Ontwerpbestemmingsplan Veersepoort 5 Middelburg

Het ontwerpbestemmingsplan en het besluit aangaande de vormvrije m.e.r.-beoordeling liggen met ingang van donderdag 18 juni 2020 gedurende zes weken (tot en met 29 juli 2020) ter inzage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Veersepoort 5 Middelburg” ter inzage wordt gelegd.

Plangebied

Het te ontwikkelen gebied ligt tussen de Nassaulaan-Dillenburglaan en de wijk Veersepoort en bestaat in de huidige situatie uit een sportcomplex wat sinds enkele jaren niet meer in gebruik is, met daarin onder andere een sporthal en een atletiekbaan. Ten behoeve van de herontwikkeling met woningbouw wordt de sporthal gesloopt en de atletiekbaan verwijderd. Het stedenbouwkundig ontwerp heeft een capaciteit van 109 wooneenheden. De ontwikkeling van het woongebied is op grond van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Daarom is het ontwerpbestemmingsplan ‘Veersepoort 5 Middelburg’ opgesteld.

Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 7.19 van de Wet milieubeheer, tevens bekend dat een besluit is genomen dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor de ontwikkeling zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan “Veersepoort 5 Middelburg”. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkelingen is uitgevoerd en met inachtneming van de hierin genoemde mitigerende maatregelen, blijkt dat er geen significantie nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het besluit aangaande de vormvrije m.e.r.-beoordeling liggen met ingang van donderdag 18 juni 2020 gedurende zes weken (tot en met 29 juli 2020) voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg. Het ontwerpbestemmingsplan “Veersepoort 5 Middelburg” is tevens digitaal in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Tevens willen wij u erop wijzen dat genoemde termijn gedeeltelijk binnen de schoolvakantie valt (11 juli 2020 tot en met 23 augustus 2020).

Reageren

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het plan toch wenst in zien, dient u hiervoor een afspraak te maken met de behandeld ambtenaar via telefoonnummer (0118) 67 55 10.