Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen als dit besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft.

Online bezwaar indienen

Dit doet u binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

Bezwaar indienen

U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk indienen, maar ook digitaal.

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift online indienen, of per e-mail via info@middelburg.nl.

Een schriftelijk bezwaarschrift stuurt u naar:

Gemeente Middelburg
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

Behandeling van uw bezwaar

Op de website van de Rijksoverheid leest u informatie over de bezwaarprocedure

Sinds 2016 krijgt u de mogelijkheid om ambtelijk te worden gehoord wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een besluit dat is opgenomen in het Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord.

In dit aanwijzingsbesluit zijn bezwaarschriften aangewezen in het kader van:

  • de Verordening leerlingenvervoer gemeente Middelburg 2014;
  • de Wegenverkeerswet 1994;
  • de handhaving van artikel 5.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 (fout geparkeerde fietsen);
  • de Wet openbaarheid van bestuur;
  • de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Middelburg 2013.

Bij een bezwaarschrift tegen overige besluiten wordt u gehoord door een onafhankelijke bezwaarcommissie.

Het indienen van een bezwaar tegen een gemeentelijk besluit is gratis.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftperiode blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. U kunt aan de voorzieningenrechter vragen om een ‘voorlopige voorziening’. De rechter kan een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) tijdelijk schorsen. Er mag dan geen gebruik worden gemaakt van die vergunning. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

In beroep bij de rechtbank

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de uitspraak op uw bezwaarschrift.