Participatie Waterpark Veerse Meer

Waterpark Veerse Meer is een groot project, met een groot effect op de omgeving. De gemeente wil daarom hierover graag met u in gesprek.

De ontwikkeling van Waterpark Veerse Meer biedt veel kansen op het gebied van toerisme en werkgelegenheid. Aan de andere kant bestaan er zorgen over het verkeer en de gevolgen voor natuur en landschap. Graag gaan we samen met u in gesprek over de verschillende uitdagingen. U bent van harte welkom om mee te denken over oplossingen voor verkeer en landschap. Dit gebeurt in de vorm van een serie dialooggesprekken in kleine groepen.

Tijdens een aantal gespreksrondes maken we een inventarisatie van al uw ideeën. We werken deze uit en onderzoeken hoe kansrijk ze zijn. Vervolgens worden de resultaten weer teruggekoppeld en besproken.

Verdiepende Commissie Waterpark Veersemeer afgelopen 18 september

Op woensdag 18 september werd in het kantoor van Waterschap Scheldestromen de verdiepende commissie Waterpark Veerse gehouden. Er waren ruim 90 aanwezigen waarvan 25 Raads- en commissieleden. Binnenkort vindt u hier het verslag van de avond en de presentatie die die avond gehouden is.

Sfeerbeeld verdiepende commissie Waterpark Veerse Meer

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden (pdf, 62 kB) voor de gespreksronden. Deze beginnen op 30 september. Als u wilt deelnemen vragen wij u het formulier vóór 6 september op te sturen.

Aanleiding

Waterpark Veerse Meer is in december 2018 overgenomen door Driestar. Driestar is eigenaar/exploitant van Hof van Saksen in Drenthe. Dit park richt zich verhuur aan families met kinderen en heeft daarvoor grote en hoogwaardige voorzieningen. Driestar ziet op de locatie Waterpark mogelijkheden voor een tweede park als Hof van Saksen.

Met Driestar is een overeenkomst gesloten waarin de gemeente heeft afgesproken om zich in te spannen om de door Driestar gewenste bestemmingswijzigingen mogelijk te maken zodat de benodigde vergunningen verstrekt kunnen worden.

Er heeft een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegen. Deze notitie geeft aan welke zaken tot welk detailniveau in een milieu effect rapportage (mer) onderzocht moeten worden en is dus voorbereidend op die milieu effect rapportage. De commissie mer heeft hierover geadviseerd en er zijn zienswijzen ingebracht. De zienswijzen worden onderzocht. Eind september wordt een en ander voorgelegd aan het college en volgt reactie naar degenen die een zienswijze hebben ingediend. Vervolgens kan de mer worden opgesteld.

De afgelopen tijd is gebleken dat de zorg over verkeer breed leeft. Niet alleen in Arnemuiden maar bijvoorbeeld ook in Lewedorp. In overleg met de verschillende betrokken wegbeheerders (naast de gemeente Middelburg ook de gemeente Goes, de gemeente Borsele, de provincie en het waterschap) is onderzoek gestart om de verschillende verkeersstromen in kaart te brengen en dit te verwerken in een nieuw verkeersmodel. Vervolgens wordt nagegaan waar en in hoeverre deze verkeersstromen problemen kunnen veroorzaken op het bestaande wegennet. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie doorgerekend naar een situatie anno 2030 met en zonder de ontwikkeling Waterpark Veerse Meer. Dit is tevens van belang voor de milieu effect rapportage (m.e.r.) die gaat worden opgesteld. Met het verkeersmodel kan ook de effectiviteit van mogelijke oplossingen voor knelpunten worden onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting eind augustus bekend.

Daarnaast is gebleken dat er ook zorgen leven over de landschappelijke inpassing en mogelijke gevolgen voor natuur en landschap aan het Veerse Meer. Om die reden is ook een participatietraject gestart met onder meer  buurgemeenten, Waterschap,  Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF), Natuurmonumenten over de uitgangspunten voor landschappelijke inpassing. Een eerste werksessie met deze organisaties heeft plaatsgevonden. Driestar heeft vervolgens een aantal landschapsarchitecten een opdracht verstrekt voor een eerste bureaustudie en inventarisatie. Begin september zal Driestar een keuze maken welke landschapsarchitect zij bij de verdere planvorming gaat betrekken.

Participatie

Wij willen de participatie breed mogelijk openstellen voor mensen en organisaties. Wij willen hierin maximale ruimte bieden voor een open dialoog over mogelijke oplossingen. Er wordt gestreefd naar groepen van 10 tot 15 personen.

