Onder burgerparticipatie verstaan we het op initiatief van de gemeente betrekken van inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, projecten en programma’s.

De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met burgerparticipatie. Een van de belangrijkste leerpunten is de start van een participatieproces. Voordat we van start gaan, moet duidelijk zijn:

  • Wat het doel of de intentie van participatie is;
  • Wat het niveau is van participatie is (informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren of meebeslissen, of een combinatie hiervan);
  • Hoe de inbreng van inwoners meeweegt in de besluitvorming;
  • Wat de kernvragen, beïnvloedingsruimte en/of de inhoudelijke, financiële en overige kaders voor de participatie zijn;
  • Welke inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden betrokken worden;
  • Op welke manier zij betrokken worden;
  • Op welke manier de informatie uit het proces gedeeld wordt;
  • Wat de kosten van het participatieproces zijn;
  • En hoe het proces (tussentijds) geëvalueerd wordt;
  • Wie het bevoegd gezag is (het college van Burgemeester en wethouders of de gemeenteraad).

Van alle participatieprocessen komt een openbaar eindverslag. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 2 in de Participatie- en inspraakverordening(externe link).