Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 14 november de Cleene Hooge, aan de kant van de Europalaan, definitief aangewezen als nieuwe locatie voor een azc.

Afhandeling bezwaarschriften

Op 6 februari 2024, zijn de brieven verzonden in antwoord op ingediende bezwaarschriften en pro-forma bezwaarschriften tegen de informatieve brief die het college op 14 november 2024 heeft verstuurd.

De (pro-forma) bezwaarschriften zijn niet-ontvankelijk verklaard. Dat houdt in dat het college de inhoud van de bezwaren niet heeft behandeld omdat er geen sprake is van een besluit waartegen bezwaar kon worden ingediend.

Degene die een pro-forma besluit hebben ingediend zijn niet in de gelegenheid gesteld hun bezwaren nader toe te lichten. Het college is van mening dat dit verkeerde verwachtingen wekt voor wat betreft de uitkomst maar ook om te voorkomen dat de indieners onnodig op kosten worden gejaagd in geval er een advocaat is ingeschakeld.

Er zijn 67 bezwaarschriften ingediend. Omdat de antwoorden gelijkluidend zijn, publiceren wij één geanonimiseerde brief van ons besluit op een bezwaarschrift en één geanonimiseerde brief van ons besluit op een pro-forma bezwaarschrift.

Afdoening (pro-forma) bezwaarschriften

Cleene Hooge

De locatie Cleene Hooge kwam bij het toetsen van door de gemeenteraad vastgestelde kaders als meest geschikte locatie naar voren. De grond is in eigendom van de gemeente, aangewezen als woonlocatie en voldoende groot.

Het voorlopig besluit dat het college in september nam, ging uit van een azc met 330 bewoners en daarnaast een flexibele opvang voor 150-250 bewoners. Het aantal bewoners voor de flexibele opvang is in het besluit van 14 november gemaximaliseerd naar 150 bewoners.

Vragenlijst onderwerpen azc

We hebben de zorgen en wensen die we afgelopen maanden hebben opgehaald op een rijtje gezet. We horen graag of we alle onderwerpen nu in beeld hebben.

Tussen 21 november en 10 december 2023 staat daarom een vragenlijst online op middelburgontmoet.nl/vragenlijstazc(externe link).

Wilt u de vragenlijst liever op papier ontvangen? Dan kunt u bellen naar 0118 67 50 00 of mailen naar azc@middelburg.nl.

Raadsvergaderingen over voorstel azc op Cleene Hooge

Donderdag 12, maandag 16 oktober en donderdag 9 november vergaderde de gemeenteraad over het voorstel om een nieuw azc op de Cleene Hooge te plaatsen. Het college hoeft hiervoor geen goedkeuring van de raad te vragen. Wel heeft het college aan de raad gevraagd om ‘wensen en bedenkingen’ te geven. Dat doet de raad door amendementen en moties te schrijven. Hierin staan de wensen en bedenkingen.

Tijdens de vergaderingen van 12 en 16 oktober stemde de raad over de wensen en bedenkingen. Niet alle raadsleden waren op 16 oktober aanwezig. Daardoor was er een even aantal raadsleden. Bij twee amendementen stemden 13 raadsleden voor en 13 tegen. Pas als een meerderheid voor of tegen stemt, kan de raad een besluit nemen. Daarom stemde de raad op 9 november opnieuw over de twee amendementen. Ook stemde de raad over de moties en het raadsvoorstel.

Wel heeft de raad tijdens de twee raadsvergaderingen in oktober over alle andere amendementen gestemd. Hierdoor heeft het college al heel veel informatie over de wensen en bedenkingen van de raad, waarmee het college aan de slag kon om op 14 november een definitief besluit te nemen over de locatie.

Wensen en bedenkingen

In de amendementen en de moties staan de wensen en bedenkingen die de raad het college wil meegeven. De moties en de amendementen zijn dus een belangrijk advies aan het college. Het college hoeft het advies niet over te nemen. Maar als het college dat niet doet, moet het wel goed kunnen uitleggen waarom.

Hieronder vindt u een overzicht van alle amendementen die een meerderheid van de stemmen hebben gehaald:

Splitsen flexibele van vaste opvang en termijn/duur van vestiging AZC

 • De lengte van de overeenkomst met het COA vast te stellen op maximaal 15 jaar
 • Realiseer op de Cleene Hooge (binnen de kaders van de ontwikkelvisie uit 2019) een AZC, maar zoek vooralsnog een andere oplossing voor de flexibele plaatsen.

