Op een gegeven moment besluit u om ondernemer te worden van een horecabedrijf. Enthousiast worden er plannen gemaakt, maar wat komt daar allemaal bij kijken? Op de eerste plaats de financiën en de rechtsvorm, maar ook de inrichting van het café of het restaurant en een eventueel contract met de brouwerij.

Zodra de plannen steeds meer vorm krijgen en de kans groter wordt dat deze ook gerealiseerd kunnen worden, moet er veel geregeld worden.

Ook op het gebied van wetgeving zal nog het één en ander geregeld moeten worden. Niet alleen bij de gemeente, maar ook bij andere instanties.

We proberen alles eens voor u op een rij te zetten:

Bestemmingsplan

Als eerste moet de vraag beantwoord worden of in het door u beoogde pand horeca mag worden uitgeoefend. Daarvoor moet het pand volgens het bestemmingsplan een horecabestemming te hebben.

Drank- en horecavergunning

Vanuit sociaal-hygiënisch oogpunt stelt de drank- en horecawet regels aan het verstrekken van alcoholhoudende drank vanwege het gevaarlijke karakter van alcoholische drank op mens en samenleving. Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank is een vergunning van de gemeente vereist en er zijn tal van regels en voorschriften met betrekking tot het verstrekken van alcohol.

Wie is de ondernemer? De ondernemer kan een natuurlijke persoon zijn (bijvoorbeeld de ondernemer van een eenmanszaak of de vennoten van een  vennootschap onder firma) of een rechtspersoon (besloten vennootschap, commanditaire vennootschap, stichting of vereniging).

Voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning moet door alle leidinggevenden (zijnde ondernemer, vennoot, bestuurder van een B.V.) worden voldaan aan de zogenaamde moraliteits- of zedelijkheidseisen. Leidinggevenden mogen niet onder curatele staan, mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn en moeten de leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt.

Tevens dienen de leidinggevenden te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne. In het geval van een vennootschap onder firma worden alle vennoten als leidinggevenden aangemerkt en dienen zij allen te beschikken over een bewijsstuk van sociale hygiëne Verklaring Sociale Hygiëne).

Is een slijt- of horecalokaliteit voor het publiek geopend dan moet een op het aanhangsel bij de vergunning vermelde leidinggevende aanwezig zijn of de leidinggevende voor wie bijschrijving op het aanhangsel is aangevraagd en de ontvangst van die aanvraag is bevestigd.

Inrichtingseisen indien er alcoholische dranken worden geschonken

Naast de eisen die gesteld worden aan de leidinggevenden van een alcoholverstrekkend bedrijf, worden op grond van het Besluit inrichtingseisen Drank- en Horecawet voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning eisen aan de inrichting gesteld. Kort samengevat zijn dat de volgende:

  • tenminste één horecalokaliteit met een oppervlakte van minimaal 35 m2;
  • de horecalokaliteit heeft een hoogte van ten minste 2.40 meter van de vloer af gemeten;
  • mechanische ventilatie-inrichtingen rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht met een luchtverversingscapaciteit van 3,8*10ˉ³ m³ /s per m² vloeroppervlakte;
  • een voorziening voor drinkwater, elektriciteit en een telefoon;
  • ten minste twee volledig van elkaar gescheiden toiletten met wasbak met voorportaal.

Alle eisen kunt u lezen in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Uitzondering beschermde monumenten

Wanneer een horecalokaliteit is gevestigd in een beschermd monument kan worden afgeweken van de eisen met betrekking tot de mechanische ventilatie-inrichting. De luchtverversing moet dan wel op een andere wijze worden bereikt en dient vergelijkbaar te zijn met de luchtkwaliteit die wordt gerealiseerd door een mechanische ventilatie. Ook kan afgeweken worden van de eis dat een horecalokaliteit ten minste 35 m2 vloeroppervlakte moet hebben en de hoogte ten minste 2,40 meter moet bedragen.

Horeca en detailhandel

Het is verboden een horecabedrijf waar alcoholische dranken worden verkocht of een terras tevens in gebruik te hebben voor het uitoefenen van de kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel, evenals het bedrijfsmatig aan particulieren verkopen van goederen in het kader van een openbare verkoping, het bedrijfsmatig aanbieden van een dienst, uitgezonderd diensten van recreatieve en culturele aard, het bedrijfsmatig verhuren van goederen en in het openbaar bedrijfsmatig opkopen van goederen. Deze beperking is ingegeven door het willen tegengaan van het gevaar, dat het publiek in lokaliteiten komt om andere artikelen te kopen, en in de verleiding wordt gebracht alcoholhoudende drank te gebruiken.

