Nieuwsbrief Waterpark Veerse Meer december 2020

Deze nieuwsbrief is gemaakt in december 2020 en bevat mogelijk verouderde informatie. Kijk voor de actuele stand van zaken op de projectpagina Waterpark Veerse Meer.

Beste lezer,

Het project Waterpark Veerse Meer heeft de aandacht van veel verschillende geïnteresseerden; inwoners van Arnemuiden, Wolphaartsdijk, Lewedorp, watersporters, natuurliefhebbers, ondernemers, natuur en milieuorganisaties, toeristen enz. Wij houden u allemaal graag op de hoogte. Om dit zo goed mogelijk te doen, brengen wij regelmatig een nieuwsbrief uit.

Dit is de tweede nieuwsbrief van het project Waterpark Veerse Meer.

In deze nieuwsbrief geven wij informatie over de stand van zaken, de planning en de uitdagingen. Ook informeren wij u over zaken die niet rechtstreeks met Waterpark te maken hebben maar daar wel raakvlakken mee hebben zoals de gebiedsvisie Veerse meer, de gebiedsontsluitingsvisie van het zuidelijk Veerse Meer gebied en de voorgenomen baanrotatie van het vliegveld Midden Zeeland.

Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief vragen, neem dan contact met ons op: wvm@middelburg.nl of telefonisch 0118 67 52 02 of 0118 67 54 46.

met vriendelijke groet,

Namens de projectgroep, omgevingsmanagement

Ad van den Kieboom & Klara Venema

Omgevingsplan Waterpark Veerse Meer

Stand van zaken:

Om het Waterpark te kunnen maken zoals we dat willen is een nieuw omgevingsplan nodig. Het vaststellen van het omgevingsplan voor Waterpark Veerse Meer gaat in een aantal stappen:

 • het voorontwerp omgevingsplan lag van 21 mei tot 1 juli 2020 ter inzage. In deze periode hebben we verschillende inspraak en vooroverleg reacties ontvangen.
 • De binnengekomen reacties zijn inmiddels onderzocht. Een aantal zaken zijn verwerkt in het ontwerp-omgevingsplan. Dit ontwerp omgevingsplan en de beantwoording van de inspraak en vooroverlegreacties is nu klaar en zal van 17 december 2020 tot 28 januari 2021 ter inzage worden gelegd. Eenieder kan hierop in deze periode desgewenst een zienswijze in dienen.
 • Hierna bieden we het ontwerp-omgevingsplan met alle zienswijzen aan bij de Raad van de Gemeente Middelburg. Zij kunnen het plan dan vaststellen. Dit zal waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2021 zijn.
 • Tenslotte is er nog de mogelijkheid om desgewenst in beroep te gaan bij de Raad van State. Als er geen beroep wordt aangetekend of de Raad van State een positieve uitspraak doet over het plan is het plan onherroepelijk.

Het ontwerp-omgevingsplan met alle bijlagen kunt u vinden via onze webpagina Waterpark Veerse Meer. Ook kunt u daar vinden hoe u desgewenst een zienswijze kunt indienen.

Op 20 januari 2021 vindt een online informatieavond plaats over het ontwerp-omgevingsplan. Hierin zullen wij zoveel als mogelijk proberen uw vragen over het omgevingsplan te beantwoorden.

Beeldregieplan

Een beeldregieplan maakt onderdeel uit van het omgevingsplan. Bedoeling van een beeldregieplan is om de beeldkwaliteit te waarborgen. Bouwaanvragen worden door het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (WARK) bijvoorbeeld aan dit beeldregieplan getoetst.

Het beeldregieplan is besproken met het WARK, in een expertmeeting (met landschappers van Staatsbosbeheer, Zeeuwse Milieu Federatie, Natuurmonumenten, Waterschap en Provincie) en in een afsluitende participatiebijeenkomst (op 18 november) met bewoners die aan het eerdere traject hebben meegedaan. In al deze overleggen is het beeldregieplan positief ontvangen.

Milieueffect rapportage (MER)

Een ander belangrijk onderdeel van het omgevingsplan is de milieueffectrapportage (MER). Met deze rapportage worden de milieueffecten van het plan in beeld gebracht. Hierdoor kunnen de milieueffecten volledig worden meegewogen in de besluitvorming. Ook het MER-rapport is natuurlijk gereed en kunt u vinden via de projectpagina Waterpark Veerse Meer.

Gebiedsvisie Veerse Meer en project Waterpark Veerse Meer

Fase 1 van de Gebiedsvisie Veerse Meer (2020-2030) is afgerond. Dat houdt in dat de overheden (provincie, 4 gemeenten, het waterschap en Rijkswaterstaat) een notitie hebben vastgesteld, waarin de omgevingskwaliteiten van het Veerse Meer en de algemene principes voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied zijn bepaald. Zo is er een kaart met aandachtsgebieden, dat zijn gebieden waar de omgevingskwaliteiten behouden dan wel versterkt moeten worden. Het waterpark Veerse Meer en zijn omgeving is zo’n aandachtsgebied.

