De Jeugdwet regelt de meeste zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. De gemeente moet hiervoor zorgen. De Jeugdwet wil dat zorgverleners en hulpverleners goed samenwerken vanuit één plan. Het is belangrijk dat gezinnen daarbij de regie zelf houden.

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Het onderzoek wordt gedaan tijdens een keukentafelgesprek of telefonisch gesprek.

Het komt soms voor dat er hulp ingezet wordt vanuit de Jeugdwet door de huisarts. Ook dan is de gemeente betrokken bij de ingezette hulp.

Bijna alle ondersteuning aan kinderen en jongeren wordt vergoed vanuit de Jeugdwet. Hulpmiddelen en woningaanpassingen niet. U kunt die ondersteuning aanvragen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Wat kunt u zelf?

Belangrijk is dat er wordt gekeken wat u zelf kan, zodat u de regie houdt over uw leven. Het is de bedoeling van de jeugdwet dat u zich inspant om uw eigen situatie te verbeteren.

Wat kan de omgeving?

De omgeving kan in veel gevallen ondersteuning bieden als er beperkingen zijn in de zelfredzaamheid en participatie. De ondersteuning vanuit de omgeving kan worden geboden vanuit eigen kracht: gebruikelijke hulp (alle gangbare hulp die een ouder geacht wordt zijn kind te bieden), boven gebruikelijke hulp (hulp die intensiever is dan wat gemiddeld gebruikelijk is bij gezonde kinderen van dezelfde leeftijd). Er zijn ook organisaties op Walcheren die advies en hulp kunnen bieden bij uw hulpvraag. 

Voor wie?

Onder de Jeugdwet vallen bijna alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn kinderen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Dit kunnen ook kinderen zijn met een (licht) verstandelijke beperking. Kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen krijgen meestal zorg en ondersteuning vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Van jeugd naar Wmo

Is de hulp ook nodig nadat iemand 18 jaar is geworden? Zo ja: dan wordt de ondersteuning via de Jeugdwet omgezet naar ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Soms wordt de jeugdhulp verlengd, tot maximaal 23 jaar.

Toegang in Middelburg (TIM)

De huidige toegang tot zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo en Jeugdwet is georganiseerd bij de gemeente Middelburg. Samen met de klant, partners en zorgverleners organiseert het team passende ondersteuning voor de inwoners van de gemeente Middelburg als zij niet meer zelfstandig, of met het (sociaal) netwerk en met voorliggende voorzieningen geen oplossing kunnen vinden voor het ervaren probleem.

Contactgegevens TIM

E-mail: tim@middelburg.nl
Tel: 0118-675000, optie 1, 08.30 - 13.00 uur 

Documenten Wmo en Jeugdhulp