Bestemmingsplan Muidenweg 1R

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 24 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat de gemeenteraad op 10 oktober 2019 met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan ‘Muidenweg 1R’ gewijzigd heeft vastgesteld en besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen.

Het plangebied ligt op het recreatieterrein Oranjeplaat en wordt begrensd door fietspad het Schelpenpad aan de westzijde en aan de zuidzijde door een parkeerterrein. Aan de oostzijde grenst het aan restaurant Oranjeplaat en de bovengelegen woningen. Aan de noordzijde grenst het aan het Veerse Meer.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 24 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 voor een ieder ter inzage aan de balie van het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Het bestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder plancode NL.IMRO.0687.BPORPMUI1R-VG01.

Rechtsmiddelen

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.