Voor kunst en cultuur zijn er aanvullende spelregels gemaakt. Bij een aanvraag voor subsidie zijn zowel de regels van de Algemene subsidieverordening en de regels van de subsidieregeling kunst en cultuur van toepassing.

Aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur

Aanvraag subsidie kunst en cultuur

Informatie over het aanvragen van subsidie voor kunst en cultuur.

Voor welke datum moet ik mijn aanvraag indienen?

De aanvraag voor subsidie voor activiteiten die gedurende een jaar worden uitgevoerd moet op 1 juni voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd binnen zijn.

Subsidie voor eenmalige activiteiten of subsidie voor een experiment moeten 8 weken voordat gestart wordt met de activiteiten aangevraagd worden.

Als er subsidie wordt ontvangen van de provincie, dan wordt aangesloten bij de termijnen die de provincie hanteert.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kunt online via DigiD of eHerkenning een aanvraag indienen. Zowel de aanvraag van subsidie en de aanvraag tot vaststelling kunnen online worden ingediend. Online subsidie aanvragen heeft grote voordelen voor u. Naast het aanvraagformulier stuurt u ook de bijlagen naar ons. Welke bijlagen dat zijn leest u in het aanvraagformulier.

Heeft u nog geen DigiD dan kunt u deze eenvoudig aanvragen via www.digid.nl(externe link). Heeft uw bedrijf, of heeft u als ondernemer of beroepsbeoefenaar nog geen eHerkenning dan kunt u deze aanvragen via www.eherkenning.nl(externe link).

Wat moet ik naast een aanvraagformulier verder nog indienen?

Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens aanwezig zijn:

 • Een activiteitenplan
 • Een begroting
 • Het bankrekeningnummer

Als de aanvrager een onderneming is moet daarnaast toegevoegd worden:

 • Een overzicht van alle subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen die de aanvrager zal ontvangen voor de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd;
 • Een de-minimisverklaring. Dit is de verklaring waarin een onderneming aangeeft of hij in het lopende en de twee direct voorafgaande belastingjaren reeds de-minimissteun heeft ontvangen, en zo ja, tot welk bedrag;
 • Een opgave van het nummer van de Kamer van Koophandel
 • Een overzicht van de stand van de reserves

Een onderneming die voor het eerst subsidie aanvraagt voegt daar ook nog aan toe:

 • Een kopie van de oprichtingsakte en statuten
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Jaarverslag, de jaarrekening of balans van het voorgaande jaar
 • Kopie van de bankpas

Wat moet er in een activiteitenplan staan?

Voor eenmalige activiteiten moet uit het plan duidelijk het volgende blijken:

 • Een omschrijving van de activiteiten die worden uitgevoerd
 • Hoe deze activiteiten bijdragen aan de doelen genoemd in artikel 2 van de regeling
 • De motivatie van op welke wijze het project zich onderscheidt van bestaande culturele initiatieven.

Voor jaarlijkse subsidies staat in het activiteitenplan omschreven:

 • Welke activiteiten worden uitgevoerd;
 • Hoe deze activiteiten bijdragen aan de doelen en resultaten genoemd in artikel 2 van de regeling;
 • Inzage in de zakelijke kwaliteit van de aanvrager;
 • Inzage in de betekenis van de activiteiten voor inwoners van de gemeente Middelburg;

Bij jaarlijkse subsidies vanaf € 10.000,- wordt in het activiteitenplan ook beschreven hoe een invulling wordt gegeven aan de beoordelingscriteria die genoemd zijn in artikel 23 van de regeling.

Wat gebeurt er als ik het aanvraagformulier niet volledig invul of de bijlagen vergeet mee te sturen?

Als het aanvraagformulier niet volledig wordt ingevuld en bijlagen ontbreken dan kunnen we de aanvraag niet inhoudelijk beoordelen. Op het moment dat we constateren dat de aanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons een brief. In deze brief staat wat u moet aanvullen.

Kan iedereen een aanvraag indienen?

Jaarlijkse subsidie kan alleen worden ingediend door een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting. Eenmalige subsidie kan ook door een natuurlijk persoon worden ingediend.

Wanneer kom ik aanmerking voor subsidie?

