuurlijk gaan wij kijken hoe we aan deze behoefte tegemoet kunnen komen.
Om te beginnen gaan wij in de nieuwsbrieven meer aandacht besteden aan het verhaal achter de feiten en cijfers. Zo hebben we in deze editie een interview met Koos Louwerse die zijn verhaal vertelt over de gebiedsontsluitingsvisie.

Zijn er onderwerpen die u graag uitgebreider aan bod zou willen hebben? Laat het ons dan weten.

Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

Afgelopen 20 januari was de tweede digitale informatieavond over het bestemmingsplan. De avond is minder goed bezocht dan de eerste en ook in de chat waren er minder vragen.

Stand van zaken procedure

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 33 zienswijzen in gediend van verschillende aard. Veel gaan over verkeer andere over de omvang van het park; toeristische druk; zoetwaterbeleid en de relatie van dit plan tot de baanrotatie van het vliegveld. Momenteel worden deze zienswijzen bestudeerd en van een reactie voorzien. Mogelijk leidt een zienswijze tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan

De volgende stap is het maken van een nota voor de gemeenteraad waarin alle zienswijzen behandeld worden. Het is aan de raad om het uiteindelijke bestemmingsplan vast te stellen.

Het streven is om dit nog voor de zomervakantie 2021 te doen. Qua planning ziet het er als volgt uit:

 • Behandeling in college dinsdag 8 juni
 • Commissie Ruimte maandag 28 juni
 • Gemeenteraad woensdag 7 of donderdag 8 juli
 • Publicatie vaststelling bestemmingsplan woensdag 21 juli
 • Termijn voor beroep bij de Raad van State vanaf donderdag 22 juli tot en met woensdag 1 september 2021.

Meer informatie over het bestemmingsplan en de procedure kunt u vinden via onze webpagina https://www.middelburg.nl/wvm. Ook kunt u daar vinden welke stappen ú nog kunt zetten.

Milieueffect rapportage (MER)

Ook de Commissie voor de MER heeft naar het ontwerpbestemmingsplan en de ingediende zienswijzen gekeken. Het opgestelde MER (Milieu Effect Rapport) voldoet op veel punten, maar is op enkele punten nog niet volledig. Met de commissie is afgesproken dat het advies, dat zij nu heeft gegeven, een voorlopig advies is en dat de ontbrekende zaken worden aangevuld. Zo kan er later een definitief advies uitgebracht worden waar geen open eindjes aan zitten.

Gebiedsvisie Veerse Meer en project Waterpark Veerse Meer

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven, worden in de tweede fase de algemene principes uit fase 1 verder uitgewerkt.

Hoe ver zijn we nu?

We zetten alles op alles om deze zomer klaar te zijn met de gebiedsvisie zodat deze kan worden vastgesteld. In de planning wordt uitgegaan van de raadsvergadering van Middelburg in september 2021. Dat is een behoorlijke klus.

We zitten midden in de 2e fase van de gebiedsvisie Veerse Meer en zijn bezig met het uitwerken van de algemene principes. Dat doen we zowel op het schaalniveau van het Veerse Meer (gebiedsbreed) als op het schaalniveau van de aandachtsgebieden en beschermingsgebieden (deelgebieden). Zo wordt er momenteel gewerkt aan de deelgebiedsvisie Oranjeplaat en omgeving en aan de algemene richtlijnen van de visie.

De discussies gaan over de begrenzing van de aandachtsgebieden (want daarbinnen gelden andere regels dan daarbuiten), de verschillende typen oevers (bebouwde, natuurlijke en dagrecreatieve oevers, de maximaal toelaatbare bouwhoogte en over landschappelijke kwaliteiten en natuurwaarden die versterkt moeten worden.

Ook nu doen alle maatschappelijke organisaties, stakeholders en bewoners die betrokken zijn bij het gebied weer mee. De tekstvoorstellen worden geschreven door overheden en maatschappelijke organisaties, onder voorzitterschap van de provincie en onder begeleiding van bureau Wing. In april zal er nog een webinar plaatsvinden met bewoners en ondernemers. In mei een webinar met gemeenteraadsleden en statenleden.

Verkeer: gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid

“Een robuuste ontsluiting voor het Veerse meer zuid gebied”

Het project gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid is, zoals u weet, een project dat los staat van het project Waterpark Veerse Meer. Wel is er een duidelijke relatie tussen de twee projecten vanwege het verkeer. Daarom houden we u in deze nieuwsbrief ook op de hoogte van de voortgang van de gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid.

Het opstellen van een gebiedsontsluitingsvisie en het maken van een uitwerkingsplan is een zaak van de gemeenten Goes, Borsele en Middelburg; het Waterschap en de Provincie. Deze vijf overheidsorganisaties hebben gezamenlijk besloten om een onafhankelijke projectleider te vragen dit traject te begeleiden. De keuze is gevallen op Koos Louwerse, werkzaam bij adviesbureau TRIDÉE.

