Subsidieregeling sociaal domein

In de gemeente Middelburg zijn voor het sociaal domein algemene voorzieningen aangewezen. Dit zijn: inloopvoorzieningen, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening, sociaal team, slachtofferhulp, onafhankelijke cliëntondersteuning, mantelzorgondersteuning en vrijwilligersondersteuning. Een algemene voorziening is een laagdrempelige voorziening waar inwoners naar toe kunnen gaan voor hulp en ondersteuning op diverse gebieden in hun leven.

Aanvraagformulier subsidie algemene voorzieningen Sociaal Domein

In de subsidieregeling en beleidsregels zijn de spelregels opgenomen die naast de Algemene subsidieverordening van toepassing zijn om een aanvraag voor subsidie te kunnen doen. De subsidieregeling algemene voorzieningen sociaal domein Middelburg 2023-2026 en de beleidsregels subsidie algemene voorzieningen Sociaal Domein zijn bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Voor jaarlijkse subsidies en eenmalige subsidies is een plafond vastgesteld.

Aanvraag subsidie sociaal domein

Informatie over het aanvragen van subsidie voor het sociaal domein.

Voor welke datum moet ik mijn aanvraag indienen?

De aanvraag voor subsidie voor activiteiten die gedurende een jaar worden uitgevoerd moet op 1 juni voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd binnen zijn.

Subsidie voor eenmalige activiteiten of subsidie voor een proeftuin of experiment moeten 8 weken voordat gestart wordt met de activiteiten aangevraagd worden.

Kan iedereen een aanvraag indienen?

Jaarlijkse subsidie kan alleen worden ingediend door een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting.

Eenmalige subsidie kan ook door een natuurlijk persoon worden ingediend.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kunt online via DigiD of eHerkenning een aanvraag indienen. Zowel de aanvraag van subsidie en de aanvraag tot vaststelling kunnen online worden ingediend. Online subsidie aanvragen heeft grote voordelen voor u. Naast het aanvraagformulier stuurt u ook de bijlagen naar ons. Welke bijlagen dat zijn leest u in het aanvraagformulier.

Heeft u nog geen DigiD dan kunt u deze eenvoudig aanvragen via www.digid.nl. Heeft uw bedrijf, of heeft u als ondernemer of beroepsbeoefenaar nog geen eHerkenning dan kunt u deze aanvragen via www.eherkenning.nl.

Wat moet ik naast een aanvraagformulier verder nog indienen?

Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens aanwezig zijn:

 • Een activiteitenplan
 • Een begroting
 • Het bankrekeningnummer

Als de aanvrager een onderneming is moet daarnaast toegevoegd worden:

 • Een overzicht van alle subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen die de aanvrager zal ontvangen voor de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd;
 • Een de-minimisverklaring. Dit is de verklaring waarin een onderneming aangeeft of hij in het lopende en de twee direct voorafgaande belastingjaren reeds de-minimissteun heeft ontvangen, en zo ja, tot welk bedrag;
 • Een opgave van het nummer van de Kamer van Koophandel
 • Een overzicht van de stand van de reserves

Een onderneming die voor het eerst subsidie aanvraagt voegt daar ook nog aan toe:

 • Een kopie van de oprichtingsakte en statuten
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Jaarverslag, de jaarrekening of balans van het voorgaande jaar
 • Kopie van de bankpas

Wat moet er in een activiteitenplan staan?

In het activiteitenplan is een beschrijving opgenomen van het volgende:

 1. de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4 van de regeling. Als niet aan een of meerdere voorwaarden voldaan kan worden, wordt hier aangegeven waarom dat zo is.
 2. de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 van deze regeling genoemde doelstelling;
 3. de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;
 4. de wijze waarop de effecten van de activiteiten/diensten worden gemeten en gerapporteerd;
 5. de onderlinge samenhang tussen de activiteiten indien sprake is van een samenwerkingsverband;
 6. de wijze waarop (domein overstijgend) wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Middelburg;
 7. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de beoordelingscriteria die in hoofdstuk 2 van deze regeling genoemd worden in de artikelen 16, 20, 25 en 30 voor zover op de betreffende voorziening van toepassing.

