Notulen vergadering WARK 14 november 2019

Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 14 november 2019.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • prof. Ir. W. Patijn, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Torentijdweg 1 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie op het dak van het gebouw
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het adviesteam heeft voor de beoordeling van het plan meer informatie nodig.

Graag meer beeldmateriaal, zoals details en materiaalgebruik van de luchtbehandelingskast, plattegronden en gevelbeelden aanleveren. De voorgestane kleur grijs is niet overtuigend. Het Adviesteam adviseert om een terughoudende kleur te kiezen waarbij de opbouw minder opvalt.

't Zanddorp 142 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam is van oordeel dat er bij het voorliggende plan geen aanleiding is om af te wijken van de regels uit het bestemmingsplan:

Maximaal  50% van de dakbreedte mag worden benut om een dakkapel te realiseren.

In deze situatie zou dat maximaal 2,5 meter zijn.

Wat betreft de hoogte van de dakkapel moet maximaal 1,50 meter worden aangehouden.

Muidenweg 1r te Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Buitengebied”.

Het adviesteam stelt vast dat het bouwplan is aangepast naar aanleiding van het advies dat eerder is uitgebracht. Met deze en navolgende (aanvullende) wijzigingen wordt ingestemd:

 • De muren/keerwanden zijn nu in een grijzer kleur uitgevoerd.
 • De keermuur steekt niet meer uit richting het water.
 • Uitwerking en locatie van het bijgebouw.
 • Wijzing raampartijen souterrain.
 • Wijziging parkeerplaats zonder keermuur.
 • Wijziging entree begane grond.

Kleverskerkseweg 7 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van de gevel van het bedrijfspand
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Industrieterrein”.

Het adviesteam is van oordeel dat het tussendeel dat de gebouwen verbindt (functioneel) minimaal 1 meter teruggeplaatst dient te worden ten opzichte van de voor- en achtergevel. Zodoende blijven de gebouwen in het beeld  los van elkaar staan.

Met het aanbrengen van een toevoeging op het dak om de zolderverdiepingen functioneel met elkaar te verbinden kan worden ingestemd, indien wordt gekozen voor eenvoudige ruimtelijke verbinding en geen samengestelde dakvorm. Om zo tot een evenwichtiger beeld te komen.

De architect zal een aangepast plan indienen.

Van Kleffenslaan 78 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Advies: aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het adviesteam heeft het bouwplan ingezien.  De voorliggende tekeningen geven onvoldoende inzicht in de werkelijke situatie en een nadere uitwerking en detaillering is noodzakelijk.om te kunnen oordelen of medewerking aan deze planvorming verleend zou kunnen worden.

Het Adviesteam is van mening dat het bouwplan wel perspectief biedt, maar heeft meer inzicht en informatie nodig om een volledig advies te  geven.

Molendijk 57 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Buitengebied”.

Het adviesteam is akkoord met het voorliggende bouwplan.

Oranjeplaat 50 Arnemuiden

 • Voor: het aanpassen van de woning
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Buitengebied”.

Het adviesteam is akkoord met het bouwplan voor de pui en voorgestane locatie/uitvoering van de berging. Vergelijkbare plannen zijn in de directe omgeving uitgevoerd.  Zij ziet graag de verdere uitwerking tegemoet.

Albert Aylerstraat 16 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en het BKP Mortiere.

Het adviesteam is om navolgende redenen niet akkoord met het voorliggende bouwplan:

In het voorliggende plan wordt uitgegaan van 2 opstelplaatsen naast elkaar voor de woning. Dit is niet toegestaan. De aanbouw dient verder terug geplaatst te worden zodat een auto achter de voorgevellijn geparkeerd kan worden.

Er is geen tuinmuur op de tekening aangegeven en dit dient aangevuld te worden. Hierbij wordt geadviseerd de hoogte af te stemmen op de buren. Uitgangspunt hier is een opening in de tuinmuur voor een enkele oprit van 3,75 meter. De kleur van de tuinmuur dient afgestemd te zijn op die van de buren met als uitgangspunt de roodbruine steen, die in zijn algemeenheid wordt toegepast in Mortiere.

In Mortiere wordt een gevarieerd straatbeeld nagestreefd en 2 min of meer gelijk ogende opvallende volumes zijn dan niet passend. Gevraagd wordt hier nader naar te kijken waarbij de oplossing mogelijk deels gevonden kan worden in aanpassing van de kleur van de woning.

Het hoofdvolume is in de basis akkoord, maar de aanbouw dient verschoven te worden zodat een auto achter de voorgevellijn geparkeerd kan worden.

Slaak 3 Arnemuiden / Hazenburg, Arnemuiden

Voor: het bouwen van een woning

Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en het BKP Hazenburg.

Het adviesteam stemt niet in met het overgelegde monster met donkere, zijnde nagenoeg zwarte bakstenen en oordeelt dat het op de tekening aangegeven kleurenschema (rode baksteen) moet worden gehandhaafd.

Oostperkweg 39 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van gevelreclame
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Industrieterrein”.

Het adviesteam stelt vast dat hun advies van 12 september jl. nu wel is gevolgd en stemt in de voorgelegde uitvoering van reclame op de gevels, die voldoet aan de geldende en hierna benoemde criteria.

