De Jeugdwet regelt de meeste zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. De gemeente moet hiervoor zorgen. De Jeugdwet wil dat zorgverleners en hulpverleners goed samenwerken vanuit één plan. Het is belangrijk dat gezinnen daarbij de regie zelf houden.

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Het onderzoek wordt gedaan tijdens een onderzoek gesprek of telefonisch gesprek.

Het komt soms voor dat er hulp ingezet wordt vanuit de Jeugdwet door de huisarts. Ook dan is de gemeente betrokken bij de ingezette hulp.

Bijna alle ondersteuning aan kinderen en jongeren wordt vergoed vanuit de Jeugdwet. Hulpmiddelen en woningaanpassingen niet. U kunt die ondersteuning aanvragen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Wat kunt u zelf?

Belangrijk is dat er wordt gekeken wat u zelf kan, zodat u de regie houdt over uw leven. Het is de bedoeling van de jeugdwet dat u zich inspant om uw eigen situatie te verbeteren.

Wat kan de omgeving?

De omgeving kan in veel gevallen ondersteuning bieden als er beperkingen zijn in de zelfredzaamheid en participatie. De ondersteuning vanuit de omgeving kan worden geboden vanuit eigen kracht: gebruikelijke hulp (alle gangbare hulp die een ouder geacht wordt zijn kind te bieden), boven gebruikelijke hulp (hulp die intensiever is dan wat gemiddeld gebruikelijk is bij gezonde kinderen van dezelfde leeftijd). Er zijn ook organisaties op Walcheren die advies en hulp kunnen bieden bij uw hulpvraag.

Voor wie is de Jeugdwet?

Onder de Jeugdwet vallen bijna alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn kinderen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Dit kunnen ook kinderen zijn met een (licht) verstandelijke beperking. Kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen krijgen meestal zorg en ondersteuning vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Van jeugdhulp naar volwassenzorg

Is de hulp ook nodig nadat iemand 18 jaar is geworden?

Ondersteuning vanuit de Jeugdwet kan worden ingezet tot iemand 18 jaar wordt. Op dat moment stopt de jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. Vanaf volwassen leeftijd wordt hulp betaald vanuit andere wetten:

  • GGZ (behandeling) valt vanaf 18 jaar altijd onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt hiervoor contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  • Begeleiding en dagbesteding kan vanaf 18 jaar onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. U kunt hiervoor een melding doen bij het team Wmo van TIM, via telefoonnummer 0118 67 50 00, maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.
    • Een Wmo consulent doet onderzoek naar de ondersteuningsvraag en onderzoekt of deze is op te lossen door middel van eigen kracht, uw netwerk, algemeen gebruikelijke voorzieningen of andere wetten óf dat een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo noodzakelijk is.
    • Gezien dit onderzoek, is het belangrijk dat u de melding in ieder geval 3 maanden voordat u 18 jaar wordt doet.
  • Pleegzorg en verblijf in een gezinshuis kan wél doorlopen onder de Jeugdwet, tot maximaal 23 jaar. Indien dit van toepassing is en u wilt dat dit na uw 18e doorloopt, neem dan 3 maanden voordat u 18 jaar wordt contact op met het team Jeugd van TIM, via telefoonnummer 0118 67 50 00, maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur
  • Bepaalde vormen van jeugdhulp kunnen wel doorlopen na de 18e verjaardag (tot maximaal 23 jaar). Het gaat dan om de hulp die niet wordt overgenomen door een andere wet.

Toegang in Middelburg (TIM)

De huidige toegang tot zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo en Jeugdwet is georganiseerd bij de gemeente Middelburg. Samen met de klant, partners en zorgverleners organiseert het team passende ondersteuning voor de inwoners van de gemeente Middelburg als zij niet meer zelfstandig, of met het (sociaal) netwerk en met voorliggende voorzieningen geen oplossing kunnen vinden voor het ervaren probleem.

Contactgegevens Toegang in Middelburg (TIM)

TIM is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0118 67 50 00, e-mail: tim@middelburg.nl.

Spoed- of crisissituatie

Voor spoed- of crisissituaties die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, is TIM tussen 16.30 en 17.00 uur bereikbaar op 0118 - 67 50 00.

Tussen 17.00 en 08.30 uur en in het weekend en op feestdagen

Is er een spoed- of crisissituatie met jeugdigen tot en met 17 jaar, wat niet kan wachten tot de volgende werkdag?
Neemt u dan contact op met de crisishulp Jeugd, de bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst voor jeugdigen op telefoonnummer 085 - 48 33 129.

Is er een spoed- of crisissituatie met mensen van 18 jaar of ouder, wat niet kan wachten tot de volgende werkdag? Neemt u dan contact op met de Zeeuwse bereikbaarheidsdienst op telefoonnummer 085 - 222 00 19.

Verordening en beleidsregels Wmo en Jeugdhulp