Veelgestelde vragen en antwoorden over verkeer en parkeren in Middelburg. Informatie over verkeersregels en contactmogelijkheden voor klachten en suggesties.

Welke verkeersregels gelden voor gehandicaptenvoertuigen?

Gehandicaptenvoertuigen mogen het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad en de rijbaan gebruiken. Rijden op autoweg en autosnelweg is niet toegestaan. Parkeren op het trottoir is toegestaan. Voor bestuurders van gehandicaptenvoertuigen gelden dezelfde voorrangsregels als voor andere bestuurders. Alleen als bestuurders van gehandicaptenvoertuigen gebruik maken van voetgangersvoorzieningen (zoals trottoir of zebrapad) gelden voor hen de regels voor voetgangers.

Een gehandicaptenvoertuig is een voertuig dat is ingericht voor het vervoeren van een gehandicapte. Maximale afmetingen van het voertuig:1,10 m breed, 3,50 m lang, 2,0 m hoog.

De maximumsnelheid is 30 km/u binnen de bebouwde kom en 40 km/u buiten de bebouwde kom.

De minimumleeftijd voor de bestuurder is 16 jaar voor voertuigen die sneller kunnen rijden dan 10 km/u. Er is geen minimumleeftijd voor voertuigen die niet sneller kunnen rijden dan 10 km/u.

Let op: de gesloten gehandicaptenvoertuigen moeten niet worden verward met brommobielen. Dat zijn bromfietsen op meer dan twee wielen met een gesloten carrosserie. Brommobielen zijn te herkennen aan de 45 km/u-sticker op de achterkant. Zij moeten de regels voor personenauto's volgen en mogen dus niet op het trottoir of het fietspad rijden.

Is een skater een voetganger in het verkeer?

Ja, voor skaters gelden dezelfde regels als voor een voetganger.

Welke verkeersregels gelden op rotondes binnen de bebouwde kom?

In Middelburg geldt dat de fietsers op alle rotondes voorrang hebben behalve op de rotonde Kleverskerkseweg op bedrijventerrein Arnestein. Naast de wettelijke verkeersregels geldt dat het juiste verkeersgedrag van belang is om op veilige wijze de rotonde te passeren.

De belangrijkste gedragsregels zijn:

 • Matig uw snelheid. Een heel belangrijke regel. Omdat er allerlei kruisingen en wisselingen op een betrekkelijk klein gebied plaatsvinden is het van belang dat u het overzicht blijft houden. Dat kan feitelijk alleen wanneer u de rotonde met een gematigde snelheid berijdt.
 • Zoek als fietser oogcontact met de kruisende automobilist. Neem nooit zomaar voorrang. Voorrang moet je krijgen. Door oogcontact te zoeken kun je vaststellen "ben ik wel gezien?" en "krijg ik voorrang?"
 • Geef voor het oprijden van de rotonde voorrang aan al het verkeer op de rotonde.
 • Geef als automobilist bij verlaten van de rotonde voorrang aan (brom)fietsers en eventueel overstekende voetgangers.
 • Geef zoveel mogelijk met uw richtingsaanwijzer aan wat u doet. Rijdt u driekwart: geef dan met uw richtingaanwijzer eerst linksaf aan, en bij het naderen van de afslag rechtsaf. Als u de rotonde verlaat, geeft u altijd rechtsaf aan.

Welke verkeersregels gelden er in (woon)erven?

In een erf gelden er een aantal afwijkende verkeersregels.

Uit: RVV 1990:

 • Voetgangers mogen de weg over de volle breedte gebruiken (artikel.44).
 • De maximumsnelheid bedraagt voor alle bestuurders (dus ook voor fietsers, snor- en bromfietsers) 'stapvoets', wat neerkomt op maximaal 15 km/u (artikel 45).
 • Parkeren is alleen toegestaan in de aangegeven parkeervakken (artikel 46).

Wat is 'laden en lossen' en wat is precies 'parkeren'?

We hebben het over parkeren wanneer een voertuig langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen van personen of voor het laden en lossen. Onder 'laden en lossen' verstaan we de tijd die nodig is om de spullen in of uit te laden, en dus niet om bijvoorbeeld nog een bezoekje aan een café te brengen.

Ik wil mijn auto parkeren, waar mag dat NIET?

Er zijn enkele situaties waar het parkeren van uw auto verboden is.

 • bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan
 • voor een inrit of een uitrit
 • buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg
 • op een parkeergelegenheid: voor zover uw voertuig niet behoort tot de op het bord aangegeven voertuigcategorie, op een andere wijze dan op het bord of onderbord is aangegeven, op dagen of uren waarop dit volgens het onderbord is verboden
 • parkeren binnen een parkeerverbodszone is slechts in de daarvoor bestemde parkeervakken toegestaan

Waar mag je in de Middelburgse binnenstad nu wel en niet parkeren?

In de binnenstad van Middelburg geldt een parkeerverbodszone. Dat betekent dat parkeren binnen deze zone alleen is toegestaan in de als zodanig herkenbare parkeervakken. Parkeren buiten de vakken is dus niet toegestaan.

Mijn buurman/-vrouw parkeert zijn/haar (bedrijfs)busje voor mijn raam. Mag dat?

We maken in Middelburg geen onderscheid in personenauto's en bedrijfsbusjes. Het parkeren van bedrijfsbusjes los je in goed onderling overleg op. Er zijn in de nabije omgeving vaak wel parkeerplaatsen te vinden die minder overlastgevoelig zijn.

Het parkeren van voertuigen die, met inbegrip van lading, langer dan 6 meter zijn, is alleen toegestaan op plaatsen die het college daarvoor heeft aangewezen. Dit verbod geldt niet op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 08.00 tot 18.00 uur.

Daarnaast is het verboden voertuigen die, met inbegrip van lading, langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter zijn, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw. Als dat op zodanige wijze gebeurt dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hen anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

Er staat een auto voor mijn uitrit, wat nu?

Parkeren voor een in- of uitrit is niet toegestaan. Wanneer je voor een inrit of een uitrit parkeert kunnen weggebruikers de inrit of uitrit niet in- of uitrijden en veroorzaak je dus hinder. De politie zal hiertegen optreden. Blokkade van uw uitrit: neem contact op met de politie 0900 8844.

Mijn buurman/vrouw rijdt (steeds) onverantwoord hard door onze straat, wat nu?

Het is natuurlijk erg vervelend als er ruzie zou ontstaan wanneer u opmerkingen maakt over het rijgedrag van uw buurman/-vrouw. Spreek uw buurman of buurvrouw dan aan op een rustig moment, en liefst wanneer hij/zij niet in de auto zit. Door op het moment zelf in te grijpen, zult u doorgaans weinig bereiken.

Wat voor bekeuring kan ik verwachten?

De hoogte van de bekeuring hangt af van het aantal kilometers dat is overschreden en onder welke omstandigheden de overschrijding plaatsvond, bijvoorbeeld binnen of buiten de bebouwde kom of bij wegwerkzaamheden.

Zie voor meer informatie de Boetebase van het Openbaar Ministerie.

Ik heb een idee/vraag/klacht over het verkeer, wat doe ik daar mee?

De specialisten van de gemeente zijn zelf ook heel vaak verkeersdeelnemer, maar zien natuurlijk niet alles wat er gebeurt in het verkeer. Een paar extra ogen en oren van een oplettende burger is daarom onmisbaar. Bewoners zijn vaak verkeersdeskundigen bij uitstek. Een idee/vraag/klacht kunt u daarom aan ons kwijt via een e-mailbericht of een brief.

Een e-mail kunt u richten aan info@middelburg.nl of een briefje aan B en W Middelburg.

Gevaarlijke situatie of spoedeisende zaak

Is er sprake van een gevaarlijke situatie of een spoedeisende zaak? Meld dit dan altijd telefonisch, tel. 0118 67 50 00. Dan kan de gemeente zo snel mogelijk actie ondernemen.

Er rijden teveel auto's door mijn straat. Kan dat wat minder?

De straten in Middelburg (binnen de bebouwde kom) zijn ingedeeld in twee hoofdgroepen: verkeersaders (maximum snelheid 50 km/u) en verblijfsgebieden/woonstraten (maximum snelheid 30 km/u).

Verkeersaders

Enkele voorbeelden van verkeersaders zijn: Statenlaan, Torenweg, Schroeweg, Het Groene Woud, Looierssingel, Sandberglaan, Laan der Verenigde Naties, President Rooseveltlaan, enz. In deze straten geldt een maximumsnelheid van 50 km/u.

Woonstraten

De overige straten zijn woonstraten. Hier geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. Enkele voorbeelden Roozenburglaan, Stadhouderslaan, Oude Vlissingseweg, Lange Noordstraat Abelenlaan, Banckertstraat, Langevielesingel, Sportlaan, enz.

Een uitzondering vormen de wegen op bedrijfsterreinen. Hier geldt doorgaans ook het 50 km-regime.

