Bestemmingsplan Binnenstad

Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft de gehele binnenstad van Middelburg en enkele daar aansluitende gebieden, te weten de stationsomgeving en de omgeving van de Sprencklaan. Een groot deel van het plangebied valt samen met het als beschermd stadsgezicht aangewezen deel van de binnenstad van Middelburg.

De gemeenteraad heeft op 15 december 2015 het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ gewijzigd vastgesteld. Tegen dat besluit is beroep aangetekend. Op 3 augustus 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak gedaan over de beroepschriften. Klik voor de betreffende uitspraak op deze link van ruimtelijkeplannen.nl.

De ABRvS heeft het beroepschrift grotendeels ongegrond verklaard, met uitzondering van het aspect parkeren en verkeer. Het gaan dan om het realiseren van voldoende parkeerplaatsen in de parkeergarage met daarbij aandacht voor verkeersveiligheid. Het plandeel met de bestemming ‘Wonen” voor het voormalige kazerneterrein is door de ABRvS in deze uitspraak vernietigd. De gemeenteraad wordt opgedragen binnen 26 weken een nieuw besluit te nemen ten aanzien van dit plandeel.

Voor het overige is het bestemmingsplan Binnenstad zoals dat op 15 december 2015 is vastgesteld, onherroepelijk geworden en in werking getreden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Voor het vernietigde plandeel is een nieuw ontwerpbestemmingsplan in voorbereiding. Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt dit vooraf gepubliceerd in de Faam, op de gemeentelijke website en in de Staatscourant.

Het bestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Toelichting

Regels

Verbeeldingen