Ontwerp omgevingsvergunning Hoge Stelle 41

De aanvraag, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerp omgevingsvergunning Hoge Stelle 41 te Nieuw- en Sint Joosland en overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 27 augustus 2020 tot en met 7 oktober 2020 ter inzage.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een woning op adres Hoge Stelle 41 te Nieuw- en Sint Joosland. De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 27 augustus 2020 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage.

Bouwplan

Het perceel Hoge Stelle 41 heeft de bestemming 'Wonen' en ‘Tuin’ op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Nieuwland Kom’. Omdat hier nooit een woning is gebouwd, is geen bouwvlak voor het perceel opgenomen. Aangezien een woning ter plaatse ruimtelijk stedenbouwkundig logisch en aanvaardbaar werd bevonden, is in lijn met de bouwvlakken van de aangrenzende percelen de gebiedsaanduiding 'wro-zone – wijzigingsgebied 5' opgenomen. Het bouwplan past niet geheel binnen de voorwaarden van deze wijzigings-bevoegdheid.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, gelet op afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, maken bekend dat zij voornemens zijn een hogere grenswaarde van 53 dB ten gevolge van wegverkeerslawaai ingevolge de Wet geluidhinder vast te stellen voor voornoemde ontwikkeling, onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de geluidseisen uit het Bouwbesluit.

Inzage

De aanvraag, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerp omgevingsvergunning en overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 27 augustus 2020 tot en met 7 oktober 2020 voor een ieder ter inzage bij de vakbalie van het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg. De ontwerpstukken zijn tevens digitaal in te zien via bijgaand pdf document.

Reageren

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent de ontwerp omgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het plan toch wenst in zien, dient u hiervoor een afspraak te maken met de behandeld ambtenaar via telefoonnummer (0118) 67 52 45.