Voor het exploiteren van een horecabedrijf in gemeente Middelburg is een exploitatievergunning vereist van de burgemeester.

Voorwaarden exploitatievergunning

Aan een exploitatievergunning worden voorwaarden verbonden ter bescherming van het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde in de omgeving van het horecabedrijf.

Kosten exploitatievergunning

De leges voor een aanvraag om een exploitatievergunning bedraagt € 94,10 (2024).

Uitzonderingen exploitatievergunning

Voor een aantal openbare inrichtingen geldt niet de plicht om in het bezit te zijn van een exploitatievergunning. Het gaat dan om de volgende openbare inrichtingen:

  • zorginstellingen en scholen;
  • een winkel voor zover de exploitatie daarvan ondergeschikt is aan de winkelactiviteit;
  • sportscholen/fitnesscentra, musea, crematoria en rouwcentra voor zover deze worden gebruikt als ondersteuning van de bedrijfsvoering;
  • bedrijfskantine of bedrijfsrestaurant voor zover deze uitsluitend als zodanig in gebruik is.

Voor openbare inrichtingen, die niet vergunning plichtig zijn, dient vóór aanvang van de exploitatie een schriftelijke melding te worden gedaan door middel van een vastgesteld meldingsformulier.

Inrichtingseisen als er geen alcoholische dranken worden geschonken

Op grond van het Bouwbesluit 2012 valt een zaak waar alcoholvrije dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse onder de definitie van 'bijeenkomstfunctie'. Er dienen onder andere minimaal twee toiletten aanwezig te zijn. Wanneer er op die toiletruimte niet meer dan 25 personen zijn aangewezen kan worden volstaan met 1 toilet. Ook dient er een mechanische ventilatie aanwezig te zijn met een minimale capaciteit zoals genoemd in het Bouwbesluit.