Als u vindt dat u door gemeente Middelburg niet naar behoren bent behandeld, dan kunt u een klacht indienen.

De medewerkers en bestuurders van de gemeente Middelburg hebben dagelijks talloze contacten met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets misgaan, het blijft tenslotte mensenwerk.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht indienen door een brief of e-mail te sturen aan het college van burgemeester en wethouders. De contactgegevens zijn:

Gemeente Middelburg
ter attentie van de klachtencoördinator
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
e-mail: info@middelburg.nl

Zorgt u er bij een schriftelijke klacht voor dat die voorzien is van uw naam, adres, het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, datum, ondertekening en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de persoon en de gedraging waartegen de klacht is gericht.

U kunt er ook voor kiezen om uw klacht mondeling in te dienen. De klachtencoördinator maakt een klachtennotitie van de mondeling ingediende klacht.

Wat is een klacht?

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de gemeente Middelburg zich in een bepaalde situatie tegenover u heeft gedragen.

Voorbeelden van gedragingen waarover u een klacht kunt indienen:

 • onjuiste behandeling wat betreft omgangsvormen en fatsoen
 • onjuiste of onvolledige manier waarop informatie wordt verstrekt
 • niet nakomen van gemaakte afspraken of gedane toezeggingen
 • niet binnen een redelijke termijn beantwoorden van brieven
 • niet bereid zijn om gemaakte fouten te herstellen.

Wat is geen klacht?

Als u ontevreden bent over de gemeente dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Om uw signaal bij de juiste persoon onder de aandacht te brengen, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen een klacht en andere zaken waar u ontevreden over bent, zoals:

 • Een melding betreffende de openbare ruimte, zoals een losliggende stoeptegel of een signaal over een onveilige situatie. Deze meldingen kunt u doorgeven aan de gemeente via telefoonnummer 0118 67 50 00 of via het meldingsformulier openbare ruimte.
 • U kunt bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente waar u het inhoudelijk niet mee eens bent. Bijvoorbeeld als de gemeente besluit om de bomen in uw straat te kappen of uw verzoek voor een omgevingsvergunning om te bouwen wordt afgewezen, terwijl u het met de argumenten niet eens bent: Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten.

 U kunt geen klacht indienen over beleidsbeslissingen, zoals de inhoud van een verordening. Een melding of bezwaar is in beginsel geen klacht maar kan wel een klacht worden als de behandeling ervan onzorgvuldig of onbehoorlijk is geweest.

Wat doet de gemeente met een klacht?

De klachtencoördinator verstuurt een ontvangstbevestiging van een schriftelijke of per e-mail ingediende klacht. Ook neemt de klachtencoördinator contact op met de klachtbehandelaar van de gemeente, dit is meestal het afdelingshoofd van degene waarover u heeft geklaagd. De klachtbehandelaar probeert in goed overleg met u tot een oplossing van uw klacht te komen.

Indien dit overleg geen resultaat oplevert, dan kan uw klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie stelt u in de gelegenheid om te worden gehoord. Het horen gebeurt in aanwezigheid van degene waarover u heeft geklaagd. De klachtencommissie stelt u en beklaagde tijdens de hoorzitting in de gelegenheid een nadere toelichting te geven en de commissieleden zullen u en beklaagde vragen stellen over de klacht.

De klachtencommissie brengt na de hoorzitting een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt vervolgens een beslissing op uw klacht. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan u bekend gemaakt.

Hoe lang duurt de klachtafhandeling?

Uw klacht wordt binnen 10 weken afgehandeld. Indien nodig kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

Wat als u niet tevreden bent met de klachtafhandeling?

We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur terecht via het gratis nummer: 0800 - 33 55 555.

De Nationale ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman(externe link).

Geregistreerde klachten 2022

Op grond van artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht worden de geregistreerde klachten jaarlijks gepubliceerd.

