Er zijn in Nederland en daarmee ook in Middelburg, te weinig sociale huurwoningen. Woningcorporatie Woongoed Middelburg heeft een langer wordende wachtlijst van mensen die om verschillende redenen met spoed een woning zoeken. Middelburg heeft besloten zich in te zetten om aan deze vraag te kunnen voldoen en Woongoed plaatste 52 tijdelijke woningen.

De krapte op de woningmarkt en het voldoen aan de oproep vanuit het kabinet om statushouders een woning toe te wijzen maakt dit noodzakelijk. Oplopende wachttijden voor de huurmarkt maakt alles urgent. Door meer woningen te bouwen is het mogelijk om meer mensen te huisvesten. De statushouders en spoedzoekers bieden we op deze manier sneller tijdelijke huisvesting aan. Daarom is er voor de mix gekozen van spoedzoekers en statushouders.

52 Tijdelijke woningen

De tijdelijke woningen komen op de locatie aan Het Zwin tussen de Yildirim Beyazit Moskee en het Leger des Heils. In totaal komen er 52 woningen, verdeeld over vijf woonblokken, in twee lagen. Er komen woningen op de begane grond en op de eerste verdieping (bereikbaar door middel van een galerij). De totale bouwhoogte is maximaal 6,5 m1.

Doelgroep

Er komen 28 woningen beschikbaar voor statushouders. Dit zijn mensen met een verblijfsvergunning, maar die nu nog bijvoorbeeld in een azc wonen en daar op korte termijn uit moeten. Het is wettelijk verplicht dat de gemeente zorgt voor woningen. Met deze tijdelijke woningen wordt het aantal vergunninghouders dat rechtstreeks gebruik maakt van de reguliere woonruimteverdeling minder.

Er komen 24 woningen beschikbaar voor spoedzoekers. Dit zijn woningzoekenden die acuut een woning nodig hebben.

Voorbeelden:

 • gescheiden ouder met kinderen;
 • mensen die om een andere reden dringend een andere woning nodig hebben, bijvoorbeeld jongeren (23+) die nog wonen bij ouders en waar dit problemen oplevert.

Veelgestelde vragen tijdelijke woningen Het Zwin

Veelgestelde vragen tijdelijke huisvesting spoedzoekers en statushouders.

De gebouwen en woningen

 • Waar wordt er gebouwd?
  • De 52 tijdelijke woningen komen op de locatie aan Het Zwin tussen de moskee en het Leger des Heils. Zie de tekening.
 • Hoe hoog is het gebouw?
  • De totale bouwhoogte is maximaal 6,5 m1
 • Hoeveel lagen?
  • In twee lagen, er komen woningen op de begane grond en op de eerste verdieping (bereikbaar door middel van een galerij)
 • Is er een gemeenschappelijke tuin?
  • Er is ruimte aanwezig tussen de vijf woonblokken. Hoe deze exact wordt ingericht (terras en/of grasveld) moet nog worden bepaald. De ruimte kan worden gebruikt door bewoners. Het omliggende terrein wordt semi openbaar gebied, dat wil zeggen dat deze voor iedereen toegankelijk is.
 • Jullie zeggen een vergunning voor 15 jaar. Wat gebeurt er daarna?
  • Zoals de woningen nu worden gebouwd, is op grond van artikel 10.23 van het Omgevingsbesluit en artikel 2.5a van het Bouwbesluit 2012 verlenging niet mogelijk. Omdat is bepaald dat een bouwactiviteit die betrekking heeft op een tijdelijk bouwwerk een termijn heeft van maximaal vijftien jaar. Het voornemen is om ze na 15 jaar te verwijderen.
 • Geldt er een maximale looptijd van een huurcontract? Zo ja, hoe lang?
  • Het is nog niet besloten of de huurcontracten tijdelijk of voor onbepaalde tijd zijn. Mensen kunnen er maximaal 15 jaar blijven wonen.
 • Wordt er voorzien in parkeergelegenheid?
  • Het openbare parkeerterrein aan Het Zwin kan de parkeerbehoefte, op alle weekmomenten, opvangen. Het parkeerterrein is verder vrij toegankelijk en daarmee voor zowel de bewoners als bezoekers beschikbaar.

