Het raadspresidium is het overleg van de voorzitter van de raad (burgemeester) met de fractievoorzitters in aanloop naar een raadsvergadering.

Het presidium verricht een aantal organisatorische taken ter voorbereiding op de raads­vergadering. U kunt hierbij denken aan het vaststellen van de agenda van de raad, het bepalen van de agendapunten waarover debat zal plaatsvinden, het inventariseren van moties en amendementen en het vaststellen van de procedure voor behandeling van begroting en jaarrekening.

Ook vervult het raadspresidium de werkgeversrol voor de griffier. Tenslotte bespreekt het presidium een aantal zaken die voor de raad van belang zijn, zoals bijvoorbeeld het opzetten van weblogs voor raadsleden, het voorbereiden van informatiemarkten en de opzet van een evaluatie van Rekenkamer of burgeradvies. Het presidium bespreekt onderwerpen inhoudelijk niet voor, dat gebeurt in de commissievergaderingen. Het presidium neemt ook geen besluiten over inhoudelijke onderwerpen, dat doet de raad.

Het presidium vergadert in principe elke donderdag vóór de raad om 16.30 uur in het stadskantoor aan Kanaalweg 3. Deze vergaderingen zijn openbaar.