Verslag wijktafel Griffioen 13 juni

De notulen van de wijktafel Griffioen, gehouden op 13 juni 2019 in Hof ’t Seijs.

Aanwezig: Rianne van Iwaarden (wijkmanager), Wim Schuitema (voorzitter), Chris Simons (wijkwethouder), Wim de Meurichy (secretaris) en zie verder presentielijst.

Afwezig met kennisgeving: Frits Deurloo, Bert Metselaar en Boy Dirksen

Opening en mededelingen en vaststelling agenda

 • Afwezigen zie hierboven.

Verslag Wijktafel 7 november 2018

 • Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vragen aan politie en handhaving

 • Onze nieuwe wijkagent Martijn ’t Gilde stelt zich voor. Hij hoopt dat na een periode van wisselende wijkagenten hij nog jaren kan blijven.
 • Omdat het fietsen in het Amaliapark moeilijk is te handhaven, aldus de wethouder, wordt dit voor scholieren op een beperkt stuk gedoogd. Met name in de hondenuitlaatzone leidt dit tot problemen. Er is ook al een hond aangereden. Onlangs zijn verkeersborden ontvreemd. Deze zijn inmiddels weer teruggeplaatst. Gevraagd wordt om beter toezicht en handhaving.
 • Steeds terugkerende vraag: doe wat aan de hondenpoep, met name in de Bomenbuurt. De BOA’s melden dat regelmatig, geüniformeerd en niet geüniformeerd, controles worden uitgeoefend.  Het houdt de aandacht.
 • Nogmaals wordt op een vraag medegedeeld dat voor het afsteken van vuurwerk duidelijke regels gelden (van 18.00 uur tot 2.00 uur oudejaarsnacht). Verder verboden. Hierop zal extra gehandhaafd worden. Naast deze landelijke regeling kan de gemeente, ook op verzoek van een buurt, vuurwerkvrijezones instellen.
 • Gewezen wordt op gevaarlijke situaties bij de rotondes waar fietsers langs de verkeerde kant oversteken.
 • Als auto’s foutparkeren in de wijk dit melden bij de politie die dan kan bekeuren.
 • De wijkagent is te bereiken via telefoonnummer 0900-8844. (Bij spoed: 112).
 • In september gaat een brief naar de ouders over de gevaarlijke situaties met brengen en halen door ouders van kinderen. Daarna gaan de BOA’s controleren.

Actuele ontwikkelingen / plannen in de wijk Griffioen 

 • Voor de bouw van een kerk aan de Walcherseweg wordt een bestemmingsplan voorbereid. De 1e termijn van zienswijze is nu afgerond.
 • Uitbreidingsplannen van de ALDI hebben nog geen goedkeuring gekregen. De chinees is inmiddels vertrokken. Er worden nog onderzoeken verricht en er is met naaste bewoners gesproken. Waarschijnlijk komt er in september een bewonersbijeenkomst.
 • Helaas gaan te weinig passagiers mee met de Servicebus. De gemeente gaat dit evalueren, en de kans is aanwezig dat de busdienst verdwijnt. Rianne gaat nog na hoe het met het betalen in de bus precies zit. Dit is onduidelijk voor een aantal mensen.
 • Er is overleg tussen de gemeente en enkele initiatiefnemers over het realiseren van woonzorgprojecten in Middelburg waaronder de Griffioen.
 • Er is onrust over grote drukte en parkeerdruk tijdens de Citytrail met start vanuit de CSW. Als de aanvraag (voor 18 juli) binnen is zullen voorwaarden hieraan verbonden worden.

Informatie vanuit het Wijkteam Griffioen

 • Op 28 juni besluit de gemeenteraad over de bebouwing in de Cleene Hooge. 17 juni wordt dit besproken in de commissie Ruimte. Iedereen wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De Stichting Cleene Hooge blijft voor niet bouwen en de grond overdragen aan agrariërs. Omdat hiervoor geen meerderheid in de raad is, is next best een scherpe contour te zetten rond model 4 (plus) en de zichtlijnen vanaf het Laurens Stommespad te handhaven zoals in model 4 geschetst. Ook de schapenstal moet niet langs het Laurens Stommespad komen maar gesitueerd worden op of nabij de huidige locatie aan de Cleene Hoogeweg. Een meerderheid van de bewoners van de Griffioen en daarbuiten heeft zich hier al meermaals over uitgesproken.
 • Op 25 juni is er in Hof ‘t Seijs een bijeenkomst voor bewoners die zich hebben aangemeld voor Buurthulp.
 • Op 29 juni is er een receptie in Hof ’t Seijs. Dan bestaat Stichting Griffioen de Wijk 20 jaar. Iedereen is uitgenodigd. Er volgt nog een uitnodiging. Het bestuur van de stichting is gedeeltelijk vernieuwd (voorzitter en secretaris). Er blijven nog vacatures, dus wie belangstelling heeft graag contact opnemen.
 • Stichting Hoogerzael loopt goed. 19 Juni is het modderdag (13.00 uur) Leuk om eens langs te lopen.
 • In de Bomenbuurt is hard gewerkt en veel gesnoeid. Alles ziet er weer netjes uit.
 • De gemeente levert materiaal om de graffiti op de bankjes bij de Jeu de Boulesbaan weg te halen. Ook wordt nagegaan om samen actie te ondernemen om het onkruid weg te halen.

Rondvraag

 • Rianne krijgt in de loop van volgend jaar (de termijn is nog niet bekend) een andere functie bij de gemeente en gaat dus vertrekken als wijkmanager. Dit is een aderlating voor onze wijk, maar er is alle begrip voor.
 • De bestrating richting stadscamping is slecht. De gemeente zal hiernaar kijken.
 • De Troepgroep krijgt nog extra materiaal van de gemeente (ringen om de vuilniszakken aan te hangen). De bewoners die hieraan meedoen worden hartelijk bedankt voor hun inzet.
 • Onze website werkt niet goed en wordt onvoldoende bijgehouden. Er wordt gezocht naar een webbeheerder. Ook kan overwogen worden over te gaan op de nieuwe centrale website van middelburgers.nl.
 • Verzocht wordt van het gedeelte van de Walcherseweg vanaf de rotonde een 30km zone te maken. De gemeente zal dit bekijken.
 • Bij de Alexia zijn plotseling alle bomen gekapt. Dit is tegen de gemaakte afspraken. Er komen wel nieuwe boompjes, maar de gemeente geeft te gemakkelijk toestemming om bomen te verwijderen.

Thema van de avond: nieuw afvalbeleid gemeente

 • De heer Van de Pas van de gemeente geeft een presentatie van het nieuwe afvalbeleid van de gemeente. Gestreefd wordt naar een betere scheiding. Voor het buitenzetten van de grijze container zal extra betaald moeten worden. Er komen twee extra ondergrondse containers in de wijk bij voor plastic. Start 1 januari 2020. Er volgt voor de invoering nog uitvoerige informatie.
 • Op termijn zullen alle kleine containers vervangen worden door grote 240 liter containers. Vervangen vindt plaats op verzoek of als ze kapot zijn. Het is dus niet mogelijk om een grote container om te wisselen voor een kleine. De grote containers legen beter en zijn sterker. Daarnaast is een universele maat voor de gemeente ook goedkoper.
 • Er komt een vaste heffing (lager dan nu) en een variabele (afhankelijk van hoe dikwijls de grijze bak buiten wordt gezet).
 • Voor medicinaal incontinentiemateriaal komt een aparte regeling. Pampers en dergelijke vallen hier niet onder.

De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering.