Een overzicht van de geldende bestemmingsplannen in gemeente Middelburg, met uitleg en bijbehorende documenten en verbeelding.

Akoestisch landschap Sint Laurens

De procedure voor het bestemmingsplan ‘Akoestisch landschap Sint Laurens’ is afgerond. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan is onherroepelijk geworden. U kunt niet meer op dit plan reageren.

Beeldentuin Nieuw- en Sint Joosland

De procedure voor het bestemmingsplan Beeldentuin – Nieuw- en Sint Joosland is afgerond.

Het plan is onherroepelijk geworden. U kunt niet meer op dit plan reageren.

Het vastgestelde bestemmingsplan beeldentuin Nieuw- en Sint Joosland is digitaal te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Bestemmingsplan Abeelseweg

Het bestemmingsplan “Woningen Abeelseweg” is door de gemeenteraad op 10 september 2012 vastgesteld.

Na vaststelling heeft het bestemmingsplan gedurende een periode van 6 weken (tot en met 2 november 2012)  ter visie gelegen. In deze periode is geen beroep ingesteld en dit betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Het vastgestelde bestemmingsplan is te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Arnemuiden

Op 26 april 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Arnemuiden gewijzigd vastgesteld. Het plangebied Arnemuiden omvat de historische kern Arnemuiden, de wijk ’t Poldertje en de latere uitbreidingswijken ten noorden van het spoor.

Bestemmingsplan Arnemuiden op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Bestemmingsplan Arnestein

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2013 het bestemmingsplan “Arnestein” gewijzigd vastgesteld.

Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Het plangebied van dit bestemmingsplan heeft betrekking op het bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. Het plangebied wordt grofweg begrensd door het kanaal door Walcheren, de Nieuwlandseweg en de Rijksweg N57. Ook de bedrijven aan de Kleverskerkseweg (tot en met het Tinq Tankstation) vallen in het plangebied.

Het vastgestelde bestemmingsplan is te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Binnenstad

Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft de gehele binnenstad van Middelburg en enkele daar aansluitende gebieden, te weten de stationsomgeving en de omgeving van de Sprencklaan. Een groot deel van het plangebied valt samen met het als beschermd stadsgezicht aangewezen deel van de binnenstad van Middelburg.

De gemeenteraad heeft op 15 december 2015 het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ gewijzigd vastgesteld. Tegen dat besluit is beroep aangetekend. Op 3 augustus 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak gedaan over de beroepschriften. De ABRvS heeft het beroepschrift grotendeels ongegrond verklaard, met uitzondering van het aspect parkeren en verkeer. Het gaan dan om het realiseren van voldoende parkeerplaatsen in de parkeergarage met daarbij aandacht voor verkeersveiligheid. Het plandeel met de bestemming ‘Wonen” voor het voormalige kazerneterrein is door de ABRvS in deze uitspraak vernietigd (zie: reparatie bestemmingsplan Binnenstad).

Voor het overige is het bestemmingsplan Binnenstad zoals dat op 15 december 2015 is vastgesteld, onherroepelijk geworden en in werking getreden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Het vastgestelde bestemmingsplan Binnenstad is te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Reparatie bestemmingsplan Binnenstad

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2017 het reparatiebestemmingsplan ‘Binnenstad’, voor zover het plandeel ‘voormalige Generaal Berghuijskazerne’ betreft gewijzigd vastgesteld.

De gemeenteraad heeft eerder op 15 december 2015 besloten het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ gewijzigd vast te stellen. Tegen dat besluit is beroep aangetekend. Op 3 augustus 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak gedaan over de beroepschriften. In de uitspraak wordt de gemeenteraad van Middelburg verplicht om binnen 26 weken na de uitspraak op de genoemde onderdelen in de uitspraak, een nieuw vaststellingsbesluit te nemen. Met het besluit van 30 januari 2017 heeft de gemeenteraad aan deze opdracht voldaan.

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan in het bestemmingsplan de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Voor de regels

  • In artikel 10.9 sub a ‘in- en uitritten’ wijzigen in ‘in- en uitrit’;
  • In artikel 10.9 sub b ‘garageboxen’ toevoegen;

U kunt niet meer op dit plan reageren.

