Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond op een bepaalde locatie gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden.

Het bestemmingsplan bepaalt dus of op een bepaalde locatie bijvoorbeeld een sportcomplex is toegestaan of bijvoorbeeld een camping of manege. Ook wordt geregeld waar winkels, horeca, woningen en bedrijven mogen komen.

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend stuk en geldt voor iedereen, dus voor u als burger, maar ook voor bedrijven en voor de gemeente zelf. Wilt u bijvoorbeeld een huis kopen? Dan is het verstandig om eerst in het bestemmingsplan te kijken wat de bebouwingsmogelijkheden in uw nieuwe buurt én voor uw nieuwe woning zijn.

Hoe ziet een bestemmingsplan eruit?

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen: een toelichting, regels en een kaart (de “verbeelding”). De toelichting legt uit waarom het plan is opgesteld en welke ontwikkelingen in het gebied zijn meegenomen. Ook staat in de toelichting informatie over onderzoeken die vooraf zijn gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of archeologie. Op de plankaart is de bestemming van de grond aangegeven. De verschillende bestemmingen hebben verschillende kleuren. Op de kaart is bijvoorbeeld ook de toegestane bouwhoogte opgenomen en zijn arceringen opgenomen voor gebieden met een bijzondere waarde (bijvoorbeeld natuurwaarden of een geluidszone). Ook zijn in het bestemmingsplan regels opgenomen. Deze regels horen bij de bestemmingen die op de plankaart staan. De regels geven bijvoorbeeld aan wat de oppervlakte van een gebouw mag zijn en hoe een gebouw gebruikt mag worden. Samen vormen de toelichting, de regels en de plankaart het bestemmingsplan.

Hoe komt een plan tot stand en heb ik daar invloed op?

Het gemeentebestuur geeft opdracht om een bestemmingsplan te maken, bijvoorbeeld omdat op een locatie een nieuwe ontwikkeling nodig is en er nog geen bestemmingsplan voor dat gebied is. Of er geldt al een bestemmingsplan voor een gebied, maar dat plan is verouderd en moet herzien worden. Ook komt het voor dat een bestemming herzien wordt, omdat een burger of bedrijf daarom vraagt. Als een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld, wordt het plan altijd minimaal 1 keer ter inzage gelegd. In de publicaties in de Bode en op deze site onder officiële publicaties kunt u zien welke plannen ter inzage zijn gelegd. Gedurende een periode van 6 weken kan op het plan gereageerd worden. Een uitgebreide beschrijving van de procedure van het bestemmingsplan vindt u onder procedure bestemmingsplannen.