Burgerparticipatie is het samen met belanghebbenden ontwikkelen van beleid of het gezamenlijk uitvoeren ervan. Het gaat om meedenken, meewerken en/of meebepalen. Het gaat dus om een vorm van interactieve beleidsvorming, waarbij we als gemeente het initiatief nemen om inwoners en organisaties te betrekken bij de voorbereiding van plannen, beleid of projecten en deze samen met hen te ontwikkelen.

Participatieniveaus

De gemeente Middelburg gebruikt vijf begrippen om aan te geven hoeveel invloed betrokkenen kunnen uitoefenen. Dit zijn naast informeren de volgende begrippen.

Raadplegen

Wij willen graag uw mening horen. Wat leeft er, zijn er nieuwe ideeën? De gemeente is niet verplicht de ideeën over te nemen of de plannen aan te passen, maar we houden er wel zoveel mogelijk rekening mee. Voorbeeld: via social media wordt aan inwoners gevraagd ideeën voor bezuinigingen aan te leveren.

Adviseren

U krijgt alle gelegenheid om problemen en oplossingen aan te dragen. Uw inbreng speelt een volwaardige rol bij de ontwikkeling van beleid. De politiek moet goede argumenten hebben om uw adviezen niet op te volgen. Voorbeeld: adviesraad Wmo en seniorenraad bij totstandkoming beleidsnota Wmo.

Coproduceren

Hier hebben alle betrokkenen samen de touwtjes in handen. De partijen zoeken gezamenlijk met de gemeente naar oplossingen. De politiek houdt zich aan deze oplossingen. Voorbeeld: valorisatie Arnemuiden.

Meebeslissen

Hier is uw invloed het grootst. Het gemeentebestuur laat het maken van beleid - binnen de gestelde kaders - helemaal aan de betrokken partners (zoals wijkteams) over. De ambtenaren hebben een adviserende rol. Voorbeeld: wijkbudgetten en groenbeheer in de bomenbuurt.

Vormen van burgerparticipatie

Er zijn verschillende manieren van burgerparticipatie denkbaar. Ideeën en overleg kan plaatsvinden via zowel de digitale weg als in de vorm van bijeenkomsten.

Online meedenken

Het digitaal inwoners in staat stellen hun mening te geven is gezien het gemak en het bereik een populaire vorm van participatie. Alleen is het niet voor iedereen de gewenste manier van contact.

Social media

Via bijvoorbeeld Facebook en Twitter kunnen Middelburgers hun mening geven en het gesprek aangaan met de gemeente en met andere inwoners.

Enquêtes

Via online enquêtes over bijvoorbeeld het actieplan binnenstad en welstand/ruimtelijke kwaliteit kan worden meegedacht.

Wijkgericht werken

De elf wijken en dorpen in de gemeente kennen allemaal wijkteams en periodieke overleggen.

Wijkteam

Het wijkteam wordt gevormd door een groep betrokken inwoners van een wijk. Het wijkteam functioneert als een soort dagelijks bestuur namens de wijktafel. Zij onderhoudt goede contacten met de wijkbewoners. De wijkmanager, de wijkwethouder en overige functionarissen die vanuit het wijknetwerk betrokken zijn bij het wijkgericht werken. Daarnaast draagt het team bij aan de realisering van de doelen van de wijkbewoners: verbeteren van wijkleefbaarheid, versterken van participatie en zelfwerkzaamheid van en door bewoners en de integrale aanpak van buurtproblemen.

Wijktafel

De wijktafel is het overlegmoment voor de wijk met de gemeente. Behalve bewoners zitten rond de wijktafel de wijkwethouder, de wijkmanager, een agent van het wijkteam, de opbouwwerker van de wijken en een aantal raadsleden. De wijkmanager vormt de schakel tussen de gemeentelijke organisatie, de bewoners en externe partijen. Geregeld komen vakspecialisten van de gemeente op de wijktafel om plannen voor de wijk toe te lichten. De wijktafels hebben een eigen budget voor activiteiten in de wijk. De wijktafels worden twee keer per jaar gehouden.

Adviesorganen

Adviesorganen gegeven gevraagd en ongevraagd advies over een bepaald vakgebied.

Verkeerswerkgroepen

Verkeerswerkgroepen vormen een platform voor zowel de gemeente als bewoners om te overleggen over verkeer. Hierbij gaat het om veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.  De gemeente Middelburg kent acht verkeerswerkgroepen; ze komen twee keer per jaar bij elkaar. De agenda wordt bepaald door de leden van de verkeerswerkgroep en de gemeente. Gasten voor een (eenmalig) onderwerp zijn welkom.

Klankbordgroepen

Over specifieke onderwerpen kunnen klankbord- en brainstormgroepen bijeen komen. Van bijvoorbeeld afvalinzameling tot de heroriëntatie op de gemeentelijke taken.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders over de volgende gemeentelijke verantwoordelijkheden in het sociale domein: Jeugdzorg, Passend onderwijs, Participatiewet en de Wmo.

Inspraak en zienswijzen

De gemeente Middelburg kent ook formele (vaak wettelijk verplichte) inspraakprocedures. U kunt dan uw mening (zienswijze) inbrengen over het voorgenomen beleidsstuk of uitvoeringsplan. Bijvoorbeeld tijdens een commissievergadering. College van B&W en de gemeenteraad zullen uw mening dan meewegen in hun besluit.

Smileys publiekshal en website

Op een zuil in de hal van ons stadskantoor en op delen van onze website kunt u met smileys na uw bezoek uw mening geven over onze dienstverlening.