Als u vindt dat u door gemeente Middelburg niet naar behoren bent behandeld, dan kunt u een klacht indienen.

De medewerkers en bestuurders van de gemeente Middelburg hebben dagelijks talloze contacten met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets misgaan, het blijft tenslotte mensenwerk.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht indienen door een brief of e-mail te sturen aan het college van burgemeester en wethouders. De contactgegevens zijn:

Gemeente Middelburg
ter attentie van de klachtencoördinator
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
e-mail: info@middelburg.nl

Zorgt u er bij een schriftelijke klacht voor dat die voorzien is van uw naam, adres, het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, datum, ondertekening en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de persoon en de gedraging waartegen de klacht is gericht.

U kunt er ook voor kiezen om uw klacht mondeling in te dienen. De klachtencoördinator maakt een klachtennotitie van de mondeling ingediende klacht.

Wat is een klacht?

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de gemeente Middelburg zich in een bepaalde situatie tegenover u heeft gedragen.

Voorbeelden van gedragingen waarover u een klacht kunt indienen:

 • onjuiste behandeling wat betreft omgangsvormen en fatsoen
 • onjuiste of onvolledige manier waarop informatie wordt verstrekt
 • niet nakomen van gemaakte afspraken of gedane toezeggingen
 • niet binnen een redelijke termijn beantwoorden van brieven
 • niet bereid zijn om gemaakte fouten te herstellen.

Wat is geen klacht?

Als u ontevreden bent over de gemeente dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Om uw signaal bij de juiste persoon onder de aandacht te brengen, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen een klacht en andere zaken waar u ontevreden over bent, zoals:

 • Een melding betreffende de openbare ruimte, zoals een losliggende stoeptegel of een signaal over een onveilige situatie. Deze meldingen kunt u doorgeven aan de gemeente via telefoonnummer 0118 67 50 00 of via het meldingsformulier openbare ruimte.
 • U kunt bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente waar u het inhoudelijk niet mee eens bent. Bijvoorbeeld als de gemeente besluit om de bomen in uw straat te kappen of uw verzoek voor een omgevingsvergunning om te bouwen wordt afgewezen, terwijl u het met de argumenten niet eens bent: Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten.

 U kunt geen klacht indienen over beleidsbeslissingen, zoals de inhoud van een verordening. Een melding of bezwaar is in beginsel geen klacht maar kan wel een klacht worden als de behandeling ervan onzorgvuldig of onbehoorlijk is geweest.

Wat doet de gemeente met een klacht?

De klachtencoördinator verstuurt een ontvangstbevestiging van een schriftelijke of per e-mail ingediende klacht. Ook neemt de klachtencoördinator contact op met de klachtbehandelaar van de gemeente, dit is meestal het afdelingshoofd van degene waarover u heeft geklaagd. De klachtbehandelaar probeert in goed overleg met u tot een oplossing van uw klacht te komen.

Indien dit overleg geen resultaat oplevert, dan kan uw klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie stelt u in de gelegenheid om te worden gehoord. Het horen gebeurt in aanwezigheid van degene waarover u heeft geklaagd. De klachtencommissie stelt u en beklaagde tijdens de hoorzitting in de gelegenheid een nadere toelichting te geven en de commissieleden zullen u en beklaagde vragen stellen over de klacht.

De klachtencommissie brengt na de hoorzitting een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt vervolgens een beslissing op uw klacht. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan u bekend gemaakt.

Hoe lang duurt de klachtafhandeling?

Uw klacht wordt binnen 10 weken afgehandeld. Indien nodig kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

Wat als u niet tevreden bent met de klachtafhandeling?

We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur terecht via het gratis nummer: 0800 - 33 55 555.

De Nationale ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman(externe link).

Geregistreerde klachten 2023

Op grond van artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht worden de geregistreerde klachten jaarlijks gepubliceerd.

Overzicht van de geregistreerde klachten in 2023:

 1. Niet oproepen relschoppers voor rechtbank
 2. Niet reageren op e-mailberichten binnen 3 werkdagen
 3. Verstrekken van persoonsgegevens bezwaarmaker
 4. Gemaakte fouten omdat informatie in het systeem niet in orde is
 5. Optreden bij commissie bezwaarschriften
 6. Niet reageren op verzoek om niet te snoeien en niet verkopen groenstrook
 7. Bejegening door ambtenaar belastingen
 8. Niet afhandelen bezwaarschrift forenzenbelasting
 9. Wijze afhandeling MOR-meldingen/ Klachten worden niet serieus genomen
 10. Telefoongesprek medewerker publiekszaken
 11. Geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen en niet reageren op e-mailbericht binnen 3 werkdagen
 12. Niet nakomen afspraken
 13. Niet correct handelen
 14. Taxichauffeur komt niet opdagen
 15. onjuiste procedure aanvraag voor jeugdhulp
 16. Optreden bij commissie klachten
 17. GFT container-melding wordt niet serieus genomen
 18. Vegen (zeldzame plant werd vernietigd)
 19. Bebording parkeren evenement
 20. Niet tijdig schriftelijk informeren over rioolreiniging
 21. Onheuse bejegening
 22. Termijnen te ruim, medewerkers niet goed geïnstrueerd
 23. Opmerkingen over WOZ-procedure
 24. Facturen voor niet ontvangen zorg en communicatie
 25. Wijze afhandeling WOZ-bezwaar
 26. Trage behandeling melding gevaarlijke stormschade
 27. Wijze afhandeling MOR-melding (snoeien/onkruid)
 28. Handelen openbaar bestuurders
 29. Niet behandelen MOR-melding (Winterfair/Arnemuidsedag)
 30. Geen antwoord op e-mailberichten en brieven
 31. Chauffeur veegwagen rijdt met hoge snelheid
 32. Telefoongesprek bejegening
 33. Telefoongesprek bejegening
 34. Willekeurigheid handhavend optreden parkeerverbod
 35. Bejegening medewerker
 36. Besluitvorming is niet tijdig, niet bereid zijn fouten niet herstellen, slechte communicatie
 37. Telefoongesprek bejegening medewerker
 38. Verstrekken onvolledige informatie over procedure verlenging rijbewijs
 39. Niet informeren over bestratingswerkzaamheden
 40. Bejegening medewerker
 41. Niet reageren op e-mailberichten/telefoon
 42. Niet reageren op e-mailbericht
 43. Bejegening BOA over wijze van parkeren dienstauto
 44. Telefonische bereikbaarheid
 45. Niet afhandelen melding defecte lantaarnpaal
 46. niet (tijdig) reageren op e-mailbericht
 47. Storende houding medewerkers
 48. Telefonische bereikbaarheid
 49. Niet reageren op e-mailberichten en terugbelverzoeken