Notulen vergadering WARK 5 december 2019

Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 5 december 2019.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:
ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
prof. Ir. W. Patijn, lid
P. Mondeel, secretaris

Duke Ellingtonstraat 38, kavel 12

 • Voor: Het bouwen van een woning
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en BKP Mortiere.

Het Adviesteam heeft vastgesteld dat het bouwplan voldoet aan de geldende criteria. Het bouwplan is derhalve akkoord, mits de garagedeur in een donkere kleur wordt uitgevoerd.

Het advies van supervisor Wissing wordt onderschreven, behalve dat er voor het Adviesteam geen aanleiding is om bij de voorgestelde architectuur aan de gevel een plint toe te voegen.

Duke Ellingtonstraat 46 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en BKP Mortiere.

Het adviesteam stelt vast dat het eerder uitgebrachte advies, alsmede het door haar onderschreven advies van supervisor Wissing is gevolgd en dat navolgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

 • De woning is naar achteren verplaatst met 1,5 m waardoor deze binnen het bouwvlak valt;
 • De tuinmuur is nu met roodbruine baksteen uitgevoerd;
 • De dakrand heeft nu een terugspringende steen en een beton afdekband;
 • De keerwand is naar advies vormgegeven, maar deze blijkt vergunningsvrij te zijn.

Wat betreft de voorgevel is het Adviesteam van oordeel dat met voorliggende uitvoering kan worden ingestemd. De luifel en ingang zijn voldoende onderscheidende elementen in de voorgevel en dragen bij aan de gewenste communicatie met de straat.

Veerseweg

 • Voor het bouwen van 23 woningen in de boomgaarden
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam is akkoord met de voorliggende materiaalmonsters (drietal soorten baksteen) en de toepassing ervan in het bouwplan.

President Wilsonlaan 2 t/m 64 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van de balkons van de appartementen
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam is akkoord met de nu voorgestelde uitvoering van de 32 balkons/balustrades. Dit betekent dat de onderste helft van de balkons/balustrades in mat glas en de bovenste helft in transparant veiligheidsglas mogen worden uitgevoerd.

Beneluxlaan 16 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van het pand
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria gebied 3 “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam heeft voorgestane aanpak tot herbouw/uitbreiding rondom het schoolgebouw beoordeeld en vastgesteld dat het een zeer ingrijpende transformatie betreft. Het bestaande gebouw zal na de verbouwing nauwelijks meer zichtbaar zijn. Het Adviesteam acht het een veelbelovend plan en ziet de verdere uitwerking met vertrouwen tegemoet. Wat nog mist is de inpassing van het bouwplan in de omgeving. In een duidelijke situatietekening moet het parkeren worden uitgewerkt. Tevens wil het Adviesteam inzicht krijgen in de toe te passen erfscheidingen en groeninrichting.

Tenslotte wordt als suggestie voor in de nadere uitwerking een toepassing van groene daken met zonnecollectoren meegegeven.

Vinkenhof 32 Middelburg

 • het plaatsen van een dakkapel op de bestaande woning
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria gebied 3 “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam stelt vast dat initiatiefnemer een dakkapel van 5,25 meter op het achtergeveldakvlak wilt realiseren. Dit is aanzienlijk breder dan een aanvaardbare en algemeen toegepaste maatvoering voor dakkapellen van 50% van de breedte van de gevel of het dakvlak (dat is hier 7,5 meter). Aangezien deze dakkapel duidelijk zichtbaar is vanuit de openbare ruimte dient dit uitgangspunt hier eveneens te worden gehanteerd. Het Adviesteam acht verder van belang dat dakkapellen hier op dezelfde wijze en op dezelfde plaats op het dak worden gerealiseerd. In dat verband wordt de (enige) aanwezige dakkapel als bestaand beeld aangemerkt, waar qua uitvoering mee moet worden afgestemd.

Scheldepoortstraat 92 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het vergroten van de dakkapel
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria gebied 3 “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam is akkoord met het voorliggende plan voor de dakkapel, mits deze niet breder wordt dan 50% van de gevelbreedte en daarmee ten hoogste 4.30 meter breed mag zijn.

Walcherseweg 168 Middelburg

 • Voor: het uitbouwen van de mondzorgpraktijk
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria gebied 3 “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam is akkoord met het voorliggende bouwplan voor uitbreiding van de mondzorgpraktijk. Het nieuwe plan sluit aan op de bestaande architectuur en vormt daarmee een eenduidig beeld.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:
ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
prof. Ir. W. Patijn, lid
M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
P. Mondeel, (vervangend) secretaris

Nadorstweg 41 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs Profiel.

Het adviesteam stemt in met de nieuwe aanvraag voor het plaatsen 2 dakkapellen ieder 1,5 m breed. Hierbij wordt in acht genomen dat de zijwangen worden uitgevoerd in WRC rabatdelen in de kleur antraciet en het boeiboord in een witte kleur. Daarmee wordt voldaan aan de van toepassing zijnde welstandscriteria.

Achter De Houttuinen 12 Middelburg / Achter de houttuinen, ongenummerd (oude nrs. 12 t/m 18)

 • Voor: het bouwen van 28 (assistentie)flats
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs Profiel.