Bekijk de kaart reparatie bestemmingsplan binnenstad(externe link) op ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Bluesroute Vrije kavels

Het bestemmingsplan “Bluesroute - Vrije kavels” is door de gemeenteraad op 9 september 2013 gewijzigd vastgesteld. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

Na vaststelling heeft het bestemmingsplan gedurende een periode van 6 weken (tot en met 6 november 2013) ter visie gelegen. In deze periode is geen beroep ingesteld en dit betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bestemmingsplan Breeweg-'t Zand

Het bestemmingsplan Breeweg-’t Zand is op 27 september 2010 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het plangebied omvat de gehele woonwijk ’t Zand in Middelburg. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Poelendaeleweg en de Koudekerkseweg aan de zuidzijde, de Laan der Verenigde Naties aan de westzijde, het Griffioenpad en de naastgelegen Domburgse Watergang aan de noordzijde en de grens van het Beschermd Stadsgezicht Middelburg aan de oostzijde.

Dit bestemmingsplan in onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Buitengebied

De gemeenteraad heeft op 28 september 2009 het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd vastgesteld.

De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpplan zijn doorgevoerd, zijn in het raadsbesluit en in de toelichting op het bestemmingsplan vermeld.

Bekijk het bestemmingsplan via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Churchilllaan

Het bestemmingsplan Churchilllaan is op 8 juni 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Tevens heeft het college van burgemeester en wethouders op 9 juni 2015 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een woonzorgcomplex en 12 patiowoningen aan de Churchilllaan in Middelburg.

Het plangebied bevindt zich aan de zuidoostzijde van de wijk Klarenbeek. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de Churchilllaan. Ten zuiden van het plangebied bevindt zich een middelbare school (CSW). Aan de oostzijde van het plangebied ligt de Gerrit van der Veenstraat. Aan de noordzijde van het plangebied bevindt zich een zevental vrijstaande woningen. Deze locatie wordt daarmee in een actueel bestemmingsplan vastgelegd en tevens maakt dit plan de realisering van een woonzorgcomplex en patiowoningen mogelijk.

Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het bestemmingsplan via onderstaande pdf bestanden, of via de interactieve kaart op de site ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Dauwendaele

Het bestemmingsplan Dauwendaele is op 23 mei 2016 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld.

Het plangebied omvat het bestaande woongebied gelegen tussen het stationsgebied, de Schroeweg, de Torenweg en de Schietbaan. Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bestemmingsplan Essenvelt

De gemeenteraad heeft op 23 oktober 2017 het bestemmingsplan Essenvelt ongewijzigd vastgesteld.

Van 8 november 2017 tot en met 19 december 2017 lagen het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan Essenvelt en de bijlagen online inzien(externe link).

Bestemmingsplan Fietspad Abeelseweg

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat het bestemmingsplan Fietspad Abeelseweg onherroepelijk is geworden.

Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 13 juli 2010 vastgesteld. Na vaststelling heeft het bestemmingsplan gedurende 6 weken (tot en met 3 september 2010) ter visie gelegen. In deze periode is geen beroep ingesteld.

Het bestemmingsplan is daarom onherroepelijk geworden en dit betekent dat het bestemmingsplan in werking is getreden.

Bekijk het bestemmingsplan fietspad Abeelseweg via ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Bestemmingsplan Griffioen

De procedure voor het bestemmingsplan Griffioen is afgerond. Het plan is onherroepelijk geworden.

U kunt niet meer op dit plan reageren.

Bekijk het bestemmingsplan op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Griffioenstraat

De procedure voor het bestemmingsplan Griffioenstraat is afgerond. Het plan is onherroepelijk geworden.

U kunt niet meer op dit plan reageren.

Bekijk het bestemmingsplan via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Havendijkstraat en Karelsgang

De procedure voor het bestemmingsplan Havendijkstraat en Karelsgang is afgerond. Het plan is onherroepelijk geworden.

U kunt niet meer op dit plan reageren.

Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Hazenburg 2

Het bestemmingsplan “Hazenburg 2” is door de gemeenteraad op 20 april 2015 gewijzigd vastgesteld.

