Bereikbaarheid van Veerse Meer Zuid

Bouwroute Waterpark Veerse Meer opnieuw bezien

Naar aanleiding van de diverse participatiebijeenkomsten en een ingediende motie in Borsele heeft het bestuurlijk overleg Gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid besloten opnieuw te kijken naar de bouwroute voor het Waterpark Veerse Meer. Daarover is op 3 juli 2024 een memo gestuurd (pdf, 96,1 kB) link naar pdf bestandaan de raden van Borsele, Middelburg, Goes en de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen. 

Verkeersknelpunten

In het gebied ten zuiden van het Veerse Meer - tussen de Deltaweg in het oosten, het kanaal door Walcheren in het westen en Lewedorp in het zuiden – bestaan diverse verkeersknelpunten:

  • In Arnemuiden op de hoofdontsluiting via Nieuwlandseweg-Schuttershof: hoge verkeersintensiteiten, verkeersonveiligheid, leefkwaliteit staat onder druk.
  • In Lewedorp: situatie op kruispunt Postweg-Nieuwe Kraaijertsedijk.
  • Bij Lewedorp op de route naar het Veerse Meer via de Nieuwe Kraaijertsedijk: smalle weg waarover veel (recreatie)verkeer (caravans/campers en ook fietsers) rijdt, woningen dicht langs de weg en lastige aansluiting bij de Noord Kraaijertsedijk.
  • Bij Wolphaartsdijk op de dijk Kwistenburg op de route van Deltaweg naar Veerse Meer: smalle weg waarover veel (recreatie)verkeer (caravans/campers en ook fietsers) rijdt.
  • In Wolphaartsdijk: auto- en fietsverkeer gemengd op een smal wegprofiel door de Lepelstraat.

Het verkeer en de bijbehorende problemen nemen de komende jaren verder toe door de landelijke groei van het autobezit en het autogebruik. Daarbovenop zorgen verschillende (recreatieve) ontwikkelingen rond Arnemuiden en Wolphaartsdijk voor extra verkeer, vooral bij Lewedorp. Om de bereikbaarheid van het gebied ten zuiden van het Veerse Meer te verbeteren, moet het wegennet aangepast worden.

Verkenningsfase 2019-2023

Al sinds 2019 zijn de gemeenten Middelburg, Goes en Borsele, Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland samen op zoek naar mogelijke oplossingen voor dit groeiende probleem. Tijdens de verkenningsfase is in de periode 2019-2020 met de bewoners van Arnemuiden en Lewedorp gekeken welke oplossingen er zijn. Deze oplossingen zijn door bureau Goudappel onderzocht en in een participatietraject in 2020-2021 door bureau TRIDÉE gepresenteerd en besproken, uitmondend in drie robuuste oplossingsvarianten (A2, A3 en A4b). In het najaar van 2023 is er een vierde oplossingsvariant aan toegevoegd: variant A5.

Drie fasen oplossingsvarianten

Alle vier de oplossingsvarianten (A2, A3, A4b en A5) kennen drie fasen. Fasen 1 en 2 zijn in alle varianten hetzelfde:

  • Fase 1: Maatregelen bij Lewedorp 
  • Fase 2: Maatregelen in de kern van Arnemuiden 
  • Fase 3: Maatregelen robuuste oplossingsvarianten
    De keuze van de te nemen maatregelen in fase 3, dat wil zeggen de keuze uit de vier robuuste oplossingsvarianten voor de bereikbaarheid van het gebied ten zuiden van het Veerse Meer, staat nog open. Het gaat dan om de drie eerdere snelwegvarianten A2, A3 en A4b en de later toegevoegde variant A5 met een westelijke randweg langs Arnemuiden. Het is aan de Raden van de gemeenten van Middelburg, Borsele en Goes en de Algemene Vergadering van het waterschap Scheldestromen om een keuze te maken uit deze vier robuuste oplossingsvarianten.

Brief Rijkswaterstaat over oplossingsvarianten

Bij de oplossingsvarianten A2, A3, A4b en A5 is in meer of minder mate sprake van een relatie met de A58. Bij de verkenning van de eerstgenoemde drie oplossingsvarianten was Rijkswaterstaat betrokken. Nu is er een vierde oplossingsvariant aan toegevoegd. Bovendien zijn we inmiddels enkele jaren verder. Daarom zijn op 30 april 2024 hierover een aantal vragen gesteld met het doel duidelijkheid te krijgen over het huidige beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ten aanzien van halve snelwegaansluitingen (in 2021 gaf Rijkswaterstaat aan dat dit onder voorwaarden kon worden toegestaan), extra snelwegaansluitingen (die waren in 2021 niet mogelijk) en de realisatietermijn van snelwegaansluitingen (daarvoor gold toen een periode van ongeveer 15 jaar). Echter, bij Goes was niet zo lang daarvoor nog wel een extra snelwegaansluiting gerealiseerd binnen een termijn van ongeveer 5 jaar.

Uit de op 24 mei 2024 verkregen antwoorden blijkt dat halve snelwegaansluitingen niet (meer) mogelijk zijn, extra snelwegaansluitingen (nog steeds) niet mogelijk zijn, en voor de realisatie rekening gehouden moet worden met een termijn van ongeveer 20 jaar.

Bijeenkomsten

Begin 2024 is een vervolgproces met belanghebbenden en betrokkenen gestart.

In Arnemuiden werd op 14 maart 2024 een informatiebijeenkomst over de A5-variant gehouden en op 17 april een inloopbijeenkomst: bekijk de presentatie van 14 maart 2024 (pdf, 3,2 MB)link naar pdf bestand.

In Lewedorp werd op 28 maart 2024 een informatiebijeenkomst gehouden: bekijk de presentatie van 28 maart 2024 (pdf, 6 MB)link naar pdf bestand.

Digitale informatiebijeenkomst verkeer en geluid

Op 14 mei 2024 vond er een digitale informatiebijeenkomst plaats waar verdere uitleg gegeven werd over de huidige en verwachte verkeersintensiteiten en (daarvan afgeleid) de verwachte effecten qua geluid en uitstoot. Heeft u de bijeenkomst niet bij kunnen wonen, dan kunt u de presentaties downloaden:

Vervolgbijeenkomsten Arnemuiden

Op maandag 27 en donderdag 30 mei 2024 zijn er vervolgbijeenkomsten geweest in De Arne in Arnemuiden. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen diverse oplossingsvarianten aan bod. Niet alleen de oplossingsvarianten die al in beeld waren, maar ook twee nieuwe varianten die tijdens de eerdere bijeenkomsten in maart en april door deelnemers naar voren zijn gebracht.

Bekijk de presentatie (pdf, 3,6 MB)link naar pdf bestand die tijdens deze vervolgbijeenkomsten is gegeven. 

Vervolgbijeenkomst Lewedorp

Op 12 juni 2024 was er een vervolgbijeenkomst in de Zandlôôper in Lewedorp. Tijdens deze avond werd gepresenteerd wat er in de vorige bijeenkomsten is opgehaald. Daarnaast zijn de verschillende oplossingsvarianten per stuk behandeld. De presentatie die toen gegeven is, kunt u hier bekijken: