Vervolgproces bereikbaarheid Veerse Meer Zuid

In het Bestuurlijk Overleg Gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid van 1 december 2023 hebben de aanwezige bestuurders een voorkeur uitgesproken voor variant A5. Deze variant bestaat uit drie fasen.

 • In februari 2023 stemden de besturen van de gemeenten Middelburg, Goes en Borsele, Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland al in met de uitvoering van maatregelen die onderdeel uitmaken van Fase 1 (onder voorbehoud van overeenstemming over de verdeling van de kosten en van reservering van de benodigde budgetten).
 • Voor de binnenkomse maatregelen in Arnemuiden (de herinrichting van Nieuwlandseweg en Schuttershof), die onderdeel uitmaken van Fase 2, verstrekte de gemeenteraad van Middelburg ook al eerder krediet.
 • Over de overige maatregelen van Fase 2 en de maatregelen van Fase 3 is nog niets besloten: dit vereist eerst een keuze uit de vier overgebleven oplossingsvarianten (zie de verkenningsfase).

Ondertussen worden op verzoek van eerdergenoemd bestuurlijk overleg de verschillende onderdelen van variant A5 alvast verder uitgewerkt. Daaraan gekoppeld worden in het voorjaar van 2024, in nauw overleg met de Bewonersgroep Arnemuiden, de Dorpsraad Lewedorp, de Dorpsvereniging Wolphaartsdijk en betrokken stakeholders, de eerste vervolgstappen gezet in het participatietraject. Dit behelst in ieder geval:

 1. Een brede consultatie over de voorkeursvariant A5, met alle stakeholders in het gebied.
 2. De concrete uitwerking van de maatregelen bij Lewedorp (Fase 1), met omwonenden, bedrijven, grondeigenaren en andere belanghebbenden langs het traject.
 3. De invulling van de maatregelen die gewenst zijn in en om de kern van Arnemuiden (Fase 2), met omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden.
 4. Een eerste ontwerp van de westelijke randweg (Fase 3), met betrokken omwonenden, bedrijven, grondeigenaren en andere belanghebbenden langs het traject.

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraden van Middelburg, Borsele en Goes en de Algemene Vergadering van het waterschap Scheldestromen om een definitieve keuze te maken voor een van de vier oplossingsvarianten.

De planning van het participatie- en besluitvormingsproces is als volgt:

Februari - april 2024

 • Gesprekken met direct belanghebbende grondeigenaren, bedrijven en bewoners.
 • Informatiebijeenkomsten in Arnemuiden en Lewedorp.

Mei - juni 2024

 • Vervolggesprekken met direct belanghebbende grondeigenaren, bedrijven en bewoners.
 • Terugkomavonden in Arnemuiden en Lewedorp.
 • Opstellen participatierapport.

Juli - najaar 2024

 • Opstellen eindrapport over variant A5.
 • Opstellen beslisnota over de 4 varianten voor besturen en raden.
 • Bespreken in bestuurlijk overleg.
 • Bespreken in colleges 3 gemeenten en dagelijks bestuur waterschap.
 • Publicatie eindrapport en beslisnota.
 • Informatieve bespreking met raadsleden.
 • Besluitvorming door gemeenteraden en de Algemene Vergadering van het waterschap Scheldestromen.

Informatiebijeenkomsten oplossingen verkeersproblemen 

Op donderdag 14 maart vond in dorpshuis De Arne een informatiebijeenkomst plaats over deze nieuwe ontwikkelingen en op 17 april een inloopbijeenkomst. Op donderdag 28 maart was er in Lewedorp een informatiebijeenkomst. Op 14 mei vindt er voor iedereen een digitale informatiebijeenkomst plaats. Aansluitend zullen op maandag 27 en donderdag 30 mei vervolgbijeenkomsten plaatsvinden in De Arne in Arnemuiden. En op 12 juni in de Zandlôôper in Lewedorp.