Burgerparticipatie is het samen met belanghebbenden ontwikkelen van beleid of het gezamenlijk uitvoeren ervan. Het gaat om meedenken, meewerken en/of meebepalen. Het gaat dus om een vorm van interactieve beleidsvorming, waarbij we als gemeente het initiatief nemen om inwoners en organisaties te betrekken bij de voorbereiding van plannen, beleid of projecten en deze samen met hen te ontwikkelen.

Participatieniveaus

De gemeente Middelburg gebruikt vijf begrippen om aan te geven hoeveel invloed betrokkenen kunnen uitoefenen. Dit zijn naast informeren de volgende begrippen.

Raadplegen

Wij willen graag uw mening horen. Wat leeft er, zijn er nieuwe ideeën? De gemeente is niet verplicht de ideeën over te nemen of de plannen aan te passen, maar we houden er wel zoveel mogelijk rekening mee. Voorbeeld: via social media wordt aan inwoners gevraagd ideeën voor bezuinigingen aan te leveren.

Adviseren

U krijgt alle gelegenheid om problemen en oplossingen aan te dragen. Uw inbreng speelt een volwaardige rol bij de ontwikkeling van beleid. De politiek moet goede argumenten hebben om uw adviezen niet op te volgen. Voorbeeld: adviesraad Wmo en seniorenraad bij totstandkoming beleidsnota Wmo.

Coproduceren

Hier hebben alle betrokkenen samen de touwtjes in handen. De partijen zoeken gezamenlijk met de gemeente naar oplossingen. De politiek houdt zich aan deze oplossingen. Voorbeeld: valorisatie Arnemuiden.

Meebeslissen

Hier is uw invloed het grootst. Het gemeentebestuur laat het maken van beleid - binnen de gestelde kaders - helemaal aan de betrokken partners (zoals wijkteams) over. De ambtenaren hebben een adviserende rol. Voorbeeld: wijkbudgetten en groenbeheer in de bomenbuurt.

Vormen van burgerparticipatie

Er zijn verschillende manieren van burgerparticipatie denkbaar. Ideeën en overleg kan plaatsvinden via zowel de digitale weg als in de vorm van bijeenkomsten.

Inspraak en zienswijzen

De gemeente Middelburg kent formele (vaak wettelijk verplichte) inspraakprocedures. U kunt dan uw mening (zienswijze) inbrengen over het voorgenomen beleidsstuk of uitvoeringsplan. Bijvoorbeeld tijdens een commissievergadering. Het college van B en W en de gemeenteraad zullen uw mening dan meewegen in hun besluit.

Online meedenken

Het digitaal inwoners in staat stellen hun mening te geven is gezien het gemak en het bereik een populaire vorm van participatie. Alleen is het niet voor iedereen de gewenste manier van contact.

Social media

Via bijvoorbeeld Facebook en Twitter kunnen Middelburgers hun mening geven en het gesprek aangaan met de gemeente en met andere inwoners.

Enquêtes

Via online enquêtes over bijvoorbeeld het actieplan binnenstad en welstand/ruimtelijke kwaliteit kan worden meegedacht.