In de tweede fase worden de algemene principes uit fase 1 verder uitgewerkt en zal er van elk aandachtsgebied een streefbeeld worden gemaakt. Voor het waterpark is dat anders dan voor de andere aandachtsgebieden omdat het een “pijplijnproject” is en er al een inrichtingsplan is. Er zal dan ook vooral worden gekeken naar de directe omgeving van het waterpark. Vragen die aan de orde zullen komen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe kan de landschappelijke en natuurkwaliteit van de Lemmerkreek worden verbeterd?
 • Kan het vliegveld beter landschappelijk worden ingepast?
 • Zijn er nog meer mogelijkheden voor nieuwe bossen?
 • Hoe komt het nieuwe natuurgebied aansluitend aan De Piet er precies uit te zien?

Ook in fase 2 zullen alle maatschappelijke organisaties, stakeholders en bewoners die betrokken zijn bij het gebied , weer mee kunnen doen. Dit proces is op 15 december jl. gestart met een onlinesessie.

Verkeer: gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid

Een robuuste ontsluiting voor het Veerse meer zuid gebied.

Voor de ontwikkeling van het nieuwe Waterpark Veerse Meer is in 2019 een verkeersonderzoek uitgevoerd. Door dit onderzoek hebben we een overzicht van hoe de situatie nu is. Maar ook van de toekomstige ontwikkeling van het verkeer in het gebied aan de zuidkant van het Veerse Meer.

Uit deze studie is gebleken dat er binnen het gebied al in de huidige situatie verkeersknelpunten bestaan. Door autonome groei van het verkeer wordt dit erger. Dit geldt vooral in de kernen van Wolphaartsdijk en Arnemuiden. Ook op gebied van spoorveiligheid zijn er verkeersveiligheidsknelpunten op de bestaande overwegen in Arnemuiden en Lewedorp. Gebleken is dat het probleemoplossend vermogen van de huidige verkeersstructuur in het plangebied te beperkt is om de knelpunten op te kunnen lossen. Het plan voor Waterpark Veerse Meer leidt niet tot meer verkeer dan bij uitvoering van het huidige omgevingsplan.

Verantwoordelijke wegbeheerders

De wegbeheerders zijn: De Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en de gemeenten Goes, Borsele en Middelburg. Wij werken samen aan een plan om al het verkeer in dit gebied in goede- en veilige banen te leiden. Dit noemen we een gebiedsontsluitingsvisie. Ook Rijkswaterstaat en ProRail zijn betrokken bij het maken van dit plan.

Waar staan we nu?

Op 9 december jl. is een concept rapport fase 1 over de bestuurlijk besproken door gemeenten, waterschap, provincie, Pro Rail en Rijkswaterstaat. Dit rapport wordt binnenkort openbaar gemaakt, waarschijnlijk in januari. Daarna zal in eerste instantie een informatieavond worden georganiseerd om mee te kunnen praten over deze visie.

In het rapport fase 1 gaat het vooral om het gewenste eindbeeld voor een robuuste oplossing. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden onderzocht waarbij de meest kansrijke en effectieve varianten zijn overgebleven. De bedoeling is dat deze varianten in fase 2 verder uit te werken. Ook hierover zullen bijeenkomsten worden georganiseerd.

Ook gaan de wegbeheerders in fase 2 kijken naar maatregelen die sneller uitgevoerd kunnen worden en die nu al kunnen bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Van belang is dat dit bij voorkeur maatregelen zijn die ook als de robuuste oplossing wordt gerealiseerd nog een meerwaarde bieden. Dit wordt nader uitgewerkt als een keuze uit de overgebleven varianten is gemaakt.

De bedoeling is dat de gebiedsontsluitingsvisie onderdeel wordt van de gebiedsvisie Veerse Meer.

Kruispunten en bouwverkeer Waterpark Veerse Meer - Verkeerstellingen Hof van Saksen

Specifiek voor het gebied van het nieuwe Waterpark hebben we de capaciteit en veiligheid van de Muidenweg, Oranjeplaatweg en de kruising Muidenweg-Calandweg-Oranjeplaatweg onderzocht.

Ook bekijken we nu al hoe we het bouwverkeer straks in goede banen kunnen leiden. Dit laatste is onderdeel van het MER voor Waterpark Veerse Meer. Verschillende routes zijn onderzocht en er zijn twee mogelijke routes overgebleven. Een van deze routes loopt over bestaande wegen heen langs Lewedorp en gaat terug over Arnestein. In dat geval zijn aan de noordzijde van Lewedorp waarschijnlijk een aantal maatregelen nodig. Voor het tweede alternatief is het nodig op een deel van het traject een tijdelijke bouwweg aan te leggen over een gebied ten noorden van de spoorweg. Deze tweede variant is een stuk duurder dan de eerste variant. Mogelijk kan de tweede variant wel een meerwaarde hebben voor de lange termijn als deze bijvoorbeeld ingericht kan worden als fietsroute. In de periode tot aan de uitvoering wordt verder onderzocht of deze variant inderdaad die meerwaarde kan bieden.

