Bestemmingsplan Kerk Sandberglaan Middelburg

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan Middelburg’ en verlening omgevingsvergunning voor de bouw van een kerkgebouw op het perceel plaatselijk bekend als Sandberglaan 1 te Middelburg.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het oprichten van een kerkgebouw op het perceel plaatselijk bekend als Sandberglaan 1 te Middelburg, met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:

  1. De gemeenteraad heeft op 28 mei 2020 het bestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan Middelburg’  gewijzigd vastgesteld (plancode NL.IMRO.0687.BPBGMKSL-VG01) en heeft besloten geen exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt het oprichten van een kerkgebouw op het perceel plaatselijk bekend als Sandberglaan 1 te Middelburg mogelijk;
  2. Burgemeester en wethouders hebben op 29 mei 2020 de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een kerkgebouw op het perceel plaatselijk bekend als Sandberglaan 1 te Middelburg.

Het plangebied ligt ingeklemd tussen de Walcherseweg, de Laan der Verenigde Naties en de Sandberglaan. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van een kerk met 900 zitplaatsen en een bijbehorend parkeerterrein dat wordt ontsloten via de Laan der Verenigde Naties en de Sandberglaan. Op deze besluiten is de coördinatie-regeling van toepassing (besluit van de gemeenteraad van 8 oktober 2018). De gecoördineerde besluiten doorlopen daarom gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht.

Het vaststellingsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan Middelburg’ en de omgevingsvergunning voor het bouwen van een kerkgebouw, liggen vanaf 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020 voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg.

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het plan toch wenst in zien, dient u hiervoor een afspraak te maken met de behandeld ambtenaar via telefoonnummer (0118) 675 510. Tevens willen wij u erop wijzen dat genoemde termijn gedeeltelijk binnen de schoolvakantie valt (11 juli 2020 tot en met 23 augustus 2020).

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan Middelburg’ is digitaal in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Rechtsmiddelen

Op grond van artikel 8.3 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één gezien. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en loopt van 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s- Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze kenbaar te maken.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s- Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking totdat op het verzoek is beslist.