De raadsgriffier is er voor de raad. De griffier adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden.

Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan de griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Om de belangen van de raad goed te kunnen behartigen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers.

Ook de samenleving kan rekenen op de griffier. Als inwoners contact zoeken met raad, de fracties en/of raadsleden, gebruik willen maken van het spreekrecht of een burgerinitiatief willen indienen: de griffier staat voor hen klaar.

De griffier is aangesteld door de gemeenteraad. De griffier werkt dus onafhankelijk van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeentesecretaris. De griffier is dus geen onderdeel van de ambtelijke organisatie. Bij de uitvoering van de taken wordt de griffier ondersteund door een aantal medewerkers. Samen vormen zij de griffie van de gemeenteraad.

Contact