Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Mortiere, herziening Paukenweg 3’

Bekijk het bestemmingsplan Mortiere, herziening Paukenweg 3 op ruimtelijkeplannen.nl of als pdf.

In het kader van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, wordt bekend gemaakt dat de gemeenteraad bij besluit van 19 december 2016 het bestemmingsplan Mortiere, herziening Paukenweg 3 gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan vervangt het voor betreffende gronden geldende bestemmingsplan en voorziet in een juridisch planologische regeling voor uitbreiding van hotel Van der Valk. Het betreft de uitbreiding van het hotel met een bijgebouw met fitness-, wellness- en verblijfsruimten en de realisatie van 2 tennisvelden en parkeerplaatsen.

In het kader van voormelde procedure zijn drie zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend. Het gemeentebestuur heeft deze en andere reacties in de zienswijzennota beantwoord. In het bestemmingsplan zijn de aanpassingen naar aanleiding hiervan verwerkt. De zienswijzennota is als bijlage bij het bestemmingsplan in te zien.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 28 december 2016 tot en met 7 februari 2017 voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg.

Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld.

Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan.