Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 is voor het exploiteren van een horecabedrijf een exploitatievergunning vereist van de burgemeester.

Voorwaarden

Aan een exploitatievergunning worden voorwaarden verbonden ter bescherming van het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde in de omgeving van het horecabedrijf.

Kosten

De leges voor een aanvraag om een exploitatievergunning bedraagt € 87,25 (2021).

Bijzonderheden

Voor een aantal openbare inrichtingen geldt niet de plicht om in het bezit te zijn van een exploitatievergunning. Het gaat dan om de volgende openbare inrichtingen:

  • zorginstellingen en scholen;
  • een winkel voor zover de exploitatie daarvan ondergeschikt is aan de winkelactiviteit;
  • sportscholen/fitnesscentra, musea, crematoria en rouwcentra voor zover deze worden gebruikt als ondersteuning van de bedrijfsvoering;
  • bedrijfskantine of –restaurant voor zover deze uitsluitend als zodanig in gebruik is.

Voor openbare inrichtingen, die niet vergunning plichtig zijn, dient vóór aanvang van de exploitatie een schriftelijke melding te worden gedaan door middel van een vastgesteld meldingsformulier.