Verkenningsfase bereikbaarheid Veerse Meer Zuid

Om de bereikbaarheid van het gebied ten zuiden van het Veerse Meer te verbeteren, moet het wegennet aangepast worden. Al sinds 2019 zijn de gemeenten Middelburg, Goes en Borsele, Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland samen op zoek naar mogelijke oplossingen voor dit groeiende probleem. Tijdens de verkenningsfase is in de periode 2019-2020 met de bewoners van Arnemuiden en Lewedorp gekeken welke oplossingen er zijn.

Deze oplossingen zijn door bureau Goudappel onderzocht en in een participatietraject in 2020-2021 door bureau TRIDÉE gepresenteerd en besproken, uitmondend in drie robuuste oplossingsvarianten (A2, A3 en A4b). In het najaar van 2023 is er een vierde oplossingsvariant aan toegevoegd: variant A5.

Tijdlijn verkenningsfase bereikbaarheid Veerse Meer Zuid

 1. Afgerond: 2019-2020

  In 2019 heeft het bureau Goudappel in het kader van het MER Waterpark Veerse Meer een verkeersonderzoek en een aanvullende verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd. Dit onderzoek maakte duidelijk dat er diverse verkeersknelpunten bestaan in het gebied Veerse Meer Zuid. Deze bereikbaarheidsproblemen nemen door de autonome groei van het verkeer verder toe. Daarbovenop zorgen diverse (recreatieve) ontwikkelingen in het gebied, zowel bij Arnemuiden als bij Wolphaartsdijk, voor extra verkeersgeneratie. Om de bereikbaarheid te verbeteren, moet het wegennet aangepast worden.

  Aansluitend zijn in december 2019 en januari 2020, in een participatietraject met circa 70 bewoners en andere stakeholders, tijdens drie dialoogsessies diverse oplossingsvarianten naar voren gekomen. Bureau Goudappel heeft deze geanalyseerd en een aantal varianten als kansrijk beoordeeld. Zie Eindrapport verkeersonderzoeken en participatietraject (pdf, 3,7 MB)link naar pdf bestand.

 2. Afgerond: 2020-2021

  In de periode 2020-2021 zijn deze kansrijke varianten door bureau Goudappel aan een nadere beoordeling onderworpen. De uitkomsten van deze beoordeling zijn tijdens twee digitale bijeenkomsten met in totaal ruim 100 deelnemers nader toegelicht onder leiding van het bureau TRIDÉE. Wilt u deze bijeenkomsten terugkijken? Stuur dan een e-mail naar communicatie@middelburg.nl.

  Vervolgens zijn de drie overgebleven kansrijke oplossingsvarianten bij Arnemuiden en de als enige overgebleven kansrijke oplossingsvariant bij Wolphaartsdijk uitgewerkt in te treffen maatregelen op korte termijn en op langere termijn. Deze zijn in mei 2021 besproken in drie klankbordgroepen (met vertegenwoordigers uit Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk) en in juni 2021 met betrokken grondeigenaren.

  Tenslotte zijn de uitgewerkte lange termijn oplossingen en bijbehorende korte termijn maatregelen op 8 juli 2021 gepresenteerd tijdens een digitale informatieavond voor alle stakeholders en leden van raden en commissies van betrokken Gemeenten, Waterschap en Provincie. Wilt u deze bijeenkomsten terugkijken? Stuur dan een e-mail naar communicatie@middelburg.nl.

  Zie Eindrapport verkeersonderzoeken en participatietraject (pdf, 3,7 MB)link naar pdf bestand.

  Zie Kaarten met de drie kansrijke oplossingsvarianten bij Arnemuiden (pdf, 1,5 MB)

 3. Afgerond: 2022-2023

  In de periode voorjaar 2022 - najaar 2023 is een aanvullende verkenning uitgevoerd en nogmaals bekeken of er een variant is die enerzijds sneller realiseerbaar en minder duur is en anderzijds toch een voldoende toekomstbestendige oplossing biedt, inclusief maatregelen die op korte termijn soelaas bieden bij Lewedorp en in Arnemuiden. Die oplossing is gevonden met de variant A5 (pdf, 237 kB)link naar pdf bestand. Deze variant bestaat uit drie fasen. Voor de maatregelen van fase 1 (bij Lewedorp) en fase 2 (bij Arnemuiden) geldt dat deze ook nodig zijn bij de andere oplossingsvarianten (A2, A3 en A4b). 

 4. Nog te doen: Fase 1: maatregelen bij Lewedorp

 5. Nog te doen: Fase 2: maatregelen in de kern van Arnemuiden

 6. Nog te doen: Fase 3: Maatregelen robuuste oplossingsvarianten