Notulen vergadering Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit 11 juli 2019

Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 11 juli 2019.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Stroo, secretaris

Kleverskerkseweg 7 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van de gevel van het bedrijfspand (Dossiernummer: 208282)
 • Aanvrager: Alukon Geveltechniek B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Industrieterrein” en beeldkwaliteitsplan Kleverskerkseweg.

Het Adviesteam merkt op dat er in het beeldkwaliteitsplan de nadruk wordt gelegd op het handhaven van het bestaande metselwerk, het herkenbaar houden van bestaande gebouwvolumes en het behoud van schuine daken.

Het Adviesteam komt in overleg met de architect tot het volgende advies:

 • Het op tekening aangegeven tussenlid (in oranje) doet in getekende vorm teveel afbreuk aan de architectuur van het pand. Voorgesteld wordt om dit tussenlid een hellend dak te geven als het bestaande dak, de kopse gevel uit te voeren in metselwerk, waarbij dit ook als penant de hoek wordt omgezet. Tussen de penanten kan dan een andere invulling worden gegeven met bijvoorbeeld een pui;
 • De bestaande ‘schuur’ (in blauw) in vorm behouden inclusief het zadeldak. Deze kan aan de voor en achterzijde uitgebreid worden waarbij de afstand aan de achterzijde tot de weg gemaximaliseerd dient te worden zodat het andere hoofdgebouw niet aan het zicht wordt onttrokken. De gevels van de schuur dienen in metselwerk of gelijkend uitgevoerd te worden. Voor de kopse kanten dient het metselwerk de hoek om gezet te worden (in een behoorlijke maat). Daartussen kan de invulling gedeeltelijk in plaatmateriaal mag worden uitgevoerd.
 • Het tussenlid tussen de ‘schuur’ en het hoofdgebouw dient onder de goot van de schuur te blijven. Materialisatie van de gevelbekleding dient in glas (transparant) of in een donkere kleur uitgevoerd te worden.

Abeelseweg 26-28 Middelburg (Dossiernummer: 214844)

 • Voor: het bouwen van een 2-onder1-kap woning
 • Aanvrager: Mountinvest B.V.
 • Gemachtigde: Contek Serooskerke
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Buitengebied”

Het Advies neemt kennis van het feit dat de bergingen vergunningsvrij worden gerealiseerd maar blijft bij het advies om deze lager dan de goot van de woning uit te voeren.

De afmetingen van de dakkapellen zijn aangepast en voldoen nu aan de criteria.

De entree bestaat nu uit een voordeur met zijlicht. Deze accentuering van de entree is nog onvoldoende. Een verbijzondering van de entree in bijvoorbeeld het metselwerk is vereist.

Buitenruststraat 4 Middelburg (Dossiernummer: 217364)

 • Voor: het verbouwen van een kantoorgebouw tot zorgunits
 • Aanvrager: Exploitatie- En Beleggingsmaatschappij "Middelburg" B.V.
 • Gemachtigde: Adcom 2000, Architekten & Ingenieurs B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Handel en kantoren”

Het Adviesteam is positief over de toevoeging van de deuren in de gevel op de begane grond. De uitbouw van de gang aan de kopse kant van het gebouw is niet akkoord. Geadviseerd wordt om de uitbouw, zo compact mogelijk te houden en de afstand tot de weg zo groot mogelijk te maken. Dit kan mogelijk door het toepassen van een andere traptype. De gevel dient aan te sluiten bij de architectuur van de bestaande gang. Het adviesteam is benieuwd naar het kleurenplan, met name het blauwe buizenframe bij de entree wijkt af van het bestaande kleurenpalet.

Prooijenseweg 26 Middelburg (Dossiernummer: 190257)

 • Voor: het bouwen van een schuur
 • Aanvrager:
 • Advies: Aanhouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Buitengebied”.