Na vaststelling heeft het bestemmingsplan gedurende een periode van 6 weken (van 30 april 2015 tot en met 10 juni 2015) ter visie gelegen. In deze periode is geen beroep ingesteld en dit betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

U kunt het bestemmingsplan Hazenburg 2 inzien op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Bestemmingsplan Klarenbeek

Het bestemmingsplan Klarenbeek is op 20 januari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt niet meer op dit het plan reageren. U kunt het bestemmingsplan Klarenbeek bekijken op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Bestemmingsplan Landgoed Oude Veerseweg 128

Het vastgestelde bestemmingsplan Landgoed Oude Veerseweg 128(externe link) is digitaal te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Leeuwerikstraat

Het bestemmingsplan Leeuwerikstraat is op 20 april 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling voor herinvulling van de locatie op de hoek van de Leeuwerikstraat en de Nachtegaalstraat in Middelburg. Dit zal plaatsvinden door de sloop van een schoolgebouw en vervanging ervan door maximaal 10 woningen.

Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het bestemmingsplan via onderstaande links op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Mondzorgpraktijk Walcherseweg

De gemeenteraad heeft op 18 september 2017 het bestemmingsplan ‘Mondzorgpraktijk Walcherseweg’ gewijzigd vastgesteld.

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan in het bestemmingsplan de volgende wijziging doorgevoerd: Aan de noordzijde van de bestemming ‘Maatschappelijk’, ter plaatse van de bestemming ‘Groen’ zal de aanduiding ‘specifieke vorm van groen – groenvoorziening’ worden opgenomen. Ter plaatse zijn uitsluitend groenvoorzieningen toegestaan.

U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien op de website ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links.

U kunt niet meer op dit plan reageren.

Bestemmingsplan Mortiere

Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft de woonwijk Mortiere en het omliggende bedrijventerrein, de golfbaan en Woonboulevard Mortiere. Het terrein rondom het Zeeuwse Evenementen Podium valt niet in het plangebied.

De gemeenteraad heeft op 25 juni 2013 besloten het bestemmingsplan Mortiere gewijzigd vast te stellen. Tegen dat besluit is beroep aangetekend. Op 9 april 2014 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak gedaan over dit beroepschrift.

De ABRvS heeft het beroepschrift grotendeels ongegrond verklaard, met uitzondering van één onderdeel. Het gaan dan om de wijze waarop de bestaande sportzaken op de Mortiereboulevard zijn geregeld. De specifieke aanduiding ‘detailhandel in sport en spel’ die op de verbeelding op beide panden was gelegd en artikel 1.47 zijn door de ABRvS in deze uitspraak uit het bestemmingsplan geschrapt. Voor het overige is het bestemmingsplan Mortiere zoals dat op 25 juni 2013 is vastgesteld, onherroepelijk geworden en in werking getreden.

Op 7 juli 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Mortiere” ten aanzien van de wijzigingen, opnieuw gewijzigd vastgesteld. Vanaf 17 juli 2014 tot en met 27 augustus 2014 heeft plan ter visie gelegen. Er is geen beroep ingesteld en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het plan op de website ruimtelijkeordening.nl via onderstaande links.

Bestemmingsplan Mortiere herziening Paukenweg 3

In het kader van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, wordt bekend gemaakt dat de gemeenteraad bij besluit van 19 december 2016 het bestemmingsplan Mortiere, herziening Paukenweg 3 gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan vervangt het voor betreffende gronden geldende bestemmingsplan en voorziet in een juridisch planologische regeling voor uitbreiding van hotel Van der Valk. Het betreft de uitbreiding van het hotel met een bijgebouw met fitness-, wellness- en verblijfsruimten en de realisatie van 2 tennisvelden en parkeerplaatsen.

In het kader van voormelde procedure zijn drie zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend. Het gemeentebestuur heeft deze en andere reacties in de zienswijzennota beantwoord. In het bestemmingsplan zijn de aanpassingen naar aanleiding hiervan verwerkt. De zienswijzennota is als bijlage bij het bestemmingsplan in te zien.

Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via onderstaande links naar de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt niet meer op dit plan reageren.

Bestemmingsplan Nieuw Middelburg

Op 19 december 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Nieuw Middelburg ongewijzigd vastgesteld.

Dit bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

U het plan bekijken via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Nieuwland Kom

Het bestemmingsplan Nieuwland Kom is op 8 november 2010 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt grofweg begrensd door de bebouwde kom van Nieuw en Sint Joosland. Dit bestemmingsplan in onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het bestemmingsplan op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Noordweg

Het bestemmingsplan Noordweg is op 21 januari 2011 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt grofweg begrensd door het gebied dat op 26 juni 2008 is aangewezen tot Beschermd Stadsgezicht Noordweg.

Dit bestemmingsplan in onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het plan via onderstaande links op ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Oranjeplaat

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2013 het bestemmingsplan “Oranjeplaat” ongewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. U kunt dus niet meer op het plan reageren. Bekijk het bestemmingsplan Oranjeplaat via ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Bestemmingsplan Ramsburg – Oost fase 1

De gemeenteraad heeft op 11 november 2014 het bestemmingsplan ‘Ramsburg – Oost fase 1’ gewijzigd vastgesteld.

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan in het bestemmingsplan de volgende wijzigingen doorgevoerd:

In de regels:

  • In artikel 3 is de naam van de bestemming ‘Agrarisch’.
  • In artikel 3, lid 3.2.2 onder a sub 3; is een totale oppervlakte opgenomen van 2.000 m².
  • In artikel 3, lid 3.2.2 onder b: is de gezamenlijke oppervlakte van bedrijfs- of dienstwoningen en bedrijfsgebouwen gewijzigd in 2.400 m2.

Op de verbeelding:

  • De plangrens is richting het zuidoosten opgeschoven om de perceelgrenzen te volgen;
  • De bestemming ‘Bedrijf’ is gewijzigd in de bestemming ‘Agrarisch’.

Het plangebied heeft betrekking op het gebied ten oosten van de N57, ter hoogte van de afslag naar de Krooneveldweg. Het plangebied wordt grofweg begrensd door de Oude Veerseweg, het Kleverskerksepad en de Krooneveldweg.

Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

U kunt het bestemmingsplan Bestemmingsplan Ramsburg – Oost fase 1 inzien via ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Bestemmingsplan Rittenburg

Het bestemmingsplan “Rittenburg” is door de gemeenteraad op 16 december 2013 ongewijzigd vastgesteld.

Na vaststelling heeft het bestemmingsplan gedurende een periode van 6 weken (tot en met 12 februari 2014) ter visie gelegen. In deze periode is geen beroep ingesteld en dit betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het bestemmingsplan Rittenburg via ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Bestemmingsplan scoutinggebouw Arnemuiden

De procedure voor het bestemmingsplan Scoutinggebouw is afgerond.

Het plan is onherroepelijk geworden. U kunt niet meer op dit plan reageren.

Bekijk het plan via onderstaande links op ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Singelweg 26

Het vastgestelde bestemmingsplan Singelweg 26(externe link) is raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Sint Laurens

Het bestemmingsplan Sint Laurens is op 19 september 2011 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het plan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Via onderstaande links kunt u het plan bekijken via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Stromenwijk

Het bestemmingsplan Stromenwijk is op 13 juli 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het bestemmingsplan Stromenwijk(externe link) op de site ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Veersepoort

Het bestemmingsplan Veersepoort is op 25 juni 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het plangebied voor dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de N57 aan de noordzijde, de President Rooseveltlaan aan de westzijde, de Nieuwenhovenseweg aan de zuidzijde en de Veerseweg aan de oostzijde. Het plangebied omvat dus de volledige wijk Veersepoort, inclusief enkele oudere wegen met lintbebouwing in en langs de nieuwbouwwijk.

Met dit voorontwerpplan wordt het huidige bestemmingsplan Veersepoort (vastgesteld in 1997) en alle in de tussentijd vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplannen geactualiseerd.

Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het bestemmingsplan Veersepoort(externe link) via onderstaande links op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

De procedure voor het bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer is afgerond.