Per algemene voorziening kunnen aanvullende criteria of verplichtingen worden gesteld. De invulling van deze criteria en verplichtingen moeten ook terug komen in het activiteitenplan.

Wat gebeurt er als ik het aanvraagformulier niet volledig invul of de bijlagen vergeet mee te sturen?

Als het aanvraagformulier niet volledig wordt ingevuld en bijlagen ontbreken dan kunnen we de aanvraag niet inhoudelijk beoordelen. Op het moment dat we constateren dat de aanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons een brief. In deze brief staat wat u moet aanvullen.

Wanneer kom ik aanmerking voor subsidie?

U komt in aanmerking voor subsidie als u aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening en de subsidieregeling voldoet en er voldoende middelen beschikbaar zijn gesteld door de gemeente.

Wat is een subsidieplafond?

Een subsidieplafond is het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor subsidies. In de subsidieregeling staat beschreven hoe het subsidieplafond verdeeld wordt. Belangrijk is dat als het subsidieplafond is bereikt, een aanvraag voor subsidie wordt afgewezen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een meerjarige subsidie?

U kunt in aanmerking komen voor meerjarige subsidie als u naast het voldoen aan alle voorwaarden voldoet aan de aanvullende voorwaarden:

 1. U heeft langere tijd een bestendige subsidierelatie met de gemeente. Dit betekent dat u al 3 jaar of langer subsidie voor de uitvoering van dezelfde activiteiten ontvangt van de gemeente.
 2. U vraagt subsidie aan voor meer dan € 100.000 per jaar.
 3. U werkt mee aan de totstandkoming van een subsidieovereenkomst.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een eenmalige subsidie?

In de subsidieregeling en de beleidsregels hebben we uitgewerkt wanneer u in aanmerking komt voor eenmalige subsidie.

Beoordeling subsidieaanvraag sociaal domein

Informatie over de beoordeling van een aanvraag voor subsidie voor het sociaal domein.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Op het moment dat een aanvraag binnen komt bij de gemeente, wordt deze geregistreerd in een postsysteem. Vervolgens wordt bekeken of de aanvraag op tijd is ingediend. Verder is het belangrijk dat de aanvraag is ondertekend door de juiste persoon of personen. We vragen ook bijlagen mee te sturen bij de aanvraag. Als de bijlagen niet bij de aanvraag zijn toegevoegd, kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.

Als uw aanvraag helemaal compleet is en op tijd bij ons binnen is, wordt de aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Voor sommige activiteiten wordt een beoordelingsformulier gebruikt. Dit is het geval als subsidie wordt aangevraagd voor een inloopvoorziening, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening of het sociaal team. U ontvangt na de beoordeling een beslissing. Dat noemen we een beschikking tot subsidieverlening.

Wat staat er in een beschikking tot subsidieverlening?

In de beschikking leest u wat het besluit van het college is op uw aanvraag met een motivering. Verder staat hierin de hoogte van het bedrag van subsidie en op welke manier de subsidie wordt uitbetaald. Dat kan maandelijks zijn, maar ook bijvoorbeeld per kwartaal of aan het eind van het subsidiejaar. In de beschikking staat ook de periode opgenomen waarin u subsidie krijgt. Dit kan een jaar zijn of meerdere jaren, maar ook bij eenmalige subsidies bijvoorbeeld voor een project.

Wat betekent social return on investment?

Social return is een manier om sociaal rendement te realiseren bij overheidsopdrachten. Dat wil zeggen dat partijen in ruil voor het uitvoeren van overheidsopdrachten iets terug doen voor de maatschappij door het creëren van werkgelegenheid, stage- en leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social Return wordt toegepast door middel van het opnemen van sociale criteria (voorwaarden, eisen en wensen) in de beschikking.

De doelgroep van Social Return bestaat uit:

 • werkloze jongeren tot 27 jaar en
 • personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen langere tijd werkloos (langer dan 12 maanden), 50 jaar of ouder en/of personen die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen.