Doelgroep

 • Waarom realiseren jullie dit?
  • De krapte op de woningmarkt en het voldoen aan de oproep vanuit het kabinet om statushouders een woning toe te wijzen maakt dit noodzakelijk. Oplopende wachttijden voor de huurmarkt maakt alles urgent. Door meer woningen op de markt te realiseren is het mogelijk om meer mensen te huisvesten. De statushouders en spoedzoekers die anders geen dak boven hun hoofd hebben bieden we nu op deze manier huisvesting aan. Daarom is er voor de mix gekozen van spoedzoekers en statushouders.
 • Wie gaan er wonen?
  • Er komen 28 woningen beschikbaar voor statushouders. Dit zijn mensen met een verblijfsvergunning, maar nu nog bijvoorbeeld nog in een AZC wonen en daar op korte termijn uit moeten. Het is wettelijk verplicht dat de gemeente zorgt voor woningen. Hierdoor wordt het aantal vergunninghouders dat rechtstreeks gebruik maakt van de reguliere woonruimteverdeling minder. Zij hebben de standaard rechten en plichten als spoedzoekers en andere Nederlanders op de arbeidsmarkt.
  • Er komen maximaal 24 woningen beschikbaar voor spoedzoekers. Dit zijn woningzoekenden die acuut een woning nodig hebben. Voorbeelden:
   • gescheiden ouder met kinderen;
   • mensen die om een andere reden dringend een andere woning nodig hebben, bijvoorbeeld jongeren (23+) die nog wonen bij ouders en waar dit problemen oplevert.
 • Waar komen de statushouders vandaan?
  • De statushouders ‘schuiven’ altijd door vanuit een azc (Middelburg of Goes) naar een reguliere woning. Het gaat dus altijd om mensen die rechtmatig in Nederland mogen verblijven.
 • Hoe worden statushouders, naast huisvesting, verder opgevangen en begeleid?
  • Gemeente begeleidt via Vizita, Orionis en vluchtelingenwerk de statushouders als ze er gaan wonen. Dit alles om de integratie in Middelburg te bevorderen. Het kan dan gaan om begeleiding bij allerlei praktische zaken, zoals:
   • kennismaking in de buurt;
   • zoeken naar werk;
   • inschrijven bij de gemeente;
   • aanvragen van een zorgverzekering;
   • hulp bij het leren van Nederlands.
  • Ook andere organisaties die ervaring hebben met ambulant werken zullen hierbij ondersteuning verlenen. Dat wil zeggen dat zij gezinnen helpen om thuis zelfstandig te kunnen wonen. Ook kunnen zij helpen bij praktische zaken als inrichting huis, en allerlei huishoudelijke zaken.
  • Woongoed is eigenaar, en draagt zorg voor onder andere de verhuur en het onderhoud. De bemiddeling en dagelijks beheer verloopt via professionele organisaties die ervaring hebben met woonbegeleiding van deze doelgroepen (korte looptijd contract, veel mutaties).
 • Spoedzoekers? Wie zijn dat?
  • Spoedzoekers zijn woningzoekenden die door uitzonderlijke situaties per direct op zoek zijn naar onderdak. Een aantal voorbeelden:
   • Bij huisuitzettingen (niet door eigen schuld) of gedwongen verkoop, dit kan bijvoorbeeld zijn door baanverlies. Door financiële problemen is er geen zekerheid dat zij toekomstige huur wel kunnen betalen. Desondanks is er voor deze groep een grote behoefte naar snel beschikbare, betaalbare woonoplossingen.
   • Economisch daklozen. Dat zijn mensen die redelijk zelfredzaam zijn, soms zelfs werken, maar door pech of (relatief kleine) problemen op straat belanden.
   • Echtscheidingen en andere verbroken relaties. Een snelle oplossing is dan gewenst voor tenminste één van de vertrekkende partners. Scheidingen leiden ook vaak tot financiële problematiek voor de twee ‘nieuwe’ huishoudens, waardoor veel woonoplossingen niet (meer) haalbaar zijn. De oplossingen moeten dus ook betaalbaar zijn. Dit allemaal kan ook gelden voor verbroken relaties tussen samenwonende personen.
 • Vindt er screening van de huurders plaats?
  • Er is een intakeprocedure waarbij aandacht besteed wordt waarom iemand snel huisvesting nodig heeft, wat de woonhistorie is en of de woningen in Het Zwin passend zijn.
 • Wat wordt de kale huurprijs van deze woningen?
  • De tweekamerwoningen krijgen een huurprijs van € 513
  • De vierkamerwoningen krijgen een huurprijs van € 678
 • Komt er een huismeester of iemand anders die toezicht houdt? Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?
  • Woongoed laat het beheer en begeleiding over aan professionele partijen. Er zal sprake zijn van intensief beheer. Ook het toezicht zal hieronder vallen. Naast naleving van gedragsregels behelst sociaal beheer vaak ook het organiseren van de ogen en oren in het project. In het huurcontract wordt aandacht geschonken aan naleving van gedragsregels.
 • Waar of bij wie meld ik overlast?
  • Overlast kan straks worden gemeld bij een van de beheerders van het wooncomplex. Hierover volgt in een later stadium informatie over.

Planning

 • Welke procedure loopt er nu nog bij de gemeente en hoe lang duurt dat?
  • De gemeente verleent medewerking aan het afgeven van een omgevingsvergunning door af te wijken op het vigerend omgevingsplan 'Stromenwijk' onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o). De inzagetermijn voor de ontwerpvergunning liep tot en met woensdag 23 november.
 • Wat is het vervolg? Kan ik bezwaar maken?
  • Voor wat betreft de ontwerp omgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde, dienden zienswijzen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. De termijn sloot op 23 november. Na deze termijn werden de zienswijzen in behandeling genomen en nam de gemeente (college B en W) een besluit hierover.
  • Voor wat betreft ontwerp verklaring van geen bedenkingen: gedurende bovengenoemde termijn kon een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent de ontwerp verklaring van geen bedenkingen kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Ook deze termijn sloot op 23 november. Na deze termijn werden de zienswijzen in behandeling genomen en nam de Raad een besluit hierover.

Algemeen

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen?
  • Algemene vragen (verhuur): Woongoed