Reclames evenwijdig aan de gevel:

 • Aangebracht op de gevel, niet op de dakrand.
 • Oppervlakte maximaal 2% van het geveloppervlak (oppervlakte wordt bepaald door de totale lengte van de tekst x de hoogte inclusief ondertekst, -tekens, e.d.).
 • Hoogte maximaal 10% van de gevelhoogte, geïntegreerd logo is toegestaan.
 • Maximaal 1 stuk per gevel en maximaal 2 per gebouw.
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van een reclamebord: maximale afmetingen 90x90 cm.

Schorerstraat 25 Arnemuiden

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het adviesteam stemt in met de voorgestane uitbreiding van de slaapkamer, mits de kunststof kozijnen worden uitgevoerd met een verdiept profiel, zoals dat ook bij de bestaande houten kozijnen het geval is.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • prof. Ir. W. Patijn, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • P. Mondeel, (vervangend) secretaris

Baarsjesstraat 1 e.o. Middelburg (Briëtwoningen)

 • Voor: het aanwijzen van de panden tot gemeentelijk monument

Zie deel III van dit verslag.

Koepoortlaan/Molenwaterpark

 • Voor: het plaatsen van een gaashekwerk in combinatie met hedera
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam stemt in met het realiseren van het gaashekwerk en beoogde begroeiing daarvan met hedera.

Achter De Houttuinen 8 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het voormalige kantoorpand tot hotel met voorzieningen
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam is akkoord met de toevoeging van de serre, mits deze 1 meter terug wordt gelegd ten opzichte van de voorgevel en spantafstanden hierop worden aangepast. Met de overige wijzigingen wordt verder ingestemd.

Dam 6 Middelburg

 • Voor: het opdelen van het pand in appartementen
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam is akkoord, mits duidelijkheid wordt gegeven over beoogde vloerdoorbrekingen, voorziene natte ruimten en eventuele na-isolatiemaatregelen.

Kromme Weele 6 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van een ventilatiesysteem in horecalokaliteit braai-tapperij "De Mug" (nu Franklin)
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam is akkoord, want het ventilatiesysteem zal niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.

Damplein 50/52 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het monument
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam is akkoord met het voorliggende bouwplan, mits gevolg wordt gegeven aan de tijdens het locatiebezoek gemaakte afspraken met betrekking tot de natte ruimten met daarin de houtconstructies, het leidingentracé, het nieuwe raam, borstwering in de achtergevel, natuursteen in de voorgevel en de na-isolatie maatregelen. Voorts dient in de voorgevel een eenvoudige deur aangebracht te worden.

Stadsschuur 1 Middelburg

 • Voor: het intern verbouwen van het pand
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam is akkoord met het nieuwe voorstel betreffende de nieuwe trap met verbeterde op- en aantreden in hetzelfde trapgat.

Rouaansekaai 7 Middelburg

 • Voor: het herstellen van de tuinmuur tussen de twee panden
 • Advies: aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam is van oordeel dat door middel van nader onderzoek de oorzaak aangetoond moet worden van het wegspoelen van grond en dat de aanwezige bolling in de muur moet worden hersteld.

Londensekaai 29 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas en isoleren van het kelderplafond
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam stemt in met voorgestane glasvervanging. Zij gaat niet akkoord met het inpakken van balkkoppen met isolatiemateriaal. Het hieromtrent eerder gegeven advies blijft derhalve in stand.

Spanjaardstraat 47 Middelburg

 • Voor: het herstellen, verbouwen en verduurzamen van de woning
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria 1.

Het adviesteam handhaaft het (positieve) advies van 31 oktober jl. De nu nog resterende punten, de vast te stellen procesafspraken en de nog in te dienen gegevens zullen in het komende WARK op 5 december a.s. ter finale beoordeling en in bijzijn van de behandelend ambtenaar worden behandeld.

Deel III: Overig

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • prof. Ir. W. Patijn, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • ir. J.J. Aalberts, wethouder
 • P. Mondeel, (vervangend) secretaris

Briëtwoningen

De teamleden van het WARK (de heer prof. Ir. W Patijn, optredend als vervanger van mevr. ir. L. Brink) en wethouder J. Aalberts zijn van 9.00 tot 10.30 uur aanwezig, waarbij in hoofdzaak gesproken wordt over de Briëtwoningen.

Bij collegebesluit van 5 november jl. is ingestemd met het uitvoeren van een (aanvullend) bouwhistorisch onderzoek op basis waarvan het WARK een advies kan uitbrengen over de bouw- en cultuurhistorische waarde van de wijk in relatie tot de door belanghebbenden gevraagde gemeentelijke monumentenstatus. Het collegevoorstel/besluit met bijhorende stukken en verder beschikbaar gekomen onderzoeken en rapporten zijn gedeeld met de leden van het WARK.

Teamlid M. Bimmel geeft aan dat hij op verzoek van de gemeente een programma van eisen heeft opgesteld voor het opvragen van offertes bij een aantal adviesbureaus die een bouwhistorisch onderzoek zouden kunnen uitvoeren. Hij heeft dit aan alle teamleden toegestuurd met het verzoek om hierop te reageren. Het adviesteam is akkoord met het opgestelde programma van eisen.