We zijn met Koos in gesprek gegaan om van hem te horen hoe het tot nu toe is verlopen. Ook kijken we even kort vooruit om een beeld te krijgen van wat er de komende periode staat te gebeuren.

Hallo Koos, je opdracht is het opstellen van een gebiedsontsluitingsvisie en een uitwerkingsplan voor het gebied Veerse Meer Zuid. Kan je kort schetsen wat dat inhoudt?

Voor de ontwikkeling van het nieuwe Waterpark Veerse Meer is een verkeersonderzoek uitgevoerd om de effecten in kaart te brengen van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkeling van het verkeer in het gebied ten zuiden van het Veerse Meer. Gebleken is dat er binnen het gebied en met name in de kernen van Wolphaartsdijk en Arnemuiden nu al verkeersknelpunten zijn. Die zullen verder toenemen door autonome groei van het verkeer (groei die sowieso ontstaat door toename bewoners en het aantal auto’s per gezin) en reeds vastgestelde (veelal recreatieve) ontwikkelingen aan de zuidzijde van het Veerse Meer in zowel de gemeenten Goes als Middelburg.  Ook op gebied van spoorveiligheid zijn er verkeersveiligheidsknelpunten gesignaleerd op de bestaande overwegen in Arnemuiden en Lewedorp.

Een andere conclusie is dat de huidige verkeersstructuur in het plangebied te beperkt is om de knelpunten op te kunnen lossen. De sterke autonome groei is naast de groei van het autobezit en autogebruik vooral het gevolg van de diverse reeds vastgestelde (veelal recreatieve) ontwikkelingen aan de zuidzijde van het Veerse Meer in zowel de gemeenten Goes als Middelburg.

De provincie Zeeland, het waterschap Scheldestromen en de gemeenten Goes, Borsele en Middelburg hebben daarom besloten tot een gezamenlijke aanpak voor het opstellen van een gebiedsontsluitingsvisie. Gezamenlijk zijn zij mijn opdrachtgever. Rijkswaterstaat en ProRail zijn in deze studie nauw betrokken.

Kan je nog eens vertellen hoe het project is opgebouwd en waar we nu staan?

Fase 1 heeft geleid tot een aantal mogelijke varianten voor een toekomstbestendige oplossing voor de huidige en toekomstige verkeersproblemen in de kernen van Arnemuiden, Lewedorp / ’s-Heer Arendskerke en Wolphaartsdijk en op de wegen van het Waterschap. Bovendien zorgen deze varianten voor een toekomstbestendige ontsluiting van reeds geplande en verwachte ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied Veerse Meer Zuid.

Op 18 juni 2020 is daar in een digitale bijeenkomst een eerste toelichting op gegeven en kort geleden op 25 februari jl. zijn in de 2e bijeenkomst de voorkeursoplossing voor het gebied rond Wolphaartsdijk en drie mogelijke oplossingen voor het gebied rond Arnemuiden / Lewedorp gepresenteerd.

We staan nu aan het begin van fase 2. Hierin en worden deze varianten nader uitgewerkt waarbij de consequenties op het gebied van verkeerskundige-, landschappelijke- en financiële consequenties inzichtelijk worden gemaakt.

Koos, je krijgt de complimenten van deelnemers aan de digitale bijeenkomsten. Zij hebben laten weten dat ze erg positief zijn over de manier waarop deze bijeenkomsten worden gehouden. De informatie is soms wat technisch en cijfermatig maar wel duidelijk en goed te volgen. Jouw manier van presenteren spreekt ook erg aan.

Bedankt! Dat is erg fijn om te horen.

In het project Waterpark Veerse Meer hebben inwoners uit de verschillende kernen meegedacht over verkeerszaken en als eindproduct van de participatie een advies gegeven aan de wegbeheerders. Ook in dit project is er ruimte voor participatie. Hoe gaan jullie dat doen?

Er komen drie klankbordgroepen. Een voor Arnemuiden, een voor Wolphaartsdijk en een voor Lewedorp / ’s-Heer Arendskerke. Belanghebbenden (dorpsradenverenigingen, bewonersgroepen inwoners, bedrijven, agrariërs, e.d.) en ambtenaren van betreffende gemeenten en het waterschap gaan samen aan de slag in digitale sessies. Het idee is dat er 2 kaarten op tafel liggen. Een met de korte termijn en een met de lange termijn oplossingen.

De deelnemers krijgen daarnaast een beschrijving van de maatregelen die nodig zijn voor het realiseren van de oplossingen en een inschatting van de kosten. Met al deze informatie wordt gezamenlijk gekeken naar wat de beste robuuste oplossing is.

Wanneer gaat dit gebeuren en heb je voldoende deelnemers?

De bedoeling is dat de klankbordgroepen eind april bij elkaar komen. We hebben inmiddels een aantal aanmeldingen maar we kunnen nog wel wat deelnemers gebruiken. Mensen kunnen zich tot 1 april 2021 aanmelden.

We vragen om bij aanmelding een korte motivatie te geven. Ook is het van belang dat deelnemers een groep vertegenwoordigen en niet alleen meewerken vanuit het eigen belang.

