Logo Interreg 2 Seas Mers Zeeën SHIFFT European Regional Development Fund en logo European Union

Het kabinet wil de uitstoot van broeikasgassen snel omlaag brengen om klimaatverandering tegen te gaan. Het project SHIFFT sloot aan bij deze doelstellingen.

De CO2-uitstoot door het verwarmen van woningen moet in 2050 naar 0. Ook in de gemeente Middelburg zullen huizen, kantoren en gebouwen de komende jaren losgekoppeld worden van het aardgasnet en op een andere wijze worden verwarmd.

Middelburg werkt binnen dit project samen met kennispartners en steden zoals Brugge en Mechelen aan een eigen gemeentelijke visie ‘Warmte’. In dit beleidsdocument wordt per wijk vastgelegd hoe een wijk wordt verduurzaamd en welke alternatieve manieren voor verwarming op dit moment het meest voor de hand liggen. Samen met bewoners en belanghebbenden wordt een uitvoeringsplan op wijkniveau uitgewerkt. Dit biedt een kader voor woningeigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven en gemeenten om investeringsbeslissingen te nemen.

Innovatieve oplossingen

Door het SHIFFT-project kon Middelburg dit participatieproces vorm en inhoud geven. De stad kan aan de slag met de toepassing van verschillende nieuwe technologieën voor het verwarmen van woningen en gebouwen in een pilot.

De transitievisie warmte is in december 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.

Partners

De tien SHIFFT-partners ontwikkelen duurzame verwarmingsstrategieën voor de vier partnersteden Mechelen (BE), Brugge (BE), Middelburg (NL) en Fourmies (FR).

De Britse Universiteit van Exeter, het Franse adviesbureau CD2Een de Nederlandse Technische Universiteit van Delft bieden technische ondersteuning en werken samen met lokale gemeenschappen om plannen te maken voor koolstofarme warmte-oplossingen voor gebouwen in alle vier de doellanden. De installatie van geselecteerde koolstofarme verwarmingstechnologieën wordt vervolgens door partners uitgevoerd.

Budget

  • Totaal projectbudget: € 5.707.426
  • Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 3.424.456
  • Budget gemeente Middelburg: € 901,482.00
  • Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 540,889

Looptijd

Het project SHIFFT liep van 1 februari 2019 tot en met 31 maart 2023.