Voor de gemeenteraad is een document opgesteld waarin wordt ingegaan op kaders en uitgangspunten, de werkwijze en het participatieproces in het project.

Hier wordt onder meer ook een (procesmatige) beschrijving gegeven van het verloop van de verschillende bijeenkomsten.

Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de kaderstelling van het participatietraject(externe link). De kaders waarbinnen over oplossingen gedacht kan worden zijn:

  • de tussen Driestar en de gemeente gesloten anterieure overeenkomst waarin de gemeente zich verplicht zich maximaal in te spannen om de door Driestar voorgestelde ontwikkeling mogelijk te maken
  • het raadsbesluit van 8 oktober 2018 waarin de gemeenteraad besloten heeft geen wensen en bedenkingen uit te spreken over de uitgangspunten in het voorstel van Driestar
  • twee in die zelfde gemeenteraad aangenomen moties over het betrekken van de bewonersgroep Arnemuiden (BGA) bij de uitwerking van de plannen  en het organiseren van goed omgevingsmanagement
  • Het op dit moment geldende bestemmingsplan voor het gebied Waterpark Veerse Meer
  • De recent overeengekomen aanpassingen van de anterieure overeenkomst waar de gemeenteraad zich op 28 januari 2021 heeft uitgesproken.

Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel is daarbij als trap op de participatieladder gekozen voor 'adviseren' in plaats van 'raadplegen'. De gemeenteraad heeft daarmee een signaal afgegeven dat zij het participatietraject heel belangrijk vinden en de resultaten van het participatietraject serieus willen nemen.

Er heeft een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegen. Deze notitie geeft aan welke zaken tot welk detailniveau in een milieu effect rapportage (mer) onderzocht moeten worden en is dus voorbereidend op die milieu effect rapportage. De commissie mer heeft hierover geadviseerd en er zijn zienswijzen ingebracht. De zienswijzen worden onderzocht. In december 2019 is een en ander behandeld in het college en een reactie verzonden naar degenen die een zienswijze hebben ingediend. De mer wordt nu opgesteld.

Alle activiteiten die nu gedaan worden zijn een aanloop naar het nieuw vast te stellen bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dat het plan mogelijk moet maken zal ook moeten aangeven hoe met zaken als verkeer, landschap etc. wordt omgegaan. De milieueffectrapportage zal dan ook onderdeel van het bestemmingsplan zijn en de resultaten van het participatieproces worden hier ook in betrokken.

Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld vindt eerst inspraak plaats over het voorontwerpbestemmingsplan. Het ligt dan zes weken ter inzage en er kunnen gedurende die termijn reacties worden ingediend. Dit vindt plaats van 21 mei tot en met 1 juli 2020. Na verwerking van deze reacties wordt, gepland eind 2020, een ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan eenieder een zienswijze indienen op het plan. Na verwerking van deze zienswijzen wordt het ontwerp-bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dat is dus ook het moment waarop de gemeenteraad een besluit neemt over woningaantallen en het moment dat de feitelijke toestemming wordt verleend om het plan al dan niet te realiseren.

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en kan door indieners van zienswijzen, of belanghebbenden als er ten opzichte van het ontwerp wijzigingen zijn aangebracht, beroep worden ingesteld bij de raad van state.

Waterpark Veerse Meer is in december 2018 overgenomen door Driestar. Driestar is eigenaar/exploitant van Hof van Saksen in Drenthe. Dit park richt zich verhuur aan families met kinderen en heeft daarvoor grote en hoogwaardige voorzieningen. Driestar ziet op de locatie Waterpark mogelijkheden voor een tweede park als Hof van Saksen.

Met Driestar is een overeenkomst gesloten waarin de gemeente heeft afgesproken om zich in te spannen om de door Driestar gewenste bestemmingswijzigingen mogelijk te maken zodat de benodigde vergunningen verstrekt kunnen worden.