En hoe gaat het dan verder?

Uiteindelijk zal ik als onafhankelijk projectleider een eindrapport opstellen en dit aanbieden aan de opdrachtgevers. Maar daarvoor zitten nog een aantal stappen. Onder meer een algemene informatiebijeenkomst waarin we eerst de concept uitkomsten presenteren en daarna nog gelegenheid geven aan de klankbordgroepen om daarop te reageren.

De presentaties en uitgebreidere informatie zijn terug te vinden op de website van gemeente Middelburg.

Vliegveld

Op 5 februari 5 februari heeft Provinciale Staten (PS) een besluit genomen om, voor het draaien van de baan, over te gaan op een inpassingsplan. Dit inpassingsplan komt dan in de plaats van de wijziging van bestemmingsplannen in de gemeenten Borsele, Goes, Noord-Beveland, Middelburg, Veere en Vlissingen. De colleges van die gemeenten hebben de provincie hierom gevraagd. PS heeft de diverse gemeenteraden over haar voornemen geïnformeerd en, op termijn, kunnen de vervolgstappen gezet worden. PS moet ook een nieuw luchthavenbesluit nemen. De bedoeling is dat de baanrotatie hoe dan ook doorgaat, of er nu wel of geen Waterpark Veerse Meer gebouwd gaat worden.

Het proces om tot baanrotatie te komen vraagt nog enige tijd en hier zijn verschillende partijen bij betrokken. Aanvankelijk zou dit proces gelijk oplopen met het bestemmingsplan voor Waterpark Veerse Meer maar dit heeft door diverse oorzaken vertraging opgelopen. Omdat het bestemmingsplan voor Waterpark in de huidige opzet pas vastgesteld kan worden als er zekerheid is over de baanrotatie laat Driestar het ontwerp bestemmingsplan aanpassen zodat het past binnen het bestaande luchthavenbesluit. Het aangepaste bestemmingsplan wordt zo opgezet dat, nadat de baanrotatie geregeld is, het oorspronkelijke plan meteen uitgevoerd kan worden Voor de planning geeft dat geen grote problemen omdat de bouwwerkzaamheden toch niet eerder zullen kunnen starten dan medio 2022. De verwachting is dat tegen die tijd de baanrotatie geregeld zal zijn.

Omgevingsmanagement Waterpark Veerse Meer

De gemeenteraad heeft in 2018 een motie aangenomen waarin staat dat er bij de uitvoering van dit project aandacht moet zijn voor een goed omgevingsmanagement. Dat betekent voor ons dat wij u niet alleen voorzien van informatie, maar dat we ook actief contact zoeken. We zijn benieuwd naar welke vragen en zorgen er zijn, wat er speelt en leeft in uw omgeving.

Het voorzien van informatie doen we in deze nieuwsbrief maar ook tijdens de digitale bijeenkomsten die er geregeld zijn.

Het actief contact zoeken gebeurt nu veel per mail en telefonisch omdat elkaar ontmoeten lastiger is in deze coronaperiode. Dat vinden wij jammer want de ervaringen die we hebben opgedaan met de spreekuren en de huisbezoeken zijn goed bevallen.

Graag willen we bij u peilen waar op dit moment behoefte is als het gaat om contact en informatie over het project Waterpark Veerse Meer. We leveren ook nu weer zoveel mogelijk maatwerk, dus heeft u ideeën of suggesties, laat het ons weten via wvm@middelburg.nl of telefonisch 0118 67 52 02 of 0118 67 54 46.

Kalender

Wat staat er de komende periode, naar verwachting, te gebeuren?

Onderstaand overzicht is voorlopig. Naarmate de opgenomen zaken verder in de tijd liggen bestaat het risico dat de processen mogelijk uitlopen en een aantal data zijn afhankelijk van nog te nemen besluiten. Wij zullen u via de webpagina en met deze nieuwsbrief op de hoogte houden.

 • Eind maart 2021 Gebiedsvisie Veerse Meer in concept (80%- versie) gereed
 • Eind april 2021 Consultatiebijeenkomsten voor stakeholders en burgers over gebiedsontsluitingsvisie fase 2
 • Juli 2021 Vaststelling bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer door de gemeenteraad van Middelburg
 • Juni 2021 Terugkoppeling resultaten gebiedsontsluitingsvisie naar besturen, stakeholders en burgers
 • Juli – september 2021 Vaststelling Gebiedsvisie Veerse Meer (inclusief gebiedsontsluitingsvisie) in gemeenteraden, provinciale staten en ondertekening convenanten
 • 3e kwartaal 2021 Na vaststelling bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer, mogelijkheid voor beroep bij de Raad van State
 • 2022 en/of later (afhankelijk van onherroepelijk worden bestemmingsplan) Start werkzaamheden realisatie Waterpark Veerse Meer (in fases)
 • 2024 of later (zie boven) 1e fase Waterpark Veerse Meer geopend voor toeristisch verblijf