Participatie vervolgproces

 • Doorloop een voorproces waarin inwoners en de raad invulling geven aan de kaders voor het participatieproces. Vorm aan de hand van deze kaders een startnotitie voor het participatieproces.
 • Geef in de startnotitie per onderdeel aan welke trede van de participatieladder toegepast wordt. Hanteer bij inhoudelijke onderdelen minimaal de trede van adviseren. Maak een uiterste inspanning om participatie voor de ruimtelijke invulling op het niveau van coproductie in te steken.
 • Laat het participatieproces als eindproduct een set randvoorwaardelijke kaders opleveren waarbinnen het COA de nieuwe opvanglocatie dient te realiseren.
 • Neem voor het participatieproces een extern bureau, met ervaring in participatieprocessen, in de arm die dit proces gaat begeleiden en de rol van externe gespreksleider zal vervullen.

Het gebied: ontwikkelvisie 2019, contouren, ontsluiting, beheer gronden

 • Kies bij het maken van een plan voor de inrichting van het onbebouwde gebied voor coproductie bij het participatieproces; 
 • Betrek hier in ieder geval ook de organisaties bij die op gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie bij de ontwikkelvisie betrokken waren; 
 • Stap, indien de invulling natuur/landbouw uit het participatieproces komt, zo spoedig mogelijk over op ecologisch beheer/landbouw zonder bestrijdingsmiddelen van het onbebouwd gebied. Sluit hierbij een contract op jaarbasis af.
 • Waarborg dat het Laurens Stommespad & Cleene Hoogeweg de huidige functie van fiets/voetgangerspad behoudt. Ook tijdens de bouw.
 • Gebruik de uitgangspunten van de Ontwikkelvisie 2019 als basis voor de ruimtelijke invulling. Zorg dat sprake is van goede ruimtelijke inpassing. 
 • Laat voor het bepalen van de exacte vorm en locatie van het te bebouwen perceel de kaders van de Ontwikkelvisie richtinggevend zijn, maar vooral afhangen van de uitkomsten van het participatietraject. 
 • Borg dat in het participatieproces de wijze van de verkeersontsluiting onderwerp van discussie is, waarbij de optie om de Europalaan niet als hoofdverkeersontsluiting te gebruiken ook betrokken wordt. 
 • Borg dat het duurzame karakter van de te bouwen opvanglocatie niet alleen tot uitdrukking komt in de levensduur, maar ook in de manier waarop gebouwd wordt; bij voorkeur circulair en met inachtneming van andere kwaliteit- en duurzaamheidsoverwegingen.
 • Maak een plan voor de toekomstige bestemming van de resterende gronden van de Cleene Hooge waarbij ingezet wordt op behoud en versterking van groen en natuurwaarde; 
 • Gebruik de huidige contouren van de ontwikkelvisie als basis voor de realisatie van het AZC; 
 • Laat in het participatieproces de ruimte om van de ontwikkelvisie af te wijken, uitsluitend op initiatief van inwoners, binnen het maximum van 6 ha.
 • De ontsluiting voor zowel bouw als het algemene gemotoriseerd verkeer in het gebied van de Cleene Hooge wordt onderwerp van de participatie in de trede van coproductie.

Financiën en veiligheid

 • De volgende “veiligheids- en integratieaspecten” te betrekken en in het besluit over te nemen:
  1. Zorg vooraf voor een duidelijk veiligheidsplan & -protocol met afdwingbare consequenties
 • De volgende “participatie aspecten” te betrekken en in het besluit over te nemen:
  1. Organiseer structureel overleg met inwoners/omwonende en het COA.

Over de volgende amendementen moest opnieuw gestemd worden:

 • Ten minste 4 jaar voordat de termijn afloopt te starten met onderzoek naar een nieuwe locatie;
 • Maak duidelijke afspraken met het COA over integratie, werk en tijdsbesteding voor de asielzoekers (Draag ‘Middelburg’ bijvoorbeeld voor als pilotproject om kansrijke asielzoekers te laten werken en zo snel mogelijk de taal te leren)

Stukken vergaderingen gemeenteraad op donderdag 12 oktober, 16 oktober en donderdag 9 november

De gemeenteraad behandelde het voorgenomen besluit op 3 oktober in de commissie Algemeen Bestuur. Op 12 oktober volgde de behandeling in de raad. De vergadering ging verder op maandag 16 oktober en donderdag 9 november. Op 14 november nam het college een definitief besluit over de locatie.

