De stand van zaken met betrekking tot de Trekdijk. Bekijk het bestemmingsplan en lees het plan van aanpak vervolgtraject participatie en kaders vervolgtraject.

De Raad van State heeft op 5 april 2023 uitspraak gedaan in het geding tussen enerzijds de werkgroep Trekdijk, de Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland, de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie en een inwoner van het dorp en anderzijds de gemeenteraad van de gemeente Middelburg.

Het beroep was gericht tegen het besluit van de raad van 10 november 2021 waarbij door de raad na een langdurig en intensief voorbereidingstraject het bestemmingsplan Bedrijventerrein Trekdijk is vastgesteld. De Raad van State heeft het bestreden besluit vernietigd op een drietal gronden:

  1. het bestemmingsplan staat ook andere bedrijvigheid toe dan transport & logistiek en gebleken is dat aan terrein voor die andere bedrijvigheid in 2021 geen behoefte was;
  2. strijdigheid met de provinciale omgevingsverordening omdat het bestemmingsplan niet voldoet aan het daarin gestelde vereiste van clustering;
  3. strijdigheid met de Wet Natuurbescherming (uitgangspunten interne saldering stikstof).

Nu moet er een keuze worden gemaakt over de bestemming van het gebied. Ook in het licht van de vast te stellen Omgevingsvisie Middelburg 2050 die de raad binnenkort wordt voorgelegd.

Het college stelt voor om in de concept omgevingsvisie de Trekdijk een ‘status aparte’ toe te kennen. Dit benadrukt de bijzondere positie van het gebied en maakt het mogelijk om op enig moment na een zorgvuldig afgewogen besluit te komen tot de vaststelling van de uiteindelijke bestemming van dit gebied. Het is daarbij, wat het college betreft, ook vanzelfsprekend dat de toekomstige bestemming in nauw overleg met het dorp en andere belanghebbenden tot stand zal komen.