Het Adviesteam ziet een verbetering van het plan. Daarnaast heeft het Adviesteam de volgende opmerkingen op het plan:

 • Breng ook de belendingen/bestaande bebouwing in beeld (tekening, foto’s) en geef aan waarom de nieuw te bouwen schuur hoger wordt (conform vorig advies van 1-2-2018); Geef tevens in het landschapsplan de hoogte van de hagen aan en welke bomen er aangeplant worden in het parkeergedeelte;
 • De kozijnen van de gevelopeningen worden in tegenstelling tot het geadviseerde toch in kunststof uitgevoerd. Geadviseerd wordt om de draaiende delen dan in een donkere kleur uit te voeren. Het materiaal van de grote pui in de voorgevel is onbekend. Het adviesteam adviseert om deze in aluminium uit voeren in verband met de slanke detaillering

Abeelseweg 1 Middelburg (Dossiernummer: 218430)

 • Voor: het plaatsen van twee lichtmasten (i.v.m. rijbak)
 • Aanvrager:
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Buitengebied”.

Het Adviesteam heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde lichtmasten.

Meanderlaan 486 Middelburg (Dossiernummer: 217630)

 • Voor: het uitbreiden van de cafetaria snackbar frituus
 • Aanvrager: Snackbar Frituus
 • Architect: Bouw Adviesburo Vlissingen
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”

Het Adviesteam geeft aan dat de uitbreiding mogelijk moet zijn op die plaats.

Daarnaast heeft het Adviesteam de volgende opmerkingen op het plan:

 • Bespreek het plan met de (oorspronkelijke) architect van de snackbar;
 • Graag de belendende panden in beeld brengen zodat de impact om de omgeving te beoordelen is;
 • Laat de gevellijn afwijken van de voorgevel van de naastgelegen garage door deze wel op hetzelfde punt te laten beginnen maar richting de Meanderlaan meer naar achteren te laten lopen;
 • Behoud de eenduidige vorm en voeg geen luifel toe maar zet de dakrand door tot het hoogste punt;
 • Zet het materiaalgebruik van de gevel van de laagbouw door tot tegen het hogere volume;

Vreedenburg 1 Middelburg (Dossiernummer: 218572)

 • Voor: het renoveren van de daken van de woningen
 • Aanvrager: Geluk Schilders B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

De bestaande schoorstenen worden verwijderd. In soortgelijke vergunning met kenmerk 183001 is dit eerder beoordeeld en geconcludeerd dat het beoogde resultaat van het behouden van de schoorstenen niet opweegt tegen de extra kosten.

Het Adviesteam blijft van mening dat het verliezen van een dergelijk krachtig repeterend element, vooral ook vanwege de toch al magere architectuur van deze woningen, een “aderlating” is. Er is wel waardering voor de wijze waarop is gezocht naar een mogelijke oplossing voor de overige aspecten van dit renovatieplan.

Het plan is gezien bovenstaande akkoord.

Kasteelstraat 1 Middelburg (Dossiernummer: 218564)

 • Voor: het renoveren van de daken van de woningen
 • Aanvrager: Geluk Schilders B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en “Middelburgs profiel”.

De bestaande schoorstenen worden verwijderd. In soortgelijke vergunning met kenmerk 183001 is dit eerder beoordeeld en geconcludeerd dat het beoogde resultaat van het behouden van de schoorstenen niet opweegt tegen de extra kosten.

Het Adviesteam blijft van mening dat het verliezen van een dergelijk krachtig repeterend element, vooral ook vanwege de toch al magere architectuur van deze woningen, een “aderlating” is. Er is wel waardering voor de wijze waarop is gezocht naar een mogelijke oplossing voor de overige aspecten van dit renovatieplan.

Het plan is gezien bovenstaande akkoord.

Schepenenlaan 254 Middelburg (Dossiernummer: 218663)

 • Voor: het renoveren van de daken en het vernieuwen van de kozijnen van de woningen
 • Aanvrager: Bouwbedrijf Schrijver
 • Gemachtigde: Architektenburo Roos En Ros
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam geeft aan dat het verwijderen van de schoorstenen hier gerechtvaardigd is omdat de dakkappelen het ritme weergeven van de repeterende woningen met het doorgaande dak. Ook de voorgestelde dakpan is akkoord.

Daarnaast vraagt het Adviesteam om details aan te leveren en het plan verder uit te werken voor wat betreft de bestaande en nieuwe toestand van de dakrand en de kozijnen.