U komt in aanmerking voor subsidie als u aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening en de subsidieregeling voldoet en er voldoende middelen beschikbaar zijn gesteld door de gemeente.

Wat is een subsidieplafond?

Een subsidieplafond is het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor subsidies. In de subsidieregeling staat beschreven hoe het subsidieplafond verdeeld wordt. Belangrijk is dat als het subsidieplafond is bereikt, een aanvraag voor subsidie wordt afgewezen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een meerjarige subsidie?

U kunt in aanmerking komen voor meerjarige subsidie als u naast het voldoen aan alle voorwaarden voldoet aan de aanvullende voorwaarden:

 1. U heeft langere tijd een bestendige subsidierelatie met de gemeente. Dit betekent dat u al 3 jaar of langer subsidie voor de uitvoering van dezelfde activiteiten ontvangt van de gemeente.
 2. U vraagt subsidie aan voor meer dan € 100.000,- per jaar.
 3. U werkt mee aan de totstandkoming van een subsidieovereenkomst.

Het college verstrekt per categorie maximaal 1 meerjarige subsidie.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een eenmalige subsidie?

U komt in aanmerking voor een eenmalige subsidie als u nieuwe, experimentele initiatieven wilt gaan uitvoeren die een bijdrage leveren aan de uitvoering van de cultuurvisie. Het moet gaan om aantoonbare vernieuwing.

Het is ook mogelijk om eenmalige subsidie te vragen voor een haalbaarheidsonderzoek. In de regeling (hoofdstuk 2)(externe link) leest u verder aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Beoordeling subsidieaanvraag kunst en cultuur

Informatie over de beoordeling van een subsidieaanvraag kunst en cultuur.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Op het moment dat een aanvraag binnen komt bij de gemeente, wordt deze geregistreerd in een postsysteem. Vervolgens wordt bekeken of de aanvraag op tijd is ingediend. Verder is het belangrijk dat de aanvraag is ondertekend door de juiste persoon of personen. We vragen ook bijlagen mee te sturen bij de aanvraag. Als de bijlagen niet bij de aanvraag zijn toegevoegd, kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.

Als uw aanvraag helemaal compleet is en op tijd bij ons binnen is, wordt de aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Aanvragen vanaf € 10.000,- worden beoordeeld aan de hand van specifieke criteria. De criteria staan in artikel 23 van de regeling. U ontvangt na de beoordeling een beslissing. Dat noemen we een beschikking tot subsidieverlening.

Wat betekent social return on investment?

Social return is een manier om sociaal rendement te realiseren bij overheidsopdrachten. Dat wil zeggen dat partijen in ruil voor het uitvoeren van overheidsopdrachten iets terug doen voor de maatschappij door het creëren van werkgelegenheid, stageplekken en leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social return wordt toegepast door middel van het opnemen van sociale criteria (voorwaarden, eisen en wensen) in de beschikking.

De doelgroep van social return bestaat uit:

 • werkloze jongeren tot 27 jaar en
 • personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen: langere tijd werkloos (langer dan 12 maanden), 50 jaar of ouder en/of personen die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen.

Onder de doelgroep zijn te verstaan:

Participatiewet, Werkloosheidswet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen/Werkhervatting Gedeeltelijk/ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Arbeidsgeschikten, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, IOAW/IOAZ (Wet Inkomensvoorziening Oudere gedeeltelijk Arbeidsongeschikte en Werkloze werknemers/Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen) SW-geïndiceerden (Sociale Werkvoorziening), Niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, Vroegtijdige schoolverlaters met onvoldoende kwalificaties, Leerlingen in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.

Wat betekent zakelijke kwaliteit?

Zakelijke kwaliteit blijkt uit de financiële soliditeit van een organisatie, ook richting de toekomst. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een realistische begroting en (financieel) risicomanagement, maar ook uit bestuurlijke kwaliteit: hoe bestuur en toezicht georganiseerd zijn.

Hoe ga ik om met de landelijke codes (Fair Practice Code, Code Culturele Diversiteit en Inclusie, Code Cultural Governance)?