Onder de doelgroep zijn te verstaan: Participatiewet, Werkloosheidswet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen/Werkhervatting Gedeeltelijk/ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Arbeidsgeschikten, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, IOAW/IOAZ (Wet Inkomensvoorziening Oudere gedeeltelijk Arbeidsongeschikte en Werkloze werknemers/Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen) SW-geïndiceerden (Sociale Werkvoorziening), Niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, Vroegtijdige schoolverlaters met onvoldoende kwalificaties, Leerlingen in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.

Kan ik voor meerdere algemene voorzieningen een aanvraag indienen?

Ja, dit is mogelijk. U vraagt subsidie voor de uitvoering van activiteiten die vallen onder één of meerdere algemene voorzieningen.

In het kader van domein overstijgend werken, kan ik dan 1 aanvraag indienen?

Ja, dit is mogelijk. U geeft in het activiteitenplan aan op welke wijze u invulling geeft aan het domein overstijgend werken.

Wanneer kan ik een besluit op mijn aanvraag verwachten?

Op verzoeken voor eenmalige subsidie wordt uiterlijk 8 weken voordat de activiteiten van de aanvrager beginnen, beslist.

Op verzoeken voor jaarlijkse subsidie wordt uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is binnengekomen, beslist.

Bezwaar besluit subsidie sociaal domein

Bezwaar maken tegen een subsidiebesluit.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een besluit?

Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u in bezwaar. U stuurt dan een bezwaarschrift en richt dit bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bij de gemeente binnen zijn. U kunt uw bezwaar ook online indienen.

Wat moet ik opnemen in een bezwaarschrift?

In het bezwaarschrift schrijft u op waarom u het niet eens bent met de beslissing, het besluit. U geeft aan tegen welk besluit u bezwaar maakt. Daarnaast stuurt u alle relevante bijlagen mee. Dit zijn documenten die uw bezwaarpunten onderbouwen. Verder moet u ervoor zorgen dat het bezwaarschrift is ondertekend.

Hoe verloopt de bezwaarprocedure?

De bezwaarschriften worden behandeld door een onafhankelijke commissie. Hoe de procedure verder gaat, leest u op de pagina Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten.

Vaststelling subsidie sociaal domein

Informatie over de subsidievaststelling.

Voor welke datum moet ik mijn aanvraag indienen?

De aanvraag om de subsidie vast te stellen moet op 1 juni binnen zijn.

Welke gegevens dien ik aan te leveren voor de vaststelling van de subsidie?

Voor de vaststelling van subsidie wordt onderscheid gemaakt in de hoogte van de subsidie:

 • Subsidies tot € 10.000 en die niet direct zijn vastgesteld. In de beschikking tot verlening wordt opgenomen welke gegevens aangeleverd moeten worden voor de vaststelling.
 • Subsidies tussen € 10.000 en € 50.000.  Bij de aanvraag voor vaststelling wordt gevoegd:
  • Een aanvraagformulier
  • Een inhoudelijk verslag met een financiële verantwoording per activiteit. Dit verslag is nodig om te kunnen beoordelen of de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan alle verplichtingen is voldaan.
 • Subsidies van meer dan € 50.000. Bij de aanvraag voor vaststelling wordt gevoegd:
  • Een aanvraagformulier
  • Een inhoudelijk verslag (activiteitenverslag)
  • Financieel verslag of jaarrekening
  • Een balans van het afgelopen subsidietijdvak en een toelichting op de balans
  • Een goedgekeurde controleverklaring opgesteld door een onafhankelijke accountant. De verklaring is opgesteld overeenkomstig het controleprotocol van de gemeente, te vinden op de pagina Subsidie, algemene informatie.

Wanneer is een goedgekeurde controleverklaring van een accountant van toepassing?

Een goedgekeurde controleverklaring van een onafhankelijk accountant is van toepassing op subsidies vanaf € 50.000.

Wat is de beslistermijn voor aanvragen om subsidie vast te stellen?

Aanvragen voor de vaststelling van subsidie van meer dan € 10.000 worden binnen 10 weken na ontvangst van de aanvraag vastgesteld. Soms heeft het college meer tijd nodig om een aanvraag te kunnen beoordelen en dan kan de termijn van 10 weken met 10 weken worden verlengd.