10 bijlagen bij het raadsvoorstel

 1. bijlage 1. raadsbesluit 13 april 2023 (pdf, 57 kB)link naar pdf bestand
 2. bijlage 2. Kaart bruto lijst locaties (pdf, 4,3 MB)link naar pdf bestand
 3. bijlage 3. Scoretabellen locaties nieuw azc Middelburg (pdf, 697 kB)link naar pdf bestand
 4. bijlage 4. Resultaten nader onderzoek (pdf, 71 kB)link naar pdf bestand
 5. bijlage 5. Extern juridisch advies (pdf, 9,2 MB)link naar pdf bestand
 6. bijlage 6. overzicht afstanden tot belangrijkste voorzieningen (pdf, 3,5 MB)link naar pdf bestand
 7. bijlage 7. Contour zoeklocatie azc binnen ruimtelijke contouren van de ontwikkelvisie aan de zijde van de Europalaan (pdf, 163 kB)link naar pdf bestand
 8. bijlage 8. Tekening contour ontwikkelgebied (pdf, 1,9 MB)link naar pdf bestand
 9. bijlage 9. Communicatie- participatieplan (pdf, 191 kB)link naar pdf bestand
 10. bijlage 10. participatieladder behorend bij vastgestelde participatieverordening (pdf, 766 kB)link naar pdf bestand

Commissievergadering Algemeen Bestuur op dinsdag 3 oktober

De commissie Algemeen bestuur (AB) vergaderde over het raadsvoorstel voorgenomen locatiekeuze en voorstel participatie inpassing azc op die locatie, ter voorbereiding op de vergadering gemeenteraad op donderdag 12 oktober. Tijdens deze commissievergadering was inspreekrecht van toepassing. Bekijk de agenda met bijbehorende stukken voor de vergadering commissie Algemeen Bestuur 3 oktober 2023(externe link).

Eerdere besluiten gemeenteraad

In deze stukken staan de eerdere besluiten van de gemeenteraad op 7 juli 2021 en 13 april 2023 over de locatiekeuze van een nieuw azc. De links gaat naar het Raadsinformatiesysteem. Hierin vindt u alle documenten en kunt u de vergadering terugluisteren.

Informatie van het college aan de raad

Via een ‘memo actieve informatie’ wordt de raad tussentijds geïnformeerd door het college over specifieke onderwerpen. De link gaat naar het raadsinformatiesysteem. Hierin vindt u alle documenten en kunt u de vergadering terugluisteren.

Memo’s actieve informatie

Ontwikkelvisie Cleene Hooge

De gemeente heeft 54 hectare grond in eigendom in het gebied Cleene Hooge. In 2019 is door de raad een ontwikkelvisie vastgesteld voor het gebied, waarbij circa 6 hectare van Cleene Hooge is aangewezen als locatie voor woningbouw. Ook in de concept omgevingsvisie d.d. februari 2023 is Cleene Hooge in beeld als woningbouwlocatie binnen de contouren van de ontwikkelvisie.

Op 27 juni 2019 is de ontwikkelvisie vastgesteld door de raad. Hieronder vindt u de rechtstreekse link naar de ontwikkelvisie en het raadsvoorstel.

De link gaat naar het RIS (Raadsinformatiesysteem). Hierin vindt u deze documenten ook en bijbehorende bijlagen en kunt u de vergadering terugluisteren.

Verzoeken en besluiten Wet open overheid (Woo)

Hier worden verzoeken en besluiten vanuit de Wet open overheid (Woo) geplaatst rond het voorgenomen besluit een gedeelte van het gebied Cleene Hooge aan te wijzen als nieuwe locatie voor een azc.

Presentaties en vraag-antwoord overzichten van de informatieavonden

In september 2023 vonden er drie informatieavonden plaats, één voor de gemeenteraad en twee voor omwonenden. De avonden begonnen met een presentatie van de wethouder en COA. Daarna was er de gelegenheid om vragen te stellen. Hieronder vindt u de presentaties. Ook is er van elke avond een overzicht gemaakt van de vragen die vanuit de zaal gesteld zijn, met het antwoord dat is gegeven.