De dialooggesprekken Waterpark Veerse Meer in 2019 waren voorzien in een serie van drie. Lees de gespreksverslagen hier.

Eerste serie gespreksrondes

In de periode 4 tot en met 7 november 2019 vond de eerste serie dialooggesprekken plaats. In totaal zijn er zes gesprekken geweest over verkeer en twee over landschappelijke inpassing. Al deze gesprekken zijn in een goede en constructieve sfeer verlopen. In de gesprekken gaven de deelnemers aan welke knelpunten zij zagen en welke zorgen er bij hen leven. Vervolgens werd door Danny Walraven en Ruben Ratgers van Goudappel Coffeng uitleg gegeven over de verkeersonderzoeken respectievelijk door Jacco van Leeuwen van Kuiper Compagnons over zijn ideeën over landschappelijke inpassing, natuur en water. Na de pauze werd verder gesproken over mogelijke oplossingsrichtingen voor de verkeersknelpunten en over mogelijkheden om tegemoet te komen aan wensen en ideeën op het gebied van natuur en landschap. De avond werd afgesloten met het formuleren van ‘huiswerk’ voor de gemeente, Driestar en de externe bureaus.

Tweede serie gespreksrondes

In de periode van 9 december tot en met 12 december 2019 vond de tweede serie bijeenkomsten plaats.

In de bijeenkomst over landschap op 11 december 2019 werd teruggeblikt op de eerste bijeenkomst en vervolgens presenteerde Jacco van Leeuwen van Kuijper Compagnons het ontwerp zoals dat er bij lag. In dit ontwerp zijn vrijwel alle ingebrachte ideeën uit de eerste sessie verwerkt. De deelnemers waren positief over het resultaat en vonden het, als dit het plan gaat worden, niet nodig om nog een derde sessie over dit onderwerp te organiseren. Eerder op deze dag was de presentatie ook al positief beoordeeld in een ‘expert meeting’ met landschappers van de provincie, waterschap, staatsbosbeheer, natuurmonumenten en de Zeeuwse Milieu Federatie.

In de bijeenkomsten over verkeer werd eveneens teruggeblikt op de eerste bijeenkomsten. Goudappel Coffeng had een groot aantal van de in de eerste bijeenkomsten aangedragen oplossingsrichtingen schematisch uitgewerkt en daarna doorgerekend om te bezien wat de te verwachten effecten waren. Dit hebben zij uitvoerig toegelicht. Conclusie is dat een aantal maatregelen inderdaad positieve effecten kunnen hebben en dat ook maatregelen denkbaar zijn die voor verschillende kernen en knelpunten oplossingen kunnen bieden.

Derde serie gespreksrondes (alleen verkeer)

In de derde serie bijeenkomsten over verkeer is een concept advies over verkeer besproken. Het concept was vooraf ambtelijk opgesteld op basis van de input van de vorige sessies en de onderzoeken van Goudappel Coffeng. Daarbij is er voor gekozen om het aantal bijeenkomsten terug te brengen tot één middagbijeenkomst en één avond. Daarnaast bestond de mogelijkheid om per mail te reageren. De aanwezigen vonden in het algemeen dat het advies goed verwoord was. Afgesproken is het advies op een aantal punten nog nader aan te scherpen zodat het zo concreet mogelijk wordt. Het voorstel voor het aangepaste advies is vervolgens per mail nog naar de deelnemers verzonden waarop nog enkele reacties zijn ontvangen. Deze zijn verwerkt in het uiteindelijke advies.

Bij landschap was na de tweede bijeenkomst geconcludeerd dat een derde bijeenkomst niet nodig is. Omdat de gemeenteraad er voor heeft gekozen om de trap op de participatieladder te veranderen naar adviseren in plaats van raadplegen zijn de resultaten ambtelijk in een concept advies verwerkt. Dit per mail naar de deelnemers verzonden met de vraag of zij hier mee in kunnen stemmen of nog zaken willen wijzigen of aanvullen. Diverse deelnemers hebben aangegeven dat zij zich prima in het advies kunnen vinden. Er zijn geen voorstellen meer ontvangen om het concept nog aan te passen.