Praktisch gezien gaan we het volgende doen:

 • Gelegenheid tot aanmelding voor de dialooggesprekken tot 6 september
 • Het versturen van uitnodigingen voor deze gesprekken in de week van 16 tot 20 september
 • Openbare informatie over de uitkomsten van de verkeersonderzoeken en de stand van zaken in de studies over landschap en natuur zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 20 september
 • 1e ronde dialooggesprekken in de week van 30 september tot en met 4 oktober. Bij alle dialooggroepen zal inhoudelijke ondersteuning zijn. In de eerste ronde is het de bedoeling dat ideeën worden opgehaald en dat in de bespreking een eerste verkenning plaats vindt.
 • Tussen de 1e en 2e ronde worden de ingebrachte ideeën aan een eerste onderzoek onderworpen door verkeers- respectievelijk landschapsdeskundigen.
 • 2e ronde dialooggesprekken in de week van 4 november t/m 8 november. De resultaten van het onderzoek van de deskundigen worden dan teruggekoppeld. In de 2e ronde kan dan vervolgens dieper worden ingegaan op een aantal ideeën.
 • Na de 2e ronde worden ideeën die kansrijk lijken weer door verkeers- en landschapsdeskundigen diepgaander onderzocht op haalbaarheid en effectiviteit.
 • 3e ronde dialooggesprekken in de week van 9 december tot en met 13 december: bespreking resultaten onderzoek naar kansrijke ideeën. Formuleren van eindconclusies in de dialooggroepen.
 • Na deze derde ronde worden de resultaten van het proces met Driestar, de wegbeheerders en natuur en landschapsorganisaties besproken en ambtelijk adviezen voorbereid
 • Januari of februari: een openbare informatieavond waarin het proces wordt samengevat, de ingediende ideeën worden beschreven en de uitkomsten van de onderzoeken naar effectiviteit en haalbaarheid van deze ideeën en wat de gemeente en wegbeheerders van plan zijn met de ideeën te doen.
 • Daarna besluitvorming door gemeenteraad, Driestar, wegbeheerders etc. over hoe met deze ideeën omgegaan zal worden.

De resultaten van het participatieproces worden betrokken bij het opstellen van de milieueffectrapportage. De milieueffectrapportage is op haar beurt weer input voor het op te stellen bestemmingsplan. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad het besluit over het bestemmingsplan.

Wat u niet mag verwachten

Het participatieproces is er op gericht om te zoeken naar oplossingen die effectief en haalbaar zijn en de realisatie van Waterpark Veerse Meer op een goede manier mogelijk maken. De gemeente is een verplichting aangegaan om zich voor de realisatie van dit project maximaal in te spannen. U heeft het goed recht daarvan te vinden wat u wilt en u hoeft het daar niet mee eens te zijn. In het participatieproces praten we echter over oplossingen binnen dit kader, dus niet over “oplossingen” die er op neer komen dat de gewenste ontwikkeling niet door kan gaan. In het bestemmingsplanproces zijn verschillende andere momenten voorzien waarin u desgewenst uw opvattingen hierover kenbaar kunt maken. Als het om verkeer gaat is het overigens goed te beseffen dat het huidige, onherroepelijke, bestemmingsplan mogelijkheden biedt om een vergelijkbaar aantal eenheden, maar dan op een kleinere oppervlakte en met minder kwaliteit, te realiseren. Als gevolg daarvan zal in dat geval ook extra verkeer ontstaan en biedt dus geen oplossing voor het probleem. Het zal in dat geval wel moeilijker worden om hiervoor effectieve en haalbare oplossingen te realiseren. De gesprekken hebben geen juridische status.

Wat u wel mag verwachten

U mag verwachten dat u alle ruimte krijgt om ideeën in te brengen en dat deze ideeën serieus besproken en onderzocht worden. En dat als ideeën niet effectief of haalbaar lijken te zijn u uitleg krijgt over het hoe en waarom daarvan. U mag ook verwachten dat hiervan goed verslag wordt gelegd en de verschillende afwegingen uiteindelijk in een rapportage verwerkt worden op basis waarvan adviezen worden gemaakt die de grondslag zullen zijn voor uiteindelijke besluitvorming door de partij die er over gaat: Driestar, college, gemeenteraad, wegbeheerders, of anders.

Verdere procedure bestemmingsplan

Alle activiteiten die nu gedaan worden zijn een aanloop naar het nieuw vast te stellen bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dat het plan mogelijk moet maken zal ook moeten aangeven hoe met zaken als verkeer, landschap etc. wordt omgegaan. De milieueffectrapportage zal dan ook onderdeel van het bestemmingsplan zijn en de resultaten van het participatieproces worden hier ook in betrokken.

Het bestemmingsplan zal waarschijnlijk bepalingen bevatten over het aantal recreatiewoningen (grondgebonden en appartementen) dat maximaal in het plangebied gerealiseerd kan worden. Dit aantal staat nog niet vast. Omdat de milieueffectrapportage uit zal gaan van 950 woningen zal het niet meer kunnen zijn dan die 950 woningen, anders past het milieueffectrapportage onderzoek niet meer bij het bestemmingsplan.

Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld vindt eerst inspraak plaats over het voorontwerpbestemmingsplan. Het ligt dan zes weken ter inzage en er kunnen gedurende die termijn reacties worden ingediend. Na verwerking van deze reacties wordt een ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan eenieder een zienswijze indienen op het plan. Na verwerking van deze zienswijzen wordt het ontwerp-bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dat is dus ook het moment waarop de gemeenteraad een besluit neemt over woningaantallen en het moment dat de feitelijke toestemming wordt verleend om het plan al dan niet te realiseren.

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en kan door indieners van zienswijzen, of belanghebbenden als er ten opzichte van het ontwerp wijzigingen zijn aangebracht, beroep worden ingesteld bij de raad van state.

Meer informatie