Voorontwerp bestemmingsplan Molenwaterpark

Vanaf 4 april ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenwaterpark’ voor een ieder ter inzage.

Als onderdeel van de herinrichting van het Molenwaterpark is langs de randen van het park op een aantal locaties een herbestemming van groen naar parkeren noodzakelijk. Tevens is op een aantal locaties ten behoeve van een betere inrichting van het park een omzetting van verkeer naar groen gewenst.

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen.

Het voorontwerpplan kan worden bekeken via onderstaande links, of bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3.

Tijdens de genoemde termijn kunnen schriftelijk of mondeling inspraakreacties ingediend worden. Een schriftelijke reactie moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor meer informatie over het voorontwerpbestemmingsplan, of voor het maken van een afspraak voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijk Beleid, 14 0118.