Als u een gebouw of bouwwerk beheert of u bent van plan er een op te richten, moet u maatregelen nemen om dat gebouw of bouwwerk brandveilig te gebruiken.

De voorschriften waaraan voldaan moet worden, zijn vastgelegd in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (verder Gebruiksbesluit).

Voor het gebruik van bepaalde gebouwen, zoals lagere scholen, zorginstellingen en grotere hotels is een omgevingsvergunning nodig. Voor het gebruik van andere bouwwerken kan volstaan worden met een melding of is helemaal geen vergunning of melding nodig.

Overgangsrecht

Als u op 1 november 2008 al een gebruiksvergunning heeft of voor die datum een gebruiksvergunning heeft aangevraagd, dan is het niet noodzakelijk dit opnieuw te doen. In het Gebruiksbesluit zijn in artikel 3.1 daarvoor de volgende overgangsbepalingen opgenomen:

 • een bestaande gebruiksvergunning blijft ook na de inwerkingtreding van het Gebruiksbesluit, inclusief alle voorwaarden, geldig. Er hoeft pas een nieuwe vergunning aangevraagd te worden als het gebruik wijzigt.
 • heeft u een gebruiksvergunning voor gebruik waarvoor vanaf 1 november 2008 een melding verplicht is, dan geldt de vergunning ook als melding. De voorwaarden bij de vergunning gelden als aanvullende voorwaarden bij de melding. U hoeft pas een melding te doen als het gebruik wijzigt.
 • heeft u een aanvraag om gebruiksvergunning gedaan voor 1 november 2008 en heeft u nog geen gebruiksvergunning ontvangen?
  • a. is uw gebruik op grond van het Gebruiksbesluit meldingplichtig dan geldt uw aanvraag ook als melding. U hoeft niet opnieuw een melding te doen.
  • b. is uw gebruik op grond van het Gebruiksbesluit vergunningplichtig dan blijven gemeentelijke voorschriften die tot 1 november 2008 golden van toepassing op uw aanvraag.

Voorwaarden omgevingsvergunning brandveilig gebruik

U moet een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik aanvragen als u:

 • een bouwwerk gebruikt of in gebruik neemt, waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen, dan wel in afwijking daarvan bij de bouwverordening bepaalde aantal personen.
 • een bouwwerk gebruikt of in gebruik gaat nemen, waarin dagverblijf zal worden verschaft aan: meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijke gehandicapte personen.

Bij de toepassing van het bovenstaande wordt onder bouwwerk mede verstaan: delen van een bouwwerk dat is ontworpen of aangepast om afzonderlijk te worden gebruikt.

Melding

Bij sommige gebouwen kan worden volstaan met het doen van een melding. Voor de meeste gebouwen waar meer dan 50 personen verblijven (en waar niet wordt geslapen) is dit het geval.

 • U moet wel dezelfde documenten overleggen als bij de vergunning;
 • U hoeft geen leges te betalen;
 • U hoeft maar 4 weken te wachten voordat u het pand kunt gebruiken.

Nadere voorwaarden

Burgemeester en wethouders kunnen besluiten om aan de melding nadere voorwaarden te verbinden of deze nadere voorwaarden te wijzigen. Dat kan omdat het noodzakelijk is in verband met de brandveiligheid van een specifieke locatie, omdat inzichten zijn gewijzigd of op verzoek van de aanvrager.

Aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Aanvraag Omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning verwijzen wij u naar Omgevingsvergunning.

Melding Gebruiksbesluit

Een melding voor het gebruiksbesluit doet u:

Online

Schriftelijk

 • via het Omgevingsloket(externe link). U stelt zelf het formulier samen en print het uit. Houdt u er wel rekening mee dat de melding in drievoud moet worden gedaan. Als u ook gelijktijdig een omgevingsvergunning aanvraagt, moet u evenveel exemplaren inleveren als bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning (meestal 4).

Uw aanvraag kunt u opsturen naar:

Gemeente Middelburg
Postbus 6000
4330 LA Middelburg