Etty Hillesumstraat 56 Middelburg, Rittenburg, kavel 94 (Dossiernummer: 217510)

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Aanvrager:
 • Architect: Wts Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en het beeldkwaliteitsplan “Rittenburg”.

Het Adviesteam gaat akkoord met het aangepaste bouwplan. Er wordt als suggestie meegegeven om de houten spanten in de linker zijgevel meer robuust te maken.

Etty Hillesumstraat 48 Middelburg, Rittenburg, kavel 90 (Dossiernummer: 213234)

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Aanvrager: Wts Architecten
 • Opdrachtgever:
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en het beeldkwaliteitsplan “Rittenburg”.

Het Adviesteam gaat akkoord met het aangepaste bouwplan, mits de entree in het hoofdgebouw wordt gebracht en niet in het bijgebouw.

Bosschaartsweg 1 Middelburg (Dossiernummer: 218491)

 • Voor: het intern verbouwen van het pand en het wijzigen van de reclame van het pand
 • Aanvrager: McDonald's Nederland B.V.
 • Gemachtigde: De Bont Services B.V.
 • Advies: Niet Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Handel en kantoren”.

Het Adviesteam gaat niet akkoord met de voorgestelde reclame-uitingen.

Conform de nota zijn er maximaal 4 reclames per bedrijf toegestaan en worden deze aangebracht op de gevel en niet op de dakrand.

Baarsjesstraat 44 Middelburg (Dossiernummer: 218562)

 • Voor: het renoveren van de daken van de woningen
 • Aanvrager: Geluk Schilders B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

De bestaande schoorstenen worden verwijderd. In soortgelijke vergunning met kenmerk 183001 is dit eerder beoordeeld en geconcludeerd dat het beoogde resultaat van het behouden van de schoorstenen niet opweegt tegen de extra kosten.

Het Adviesteam blijft van mening dat het verliezen van een dergelijk krachtig repeterend element, vooral ook vanwege de toch al magere architectuur van deze woningen, een “aderlating” is. Er is wel waardering voor de wijze waarop is gezocht naar een mogelijke oplossing voor de overige aspecten van dit renovatieplan.

Het plan is gezien bovenstaande akkoord.

Sandberglaan / Laan der Verenigde Naties / Walcherseweg hoek (Dossiernummer: 216488)

 • Voor: het bouwen van een kerkgebouw
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Architectenbureau Born B.V.
 • Advies: volgt uit de WARK+ bespreking

Oranjeplaatweg, Arnemuiden (Dossiernummer: 45867)

 • Voor: het bouwen van veertig recreatie-appartementen
 • Aanvrager: Green Development Bv
 • Gemachtigde: Kolpa Architekten B.V.
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Recreatiegebied”.

Het Adviesteam gaat akkoord, mits het tussenkalf in de puien aan de waterzijde wordt weggelaten.

Oude Rijksweg 49 Nieuw- en Sint Joosland (Dossiernummer: 218571)

 • Voor: het renoveren van de daken van de woningen
 • Aanvrager: Geluk Schilders B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

De bestaande schoorstenen worden verwijderd. In soortgelijke vergunning met kenmerk 183001 is dit eerder beoordeeld en geconcludeerd dat het beoogde resultaat van het behouden van de schoorstenen niet opweegt tegen de extra kosten.

Het Adviesteam blijft van mening dat het verliezen van een dergelijk krachtig repeterend element, vooral ook vanwege de toch al magere architectuur van deze woningen, een “aderlating” is. Er is wel waardering voor de wijze waarop is gezocht naar een mogelijke oplossing voor de overige aspecten van dit renovatieplan.

Het plan is gezien bovenstaande akkoord.

Zeeburgstraat 1 Nieuw- en Sint Joosland (Dossiernummer: 218144)

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Aanvrager:
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam gaat akkoord met de dakkapel. Als suggestie wordt meegegeven om de dakrand zo dun mogelijk uit te voeren.

Dampoortweg Middelburg (Dossiernummer: onbekend)

 • Voor: het bouwen van een gezondheidscentrum
 • Aanvrager: buro Salt
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Industrie” en het beeldkwaliteitsplan “Ramsburg”.