Op Hof van Saksen, het huidige park van Driestar, is de hoeveelheid verkeer onderzocht. Daarbij is gekeken in hoeverre de hoeveelheid verkeer dat in deze omgeving rijdt correspondeert met de hoeveelheid verkeer die verwacht zou worden op basis van de voor het omgevingsplan Waterpark Veerse Meer toegepaste (maximale CROW)-normen. Dit om te bezien of die laatste normen het verkeer voor een dergelijk park met uitgebreide voorzieningen niet onderschatten. Gebleken is dat rond Hof van Saksen (in het hoogseizoen) circa 60% minder verkeer is dan op grond van de normen verwacht zou mogen worden. De toegepaste normen lijken dus zeker niet te laag.

Vliegveld

Draaien van de start- en landingsbaan.

In het plan van Driestar voor Waterpark Veerse Meer is het belangrijk dat de start- en landingsbaan van het vliegveld draait. Dit zorgt voor meer veiligheid omdat de route van de vliegtuigen dan niet meer direct over woningen, ligplaatsen en recreatiewoningen gaat. Het vliegveld wil dit ook graag. Ook kunnen we zo de recreatieparken Oranjeplaat en Waterpark Veerse Meer extra ontzien qua geluid en veiligheid.

Om de baan te kunnen draaien heeft het vliegveld een aanvraag ingediend bij de Provincie. Hier is namelijk een luchthavenbesluit voor nodig. Ook is het nodig om in zes gemeenten (Middelburg, Goes, Veere, Borsele, Vlissingen en Noord Beveland) hiervoor omgevingsplannen aan te passen. Gelet daarop is aan de provincie gevraagd om een inpassingsplan te maken zodat er maar één procedure hoeft te worden gevoerd. Waarschijnlijk neemt de provincie (Gedeputeerde Staten) hierover op 15 december een voorlopig besluit. Als dit besluit positief is dan moet dat nog worden voorgelegd aan Provinciale Staten en dat zou dan op 5 februari kunnen plaatsvinden. Communicatie hierover zal in dat geval gezamenlijk met de provincie plaatsvinden. Zodra er nieuws over te melden is zullen wij dat doen op onze webpagina middelburg.nl/waterpark-veerse-meer.

En natuurlijk in onze volgende nieuwsbrief.

Het streven is om de procedures voor het omgevingsplan en het luchthavenbesluit zoveel mogelijk samen te laten lopen.

Kalender

Wat staat er de komende periode, naar verwachting, te gebeuren?

Onderstaand overzicht is voorlopig. Naarmate de opgenomen zaken verder in de tijd liggen bestaat het risico dat de processen mogelijk uitlopen en een aantal data zijn afhankelijk van nog te nemen besluiten. Wij zullen u via de webpagina en met deze nieuwsbrief op de hoogte houden.

 • 15 december 2020 Online sessie gebiedsvisie Veerse Meer 2e fase
 • 15 december 2020 Besluit Provincie (Gedeputeerde Staten) over al dan niet maken omgevingsplan voor baanrotatie. Dit moet daarna nog aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
 • 17 December 2020 tot 28 Januari 2021 ontwerp-omgevingsplan Waterpark Veerse Meer inclusief MER en beeldregieplan ter inzage voor zienswijzen.
 • Januari 2021 Eindrapport wegbeheerders gebiedsontsluitingsvisie fase 1 gereed en openbaar
 • 20 januari 2021 Digitale informatieavond over het omgevingsplan, beeldregieplan, MER etc.
 • Januari of Februari 2021 Digitale informatieavond over gebiedsontsluitingsvisie zuidelijk veerse meer gebied fase 1
 • Januari 2021 Informatieve bijeenkomsten over gebiedsvisie Veerse Meer voor gemeenteraden enzovoort.
 • 5 februari 2021 Besluit Provinciale Staten over inpassingsplan voor baanrotatie (bij positief besluit Gedeputeerde Staten op 15 december)
 • Februari 2021 Presentatie uitwerking streefbeeld gebiedsvisie Veerse Meer -omgeving Waterpark aan de groep van 15 december
 • Maart 2021 Gebiedsvisie Veerse Meer in concept gereed
 • 2e kwartaal 2021 Consultatiebijeenkomsten voor stakeholders en burgers over gebiedsontsluitingsvisie fase 2
 • Juni/Juli 2021 Vaststelling Ontwerp omgevingsplan Waterpark Veerse Meer door de gemeenteraad van de Gemeente Middelburg
 • Juni 2021 Terugkoppeling resultaten gebiedsontsluitingsvisie naar besturen, stakeholders en burgers
 • Juli 2021 Vaststelling Gebiedsvisie Veerse Meer (inclusief gebiedsontsluitingsvisie) in gemeenteraden, provinciale staten en ondertekening convenanten
 • 3e kwartaal 2021 Na vaststelling omgevingsplan Waterpark Veerse Meer, mogelijkheid voor beroep bij de Raad van State
 • 2022 en/of later (afhankelijk van onherroepelijk worden omgevingsplan) Start werkzaamheden realisatie Waterpark Veerse Meer (in fases)
 • 2024 of later (zie boven) 1e fase Waterpark Veerse Meer geopend voor toeristisch verblijf