Overlast

Een idee/vraag/klacht kunt u het liefst aan ons kwijt via een e-mailbericht of een brief. Een e-mail kunt u richten aan info@middelburg.nl of een briefje aan B en W Middelburg.

Het is een chaos bij de school. Kan de gemeente wat doen?

Een goed verloop van het verkeer bij een school hangt af van het samenspel van inrichting van de schoolomgeving en gedrag van ouders en leerlingen. Ziet u een probleem en heeft u een oplossing, dan zijn wij graag bereid om deze samen met de school te bekijken.

De verkeerssituatie bij scholen is op haal- en brengmomenten vaak chaotisch. Het duurt vaak maar kort, maar komt twee tot vier keer per dag voor.

Een idee/vraag/klacht kunt u het liefst aan ons kwijt via een e-mailbericht of een brief. Een e-mail kunt u richten aan info@middelburg.nl of een briefje aan B en W Middelburg.

Ik kan niet veilig naar de overkant. Kan er hier een zebrapad komen?

Vinden wij de locatie ook geschikt, dan kunnen we een voetgangersoversteekplaats met zebra aanleggen. Is er een echt oversteekprobleem (met veel kruisend autoverkeer) dan leggen we liever een middengeleider aan waardoor overstekende voetgangers de weg in twee fasen kunnen oversteken.

In 30 km-zones leggen we doorgaans alleen oversteekplaatsen aan bij scholen, bij instellingen voor ouderen, of wanneer sprake is van een voetgangersstroom van enige omvang.

Het uitzicht is hier slecht. Kan er een verkeersspiegel komen?

Verkeersspiegels passen we zeer zelden toe. Want: het autorijden waarbij je reageert op wat je in een bolle verkeersspiegel ziet, is niet erg verkeersveilig.

Het vereist een bijzondere vaardigheid 'op zo'n spiegel te rijden'. Een vaardigheid die de doorsnee weggebruiker niet bezit. Bovendien moet de weggebruiker heel goed op de hoogte zijn van de verkeerssituatie en wat hij via de spiegel kan overzien. Je ziet snel fietsers over het hoofd, waardoor ongelukken gebeuren.

Ik zie een gevaarlijk kruispunt. Het wachten is op een ongeluk. Kan dit aangepakt worden?

De gemeente heeft een algemeen verkeersveiligheidsbeleid. In dat beleid hebben verkeerssituaties waar letselongevallen gebeuren prioriteit.

Daarnaast proberen we werk met werk te maken. Dat wil zeggen dat er per jaar diverse verkeerssituaties vanwege onderhoud (herbestrating of rioleringswerk) worden aangepakt. Op zulke momenten wordt gekeken hoe we met eenvoudige ingrepen de verkeerssituatie kunnen verbeteren.

Ik heb een klacht over openbaar vervoer. Waar kan ik die kwijt?

De provincie Zeeland is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Zeeland. Het vervoer zelf wordt op Walcheren uitgevoerd door Connexxion. Suggesties, opmerkingen of klachten kunt u kwijt bij de Provincie Zeeland. Heeft u specifieke klachten over de bus dan kunt u terecht bij Connexxion.

Er is een verkeersbord beschadigd/verdwenen, waar kan ik dat melden?

U kunt uw melding over een verkeersbord direct online doen, of deze telefonisch doorgeven.

U kunt een digitale melding indienen via het formulier melding openbare ruimte.

Indien u liever een telefonische melding doet dan kan dit via telefoonnummer 0118 67 50 00.

Is er sprake van een gevaarlijke situatie of een spoedeisende zaak? Meld dit dan altijd telefonisch, dan kan de gemeente zo snel mogelijk actie ondernemen.

De straat is verzakt, waar kan ik dat melden?

U kunt uw melding over een verzakking in de straat direct online doen, of deze telefonisch doorgeven.

U kunt een digitale melding indienen via het formulier melding openbare ruimte.

Indien u liever een telefonische melding doet dan kan dit via telefoonnummer 0118 67 50 00.

Is er sprake van een gevaarlijke situatie of een spoedeisende zaak? Meld dit dan altijd telefonisch, dan kan de gemeente zo snel mogelijk actie ondernemen.

Ik heb last van trillingen en/of schade aan mijn woning door het autoverkeer.

Het kan gebeuren dat u trillingen voelt bij langsrijdend verkeer. Meent u door trillingen schade te hebben ondervonden, dan kunt u hierover een klacht indienen.