Behandelingstermijn

Om tijdig in het bezit te zijn van een vergunning dient u minimaal acht weken voor de opening van uw horecabedrijf een aanvraag in te dienen. De leges voor een aanvraag om een drank- en horecavergunning bedraagt in 2021 € 174,35.

Exploitatievergunning

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 is voor het exploiteren van een horecabedrijf tevens een exploitatievergunning vereist van de burgemeester. Aan een exploitatievergunning worden voorwaarden verbonden ter bescherming van het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde in de omgeving van het horecabedrijf. De leges voor een aanvraag om een exploitatievergunning bedraagt  € 87,25 (2021).

Vrijstelling vergunningplicht – doen van schriftelijke melding

Voor een aantal openbare inrichtingen geldt niet de plicht om in het bezit te zijn van een exploitatievergunning. Het gaat dan om de volgende openbare inrichtingen:

  • zorginstellingen en scholen;
  • een winkel voor zover de exploitatie daarvan ondergeschikt is aan de winkelactiviteit;
  • sportscholen of fitnesscentra, musea, crematoria en rouwcentra voor zover deze worden gebruikt als ondersteuning van de bedrijfsvoering;
  • bedrijfskantine of bedrijfsrestaurant voor zover deze uitsluitend als zodanig in gebruik is.

Voor openbare inrichtingen die niet vergunningplichtig  zijn dient vóór aanvang van de exploitatie een schriftelijke melding te worden gedaan door middel van een vastgesteld meldingsformulier.

Inrichtingseisen als er geen alcoholische dranken worden geschonken

Op grond van het Bouwbesluit 2012 valt een zaak waar alcoholvrije dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse onder de definitie van “bijeenkomstfunctie”. Er dienen onder andere minimaal twee toiletten aanwezig te zijn. Wanneer er op die toiletruimte niet meer dan 25 personen zijn aangewezen kan worden volstaan met 1 toilet. Ook dient er een mechanische ventilatie aanwezig te zijn met een minimale capaciteit zoals genoemd in het Bouwbesluit.

Gebruiksmelding en omgevingsvergunning brandveilig gebruik

In paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit 2012 is aangegeven dat een gebruiksmelding moet worden ingediend wanneer in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven. Aan het indienen van een gebruiksmelding zijn geen kosten verbonden.

Voor het bedrijfsmatig verzorgen van logies aan meer dan 10 personen moet u op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in het bezit zijn van een omgevingsvergunning met de deelactiviteit brandveilig gebruik. Hiervoor wordt wel leges in rekening gebracht en deze zijn afhankelijk van de oppervlaktemaat.

Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)

Horecabedrijven vallen onder bovengenoemd besluit dat deel uitmaakt van de Wet milieubeheer en dienen te voldoen aan de algemene milieuregels die dit besluit stelt. Deze voorschriften bevatten voor horecabedrijven met name regels op het gebied van geurhinder (als gevolg van het bereiden van spijzen en maaltijden), geluid- en trillinghinder, hinder van bezoekers in de directe omgeving, afvalstoffen en het gebruik van bepaalde installaties. Afhankelijk van het geluidsniveau dat u in uw bedrijf wilt produceren, dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. Het tijdig uitvoeren van een akoestisch onderzoek is van belang om te weten of het pand geschikt is voor het voorgenomen gebruik en welke isolerende maatregelen eventueel getroffen dienen te worden.

Ieder horecabedrijf waarin voedingsmiddelen worden bereid waarbij vethoudend afvalwater vrijkomt, is verplicht een vetafscheider en een slibvangpunt te plaatsen (conform NEN-EN 1825-1 en 2). Daarmee worden rioolverstoppingen door gestold vet voorkomen. Informeer vooraf bij de gemeente of er een vetput aanwezig is.

Wij adviseren u tijdig overleg te plegen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Op die manier kan worden voorkomen dat eventueel technische en/of bouwkundige aanpassingen achteraf niet door zou kunnen gaan. Alvorens een horecabedrijf in gebruik wordt genomen moet de ondernemer dat melden aan burgemeester en wethouders.

De melding kan via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) worden ingevuld. De melding dient u uit te printen en samen met een plattegrondtekening in te dienen. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn de melding digitaal in te dienen. Voor deze melding worden geen leges in rekening gebracht.

De vetafscheider moet minstens één keer per maand te worden geïnspecteerd, geleegd en schoongemaakt. In overleg met ons kan met een lagere frequentie worden volstaan als dat geen nadelige gevolgen heeft met het oog op het doelmatig functioneren van de afscheider.