Het bestemmingsplan is op 7 juli 2021 vastgesteld. U kunt niet meer op dit plan reageren. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl: Waterpark Veerse Meer 2020(externe link).

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is te raadplegen in het raadsinformatiesysteem: behandeling bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer tijdens vergadering gemeenteraad 7 juli 2021(externe link).

Bestemmingsplan Woongebied Sprencklaan

Het bestemmingsplan Woongebied Sprencklaan is op 23 mei 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling ten behoeve van twaalf vrije kavels voor vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen en zeven patio woningen.

Het plangebied ligt direct ten noordwesten van de oude binnenstad van Middelburg en sluit in zuidoostelijke richting aan op het bestaande stedelijke gebied van Middelburg en het huidige straatpatroon van de Sprencklaan.

Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links.

Bestemmingsplan Zeeuws Evenementen Podium (ZEP)

Het bestemmingsplan “Zeeuws Evenementen Podium” (ZEP) is op 20 april 2015 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Tevens heeft het college van burgemeester en wethouders op 21 april 2015 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van Decathlon.

Het plangebied maakt deel uit van de wijk Mortiere en wordt globaal begrensd door de Schroeweg en afrit van de A58 aan de west- en zuidzijde en bedrijfsgronden aan de oost- en noordzijde. Deze locatie is daarmee in een actueel bestemmingsplan vastgelegd en tegelijk voorziet het plan in de komst van Decathlon naar het ZEP.

Tegen beide besluiten is beroep aangetekend. Op 2 maart 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) beroepen ongegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn geworden.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links.

Bestemmingsplan Zilveren Schor

Het bestemmingsplan is onherroepelijk is geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, wordt bekend gemaakt dat de gemeenteraad bij besluit van 28 september 2015 het bestemmingsplan “Het Zilveren Schor” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan Het Zilveren Schor vervangt het voor betreffende gronden geldende bestemmingsplan en voorziet in een juridisch planologische regeling voor het realiseren van een centrumgebouw, groepsaccommodaties, recreatiebungalows en sportvoorzieningen. Om dit project mogelijk te maken worden bestaande accommodaties te zijner tijd gesloopt en wordt de bestaande insteekhaven vergroot. Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt direct aan het Veerse Meer en de belangrijkste functie hierin zal op sport georiënteerde verblijfsrecreatie worden.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links.

Bestemmingsplan Zuid

Het bestemmingsplan Zuid is op 27 mei 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door het Kanaal door Walcheren, de Schroeweg, de Torenweg en de Reijersweg/Oude Vlissingseweg/Oosterse Lageweg en omvat de wijken Reyershove, Erasmuswijk en de Magistraatwijk.

Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het bestemmingsplan Zuid(externe link) op ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links.

Bestemmingsplan Binnendijk 10 en 12 Nieuw- en Sint Joosland

De procedure voor het bestemmingsplan Binnendijk 10 en 12 Nieuw- en Sint Joosland is afgerond. Het plan is onherroepelijk geworden.

Op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, wordt bekend gemaakt dat de gemeenteraad bij besluit van 10 september 2018 het bestemmingsplan ‘Binnendijk 10 en 12 Nieuw- en Sint Joosland’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling om de op voormelde locatie aanwezige tweede bedrijfswoning naar een plattelandswoning te wijzigen.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan Binnendijk 10 en 12 Nieuw- en Sint Joosland(externe link) zijn te raadplegen via onderstaande links op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingsvergunning Jacob Catsstraat

De procedure voor de omgevingsvergunning Jacob Catsstraat is afgerond.

De omgevingsvergunning is onherroepelijk geworden.

Bekijk de kaart op Omgevingsvergunning Jacob Catsstraat op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Omgevingsvergunning Laurens Stommespad 2

De procedure voor de omgevingsvergunning Laurens Stommespad 2 is afgerond.

De omgevingsvergunning is onherroepelijk geworden.

Omgevingsvergunning zonneweide

De procedure voor de omgevingsvergunning zonneweide is afgerond.

De omgevingsvergunning is onherroepelijk geworden.

