Deze nieuwsbrief is gemaakt in september 2020 en bevat mogelijk verouderde informatie. Kijk voor de actuele stand van zaken op de projectpagina Waterpark Veerse Meer.

Beste lezer,

Het project Waterpark Veerse Meer heeft de aandacht van veel verschillende geïnteresseerden; inwoners van Arnemuiden, Wolphaartsdijk, Lewedorp, watersporters, natuurliefhebbers, ondernemers, natuur en milieuorganisaties, toeristen enz. Wij houden u allemaal graag op de hoogte. Om dit zo goed mogelijk te doen, brengen wij vanaf nu regelmatig een nieuwsbrief uit.

De eerste nieuwsbrief van het project Waterpark Veerse Meer ligt hier voor u.

In deze nieuwsbrief geven wij informatie over de stand van zaken, de planning en de uitdagingen.

Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief vragen, neem dan contact met ons op: wvm@middelburg.nl of telefonisch 0118 67 52 02 of 0118 67 54 46.

met vriendelijke groet,

Namens de projectgroep, omgevingsmanagement

Ad van den Kieboom & Klara Venema

Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

Stand van zaken.

 • Het vaststellen van het bestemmingsplan voor Waterpark Veerse Meer gaat in een aantal stappen:
 • het voorontwerp bestemmingsplan lag van 21 mei tot 1 juli 2020 ter inzage. In deze periode hebben we verschillende verzoeken tot inspraak en vooroverleg ontvangen. Deze beantwoorden we zo snel mogelijk. Voor zover mogelijk worden de punten verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Wij hopen het plan, inclusief Milieu Effect Rapportage (MER), eind dit jaar compleet te hebben.
 • Dit ontwerpbestemmingsplan ligt vervolgens weer 6 weken ter inzage.
 • Hierna bieden we het ontwerpbestemmingsplan met alle zienswijzen, en onze reactie daarop, aan bij de gemeenteraad van de Middelburg. Zij kunnen het plan dan vaststellen. Dit zal waarschijnlijk in de eerste helft van 2021 zijn.

Nadat het plan is vastgesteld is er nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Planvorming Waterpark Veerse Meer

Om het bestemmingsplan definitief op te kunnen stellen zijn er ook andere zaken nodig Het concept beeldkwaliteitsplan is klaar. Dit bespreken wij met het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (WARK), Staatsbosbeheer en de Zeeuwse Milieufederatie. Met de informatie uit hun adviezen werken wij het plan bij. In een volgende nieuwsbrief hopen wij ook hun adviezen met jullie te delen. Het beeldkwaliteitsplan zal onderdeel zijn van het bestemmingsplan.

Een ander belangrijk onderdeel van de planvorming is de milieueffectrapportage (MER) Volgens planning zou de MER al klaar moeten zijn. Helaas is dat niet gelukt. Voor het bestuderen van de resultaten van de onderzoeken naar CO2 en Stikstof is meer tijd nodig. Dat komt ook doordat elke verandering in het plan, bijvoorbeeld als gevolg van inspraakreacties, betekent dat het geheel opnieuw moet worden doorgerekend op die aspecten.
Daarna gaan wij als gemeente en de Provincie de rapportage beoordelen. Vervolgens maken we dit definitief. De definitieve MER wordt in het ontwerpbestemmingsplan meegenomen.

Camping de Kruitmolen en jaarplaatshouders

U heeft het misschien al in de krant gelezen. Maar graag willen wij dit ook nog met u delen.

Op 27 augustus 2020 heeft de heer van ’t Westeinde, exploitant van camping de Kruitmolen, het besluit genomen. Hij gaat niet verder met de ontwikkeling van de Kruitmolen als alternatief voor de jaarplaatshouders van Camping De Witte Raaf. Dit in nauw overleg met het bestuur van Aktiegroep de Witte Raaf en na overleg met de gemeente. Reden hiervoor is de zienswijze van de provincie waardoor uitvoering van zijn plannen onhaalbaar is geworden. Dit maakt dat de procedure voor het bestemmingsplan van deze plek is stopgezet.

Een stukje voorgeschiedenis en de gezamenlijke afwegingen kunt u teruglezen in de memo aan de commissie Ruimte.

Gebiedsvisie Veerse Meer en project Waterpark Veerse Meer

Fase 1 van de Gebiedsvisie Veerse Meer (2020-2030) is afgerond. Dat houdt in dat de overheden (provincie, 4 gemeenten, het waterschap en Rijkswaterstaat) een notitie hebben vastgesteld, waarin de omgevingskwaliteiten van het Veerse Meer en de algemene principes voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied zijn bepaald. Zo is er een kaart met aandachtsgebieden, dat zijn gebieden waar de omgevingskwaliteiten behouden dan wel versterkt moeten worden. Het waterpark Veerse Meer en zijn omgeving is zo’n aandachtsgebied.

In de tweede fase zullen de algemene principes uit fase 1 verder worden uitgewerkt en zal er van elk aandachtsgebied een streefbeeld worden gemaakt. Voor het waterpark is dat anders dan voor de andere aandachtsgebieden omdat er al een inrichtingsplan is. Er zal dan ook vooral worden gekeken naar de directe omgeving van het waterpark. Vragen die aan de orde zullen komen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe kan de landschappelijke en natuurkwaliteit van de Lemmerkreek worden verbeterd?
 • Kan het vliegveld beter landschappelijk worden ingepast?
 • Zijn er nog meer mogelijkheden voor nieuwe bossen?
 • Hoe komt het nieuwe natuurgebied aansluitend aan De Piet er precies uit te zien?

