Bestemmingsplan Studentenhuisvesting Kanaalweg

Het vastgestelde bestemmingsplan, de vastgestelde hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de verleende omgevingsvergunning liggen ter inzage van 31 oktober 2019 tot en met 11 december 2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het oprichten van studentenwoningen aan de Kanaalweg, met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:

  1. De gemeenteraad heeft op 10 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Studentenhuisvesting Kanaalweg vastgesteld (plancode NL.IMRO.0687.BPBNSKAN-VG01). Het bestemmingsplan maakt het oprichten van 119 studentenwoningen aan de Kanaalweg mogelijk;
  2. Burgemeester en wethouders hebben op 10 september 2019 het besluit genomen tot vaststelling van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder met betrekking tot de 119 studentenwoningen;
  3. Burgemeester en wethouders hebben op 22 oktober 2019 de omgevingsvergunning met de activiteit bouwen verleend voor het oprichten van 119 studentenwoningen.

Het plangebied ligt ingeklemd tussen de Kanaalweg, de Schroeweg, het station en de spoorlijn Middelburg-Vlissingen. Het gebied wordt ontsloten via de Kanaalweg en de Schroeweg richting de A58, via de Schroeweg, Poelendaelesingel en de Nieuwe Vlissingseweg richting Vlissingen. Het plan maakt de realisatie van drie woontorens voor studentenhuisvesting mogelijk. Het betreft 119 studentenwoningen waar in totaal 236 studenten kunnen gaan wonen.

Op deze besluiten is de coördinatieregeling van toepassing (besluit van de gemeenteraad van 13 november 2017). De gecoördineerde besluiten (inclusief bijlagen) doorlopen daarom gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht.

Het vastgestelde bestemmingsplan, de vastgestelde hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van 31 oktober 2019 tot en met 11 december 2019 aan de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Het bestemmingsplan is ook raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl

Rechtsmiddelen

Op grond van artikel 8.3 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één gezien. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en loopt van 31 oktober 2019 tot en met 11 december 2019.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en/of de ontwerpomgevingsvergunning tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze kenbaar te maken.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Op deze besluiten is de Crisis-en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.