Met overheidsparticipatie bedoelen we de manier waarop de gemeente ondersteuning of een bijdrage geeft aan maatschappelijke initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven of andere belanghebbenden, gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Deze ondersteuning kan de vorm aannemen van loslaten, stimuleren, faciliteren, regisseren en reguleren.

Overheidsparticipatie wordt toegepast indien het maatschappelijke initiatief past binnen de kaders en doelstellingen van het gemeentelijk beleid en/of een positieve maatschappelijke bijdrage levert aan de lokale samenleving. Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt de aanvraag.

Als burgemeester en wethouders besluiten om overheidsparticipatie toe te passen, kunnen zij besluiten het publieksinitiatief te ondersteunen door middel van:

  • Het (eventueel tijdelijk) ter beschikking stellen van ruimtes of huisvesting;
  • Het beschikbaar stellen van een aanjaagbudget, subsidie of andere financiële middelen;
  • De inzet van ambtelijke expertise, netwerken of ondersteuning;
  • Andere vormen van ondersteuning.

In sommige gevallen wordt de aanvraag doorgestuurd naar het betreffende wijkteam. Ieder wijkteam krijgt jaarlijks een wijkbudget ter beschikking voor de leefbaarheid van de wijk.

Hebt u een idee of initiatief? Laat het ons weten via wijkgerichtwerken@middelburg.nl.

Voor meer informatie, zie hoofdstuk 4 in de Participatie- en inspraakverordening(externe link).