Ook in fase 2 zullen alle maatschappelijke organisaties, stakeholders en bewoners die betrokken zijn bij het gebied , weer mee kunnen doen.
Uit het bestuurlijk overleg met de stakeholders kwam naar voren dat sommige partijen het lastig vinden dat het waterpark een “pijplijnproject” is. Een pijplijnproject is een project, dat wordt getoetst aan het geldende beleid en niet aan de verordening die uit de nieuwe Gebiedsvisie voorkomt. Uitgangspunt voor het Waterpark blijft dat het plan goed moet passen in het landschap.

Verkeer, gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid

Een robuuste ontsluiting voor het Veerse meer zuid gebied.

Voor de ontwikkeling van het nieuwe Waterpark Veerse Meer voerden we in 2019 een verkeersonderzoek uit. Door dit onderzoek hebben we een overzicht van hoe de situatie nu is. Maar ook van de toekomstige ontwikkeling van het verkeer in het gebied aan de zuidkant van het Veerse Meer.

Uit deze studie is gebleken dat er binnen het gebied al in de huidige situatie verkeersknelpunten bestaan. Door groei van het verkeer wordt dit erger. Dit geldt vooral in de kernen van Wolphaartsdijk en Arnemuiden. Ook op gebied van spoorveiligheid zijn er verkeersveiligheidsknelpunten op de bestaande overwegen in Arnemuiden en Lewedorp. Gebleken is dat het probleemoplossend vermogen van de huidige verkeersstructuur in het plangebied te beperkt is om de knelpunten op te kunnen lossen.

Verantwoordelijke wegbeheerders

De wegbeheerder zijn: De Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en de gemeenten Goes, Borsele en Middelburg. Wij werken samen aan een plan om al het verkeer in dit gebied in goede- en veilige banen te leiden. Dit noemen we een gebiedsontsluitingsvisie. Rijkswaterstaat en ProRail nemen we mee bij het maken van dit plan.

Waar staan we nu?

Na de digitale informatieavond van 18 juni 2019 is hieraan verder gewerkt. Er zijn nu drie mogelijke varianten voor de ontsluiting van de omgeving Arnemuiden-Lewedorp. Voor de ontsluiting rondom Wolphaartsdijk werken we met twee varianten.

We werken deze varianten uit. Een belangrijk en vooral tijdrovend onderdeel is de aansluiting van het gebied op de A58. Rijkswaterstaat heeft recent aangegeven eerst een diepgaander onderzoek te willen zien naar de (on)mogelijkheden van het onderliggend wegennet. Daar wordt momenteel aan gewerkt.

Als gevolg hiervan loopt de planning voor de gebiedsontsluitingsvisie uit. Het streven is nu om de visie begin 2021 gereed te hebben.

De bedoeling is om uiteindelijk een voorkeursvariant te presenteren aan de bestuurders. Tegelijk kijken we naar maatregelen die we snel kunnen inpassen en die nu al bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Specifiek voor het gebied van het nieuwe Waterpark onderzoeken we de capaciteit en veiligheid van de Muidenweg, Oranjeplaatweg en de kruising Muidenweg-Calandweg-Oranjeplaatweg. Ook bekijken we nu al hoe we het bouwverkeer straks in goede banen kunnen leiden.

Vliegveld

Draaien van de start-en landingsbaan.

In het plan van Driestar voor Waterpark Veerse Meer is het belangrijk dat de start-en landingsbaan van het vliegveld draait. Dit zorgt voor meer veiligheid omdat de vliegtuigen dan niet meer direct over woningen, ligplaatsen en recreatiewoningen gaan. Ook kunnen we zo de recreatieparken Oranjeplaat en Waterpark Veerse Meer extra ontzien qua geluid.

Om de baan te kunnen draaien heeft het vliegveld een aanvraag ingediend bij de Provincie. Hier is namelijk een luchthavenbesluit voor nodig.
Voor de bestemmingsplanprocedure loopt nu een verzoek tot inpassingsplan bij de Provincie. Ook moeten in verband daarmee in zes gemeenten (Middelburg, Goes, Veere, Borsele, Vlissingen en Noord Beveland) bestemmingsplannen aangepast worden. Gelet daarop is aan de provincie gevraagd om een inpassingsplan te maken zodat er maar één procedure hoeft te worden gevoerd.

Ons streven is om de procedures voor het bestemmingsplan (of inpassingsplan) en het luchthavenbesluit zoveel mogelijk samen te laten lopen.

Kalender

Wat staat er de komende periode, naar verwachting, te gebeuren?

 • Oktober 2020 Advies WARK en overleg natuur/milieu organisaties over beeldkwaliteitsplan en landschapsplan Waterpark Veerse Meer
 • Oktober 2020 Start tweede fase gebiedsvisie Veerse Meer
 • Oktober 2020 Duidelijkheid of provincie inpassingsplan voor baanrotatie vliegveld gaat maken of betrokken gemeenten ieder zelf een bestemmingsplan in procedure moeten brengen.
 • 4e kwartaal 2020 Start procedures inpassingsplan of bestemmingsplannen en luchtvaartbesluit baanrotatie vliegveld
 • December 2020 Ontwerpbestemmingsplan Waterpark Veerse Meer inclusief MER en beeldkwaliteitsplan gereed
 • 1e kwartaal 2021 Ontwerpbestemmingsplan Waterpark Veerse Meer ter inzage voor zienswijzen
 • 1e kwartaal 2021 Gebiedsontsluitingsvisie Zuidelijk Veerse Meer gebied gereed
 • Juni 2021 Ontwerpbestemmingsplan Waterpark Veerse Meer ter vaststelling naar de Raad van de Gemeente Middelburg.
 • 3e kwartaal 2021 Na vaststelling bestemmingsplan, Waterpark Veerse Meer mogelijkheid