Bekijk de kaart op Omgevingsvergunning zonneweide op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Uitwerkingsplan Mortiere Ensemble

Het college van burgemeester en wethouders hebben op 9 januari 2018 het uitwerkingsplan ‘Mortiere Ensemble ongewijzigd vastgesteld.

Het uitwerkingsplan is opgesteld ten behoeve van de bestemming van de gronden rondom het bedrijventerrein Ensemble en de Mozartweg.

Het uitwerkingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het uitwerkingsplan via onderstaande links op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Uitwerkingsplan Mortiere fase 5b

Het college van burgemeester en wethouders hebben op 23 augustus 2016 het uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5B’ ongewijzigd vastgesteld.

Het uitwerkingsplan is opgesteld voor de realisatie van maximaal 15 grondgebonden woningen in een gedeelte van de wijk Mortiere, grenzend aan de Duke Ellingtonstraat en de woonstraat daarachter.

Het uitwerkingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het uitwerkingsplan op ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links.

Uitwerkingsplan Mortiere fase 6B

Het college van burgemeester en wethouders hebben op 2 juli 2013 het uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 6B’ gewijzigd vastgesteld.

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • In de regels worden in de artikelen 1,7 en 9 de verwijzingen naar het bestemmingsplan ‘Mortiere 2de herziening’ gewijzigd in bestemmingsplan ‘Mortiere’;
  • In de gehele toelichting worden de verwijzingen naar het bestemmingsplan ‘Mortiere 2de herziening’ gewijzigd in bestemmingsplan ‘Mortiere’.

Het uitwerkingsplan is opgesteld voor realisatie van 103 appartementen en deels commerciële ruimten op de begane grond in een gedeelte van de wijk Mortiere tussen de achterzijde van het gebouw van het ROC en het centrale park.

Het uitwerkingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het uitwerkingsplan Mortiere fase 6b(externe link) op ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links.

Uitwerkingsplan Mortiere fase 8

Het college van burgemeester en wethouders hebben op 26 januari 2016 het uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 8’ ongewijzigd vastgesteld.

Het uitwerkingsplan is opgesteld voor de realisatie van maximaal 110 grondgebonden woningen in een gedeelte van de wijk Mortiere, ten noordoosten van het centrale park gelegen tussen de Mannezeesche Watergang en de Jazzroute.

Het uitwerkingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het uitwerkingsplan op ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links.

Uitwerkingsplan Mortiere fase 9a

Het college van burgemeester en wethouders hebben op 23 augustus 2016 het uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 9A’ gewijzigd vastgesteld.

Bij de vaststelling is ter plaatse van de Poproute de smalle strook met de bestemming ‘Groen’ geschrapt en is aan de betreffende gronden de bestemming ‘Verkeer’ toegekend.

Het uitwerkingsplan is opgesteld voor de realisatie van maximaal 24 grondgebonden woningen in een gedeelte van de wijk Mortiere, tussen de Poproute, de Bachweg en de Mannezeesche Watergang.

Het uitwerkingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het uitwerkingsplan op ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links.

Uitwerkingsplan Mortiere fase 9b

Bekijk het uitwerkingsplan 'Mortiere fase 9B' op ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt het bestemmingsplan inzien op ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links.

U kunt niet meer op dit plan reageren.

Uitwerkingsplan Mortiere fase 9c

De procedure voor het uitwerkingsplan Mortiere fase 9c is afgerond. Het plan is onherroepelijk geworden.

Het plangebied heeft betrekking op een gedeelte van de wijk Mortiere. Het gebied is gelegen aan de Poproute in het uiterste noordoosten van de wijk.

U kunt het uitwerkingsplan inzien op ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links

U kunt niet meer op dit plan reageren.

Uitwerkingsplan Mortiere fase 10

Vaststelling beheersverordening binnenstad

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2013 de beheersverordening Binnenstad ongewijzigd vastgesteld.

De verordening is opgesteld voor de gehele binnenstad van Middelburg. Het plangebied bestaat globaal uit het Beschermd Stadsgezicht Middelburg, de Achtersingel-Blauwedijk, het gebied Hofplein-Lange Delft, de Maisbaai, een gedeelte van het stationsgebied en de Sprencklaan en omgeving.

