Ontwerpbestemmingsplan Districtskantoor Mortiere

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Districtskantoor Mortiere” te Middelburg ter inzage wordt gelegd, van donderdag 25 juni tot en met woensdag 5 augustus 2020.

Plangebied

De politie Zeeland-West-Brabant is voornemens op het braakliggende perceel aan de Althoornweg/Tromboneweg in de Mortiere in Middelburg een nieuw districtskantoor te realiseren.

Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, tevens bekend dat een besluit is genomen dat geen milieueffectrapport moet worden opgesteld voor de ontwikkeling zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan “Districtskantoor Mortiere”. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling, die ten behoeve van deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significantie nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het besluit aangaande de vormvrije m.e.r.-beoordeling liggen met ingang van donderdag 25 juni 2020 tot en met woensdag 5 augustus 2020, gedurende 6 weken, voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg. Deze periode valt deels samen met de zomervakantie voor de regio zuid. Het gemeentebestuur acht dit, alle belangen afwegend, niet onoverkomelijk.

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u toch het plan wenst in zien, moet u hiervoor een afspraak maken met de behandeld ambtenaar via (0118) 67 52 36.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Districtskantoor Mortiere’ is tevens digitaal in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Een mondelinge zienswijze kan door de Coronamaatregelen uitsluitend telefonisch worden doorgegeven. U dient hierbij bij aanvang te vermelden dat u een mondelinge zienswijze indient.

Een vormvrij m.e.r. beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.