Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken.

Voor het verwijderen van asbest moet u altijd een sloopmelding indienen. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Ook bij sloopwerkzaamheden waarbij er naar redelijke verwachting meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt moet u een sloopmelding indienen. Voor het indienen van een sloopmelding worden geen kosten in rekening gebracht. Met een sloopmelding wordt toegezien op de veiligheid bij de werkzaamheden en de ontstane afvalstromen.

Sloopmelding indienen

De sloopmelding kan worden gebruikt voor:

 • Het afvoeren van asbest naar de milieustraat door particulieren
 • Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden (met asbest) door particulieren of bedrijven

Sloopmelding voor asbestverwijdering door particulieren

In de volgende gevallen mag het asbest uit een woning naar de milieustraat afgevoerd worden:

 • Het gaat om het geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen (geen dakleien of gespijkerde platen);
 • Asbesthoudende vloertegels;
 • Niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking;
 • Asbest wordt verwijderd uit een woning of nevenfunctie voor zo ver deze niet bedoeld zijn voor de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Totaal van het te verwijderen asbest mag niet meer dan 35 m2 per perceel bedragen.

In deze gevallen is geen asbestinventarisatie nodig. Let er goed op dat het asbesthoudend materiaal alleen zonder breken, scheuren of knippen mag worden verwijderd. Gaat het om bijvoorbeeld gelijmde vloertegels dan mag u deze tegels niet meer zelf verwijderen. Er komen anders onnodig veel asbestvezels vrij die uw woning besmetten.

U doet de melding digitaal via het Omgevingsloket(externe link). Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode.

Eventueel kunt u hier ook het aanvraagformulier printen en met de hand invullen en toesturen aan de gemeente. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de melding via de website in te dienen, dan kunt u bij de gemeente het aanvraagformulier invullen. Bij de balie in het stadskantoor kunt u het formulier invullen, samen met een medewerker.

Na het indienen van een sloopmelding wordt deze door de gemeente beoordeeld en krijgt u een acceptatiebrief. Bij deze brief zit een bewijs van inlevering. Hiermee kunt u het verpakte asbest inleveren bij de milieustraat. De aangeboden asbesthoudende afvalstoffen moeten worden verpakt in doorzichtig folie dat tegen kostprijs verkrijgbaar is bij de milieustraat. Let op, niet verpakt asbest wordt niet ingenomen.

Een sloopmelding voor het afvoeren moet 5 werkdagen voor de sloop worden ingediend. Als u de sloopmelding via de website indient krijgt u per post de acceptatiebrief en bewijs van inlevering toegestuurd. Als u het formulier bij de gemeente invult kunt u direct een brief en bewijs van inlevering meekrijgen.

Sloopmelding voor sloopwerkzaamheden en overige asbestsanering

Voor sloopwerkzaamheden waarbij mogelijk asbest vrijkomt en bij sloopwerkzaamheden waarbij er naar redelijke verwachting meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt moet u een sloopmelding indienen. Het gaat dan ook om de gevallen waarbij u als particulier het asbest niet zelf mag afvoeren naar de milieustraat.

Het asbest mag dan alleen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden gedemonteerd en afgevoerd. Hiervoor is een asbestinventarisatierapport nodig. Dit kan worden opgesteld door een gecertificeerd bureau. Op de website van Ascert(externe link) kunt u alle inventarisatiebureaus vinden. Hierop vind u ook alle bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te mogen verwijderen.

U doet de melding digitaal via het Omgevingsloket(externe link). Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode.

Bedrijven doen de melding met eHerkenning. Eventueel kunt u hier ook het aanvraagformulier printen en met de hand invullen en toesturen aan de gemeente.

Een sloopmelding moet ten minste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend. Alleen bij asbestverwijdering in het kader van reparatiewerkzaamheden of mutatieonderhoudswerkzaamheden als dit anders tot onnodige leegstand van het gebouw zou leiden of het gebruiksgenot daarvan ernstig zou belemmeren mag de melding 5 werkdagen van tevoren worden ingediend.

Bij het indienen van een sloopmelding dienen de volgende stukken toegevoegd te worden:

 • Situatietekening met de plaats van het te slopen bouwwerk(en);
 • Plattegrond en/of doorsnedetekening met de plaats van de te slopen bouwwerk(en);
 • Kleurenfoto’s;
 • Asbestinventarisatierapport (niet verplicht bij panden van na 1994);
 • Sloopveiligheidsplan (indien van toepassing).

U ontvangt binnen de gestelde termijn een antwoordbrief. In deze antwoordbrief worden mogelijk nadere voorschriften gesteld aan de sloopwerkzaamheden.