Het Adviesteam geeft een positief advies met de volgende opmerkingen:

 • Graag een beeld aanleveren van het gebouw vanaf de rotonde (Oostperkweg) op maaiveldniveau;
 • Hoe wordt de parkeergelegenheid vormgegeven? Dit op een situatietekening aangeven;
 • Het volume en de vorm van het gebouw sluiten goed aan bij de locatie;
 • Het materiaalgebruik en kleurgebruik sluiten niet aan bij de in het beeldkwaliteitsplan genoemde ‘baksteen, natuurlijke materialen, grijstinten’ en zijn daarom niet akkoord.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit.

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • ing. P. Stroo, (vervangend) secretaris

Zusterstraat 14 Middelburg (Dossiernummer: 171640)

 • Voor: het verbouwen van de panden tot restaurant-pizzeria
 • Aanvrager:
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam heeft het plan voor het verbouwen van het pand beoordeeld en is akkoord mits:

 • Voor de rookgasafvoer wordt uitgegaan van het blauw omcirkelde voorstel waarbij de afvoer op het hellende dak wordt geplaatst achter de nok;
 • De gevel van de aanbouw aan de achterzijde wordt afgewerkt met stucwerk in een lichte kleur;
 • De zonwering aan de voorzijde wordt uitgevoerd als optie 3 met een verspringende hoogte tussen de twee panden;     

Langeviele 40 Middelburg (Dossiernummer: 184308)

 • Voor: het renoveren van de bestaande uitbouw en uitbreiden met nieuwe aanbouw
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Architektenburo Onno Van Wensen
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam heeft het plan voor het verbouwen van het pand beoordeeld en is akkoord mits:

 • Het raam in de achtergevel op de twee verdieping behouden blijft. Het vergroten van het raam en het voorzien van een frans balkon is niet akkoord.
 • De detaillering van het hekwerk, de trap en de gevel zijn akkoord;

Damplein 46 Middelburg (Dossiernummer: 216435)

 • Voor: het aanbrengen van een afvoerpijp/afzuiging
 • Aanvrager: La Piccola Italia
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam is van mening dat de afvoerpijp / afzuiging niet vrijstaand mag worden aangebracht op het dak van de aanbouw. De afvoerpijpen dienen binnen de aanbouw te worden versleept tot tegen of voorbij de achtergevel van het hoofdgebouw. Bij voorkeur aan de binnenzijde van de achtergevel of aan de buitenzijde van de achtergevel kunnen de pijpen omhoog worden gevoerd tot de daknok.

Veerseweg 6 Middelburg (Dossiernummer: 217253)

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Aanvrager:
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het bouwplan voldoet niet aan de in de nota gestelde criteria:

 • Dakkapel niet op aan-, uit-, of bijgebouwen;
 • Minimaal 0.50m dakvlak rondom,

Daarnaast is het Adviesteam van mening dat het niet gerechtvaardigd is om hier af te wijken van de gestelde criteria omdat de dakkapel afbreuk doet aan de beeldkwaliteit.

Kinderdijk 24 Middelburg (Dossiernummer: 212771)

 • Voor: het wijzigen van trappen en balkon van het pand
 • Aanvrager:
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam gaat akkoord met het plan mits de trap centraal wordt uitgelijnd met de openslaande deuren.

Kanaalweg 22 Middelburg (Dossiernummer: 218304)

 • Voor: het verbouwen van het stationsgebouw
 • Aanvrager: NS Stations
 • Architect: Ruland Architecten
 • Advies: Aangehouden

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument

Het Adviesteam is positief over de aanpak van het stationsgebouw en spreekt waardering uit over het behoud en restauratie van de originele luifel. Het plan dient nog verder uitgewerkt te worden waarbij de meest prominente acties zijn;

 • Verwijderen van de (meest recente) plafonds voor destructief onderzoek;
 • Kleurenonderzoek;
 • Opname van de gevels voor verwijdering van ijzerrestanten van oudere bevestigingen;

Het Adviesteam suggereert om bij deze grondige renovatie te onderzoeken of de gevel beëindiging van de gevels ter plaatse van de dakvoet van de voorgevel teruggebracht kan worden naar de originele vorm.

