Een bodemonderzoek dient ervoor om te bepalen of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het huidige of het toekomstige gebruik.

Het kan zijn dat het onderzoek laat zien dat er sprake is van een bodemverontreiniging. Het kan dan nodig zijn dat er eerst een bodemsanering moet worden uitgevoerd voordat de bodem kan worden gebruikt. Als de bodemverontreiniging boven een bepaalde concentratie en een bepaalde omvang voorkomt, kan er sprake zijn van een zogenaamde ‘ernstige’ verontreiniging. Zo’n verontreiniging wordt dan vastgelegd in een besluit (beschikking) dat door RUD Zeeland wordt genomen. Dit besluit wordt kadastraal geregistreerd. Zo kan voor iedereen bekend zijn dat er op die plek een bodemverontreiniging zit. Een bodemonderzoek mag alleen worden uitgevoerd door een milieu/bodemadviesbureau dat beschikt over een erkenning voor de BRL-2000. De personen die het veldwerk uitvoeren moeten vermeld staan op de erkenning. De erkenning wordt afgegeven door Ministerie van I&A.

Bodemonderzoek voor een bouwvergunning

Als u wilt bouwen, is er meestal een bouwvergunning nodig. In een aantal gevallen is het vergunningsvrij.

Bij een bouwvergunning moet er, op een paar uitzondering na, wel een bodemonderzoek worden gedaan. In artikel 2.1.5 van de bouwverordening van de gemeente Middelburg staat aan welke eisen dit bodemonderzoek moet voldoen. In sommige gevallen kan een asbestonderzoek nodig zijn.

In een enkel geval is geen bodemonderzoek nodig. Informatie daarover kunt u vinden in de Bouwverordening. Ook kan het zijn dat er bij de gemeente Middelburg al voldoende onderzoeksgegevens bekend zijn over een bepaald perceel. In zo’n geval is het soms mogelijk om een vrijstelling te krijgen van het doen van bodemonderzoek.

Als er bij het bodemonderzoek een bodemverontreiniging wordt gevonden dan kan het zijn dat er eerst een bodemsanering moet worden uitgevoerd voordat u kunt gaan bouwen.

Als u niet zeker weet of u een bodemonderzoek moet laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de gemeente Middelburg.

Bodemonderzoek voor een bestemmingsplanwijziging

Als u iets wilt doen waarvoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, dan moet u in de meeste gevallen een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Dit bodemonderzoek moet duidelijk maken of de wijziging die u wilt wel mogelijk is gezien de toestand van de bodem.

Gedurende de procedure voor een wijziging van het bestemmingsplan wordt u door de gemeente geïnformeerd over het moment waarop u een bodemonderzoek moet laten uitvoeren en aan welke eisen dat moet voldoen.

Bodemonderzoek voor het starten of beeindigen van een bedrijfsactiviteit

Bij het starten van een bedrijfsactiviteit moet in de meeste gevallen de toestand van de bodem bekend zijn, afhankelijk of er activiteiten plaatsvinden die als bodembedreigend worden aangemerkt.

Dit moet vóórdat de activiteiten worden gestart, worden vastgesteld door een bodemonderzoek, een zogenaamd Nul-situatie onderzoek.

Bij het beëindigen van een bedrijfsactiviteit moet opnieuw de kwaliteit van de bodem worden onderzocht.

Als uit voornoemde onderzoeken blijkt dat er door de bedrijfsactiviteiten in de tussenliggende tijd een verontreiniging is ontstaan, dan moet die verontreiniging in het kader van het Activiteitenbesluit en straks de Omgevingswet (zorgplichtsanering) gesaneerd worden tot de oorspronkelijke toestand. Het bedrijf is wettelijk aansprakelijk voor deze verontreiniging.

Als u niet zeker weet of u een bodemonderzoek moet laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de gemeente Middelburg.

Bodemonderzoek voor het aan- of verkopen van een perceel

Als u een perceel gaat kopen of verkopen is het verstandig om een goed beeld te hebben van de kwaliteit van de bodem.

Daarom adviseert de gemeente Middelburg u om in een dergelijk geval een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 Dit is geen formele verplichting, maar kan u veel narigheid besparen.

Als u een bouwkavel van de gemeente Middelburg koopt, dan is er al een bodemonderzoek uitgevoerd. Deze wordt bij de koopovereenkomst gevoegd.

Meer informatie

Bodemonderzoek bij het vermoeden van een bodemverontreiniging

Als u het vermoeden heeft dat uw perceel verontreinigd is, adviseren wij u om een historisch vooronderzoek uit te laten voeren.

Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan het nodig zijn om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Middelburg. De gemeente beschikt namelijk over veel informatie over de bodemkwaliteit binnen de gemeente U kunt ook de website van het Bodemloket raadplegen. Binnenkort is onze bodeminformatie ook digitaal opvraagbaar.

In sommige gevallen kan het zijn dat de gemeente u opdracht geeft om een oriënterend bodemonderzoek uit te laten voeren.

Vragen over de bodem?

Informatie over BUS-meldingen, bedrijven die onderzoeken en saneringen uitvoeren en de certificering die nodig is om deze werkzaamheden uit te voeren.

Voor meer informatie over bodemsaneringen en BUS-meldingen kunt u bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en bij de RUD Zeeland terecht. Op de site van het ministerie vindt u ook de formulieren die verplicht zijn bij een BUS-sanering.

Bedrijven die onderzoeken en saneringen uitvoeren

Bij milieu/bodemadviesbureaus kunt u terecht voor bodemadvies, zoals het laten uitvoeren van een bodemonderzoek, het opstellen van saneringsplannen en het verzorgen van de milieukundige begeleiding bij een sanering. Het bureau dient te beschikken over een erkenning (afgegeven door Senternovem). Op de site van Bodemplus kunt u zien welke bureaus erkend zijn voor de betreffende activiteit.

  • Voor veldwerk (bodemonderzoek) moet een bedrijf een BLR-2000 erkenning hebben. Personen die het werk uitvoeren moeten geregistreerd staan op de erkenning.
  • Voor milieukundige begeleidingen bij saneringen moet een bedrijf een BLR-6000 erkenning hebben. Personen die het werk uitvoeren moeten geregistreerd staan op de erkenning.
  • Voor het uitvoeren van een sanering moet een bedrijf een BLR-7000 erkenning hebben. Personen die het werk uitvoeren hoeven niet geregistreerd te staan op erkenning.

Gecertificeerde bedrijven voor tanksanering

Op de site van KIWA kunt u vinden welke bedrijven gecertificeerd zijn voor het uitvoeren van tanksaneringen.

Overige vragen met betrekking tot bodemverontreiniging

Voor andere vragen over bodemverontreiniging kunt u terecht bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de gemeente Middelburg.