Vervolgens wordt uitgebreid gesproken over de toekomst van de wijk, de door Woongoed voorgestane aanpak, renovatie of reconstructie, financiële gevolgen, vraagstukken ten aanzien van de stedenbouwkundige opzet, behoud van karakter en sfeer, parkeren, energietransitie, toekomstige bewoners en participatie.

De wethouder belicht overwegingen die vanuit bestuurlijke optiek medebepalend zijn voor keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van het behoud van de wijk.

Geconcludeerd wordt dat het streven erop gericht dient te zijn om in dialoog met betrokken partijen tot de meest optimale keuzes te komen.

Afgesproken wordt om dit dossier, nog voor het beschikbaar komen van de uitkomsten van het bouwhistorisch onderzoek, in het WARK+ te behandelen, waarbij alle teamleden van het WARK aanwezig zullen zijn. Het WARK wil bij de planvorming in een vroeg stadium betrokken worden. Uit de reeds gedane onderzoeken en aangeleverde informatie, lijkt dit het moment om aan te sluiten.

Veldzigt en Kantoor “De Zeeuwse”

Door de heer B. Westenburger (adviesbureau Rothuizen) wordt een presentatie gegeven over het bouwplan van een kantoorpand op Park Veldzigt voor “De Zeeuwse”. Dit gebouw wordt het laatste kantoorpand in een blok met kantoorpanden langs de Schroeweg. Benadrukt wordt dat het gebouw afwijkt van het ter plaatse geldende beeldkwaliteitsplan.

De afwijking betreft:

 • een glazen serre aan de noordzijde in plaats van de vereiste set-back van de bovenste laag aan de Schroeweg
 • een uitkraging op de tweede verdieping aan de zuidzijde.

Het adviesteam oordeelt positief over het voorliggende plan en het afwijken daartoe van het beeldkwaliteitsplan. In overweging wordt gegeven om zoveel mogelijk eenvoud c.q. rust in het gevelontwerp bij de verdere uitwerking na te streven. Uiteraard dient het bouwwerk binnen het vigerende bestemmingsplan te passen. Tenslotte moet er nog duidelijkheid komen over de aanwezigheid/uitwerking van de hellingbaan naast het gebouw.

Rittenburg en zorgwoningen ’s Heeren Loo

Door de heren H. Willemse (’s Heeren Loo) en M. Terzibasiyan (IAA Architecten) wordt een toelichting gegeven op de nieuwe vastgoedstrategie van ’s Heeren Loo (voorheen Arduin) en het voorliggende plan voor het realiseren van zorgwoningen (ongeveer 64 eenheden) in de wijk Rittenburg. De heer T. Loogman (stedenbouwkundige) is namens de gemeente aanwezig en betrokken bij dit project.

De heer M. Terzibasiyan geeft een nadere toelichting op zijn presentatie.

Het adviesteam heeft navolgende opmerkingen op het plan:

 • Het zoeken van aansluiting bij de bestaande wijk is legitiem uitgangspunt. Gezien de functie is afwijken van de toegepaste kleuren aanvaardbaar.
 • het gebouw van de dagbesteding is nu een afsluitend element op de locatie, het zou beter op een bijzondere plaats gesitueerd worden binnen het plangebied. Bijzondere plaats zou de zuidzijde van de locatie kunnen zijn.
 • Het laten verspringen van de gebouwen/eenheden heeft de voorkeur boven de het gebouw in één lijn te plaatsen.
 • In zijn algemeenheid wordt een nadere uitwerking met een nog lossere structuur aanbevolen.
 • Met een lossere of meer verspringere structuur kan beter aangesloten worden aan de straat (westzijde plangebied).
 • De buitenruimtes aan de doorgaande route door de wijk, vragen om een heroverweging (of een goede landschappelijk inpassing)
 • Het bergingsgebouw en (vlucht)traphuizen dienen inpandig gerealiseerd te worden.
 • Toegangen van de gebouwen dienen manifester aanwezig te zijn, voor bezoekers moet het direct duidelijk zijn waar de ingangen zich bevinden.
 • Parkeren moet nog nader worden uitgewerkt, ook dit moet voor bezoekers overzichtelijk zijn.
 • Het advies team mist een complete situatie tekening waarin de landschappelijk inpassing van de gebouwen, het parkeren, de entrees, de routes voor bezoekers, prive buitenruimtes met erfscheidingen en de inpassing van het bestaande groen. Zij is niet overtuigd van de huidige opzet van het plan en de architectonische uitwerking.
 • Het adviesteam verzoekt om de vervolgstap (het aangepaste plan) in het WARK+ team in te brengen.  

Vergaderdata 2020

In komende WARK op 5 december a.s. vaststellen de volgende concept data: 9 januari, 30 januari, 20 februari,12 maart, 2 april, 23 april, 7 mei, 28 mei, 18 juni, 9 juli, 30 juli, 20 augustus, 10 september, 1 oktober, 22 oktober, 12 november, 3 december, 17 december.