Middelburg heeft op bepaalde delen een slappe ondergrond. Wanneer uw huis niet op palen is gefundeerd, kunt u trillingen voelen van voorbijrijdend verkeer.

Op zich hoeft dat niet tot schade te leiden. Wanneer u denkt dat dit wel het geval is, moet dient u een gespecialiseerde bouwkundige expert een rapport laten opstellen waarin wordt aangetoond dat de schade is veroorzaakt door wegverkeer. Dat rapport kunt u samen met uw klachtomschrijving schriftelijk indienen bij het bij het college van B en W. Wij nemen het dan in behandeling.

Ik heb last van verkeersgeluid. Wat kan hieraan gedaan worden?

In Nederland geldt de Wet geluidhinder. Verkeersgeluid moet aan normen voldoen. Woningen die binnen een 30 km-zone zijn gelegen, vallen hier buiten. In de andere gevallen kunt u contact opnemen met de wegbeheerder.

Voor Middelburg is deze contactpersoon bereikbaar via info@middelburg.nl.

Waar staan de plannen in die Middelburg heeft met het verkeer?

Het verkeer- en vervoerplan beschrijft hoe het verkeer en vervoer de komende jaren in Middelburg en omringende dorpen wordt geregeld. Het gaat daarbij om de auto, de fiets, voetgangers, openbaar vervoer enzovoorts. Maar het gaat ook over verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Allemaal aspecten die een rol spelen in het verkeer- en vervoerbeleid.

Een fietsstraat, wat is dat?

Een fietsstraat is een straat waar zowel auto's als fietsen mogen rijden. Fietsers zijn daarbij vaak in de meerderheid. Het autoverkeer past zich daarbij aan het fietsverkeer. Auto's blijven achter de fietser rijden. De auto is 'te gast'.

Hoe herken ik een uitrit?

Van oudsher is een uitrit:

 • een aansluiting van een privéterrein op een weg voor het openbaar verkeer, of
 • een weg met een zeer beperkte verkeersfunctie, leidend naar een plaats waar iemand zich aan het doorgaande verkeer kon onttrekken.

 Echter: de laatste jaren zijn steeds meer uitritten aangelegd bij ingangen van 30 km/u-zones, erven en parkeerterreinen. De uitritten zien er soms verschillend uit. In het verleden zijn al vele juridische uitspraken gedaan over de constructie van uitritten.

Een uitrit wordt gekenmerkt door een zichtbare beperkte bestemming (bijvoorbeeld de uitgang van een garagebox of benzinestation), of een duidelijke uitritconstructie, die gekenmerkt wordt door:

 • een verhoogd, doorlopend trottoir langs de doorgaande weg;
 • inritblokken aan beide zijden van de uitrit;
 • afwezigheid van bochtbanden. Als de uitrit niet door zijn vormgeving herkenbaar is, worden er soms aanvullende borden geplaatst. Bijvoorbeeld: U verlaat een uitrit.

Bestuurders die een uitrit verlaten of inrijden moeten al het overige verkeer laten voorgaan.

Waarom drempels en paaltjes?

Drempels zijn nodig om de maximumsnelheid af te dwingen. Paaltjes in wegen staan er altijd om een probleem met sluipverkeer op te lossen/te voorkomen.

Wat is het verschil tussen een straat in een 30km/u-zone en een erf?

Een 30 km/u-zone en een erf zijn twee verschillende wegcategorieën met verschillende regels.

In een 30 km/u-zone gelden dezelfde verkeersregels als in 50 km/u-gebieden, met als enige uitzondering dat de maximumsnelheid op 30 km/u ligt.

In een erf gelden andere verkeersregels. De snelheidslimiet is 'stapvoets', wat in de praktijk neerkomt op maximaal 15 km/u, parkeren mag alleen in de aangegeven parkeervakken en voetgangers mogen in een erf van de gehele wegbreedte gebruikmaken. Een erf wordt aangeduid met het blauwe erfbord; een 30 km/u zone wordt aangeduid met het witte zonebord waarin het 30 km/u-bord is aangebracht.

Ik heb een suggestie voor een verkeersmaatregel. Hoe kan ik deze indienen?

U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de verkeerswerkgroep van uw wijk.

De verkeerswerkgroep onderzoekt of er voor de maatregel voldoende draagvlak is in de wijk en kan het voorstel bij de gemeente indienen in een van de tweejaarlijkse vergaderingen. U kunt uw voorstel ook indienen bij de mensen van het wijkteam, die het voorstel door kunnen geven aan de verkeerswerkgroep.