De gebieden waarvoor recent een bestemmingsplan is vastgesteld (Bachtensteene, Compagnieplein en Pauwpoort 3c), zijn niet in het verordeningsgebied opgenomen.

De beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld voor gebieden waar geen ontwikkelingen worden voorzien. De beheersverordening legt namelijk de bestaande planologische situatie vast.

De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Faam (op 3 juli 2013).

Bekijk de kaart op Vaststelling beheersverordening binnenstad op ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Zoek in het tabblad plannaam of -nummer op plancode NL.IMRO.0687.BVBNS-VG99.

Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen de beheersverordening.

Vaststelling beheersverordening N57

De gemeenteraad heeft op 24 juni de beheersverordening N57 ongewijzigd vastgesteld.

De verordening is opgesteld voor het deel van de Rijksweg N57 dat binnen de gemeente Middelburg ligt. Het plangebied bevindt zich globaal aan de oostrand van Middelburg en Sint Laurens.

De beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld voor gebieden waar geen ontwikkelingen worden voorzien. De beheersverordening legt namelijk de bestaande planologische situatie vast.

De verordening, met de plancode NL.IMRO.0687.BVRKWN57-VG99 treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Faam (op 3 juli 2013).

De digitale versie van de verordening zoals weergegeven op ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen de beheersverordening.

Vaststelling beheersverordening Ramsburg

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2013 de beheersverordening Ramsburg ongewijzigd vastgesteld.

De verordening is opgesteld voor een deel van het bedrijventerrein Ramsburg. Globaal wordt het plangebied begrensd door de woonwijk Nieuw-Middelburg (westzijde), het kanaal door Walcheren (zuidzijde) en de N57 (oostzijde). Aan de noordzijde grens het plangebied aan een ander deel van het bedrijventerrein Ramsburg. Voor dit gedeelte wordt gewerkt aan een ontwikkelingsvisie. Zodra deze visie gereed is, zal een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied worden opgesteld.

De beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld voor gebieden waar geen ontwikkelingen worden voorzien. De beheersverordening legt namelijk de bestaande planologische situatie vast.

De verordening, met de plancode NL.IMRO.0687.BVRAM-VG99 treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Faam (op 3 juli 2013).

De digitale versie van de verordening zoals weergegeven op ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen de beheersverordening.

Wijzigingsplan Eerste weg 4

Het wijzigingsplan “Eerste weg 4 te Nieuw en Sint Joosland is op 10 augustus 2011 door burgemeester en wethouders vastgesteld.

Na vaststelling heeft het wijzigingsplan gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. In deze periode is geen beroep ingesteld en dit betekent dat het wijzigingsplan onherroepelijk is geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

U kunt het wijzigingsplan Eerste weg 4(externe link) bekijken op ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links.

Wijzigingsplan Laurens Stommespad 8

Het wijzigingsplan Laurens Stommespad 8 is op 27 januari 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

Dit wijzigingsplan maakt de verbouw van een landbouwschuur tot woning mogelijk.

Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links.

Wijzigingsplan Leliëndaalseweg 7

Het wijzigingsplan Leliëndaalseweg 7 te Middelburg is op 14 mei 2013 door burgemeester en wethouders vastgesteld.

Na vaststelling heeft het wijzigingsplan gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. In deze periode is geen beroep ingesteld en dit betekent dat het wijzigingsplan onherroepelijk is geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links.

Wijzigingsplan Mortiere fase 5a

Het college van burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2016 het wijzigingsplan ‘Mortiere fase 5A’ ongewijzigd vastgesteld.

Het wijzigingsplan is opgesteld voor de wijziging van het bouwvlak van drie bouwpercelen aan de Duke Ellingtonstraat. Het wijzigingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het wijzigingsplan op ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links.

Wijzigingsplan Noordweg 309

Het wijzigingsplan Noordweg 309 is door burgemeester en wethouders vastgesteld.

Na vaststelling heeft het wijzigingsplan gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. In deze periode is geen beroep ingesteld en dit betekent dat het wijzigingsplan onherroepelijk is geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

U kunt het wijzigingsplan Noordweg 309(externe link) bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.