Door de architect wordt de toegezonden presentatie getoond en aangegeven wordt op welke onderdelen er een wijziging op de verleende omgevingsvergunning gewenst is.

Het adviesteam kan zich niet vinden in de getoonde veranderingen en geeft aan dat een andere oplossing gevonden moet worden voor:

 1. De vergrootte dakramen: het dakvlak wordt teveel doorbroken. Mogelijk minder dakramen en met grotere tussenafstand plaatsen zodat het dak weer in het beeld te ervaren is als een dak.
 2. De loggia op de begane grond doorbreekt de ritmiek in de gevel,.  De openingen die de ritmiek doorbreken zijn doorgangen naar het binnenterrein of de entree. Het zou sterker zijn om de plint ter plaatse van de loggia door te trekken en de ritmiek van de gevelopeningen hier door te zetten. Dat vraagt om een aanpassing van de loggia, zowel qua geven als qua situering.
 3. De borstwering (het doorzetten van de rollaag) in de dakverdieping bij de balkons overtuigt niet. De architect komt met een aangepast voorstel waarbij de belijning van de dakrand op een andere wijze doorgezet zal worden

De architect geeft aan de opmerkingen te begrijpen en komt met een aangepast voorstel.

Stationsstraat 10 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het kantoorpand tot zeven appartementen
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1.

Het Adviesteam stelt vast dat gevolg is gegeven aan het advies van 31 oktober jl.

Te weten: de opbouwmogelijkheden maximaal te benutten, de trap te behouden, de twee afzonderlijke panden als zodanig in stand houden (elk een eigen entree) en de dakkapellen neutraler uit te voeren.

Ten aanzien van de indeling van het appartement op de begane grond (linkerzijde) wordt de suggestie meegegeven om hiervan een open plattegrond te maken.

Wat betreft de mogelijke aanwezigheid van monumentenwaarden is meer informatie nodig dan nu door middel van foto’s is aangeleverd.

Het Adviesteam gaat akkoord met het voorliggende plan, mits dat wat nu niet zichtbaar is, zoveel mogelijk in detail zichtbaar wordt gemaakt. Van belang is de exacte historische waarde te bepalen en te behouden, zoals bijvoorbeeld stucplafonds.

Spanjaardstraat 47 Middelburg

 • Voor: het herstellen, verbouwen en verduurzamen van de woning
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het adviesteam stelt vast dat de bouwhistorische kwaliteit nu goed in beeld is gebracht, dat de indiener op alle punten duidelijkheid heeft verschaft en dat het bouwplan nu kan worden vergund. Aan de omgevingsvergunning zullen voorwaarden worden verbonden, waaronder met vergunning aanvrager afgestemde procesafspraken.

Mogelijke discussiepunten dienen ter beoordeling aan het WARK voorgelegd te worden.

Wat betreft het voorportaal is het WARK van oordeel dat dit in de hal behouden dient te blijven.

Kinderdijk 24 Middelburg

 • Voor: het schilderen van de gevel
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam stelt vast dat de kleur van de gevel in overeenstemming is geldende richtlijnen, maar dat dit voor de plint (steengrijs) en kozijnen niet het geval is. De plint dient een donkere kleur te verkrijgen, waardoor deze duidelijk en onderscheidend van de gevelkleur zichtbaar zal zijn. De kozijnen en ramen dienen een afzonderlijke kleur te verkrijgen.

Dam 6 Middelburg

 • Voor: het opdelen van het pand in appartementen
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam stelt vast dat op basis van voorliggende tekening d.d. 20-11-2019 afspraken zijn gemaakt met initiatiefnemer ten behoeve van onderzoek naar de aanwezigheid historische kwaliteiten. Op enkele plaatsten dienen de proefopeningen in verlaagde plafonds vergroot te worden, om te borgen dat eventueel aanwezige stucplafonds behouden blijven. Met name ter plaatse van de lift dient voorzichtigheid te worden betracht.

Lange Noordstraat 45 Middelburg

 • Voor: het herstellen van de achtergevel van het pand
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam stelt vast dat een opening is voorzien van linker dagkant raam tot rechter dagkant deur. Niet wordt akkoord gegaan met de vervanging van aanwezige houten kozijnen en deur door kunststof kozijnen en schuifpui.

Segeersstraat 26 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van reclame aan de gevel
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het adviesteam is niet akkoord met het voorliggende plan. Plakfolies zijn alleen mogelijk als er sprake is van losse letters/logo tot 30% van het glasoppervlak per venster. De tekst “Angie” is te hoog (60 cm i.p.v. 30 cm).

Koudekerkseweg 131 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van nieuwe kozijnen in de dichtgemetselde wandopeningen in de achtergevel
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het adviesteam is akkoord met het voorliggende plan voor het aanbrengen van nieuwe kozijnen ter plaatse van de dichtgemetselde wandopeningen in de achtergevel. Gebleken is dat de nieuwe ramen identiek zijn aan de bestaande ramen.