Pottenbakkerssingel 2 Middelburg (Dossiernummer: 217894)

 • Voor: het aanbrengen van reclame
 • Aanvrager: Asr Dutch Prime Retail Projects B.V.
 • Gemachtigde: Vocus Architecten Bna B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam is niet akkoord met de voorgestelde reclame-uitingen.

Het aantal en afmetingen voldoen niet aan de gestelde criteria uit de Nota en doen de architectuur van het gebouw verbleken. De suggestie wordt gedaan om boven de entree de tekst ‘Winkelcentrum’ of ‘Ingang’ te plaatsen en de resterende 3 reclame-uitingen conform de criteria aan te brengen op de gevel.

Vlasmarkt 6 Middelburg (Dossiernummer: 217497)

 • Voor: het uitvoeren van schilderwerkzaamheden
 • Aanvrager: Franklin Real Estate B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht / monument:

Het Adviesteam is niet akkoord met de voorgestelde kleur. De oorspronkelijke panden dienen duidelijk herkenbaar te blijven. Per pand onderscheid maken met een tint verschil in de gevelkleur.

Langevielesingel 10 Middelburg (Dossiernummer: 217463)

 • Voor: het renoveren en restaureren van de woning
 • Aanvrager: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs En Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Overeenkomstig het advies van 20 juni 2019 heeft de Werkgroep het pand bezocht. Het Adviesteam is akkoord mits de twee schouwen en rookgaskanalen op de verdieping, inclusief de schoorsteen, uitgewerkt worden op tekening en een waardering krijgen indien aanwezig. Deze dient behouden te blijven tenzij het geen waarde heeft.

De luiken voor zover mogelijk behouden en herstellen, glas kan vervangen worden.

Keldermansstraat 6 Middelburg (Dossiernummer: 215444)

 • Voor: het herstellen van de woning
 • Aanvrager: Rivas B.V.
 • Gemachtigde: Bouwbureau Ibw Goes
 • Advies: Niet akkoord

De poort dient een exacte kopie (uiterlijk, metselverband, voegen en materiaal) te worden van de al aanwezige deur, dit geldt tevens voor de korfboog en deze te maken met de stenen die vrijkomen als het ‘gat’ in de muur gemaakt wordt. Bij het vrijmaken van de ruimte voor de buitenboog van de korfboog is een grote mate van zorgvuldigheid vereist en is er bij de commissie een zorg of dit secure werk gaat lukken.

Noordweg 321 Middelburg (Dossiernummer: 216127)

 • Voor: het vervangen van de raamkozijnen, het vervangen van de deur en het plaatsen van dubbel glas aan de voorzijde van de woning
 • Aanvrager:
 • Advies: Akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Middelburgs Profiel”.

Beschermd stadsgezicht

Akkoord, als suggestie wordt meegegeven om het kruisglas te hergebruiken als buitenlaag voor het dubbelglas. Een suggestie voor de voordeur is dat een exacte kopie, ipv herstel, ook een optie is, hiervoor dienen de tekeningen nog te worden aangeleverd.

Seissingel 100 Middelburg (Dossiernummer: 218605)

 • Voor: het wijzigen van de gevel en het intern verbouwen van het pand en het realiseren van een mantelzorgwoning
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde:
 • Advies: Aangehouden

Zoals ter plaatse is besproken, is er meer onderzoek nodig naar de samenstelling van enkele binnenwanden, waar een doorbraak is gepland. Ook voor de plafonds in 4 ruimten op de verdieping, ter plaatse van de trap en overloop en de aangrenzende ruimten. Hier is de samenstelling een vraag en is de positie van de trap wellicht afhankelijk van al bestaande herstellingen of ravelingen in de zolderbalklaag. Na het vrijleggen is contact met A. van de Vrie gewenst voor een nadere uitwerking. Op hoofdlijnen akkoord maar met maximaal 2 dubbele deuren, de meest linkse vervalt dan.

Met betrekking tot de nieuwe gewenste toegangsdeur, in de linker zijgevel, wordt een nadere uitwerking gemaakt met maatvoering. Op dit punt doet de commissie nog geen uitspraak, in afwachting van die uitwerking. De ingang maken in het achter gelegen bouwdeel is geen optie in verband met de eigendomssituatie.