Overzicht van de geregistreerde klachten in 2022:

 1. Niet beantwoorden van e-mailberichten over handhaving overlast fietsers;
 2. Wijze van bejegening in verband met procedure sluiting buurtpunt (over medewerker);
 3. Wijze van bejegening in verband met procedure sluiting buurtpunt (over wethouder);
 4. Hinder door nieuwe straatverlichting;
 5. Rijgedrag chauffeur vuilniswagen;
 6. Niet nakomen afspraken in verband met nevenadres;
 7. Niet antwoorden op brieven/e-mailberichten;
 8. Niet nakomen van afspraken over werkzaamheden aan het elektriciteitsnet;
 9. Ten onterechte uitschrijven uit BRP;
 10. Wijze van bejegening medewerker forenzenbelasting en niet luisteren;
 11. Wijze van bejegening baliemedewerker en BOA met betrekking tot onderzoek adres;
 12. Handelen ten aanzien van afgifte extra overlijdensakte;
 13. Niet informeren ten aanzien van aanleg glasvezelverdeelpunt;
 14. Niet in behandeling nemen aanvraag Wmo;
 15. Rijgedrag chauffeur vuilniswagen wijk;
 16. Niet nakomen afspraken/toezeggingen baliemedewerker;
 17. Handelen in verband met hernieuwd bevel betalen gemeentelijke belastingaanslag 2021;
 18. Handelen TIM inzake Wmo-voorzieningen;
 19. Beleid werken op afspraak balie ten behoeve van aanvraag rijbewijs is klantonvriendelijk;
 20. Trage behandeling aanvraag Wmo;
 21. Wijze van parkeren en bejegening medewerker buitendienst;
 22. Beleid Werken op afspraak balie is klantonvriendelijk;
 23. Trage behandeling aanvraag Wmo;
 24. Geen reactie op MOR-melding;
 25. Handelen BOA in verband met waarschuwing plaatsen aanhangwagen op openbare weg;
 26. Wijze van communiceren en trage behandeling aanvraag Wmo-voorziening;
 27. Wijze van bejegening medewerker belastingsamenwerking;
 28. Handelen in verband met aanvraag Wmo-voorziening;
 29. Niet antwoorden op vraag per e-mailbericht aan info@middelburg.nl;
 30. Wijze van bejegening en machtsmisbruik BOA;
 31. Handelen in verband met afsluiting melding Wmo-voorziening;
 32. Handelen in verband met opleggen last onder dwangsom;
 33. Wijze van optreden door BOA;
 34. Wijze van optreden door BOA;
 35. Niet legen kliko;
 36. Handelen ten onterechte uitschrijven uit BRP;
 37. Wijze van bejegening door BOA;
 38. Niet corresponderen met raadsheer;
 39. Onjuist informeren over beëindiging abonnement parkeergarage;
 40. Wijze van handelen in verband met aanslag toeristenbelasting;
 41. Niet antwoorden op vraag per e-mailbericht aan info@middelburg.nl;
 42. Wijze van handelen in verband met parkeerboete;
 43. Wijze van klachtbehandeling;
 44. Handelen medewerker buitendienst;
 45. Bejegening aan de telefoon en behandeling aanvraag Wmo-voorziening;
 46. Niet antwoorden op vraag per e-mailbericht aan info@middelburg.nl;
 47. Niet antwoorden op vraag per e-mailbericht aan info@middelburg.nl;
 48. Handelen in verband met bouwproject;
 49. Wijze van communiceren en trage behandeling aanvraag Wmo-voorziening;
 50. Niet antwoorden op MOR-melding;
 51. Handelen medewerker veegwagen buitendienst;
 52. Handelen in verband met verlenen omgevingsvergunning;
 53. Wijze van optreden BOA;
 54. Ontevreden over gang van zaken tijdens uitvaart in het crematorium;
 55. Niet antwoorden op vraag per e-mailbericht aan info@middelburg.nl;
 56. Rijgedrag chauffeur inzameling kleding;
 57. Wijze van afhandeling bezwaar naheffing parkeren;
 58. Niet antwoorden op vraag in e-mailbericht;
 59. Handelen bijschrijven rijbewijs;
 60. Niet versturen van ontvangstbevestiging en niet antwoorden op e-mailbericht aan info@middelburg.nl;
 61. Bejegening medewerkers crematorium;
 62. Handelen BOA’s.