Reparatie bestemmingsplan 'Binnenstad'

Bekijk het reparatiebestemmingsplan ‘Binnenstad’ op ruimtelijkeplannen.nl of als pdf.

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2017 het reparatiebestemmingsplan ‘Binnenstad’, voor zover het plandeel ‘voormalige Generaal Berghuijskazerne’ betreft gewijzigd vastgesteld.

De gemeenteraad heeft eerder op 15 december 2015 besloten het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ gewijzigd vast te stellen. Tegen dat besluit is beroep aangetekend. Op 3 augustus 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak gedaan over de beroepschriften. In de uitspraak wordt de gemeenteraad van Middelburg verplicht om binnen 26 weken na de uitspraak op de genoemde onderdelen in de uitspraak, een nieuw vaststellingsbesluit te nemen. Met het besluit van 30 januari 2017 heeft de gemeenteraad aan deze opdracht voldaan.

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan in het bestemmingsplan de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Voor de regels

  • In artikel 10.9 sub a ‘in- en uitritten’ wijzigen in ‘in- en uitrit’;
  • In artikel 10.9 sub b ‘garageboxen’ toevoegen;

Van 16 februari 2017 tot en met 29 maart 2017 liggen het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan voor een ieder ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via onderstaande link. Daarnaast is het bestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.Ook kunt u een papieren versie van het plan inzien bij de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Tegen de wijzigingen die bij vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht, kan door alle belanghebbenden beroep worden aangetekend.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.