Als u vindt dat u door gemeente Middelburg niet naar behoren bent behandeld, dan kunt u een klacht indienen.

De medewerkers en bestuurders van de gemeente Middelburg hebben dagelijks talloze contacten met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets misgaan, het blijft tenslotte mensenwerk.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht indienen door een brief of e-mail te sturen aan het college van burgemeester en wethouders. De contactgegevens zijn:

Gemeente Middelburg
ter attentie van de klachtencoördinator
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
e-mail: info@middelburg.nl

Zorgt u er bij een schriftelijke klacht voor dat die voorzien is van uw naam, adres, het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, datum, ondertekening en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de persoon en de gedraging waartegen de klacht is gericht.

U kunt er ook voor kiezen om uw klacht mondeling in te dienen. De klachtencoördinator maakt een klachtennotitie van de mondeling ingediende klacht.

Wat is een klacht?

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de gemeente Middelburg zich in een bepaalde situatie tegenover u heeft gedragen.

Voorbeelden van gedragingen waarover u een klacht kunt indienen:

 • onjuiste behandeling wat betreft omgangsvormen en fatsoen
 • onjuiste of onvolledige manier waarop informatie wordt verstrekt
 • niet nakomen van gemaakte afspraken of gedane toezeggingen
 • niet binnen een redelijke termijn beantwoorden van brieven
 • niet bereid zijn om gemaakte fouten te herstellen.

Wat is geen klacht?

Als u ontevreden bent over de gemeente dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Om uw signaal bij de juiste persoon onder de aandacht te brengen, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen een klacht en andere zaken waar u ontevreden over bent, zoals:

 • Een melding betreffende de openbare ruimte, zoals een losliggende stoeptegel of een signaal over een onveilige situatie. Deze meldingen kunt u doorgeven aan de gemeente via telefoonnummer 0118 67 50 00 of via het meldingsformulier openbare ruimte.
 • U kunt bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente waar u het inhoudelijk niet mee eens bent. Bijvoorbeeld als de gemeente besluit om de bomen in uw straat te kappen of uw verzoek voor een omgevingsvergunning om te bouwen wordt afgewezen, terwijl u het met de argumenten niet eens bent: Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten.

 U kunt geen klacht indienen over beleidsbeslissingen, zoals de inhoud van een verordening. Een melding of bezwaar is in beginsel geen klacht maar kan wel een klacht worden als de behandeling ervan onzorgvuldig of onbehoorlijk is geweest.

Wat doet de gemeente met een klacht?

De klachtencoördinator verstuurt een ontvangstbevestiging van een schriftelijke of per e-mail ingediende klacht. Ook neemt de klachtencoördinator contact op met de klachtbehandelaar van de gemeente, dit is meestal het afdelingshoofd van degene waarover u heeft geklaagd. De klachtbehandelaar probeert in goed overleg met u tot een oplossing van uw klacht te komen.

Indien dit overleg geen resultaat oplevert, dan kan uw klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie stelt u in de gelegenheid om te worden gehoord. Het horen gebeurt in aanwezigheid van degene waarover u heeft geklaagd. De klachtencommissie stelt u en beklaagde tijdens de hoorzitting in de gelegenheid een nadere toelichting te geven en de commissieleden zullen u en beklaagde vragen stellen over de klacht.

De klachtencommissie brengt na de hoorzitting een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt vervolgens een beslissing op uw klacht. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan u bekend gemaakt.

Hoe lang duurt de klachtafhandeling?

Uw klacht wordt binnen 10 weken afgehandeld. Indien nodig kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

Wat als u niet tevreden bent met de klachtafhandeling?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de klachtafhandeling of het oneens bent met de beslissing op uw klacht. In dat geval kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Zeeuwse Ombudsman.

De behandeling door de Zeeuwse Ombudsman komt in de plaats van de behandeling door de Nationale Ombudsman. U kunt daarom voor een beoordeling over de klachtafhandeling of klachtbeslissing niet bij de Nationale Ombudsman terecht.

Geregistreerde klachten 2021

Op grond van artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht worden de geregistreerde klachten jaarlijks gepubliceerd.

Overzicht van de geregistreerde klachten in 2021:

 1. Volle gft-containers
 2. Functioneren medewerker TIM
 3. Functioneren medewerker TIM
 4. Handelen medewerker afdeling Belastingen
 5. Veegwerkzaamheden op vroege zondagochtend
 6. Onjuiste behandeling medewerker TIM
 7. Handelen TIM over zorgvraag
 8. Gedrag Boa's en onterechte waarschuwing
 9. Geen ontvangstbevestiging op Wmo-hulpvraag
 10. Onbeschofte behandeling medewerker milieustraat
 11. Afbreken telefoongesprek
 12. Geen reactie ontvangen, traag proces Wmo-aanvraag
 13. Geen reactie op MOR
 14. Foute uitspraak en niet nakomen toezegging
 15. Niet nakomen betalingstoezegging
 16. Geen antwoord op brieven, niet betrokken in procedure
 17. Klacht over intakegesprek, behandeling aanvraag Wmo
 18. Geen antwoord op e-mail, niet teruggebeld
 19. Onheuse bejegening medewerker afdeling Belastingen
 20. Dagelijks parkeren dienstauto op trottoir
 21. Gedragingen vrachtwagenchauffeur en bijvuller
 22. Uitblijven besluit om hulpvraag Jeugdwet
 23. Omgooien fiets door medewerker met bladblazer
 24. Mail verzonden naar derde
 25. Handelen TIM inzake Wmo-voorziening
 26. Handelen TIM inzake Wmo-voorziening
 27. Half ledigen groene container, slecht onderhoud buurt
 28. In brief mist zin om oud rijbewijs in te leveren
 29. Slechte bereikbaarheid, niet nakomen afspraken TIM
 30. Niet nakomen toegezegde hulp medewerker TIM
 31. Handelen telefoniste en receptionisten
 32. Handelen TIM/consulenten jeugdzorg
 33. Handelen afdeling Belastingen inzake dwangbevel
 34. Geen vervolg na reactie op brief
 35. Voor tweede maal ten onrechte parkeerbon
 36. Niet aanleveren gegevens op CD-ROM
 37. Handelen medewerker afdeling Publiekszaken
 38. Niet handhaven omvallende schoorsteen
 39. Antwoord afdeling Stadsbeheer op verzoek verwijderen onkruid
 40. Handelswijze inzake illegale rookgasafvoer
 41. Handelen TIM inzake Wmo-voorziening
 42. Reactie afdeling V&H op MOR-melding
 43. Werkwijze TIM inzake Wmo-aanvraag
 44. Procedure Wmo-voorziening
 45. Geen ontvangstbevestiging van info@middelburg.nl
 46. Onbeantwoord blijven hulpvraag Wmo
 47. Geen opvolging actie verzakt trottoir
 48. Handelen medewerker TIM
 49. Onvolledige informatie afhandelingstermijnen klacht