Onderschrijving en toepassing van de Code Cultural Governance zijn verplicht (‘pas toe en leg uit’). De gemeente vindt het belangrijk dat er stappen worden gezet op het gebied van fair practice en inclusie. Deze codes zijn echter niet verplicht, het adagium ‘pas toe of leg uit’ is van toepassing. Wij vragen u de codes toe te passen of uit te leggen waarom u dit niet doet. Meer informatie over de codes vindt u op:

Ik weet nog niet precies welke activiteiten ik programmeer. Is dat erg?

Nee, dit is niet erg. We willen graag weten welke soort activiteiten u organiseert, bijvoorbeeld: tentoonstellingen, concerten, etc. Geef ook zoveel mogelijk informatie over uw beleid en ambities in relatie tot de activiteit. Vermeld wel alle concrete informatie die u over de activiteiten heeft, want dat geeft ook een beeld. We willen in de aanvraag graag een duidelijke koppeling zien tussen de activiteiten en de begroting.

Wanneer kan ik een besluit op mijn aanvraag verwachten?

Op verzoeken voor eenmalige subsidie wordt uiterlijk 8 weken voordat de activiteiten van de aanvrager beginnen, beslist.

Op verzoeken voor jaarlijkse subsidie wordt uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is binnengekomen, beslist.

Bezwaar besluit subsidie kunst en cultuur

Bezwaar maken tegen een subsidiebesluit.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een besluit?

Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u in bezwaar. U stuurt dan een bezwaarschrift en richt dit bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum (die staat op de beschikking) van het besluit bij de gemeente binnen zijn. U kunt uw bezwaar ook online indienen.

Wat moet ik opnemen in een bezwaarschrift?

In het bezwaarschrift schrijft u op waarom u het niet eens bent met de beslissing, het besluit. U geeft aan tegen welk besluit u bezwaar maakt. Daarnaast stuurt u alle relevante bijlagen mee. Dit zijn documenten die uw bezwaarpunten onderbouwen. Verder moet u ervoor zorgen dat het bezwaarschrift is ondertekend.

Hoe verloopt de bezwaarprocedure?

De bezwaarschriften worden behandeld door een onafhankelijke commissie. Hoe de procedure verder gaat, leest u op de pagina Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten.

Vaststelling subsidie kunst en cultuur

Informatie over de subsidievaststelling.

Voor welke datum moet ik mijn aanvraag indienen?

De aanvraag om de subsidie vast te stellen moet op 1 juni binnen zijn.

Welke gegevens dien ik aan te leveren voor de vaststelling van de subsidie?

Voor de vaststelling van subsidie wordt onderscheid gemaakt in de hoogte van de subsidie:

 • Subsidies tot € 10.000 en die niet direct zijn vastgesteld. In de beschikking tot verlening wordt opgenomen welke gegevens aangeleverd moeten worden voor de vaststelling.
 • Subsidies tussen € 10.000 en € 50.000.  Bij de aanvraag voor vaststelling wordt gevoegd:
  • Een aanvraagformulier
  • Een inhoudelijk verslag met een financiële verantwoording per activiteit. Dit verslag is nodig om te kunnen beoordelen of de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan alle verplichtingen is voldaan.
 • Subsidies van meer dan € 50.000. Bij de aanvraag voor vaststelling wordt gevoegd:
  • Een aanvraagformulier
  • Een inhoudelijk verslag (activiteitenverslag)
  • Financieel verslag of jaarrekening
  • Een balans van het afgelopen subsidietijdvak en een toelichting op de balans
  • Een goedgekeurde controleverklaring opgesteld door een onafhankelijke accountant. De verklaring is opgesteld overeenkomstig het controleprotocol van de gemeente, te vinden op de pagina Subsidie, algemene informatie.

Wanneer is een goedgekeurde controleverklaring van een accountant van toepassing?

Een goedgekeurde controleverklaring van een onafhankelijk accountant is van toepassing op subsidie vanaf € 50.000.

Wat is de beslistermijn voor aanvragen om subsidie vast te stellen?

Aanvragen voor de vaststelling van subsidie van meer dan € 10.000 worden binnen 10 weken na ontvangst van de aanvraag vastgesteld. Soms heeft het college meer tijd nodig om een aanvraag te kunnen beoordelen en dan kan de termijn van 10 weken met 10 weken worden verlengd.