Ten gehore brengen van muziek (kennisgeving incidentele festiviteit)

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen kunnen op grond van dit besluit ontheffing vragen van de normaal geldende geluidsvoorschriften vanwege incidentele festiviteiten. De gemeente heeft  deze ontheffingsmogelijkheid in artikel 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015  vastgelegd. Als gevolg van een kennisgeving incidentele festiviteit worden de geluidnormen van het Activiteitenbesluit op de gemelde dagen niet van toepassing verklaard.  In de gemeente Middelburg kunt u per kalenderjaar maximaal 8 keer een ontheffing aanvragen voor een incidentele festiviteit. Om de geluidsoverlast te beperken adviseren wij u om de ramen en deuren gesloten te houden en de omwonenden op te hoogte te stellen. De kennisgeving incidentele festiviteit moet minimaal 14 dagen van te voren worden ingediend bij mevrouw A.J. Polderdijk, tel. (0118) 67 52 48. Als er geen kennisgeving is ingediend dan wordt er gehandhaafd op de normale geldende voorschriften.

Terrasvergunning

Voor zover een terras zich op de openbare weg bevindt, zoals het trottoir, beslist de burgemeester over de ingebruikneming van die weg ten behoeve van het terras (Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg  2015). Daarnaast is voor het in gebruik nemen van openbare gemeentegrond precariobelasting verschuldigd. Afhankelijk waar het terras geëxploiteerd wordt gelden verschillende sluitingstijden. Er wordt ook een aantal eisen aan een terras gesteld, ongeacht of het terras zich op de openbare weg bevindt.

U kunt alle bepalingen met betrekking tot terrassen vinden in het Terrassenbeleid Middelburg 2016 (pdf, 7,5 MB). De leges voor de terrasvergunning bedraagt in 2021 € 57,00. De precariobelasting voor de binnenstad  bedraagt  in 2021 € 8,28 per m2 per maand en voor het overig deel van de gemeente € 6,14. Het is niet economisch of milieuvriendelijk om uw terras tijdens de winter te verwarmen. Kies voor alternatieve oplossingen zoals het ter beschikking stellen van dekentjes of iets dergelijks. De gemeente vindt het milieu belangrijk en wil energiezuinigheid stimuleren door een korting op de precario te geven van 75% bij een onverwarmd terras in de winterperiode (1 november tot en met eind februari).

Terrasschermen

Voor het plaatsen van terrasschermen is een omgevingsvergunning nodig. In het eerdergenoemde terrassenbeleid kunt u alles lezen waar de terrasschermen aan moeten voldoen. De terrasschermen mogen alleen geplaatst worden tijdens de periode dat de terrasvergunning geldig is gedurende de daarin genoemde periode.

Plaatsen reclameborden

Horecaexploitanten mogen indien mogelijk maximaal 2 reclameborden van maximaal 1 bij 1 meter (met de eigen naam of bijvoorbeeld menu of aanbieden) gratis plaatsen in de strook van 1 meter direct voor en aansluitend aan het terras.

Binnenterras

Voor terrassen aan de achterzijde (binnenterrassen) dient uitdrukkelijk rekening gehouden te worden met de belangen van omwonenden. Dit houdt onder meer in dat deze terrassen op werkdagen, zondagen en christelijke feestdagen tot uiterlijk 20.00 uur geëxploiteerd mogen worden. Op zaterdagen mag dat tot uiterlijk tot 22.00 uur.

Een binnenterras dient altijd aan de geluidsnorm te voldoen. Die norm staat in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Bij een binnenterras wordt het stemgeluid bij de geluidsnorm betrokken. Daarom zal in veel gevallen een akoestisch onderzoek nodig zijn om aan te tonen of aan de norm kan worden voldaan. Uit het akoestisch onderzoek kan ook blijken dat het terras maar beperkt open mag zijn. De binnenterrassen vallen onder de exploitatievergunning.

Aanwezigheidsvergunning speelautomaten

De Wet op de Kansspelen is voor de horeca met name van belang vanwege de aanwezigheid van kansspelautomaten in horecabedrijven. De wet verbiedt de aanwezigheid van kansspelautomaten zonder vergunning van de burgemeester. Een aanwezigheidsvergunning kan worden verleend in een inrichting waarvoor ingevolge de Drank- en horecawet vergunning is verleend indien en waarvan de ondernemer ingeschreven is bij het Bedrijfschap Horeca. Voorwaarde is dat de inrichting als hoogdrempelig wordt aangemerkt. Dat betekent dat het café of restaurantbezoek op zich zelf staan en er geen andere activiteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld afhaalmogelijkheid).