Spanjaardstraat 47 Middelburg (Dossiernummer: 209782)

Voor: het herstellen, verbouwen en verduurzamen van de woning

 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Rothuizen Bouwmeesterpro B.V.

Pre-advies:

 • Status aanvraag: Concept aanvraag
 • Procedure vergunning: WARK
 • Toets bestemmingsplan: n.v.t.
 • Gebiedscode Ruimtelijke Kwaliteit: 1
 • S.v.p. reactie op mailbericht  van 1 juli 2019. Naam: D.A. van de Vrie
 • Advies: wordt behandeld in vergadering van 1 augustus

Achter De Houttuinen 8 Middelburg (Dossiernummer: 198172)

 • Voor: het verbouwen van het voormalige kantoorpand tot hotel met voorzieningen
 • Aanvrager: lib Projectontwikkeling B.V.
 • Gemachtigde: Degaaij Architectuur

Pre-advies

 • Status aanvraag: Vergunning
 • Betreft enkele wijzigingen op de reeds verleende vergunning. Zie hieronder de toelichting:
 • Hierbij het gewijzigde plan. De wijzigingen betreffen met name:
  • souterrain anders ingedeeld (meer hotelkamers, extra toiletten, vergaderzalen vervallen)
  • plattegronden eerste en tweede verdieping (div. kleine aanpassingen en vides toegevoegd in eerste verd. vloer)
  • gevelindeling: diverse kozijnen vervallen en pui-indeling gewijzigd (minder franse balkons)
  • berging tegen zuidgevel in souterrain vervallen (bestaande afdak blijft bestaan) en vluchttrappen vereenvoudigd.
 • Naam:
 • Advies: wordt behandeld in vergadering van 1 augustus

Kinderdijk 76 Middelburg (Dossiernummer: 205951)

 • Voor: het uitbreiden van het pand
 • Aanvrager:
 • Gemachtigde: Degaaij Architectuur
 • Advies: Akkoord

Het Adviesteam is akkoord na de nadere uitwerking.

Sint Jorisstraat 2 Middelburg (Dossiernummer: 214342)

 • Voor: het bouwen van twee balkonvensters
 • Aanvrager: Duvekot bouw
 • Advies: wordt behandeld in vergadering van 1 augustus

Deel III: Bespreking ontwikkelingen beschermd stadsgezicht

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • ing. P. Stroo, (vervangend) secretaris
 • Afspraken / bezoekers: Annet Hannewijk en Ronald de Bruijn (gemeente Middelburg)

Solarise: mogelijkheden voor energieopwekking in de binnenstad

Gemeente wil een tijdelijke proefopstelling van systemen voor energieopwekking bij monumenten in eigendom van de overheid.

 • Optie 1: plaatsen buizensysteem voor warmteopwekking onder de dakleien bij de Helm;
 • Optie 2: plaatsen panelen op het dak van het Zeeuws Archief;
 • Optie 3: plaatsen van dakpannen met PV-cellen;
 • Optie 4: EnergieWall: PV cellen in gevelpanelen op bijvoorbeeld de toneeltoren van de Schouwburg;

Het WARK staat positief tegenover tijdelijke initiatieven. Graag verder uitwerken.

Glasinventarisatie Binnenstad

Mark heeft een begin gemaakt van de inventarisatie van historisch vensterglas in de Korte Noordstraat. Hij zal deze doorsturen naar Annet ter beoordeling;

Opvolging reserveleden WARK en Monumentencommissie

Hoe om te gaan met de herfstvakantie, graag deze een week verzetten. Als reserve voor de monumentencommissie wordt aan Peter Sijnke gevraagd of deze zich nog beschikbaar stelt. Voor een reservelid van de WARK leden zal een sollicitatieprocedure worden doorlopen. Eerst moet worden bekeken wanneer de huidige leden zijn begonnen en eindigen in verband met het overlappen. Vraag aan Pieter Meulmeester of hier een schema van is. Eind augustus zou de sollicitatie kunnen starten. Annet stuurt voorstel vacature rond naar Liesbeth en Annet.

Schouw Binnenstad waaronder monumentenpaspoort e.d.

Dit zal in de volgende vergadering worden besproken na de zomervakantie.