Nieuwe Haven 33 Middelburg

 • Voor: het aanwijzen van het pand als gemeentelijk monument
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het adviesteam adviseert om de voorgevel van het pand als gemeentelijk monument aan te wijzen. Overigens is het Adviesteam van oordeel dat hetgeen zich achter de voorgevel bevindt niet monumentwaardig is. Maar heeft geen informatie over de balklagen en de kapconstructie alsmede de achtergevel. Als die waardevol blijken te zijn zou het gehele pand voor bescherming in aanmerking kunnen komen.

Bierkaai 5 Middelburg

 • Voor: het isoleren van het kelderplafond
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam ziet geen aanleiding om het voorgaande advies te herzien.

Herenstraat 10 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas in de voorgevel
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam ziet geen aanleiding om het voorgaande advies te herzien. Het glas in lood raam dient gehandhaafd te worden en kan niet door middel van een museale opstelling worden verplaatst.

Herengracht 96 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas in de voor- en achtergevel
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam stelt vast dat de overgelegde inventarisatie van glas in voor- en achtergevel niet correct is. Voorts is het raamhout op verschillende plaatsen te zwak om in te frasen ten behoeve van glasvervanging.

Seisdam 22 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas in voor- en achtergevel van een gemeentelijk monument
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam stelt vast dat voor een juiste beoordeling een locatiebezoek noodzakelijk is.

Langeviele 18 Middelburg

 • Voor: het schilderen van de kozijnen/ramen
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam stelt vast dat het voorliggende voorstel niet voldoet aan het kleurenbeleid. Er zou een tweedeling in het kleurgebruik ontstaan op de voorgevel, zwarte winkelpui op de begane grond en grijstinten op ramen en kozijnen op de etage, die strijdig is met de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit”. Verder dient het raamhout donkerder te zijn dan het kozijnhout.

Stadhuisstraat 9 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van zonnepanelen
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam stelt vast dat het onderhavige pand zich bevindt op een stedenbouwkundig en historische kwetsbare locatie. De zonnepanelen zijn duidelijk zichtbaar zijn vanuit het openbaar gebied. De beeldkwaliteit van het beschermde stadsgezicht wordt in sterke mate bepaald (mede op grond van de voorschriften van het bestemmingsplan “Binnenstad”) door de aanwezigheid van gesloten daken met een keramische dakbedekking. Het voorliggende plan voldoet hier niet aan en is derhalve niet akkoord.

Deel III: Overig

Aanwezig:
ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
prof. Ir. W. Patijn, lid
M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
P. Mondeel, (vervangend) secretaris

Koningstraat

Bezoekers zijn aanwezig om een mondelinge toelichting te geven op de  voorgestane wijzigingen, op reeds verleende omgevingsvergunning voor de bouw van zes woningen aan de Koningsstraat.

De woningen worden opgewaardeerd door het toevoegen van kelders, de woonverdieping van de woningen met 2 meter te vergroten en meer variatie (verspringing) in de achtergevels.

Ook zullen platte daken worden gebruikt ten behoeve van zonnepanelen. Verder is het voorstel om alle kozijnen volledig in aluminium toe te passen. Wat betreft de hoekwoning overweegt de architect om deze woning te verkleinen en dezelfde uitvoering te geven als de daartegenover gelegen woning.

Het Adviesteam is van oordeel dat voorgestane veranderingen voldoen aan redelijke eisen van welstand en bespreekbaar zijn. Voorts wordt als suggestie meegegeven om op de platte daken sedum toe te passen. Wat betreft de aluminium kozijnen acht het Adviesteam het voorgestelde profiel voorstelbaar en geeft zij de voorkeur aan om deze in een lichte kleur toe te passen.

BKP punt Arnestein

Het Beeldkwaliteitsplan punt Arnestein is aan het WARK toegezonden met het verzoek om advies.

Hierop is een reactie gegeven, die in handen is gesteld van de gemeente (de heer S. Hilders opsteller van het BKP, die ook bij deze bespreking aanwezig is). Opmerkingen hebben o.m. betrekking op:

 • Toevoegen historische paragraaf (zie notitie sneltoetsteam).
 • Aanvullen met juiste karakteristieken.
 • Op termijn woonfuncties mogelijk maken.
 • Overzichtstekening toevoegen.
 • Stedenbouwkundige gebiedskenmerken toevoegen.
 • Beplanting en erfafscheiding beschrijven.
 • Afwijkingen voorleggen aan het WARK.
 • Materiaalgebruik: ook hout benoemen.

Briëtwoningen

Een offerte voor uitvoering van bouwhistorisch onderzoek wordt binnenkort naar een drietal adviesbureaus gezonden. Het WARK zal hiervan op de hoogte worden gehouden.

Data WARK 2020

Navolgende data worden vastgesteld:

 • 9 januari
 • 23 januari
 • 13 februari
 • 5 maart
 • 26 maart
 • 16 april
 • 7 mei
 • 28 mei
 • 18 juni
 • 9 juli
 • 30 juli
 • 20 augustus
 • 10 september
 • 1 oktober
 • 22 oktober
 • 12 november
 • 3 december
 • 17 december