Een vergunning wordt afgegeven voor een bepaalde tijd. Door vertegenwoordigers van de horeca, de automatenhandel en de gemeente zijn afspraken vastgelegd over het toegestane aantal speelautomaten per horeca-inrichting en over de inspanningsverplichtingen voor de speelautomaten- en horeca-exploitanten ter voorkoming en bestrijding van overmatig gokgedrag. Er mogen maximaal twee kansspelautomaten met een vergunning worden geplaatst. In laagdrempelige inrichtingen mogen drie behendigheidsspelautomaten worden geplaatst zonder vergunning. Bij een combinatie van kansspel- en behendigheidsautomaten in een hoogdrempelige inrichting mogen maximaal drie automaten worden geplaatst, waarvan twee kansspelautomaten.

De leges voor één kansspelautomaat bedraagt € 56,50 en voor twee € 90,50.

Omgevingsvergunning (ook aanbrengen reclame en plakfolie)

Vaak is het zo dat een horecabedrijf een naam heeft of een nieuwe naam krijgt. Teksten of reclames worden op of aan de gevel aangebracht. Het aanbrengen van reclame op de gevel van een gebouw is vergunningsplichtig. Met de Flitstoets Reclame kunnen gevelreclames met een beperkte omvang worden aangebracht. Past de reclame niet in de regels van de flitstoets of gaat het om het aanbrengen van plakfolies op het glasoppervlak van de winkel of het venster op de begane grond dan moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Plakfolie mag enkel in losse letters en eventueel een logo tot maximaal 30% van het glasoppervlak van de winkelpui/het venster op de begane grond. In plaats van plakfolies is ook een bewerking door middel van etsen, matteren of graveren van glas toegestaan.

Indien een interne verbouwing noodzakelijk is dan kan het zijn dat dit ook omgevingsvergunningplichtig is. Dat geldt ook voor alle wijzigingen aan de buitenzijde van het pand.

Indien het om een monumentenpand gaat dient u ook de deelactiviteit monument mee te nemen bij uw aanvraag om een omgevingsvergunning.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij de heer D.A. van de Vrie, tel. (0118) 67 52 27 of e-mail: a.van.de.vrie@middelburg.nl.

We willen u erop wijzen dat bij het indienen van een omgevingsvergunning bouwtekeningen moeten worden ingediend van de bestaande en de nieuwe toestand, de aangezichten etc.

Reclamebelasting in de binnenstad

De naam ‘reclamebelasting’ impliceert niet dat uitsluitend ‘reclame’ voorwerp van belasting mag zijn. Van een openbare aankondiging is sprake wanneer iemand met een bepaalde aanduiding beoogt de aandacht van het publiek te vestigen op zijn aangeboden diensten en/of producten.

De reclamebelasting wordt alleen toegepast in de binnenstad. De begrenzing loopt binnen de vesten, het Kanaal door Walcheren en het industrieterrein Ramsburg.

Tarieven reclamebelasting

Voor de meest gangbare voorwerpen heeft de gemeente een tarief opgenomen in de Verordening Reclamebelasting Middelburg 2021. In 2021 bedraagt de reclamebelasting onder andere voor een reclameobject met een oppervlakte van 0,25 m2 tot 1 m2 € 10,40 per maand, met een oppervlakte van 1 m2 tot 20 m2 € 27,10 per maand, een markies of luifel € 27,10 per maand, een uithangbord € 16,65 per maand en een vlag € 10,40 per maand.

Uitvoering Wet bibob

Als ondernemer heeft u te maken met de Wet Bibob. De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur geeft gemeenten een extra instrument in handen om te voorkomen dat de overheid criminelen helpt door bijvoorbeeld een vergunning te verlenen. Bij aanvragen van nieuwe vergunningen worden extra vragen gesteld over de onderneming. Alle ondernemers krijgen deze vragen voorgelegd. De Bibob-vragen zijn een verplicht onderdeel van de aanvraag.

Rookverbod

Met ingang van 21 oktober 2014 geldt een rookverbod in alle cafés. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet toe op de naleving van de Tabakswet. De controleurs van de NVWA voeren inspecties uit. Controleurs van de NVWA komen onaangekondigd langs. De controleur mag elke ruimte inspecteren.

Wordt ergens gerookt waar dat niet mag? Dan krijgt de ondernemer een boete voor overtreding. De boetebedragen per overtreding variëren van € 450 tot € 450.000.

Contact

Voor informatie met betrekking tot aanvragen van een vergunning, verlof, ontheffing of het doen van een melding kunt u terecht bij Rian Polderdijk, tel. (0118) 67 52 48 of e-mail: r.polderdijk@middelburg.nl. Bij overname kunt u een afspraak maken. Tijdens dit gesprek worden alle benodigde procedures toegelicht en worden de ingevulde aanvraagformulieren gecontroleerd op  volledigheid en kunnen door u de nodige vragen gesteld worden.