De medewerkers en bestuurders van de gemeente Middelburg hebben dagelijks talloze contacten met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets misgaan, het blijft tenslotte mensenwerk. Als u vindt dat u door de gemeente niet naar behoren bent behandeld, dan kunt u een klacht indienen.

Voorwaarden

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de gemeente Middelburg zich in een bepaalde situatie tegenover u heeft gedragen.

Voorbeelden van gedragingen waarover u een klacht kunt indienen:

 • onjuiste behandeling wat betreft omgangsvormen en fatsoen
 • onjuiste of onvolledige manier waarop informatie wordt verstrekt
 • niet nakomen van gemaakte afspraken of gedane toezeggingen
 • niet binnen een redelijke termijn beantwoorden van brieven
 • niet bereid zijn om gemaakte fouten te herstellen.

Wat is geen klacht?

Als u ontevreden bent over de gemeente dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Om uw signaal bij de juiste persoon onder de aandacht te brengen, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen een klacht en andere zaken waar u ontevreden over bent, zoals:

• Een melding betreffende de openbare ruimte, zoals een losliggende stoeptegel of een signaal over een onveilige situatie. Deze meldingen kunt u doorgeven aan de gemeente via telefoonnummer (0118) 67 50 00 of via het meldingsformulier openbare ruimte.

• U kunt bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente waar u het inhoudelijk niet mee eens bent. Bijvoorbeeld als de gemeente besluit om de bomen in uw straat te kappen of uw verzoek voor een omgevingsvergunning om te bouwen wordt afgewezen, terwijl u het met de argumenten niet eens bent: Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten.
   
U kunt geen klacht indienen over beleidsbeslissingen, zoals de inhoud van een verordening. Een melding of bezwaar is in beginsel geen klacht maar kan wel een klacht worden als de behandeling ervan onzorgvuldig of onbehoorlijk is geweest.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht indienen door een brief of e-mail te sturen aan het college van burgemeester en wethouders. De contactgegevens zijn:

Gemeente Middelburg
ter attentie van de klachtencoördinator
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
e-mail: info@middelburg.nl

Zorgt u er bij een schriftelijke klacht voor dat die voorzien is van uw naam, adres, het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, datum, ondertekening en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de persoon en de gedraging waartegen de klacht is gericht.

U kunt er ook voor kiezen om uw klacht mondeling in te dienen. De klachtencoördinator maakt een klachtennotitie van de mondeling ingediende klacht.

Wat doet de gemeente?

De klachtencoördinator verstuurt een ontvangstbevestiging van een schriftelijke of per e-mail ingediende klacht. Ook neemt de klachtencoördinator contact op met de klachtbehandelaar van de gemeente, dit is meestal het afdelingshoofd van degene waarover u heeft geklaagd. De klachtbehandelaar probeert in goed overleg met u tot een oplossing van uw klacht te komen.

Indien dit overleg geen resultaat oplevert, dan kan uw klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie stelt u in de gelegenheid om te worden gehoord. Het horen gebeurt in aanwezigheid van degene waarover u heeft geklaagd. De klachtencommissie stelt u en beklaagde tijdens de hoorzitting in de gelegenheid een nadere toelichting te geven en de commissieleden zullen u en beklaagde vragen stellen over de klacht.

De klachtencommissie brengt na de hoorzitting een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt vervolgens een beslissing op uw klacht. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan u bekend gemaakt.

Wat als u niet tevreden bent met de klachtafhandeling?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de klachtafhandeling of het oneens bent met de beslissing op uw klacht. In dat geval kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Zeeuwse Ombudsman.
   
De behandeling door de Zeeuwse Ombudsman komt in de plaats van de behandeling door de Nationale Ombudsman. U kunt daarom voor een beoordeling over de klachtafhandeling of –beslissing niet bij de Nationale Ombudsman terecht.

Geregistreerde klachten 2020

Op grond van artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht worden de geregistreerde klachten jaarlijks gepubliceerd.

Overzicht van de geregistreerde klachten in 2020:

 1. Uitblijven reactie op e-mail
 2. Ongelijke behandeling inzake verkoopprijs snippergroen
 3. Geen reactie binnen 3 werkdagen ontvangen
 4. Onrechtmatig loonbeslag en onterecht bejegend
 5. Functioneren medewerker afdeling Publiekszaken
 6. Lange behandeling aanvraag laadpaal elektrische auto
 7. Gemeente is niet coöperatief bij probleem rolstoel
 8. Geen reactie op verzoek vergoeding schade autoruit
 9. Geen reactie op vraag over zandstorm
 10. Gedragingen raad en college inzake Wmo
 11. Weigering college om in overleg te treden
 12. Gedragingen van twee Boa's
 13. Geen reactie binnen 3 werkdagen ontvangen
 14. Handelswijze van TIM en klantondersteuner
 15. Handelswijze medewerkers TIM
 16. Geen reactie op verbrande taxushaag
 17. Handelswijze van TIM
 18. Slechte bereikbaarheid TIM
 19. Procedure aanvraag indicatie dagbesteding
 20. Handelswijze TIM inzake spoedeisende situatie
 21. Bejegening medewerkster Publiekszaken
 22. Niet tevreden over weigeren inschrijving in BRP
 23. Handelswijze TIM inzake aanvraag aangepaste fiets
 24. Onheuse bejegening medewerkers V&H
 25. Onterecht verwijderen fiets, vergoeden gemaakte kosten
 26. Werkwijze medewerkers afdeling Belastingen
 27. Handelswijze medewerkers Belastingen inzake parkeerboete
 28. Handelswijze TIM inzake medische keuring
 29. Lange wachttijden indiceren Wmo
 30. Werkwijze medewerkers afdeling Belastingen
 31. Handelen medewerkster afdeling Burgerzaken
 32. Half legen groene afvalcontainers
 33. Slechte communicatie door TIM
 34. Behandeling inzake kwijtschelding
 35. Terugbelverzoeken/mails niet opgevolgd door TIM
 36. Handelen medewerker afdeling Belastingen
 37. Klacht over leerplichtambtenaar
 38. Geen reactie op verzoek en klacht Stadsbeheer
 39. Handelswijze van TIM inzake aanvraag Wmo